T.C.
MEZiTLİ KAYMAKAMllGI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
(967617)
Sa)ı
:81901177821.05;100'6 0
H~/lIi2014
Konu :SOI1 Peygamber (sav) Hayatı
Konulu Bilgi
Yarışması
........................................ MÜDÜRLÜGÜl"E
MERSil"
:ll Milli Eğitim Müdürlüğünün 06/11/2014 tarihli ve 5075322 sayılı yazısı.
Ilgi
Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ilgi yazıları ile Zinde
Gençlik. Spor ve [zeilik Kulübü derneğinde resmi/özel ilkokul. ortaöğretim. okul öncesi ve
öğretmenlere yönelik "Son Peygamber (s.a.v) Hayatı" konulu bilgi yarışması düzenleneceği
belirtilmektedir.
Bilgilerinizi ve söz konusu yarışma ile ilgili
rica ederim.
şartname
ekte
gönderilmiş
olup.
öğrenci
\e
öğretmenlere duyurulmasını
Şube
Müdürü
EK:
I-İlgi yazı ve ekleri (9 sayfa)
DAGITIM:
Tüm Resmi/Özel Okul Müdürlüklerine
:--
Mezitli ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ortaöğretim Bürosu
~
C.:.., .
:_'.',:, _"_
Adres: GMK. Bulvarı Me,itli Sanayi Sitesi Girişi Çelik Apt. Kat:2 Mezitli/MERSİN
~
Telefon:357 5474-3585464 Faks: 359 74 44 Internet Adresi: http://mezitILmeb.gov.t,
~,,,
"A."".
T.C.
MERSİN VALİLİGİ
İl Milli Eğitim Mildürlüğü
\eBI Say. : 935259311821.0515075322
KODU: Son Peygamber (sav) Hnyau
Konulu Bilgi
06/1112014
Yanşması
__•••.•••_._...•.•••....KA YMAKAMUGTNA
(İlçe MmJ Eğitim Müdürlüğü)
İlgi; Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdür1Uğünun OS.! 1.2014 tarib
ve 5051569 sayılı yazlSl,
Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknulojileri Genci Müdürlüğünün ilgi yazıları ile
Zinde Gençlik. Spor ve İu:ilik Kulübü demeğince (esmi/özel iikokul ,ortaokullise ve dengi
okul öğrenci ve öğretmenlere yönelik .. Son Peygamber (s.1l. v) Hayatı "konulu bilgi
yarı:;ması düzcnleıı.diği beı:irtilmektedir,
Söz konusu
yanşma
ile ifgili
ilkokul.ortaokullise ve dengi okul
'O~.
~me
öğrenci
ektc
göndcriımi~
ve öğretmenlerine
. ~
\ \. ')9
d
EKi 1· ilgi Yazı ve Eklen (9
saY4
yanşmanın ııçeniz
rica ederim.
Ahme~.~~~OGAN
/
. ıL) i ı\Mijdiir Vardım""
c
C~/jb6 [~}t"
c
)
c
1;;J
;'"Iıya
DACITIM
-Turn İlçe Kayınakamhklanna
olup,
duyurulmasım
1,,1RMMYI
Gııçıi!':ayar hlctmr;ı:
...;J;;
Ele~trci1i~ 1m1?'lj
,'\.:::,illlr
(.l "
Adres :Mersin İı Milli ESitım MıidUrlüğ:ü OumlUPIBllf Mııh" GMK Dulvan 33 lJO YerıişelıirlMERStN Tel: (j (3:':4)3291<181 ·64
DıJıdl.309
Fax: O(324}317 3S III 19 E-P<lSld: luılt'..ı.r33@.mcltl!o",,'.lr
Bilgi ıçin: Alil. ŞIMŞEK (Şd) Bu ı:v~ gü~enli tJe~'tl"""il: iınııı ilt irıu.ııJ4flmışllr. hnpj~\1'lIUffli!P mı:b.gı:ı... lı ~d=irulrn 2a6f·8ı2f·3ıı82·903 f-f540 kDJ" ile ıey!t ~detıtii:
@
T.C.
MILLi EGITIM BAKANı.IGı
Yenilik ve
E~tlm Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
S.yı : 8B013337182L0515051569
Konu: Son Peygamber (sav) Hayatı
Konulu Bilgi
OLIl 112014
Yan~ması
................vALlLidINE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
Zinde Gençlik, Spor ve luilik Kulübü Derneği'nin J7.10.2014 tarihli ve 60 sayılı
1Jgi :
yazısı.
Zinde Gençlik. Spor ve h.cilik Kulübü Derneği'nın Türkiye geneli resmi/özel
tüm ilkokul, onaokul, lise ve dengi okunardııki öğrenei ve öğretmenlerine yönelik;
"'Son Peygamber (s.s.v) Hayatı Konulu Bilgi Yanşmasıl> düzenlemek istediklerine
ilişkin
ilgi yuısı joeelenmiştir.
Türkiye Cwnhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli
Eğitiminin gene! amaçlanna uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke. esas ve
amaçlara aykırılık ıe~kil etmeyecek ~ekjlde, okul müdürlerinin söz konusu demek
yöno;;ticilenne yarışma sürecinde destek olmalan ve denetimleri illilçe milli eğitim
müdürlükleri tarafından gerçekleştirilrnek üzere, söz konusu etkinliğin yapdmMı uygun
görulmüştür.
Bilgileriniz] ve
gereğini
rica ederim.
Dinçer ATEŞ Bakan a. Genei Müdür V. EK : İlgi
yazı ve ekleri (12 ı;ayfa)
DAGITIM: Gereği:
Bilgi: APianı
Temel
Eğitun
Genel Müdürlüğü Ortaö!~:retinı
Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdiirlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Özel Ögretinı Kurumları Genel MUdürlüğü
"<mya YohıfCO'I'ı.ılladANKARA
Elektrorıi\:
Al; www.webguv.lr
[email protected];ı.gfw.u
Aynııuh bilgi 'ç.in: Yft~r ŞAHI'" {Uz, 6~m"'n) (L) 312) 296<;44;) 'f~I;
Fm~
(D 3J2) 2ıJli1J6
Bıı ~,rnk giı~MIi eit.ıt,.:ıııık ımnl; ik ımmlıwnljlır. hıtp1f1:\'!1Il($C(jllI ımbııo" ır ~dre~il1d~" i:14b1~tıdfd-334f·ac74~adfe Imdu jleWjlıı M'kbihr
•..zInde'i:'
_'.... ...,."
3. Ya",mtyt IlOzltnfeyen .e o.ıi)m!etıd!~n; ZIMe Geııçti!t:S~ ve Jzcifik'K:Jl\1bl.: Y~nşma XOl'flıSyonu Aodem.!>zı,tı(1ı
Oklay KariiJIı.ış
MtıhS~ lal1id U}'Ql "',vJ~
ANKARA S.ı~'ın Ycıkili.
Zinde Gençlik Spor \'C Iıeillk Klllübn [X;mı.·~ill1i"M gençk'rimlti; beden:>el \'t! zilıimd ıllatuk saalıklı, "inde, milli, ınpne," \'~ ahlaki. S(I$)',:,J ve ktilturd Je8er1cft bag!1. ift.'l!cyc Ju)arlı. liston \1I..<;1J11, cQilinıli. l..iJhürliJ: ve gOtgoıu bireyler olaraı.. yetişnlCiiine ktrtkıda bulunmak: yarıınJış g.ayc$.ini bHen miııi kültür i.c ahIii!;, s."lhibi, Qlkesini ~'e millrtim ~\'en bireylerden meyJ.ıruı gt.'len bır ıoplumut) oluşmilsına yardımcı olma mısyonuyla 2006 uırihluOc kurulmuştur•
$emi!} Şen t.4elm1etf'allh Cansu:
"
. y~.,tna·soru1an, $~_ PIII!YJ.~r,,~~ lafl!lfi~l)erı. ~omis~ naıl~la)1acejdlı(
Spor
K;Omlll.}'Q1U1" tsimien )'anş~ WOl'a$lnda açık'ı3l'\EIbifecekllf
KulübümGl. be~iı1i11m hedefler do~ılıusunda projeler gelişıinuekte olup, Gı:uçJik vf.'! 1urModan da dt'Sleklcncn bu projeler kap&'U1llnda gençlerinuıe yönclik Bakanlıtı
agaç dikme şenli~. yurt ıçi n' wribi m~ki.nhır y.ezisi vb. hirç-ok etkinlikler Jı,'e'I'Çeldeşıirmiş ve gerçek!e~ıiımeyc Oruversiıe \'ı!' iuilik kampları. sportif faaliycıl('ı n~ yunşmnlar,
}l.ırt dışı
N.•ILGI - ll.ETlştı,ı
devum etmekıcdir.
Adrn
. elJlgut1lı Man iNIgtffIU cad MarK~ NO.l~ USklld~(l1STAN6Ul
~
: ~,f#k'Y9i~lJk.t«n
E.~
,oı)ı;ıjCufı.aroı~CQln
Spor ve izeilik faaliyeık"rinln yanı sıra ge'llçli" kulijbtl olar4J:;, Ut\.a YolculUk Kültür
Yıınş,mıılııfl adı altında TUri.:.i~c geneli ÖSYM 5iı.tcnıinde yanş.m.nlar tertip ('{mekıeyiL 2013
)ılında !QO ~ ):ll.ın gı:nçlik dt:me~i~!e gı:rçckleştlmıiş {ll;ju~umuı_ ıımihal konulu
:.-iln\>mamııa TUrkiye ğenclindcn 87,014 kişi; 2014 ~)lıııdii
17S.0OO kl~i
kilulrnıştır.
(.~:l\.) ın hayaı! olanık
o. Projııı Q~ Kl!I~ıeri~1ıIo."CIlPı.ei1mlt
~
.....
i-·····~-
IIWııW1 ,tS~",
i lıwıŞAHI14
<
ıl i~~.
-··ffl....n\ı""a~,
Iımııııı f~jcıott!J
J
....."""'IIIIW'lI
~ .. ı~ll«ım
ırn.$4S&s;no
hYli4~.ııı)yıı" ~
O$CŞSX1C'1't
it.-~t:ıtı.aı.1ItIı'1._I'Il;~
-'--'-<----- ~
ıC'\oCl2?iI ~.tit
~~"otnuo4.«ım
. j ;~ııı;t ....~."Spoı".1u-.ıRl ı:."..tıY
~fUGt~Sn.s.ı...>tttı:.ıllıo\JilVitıu
fNI~~l$pat .. lrtıfl)JIIIwIııI
Ru Yılki Hi.rkiyc itendi
gündemimize nldıt;,
ki
yarışmmnızın
\ı1cal llil~i yarışmamua i"ı:
knnu'iunu ise Son
Kumın-t Kerim M<tılı ywı.şmaıuı78 temel t;jifim öı;trl.'llÇıkri
b~ı'nim O#tencilcri is~ B klUll'guriS'irıde katılocru:iardtr,
r<;:r~·ıı;.=~ ic.._·"'i·-"-.. .f~ ~''''---.~~.
BiI~i Y:ırıŞ01BSl YENILIK VE [OffiM TE;;'I'OLOJILc~1 GENEL M(JD('RııXıf't,E Sala JoIns!Ulk ~nEt:ii1i II J Iı",""
Konuh,
Imomrrn Te.\men
Eryıtırınt .$. $oN ~ır1anıa K,\ıItUiu;
Im0i201.ı Kuı:ıu: S,~n Pcyg:.ımber (SlJv) Haptı
M Kemal Ça" 1,1
Berg Gok.lı,)lk 0e{'9~
Bayram
GENÇLIK,SPORVı,: ilCILI" KULÜIlÜ IlERNı,:(;!
St:Yi; >~g
4, Y.nwna,06z,nl~ KuıullJ !Ipleri (Zinda ~Sf( K(1n'Il$yort Oy,;./}):
V,atıyeÖıkul
Zi:-<DE
~,_
}-Je-d.!flmiz,
(ı\ru.ma alışkanlı~l1It1
Jllş[1ncn \'ı! ok1JJlJkıarı~lil
.imenilcn dÜLerde
ooyallfUl y6n veren birr)lt:rin
kaynaktarla bjJluşma.~ınn bir ncbıı: de olsa
!\Çısını toplumil kazandırmııkw •
L
1
i
jlı;:nıan1ber
A kntcgoris.imle,
O(t~
olımuhgı g;ürıUmü7de; okuyım.
)'ıcıişmt;5ine. InsanJanmızm 5Dlıih
katkı saQlaınak \"e
Son J1c,gumb<!r (sav) in halq
Bu hıı~lıltnda genel mtidOrlütwıüıdett;
1- MEIr~ baaıı film tc:ınel eAitim ,"i: orta ~n)mlcrde ranşmaıun ııan edilmr$ine ve
('ktcki proje un:agı demelrderin bu okullarJa taruum ~ahşma~ı yapmflsltm ind:an sa~janıı13Sjl'U,
2· Yanşmaya haş\luru $ayılanna ba~Jı olam.. !lıtlQV ~ani.i temel e~jtim Ye ornı. ö~"im
kıınuıılı:ırırun sına\' yeri olanı).; kll!ldmlm,ısıruı imkan ~elan.mıı.sını.
r.:ıı:'liplerinı.(c
lU? ederiı"
[klcr"
L
Adl'<!j;
Yunşma Şannamcsi (l i
H~IJ:\ldu ~ah. Bulgurl:.ı
C,..!
sayfa)
Mafl(~ı
':':al,
'u,
ı
I)"lre:
f~ı.:.~: fl:2.16 )J6111 J1 ('-poı;b: hl\ı;:j,g:4ıyW,*~ "·fb·~~: .~.Y'_~!J.I!~~~
xıı.rwruı,:&.t~,.. ,\I,FBlih Cttıstı t'~p: 0:'>43 126 <l.J.ı6 ""1,,,$1.1: rı.JlilI!!ın!Lf'~~
9 n
€
UFKA YOLCULUK KÜLTÜR YARIŞMALAı<'·3 yU":MJ.', Ol,.ara 70 e Jl!'t.II"rııP d~B' pUIt(ılar
blJtul'l
SON PEYGMBER (SAVI HAYAT' KONULU puonlaı.
a!;ııf\ I(l/jl
KITAP OKUMA YARıŞMASıNIN ŞARTNAMESi pı.!arı (lKie('.ec~(:ir Ooyıc.;e
7v
1,J"l'!(ırıd~n he15ı/ip1arıo.M.ıarı wrııa,
puan alan kiiJi 100 erı CtlŞJ~
(8imJ", saru..ıırı }'l:Il'!hŞ yaparı)ı!ioe 1,100·,0 7S\·30;;e pu<ıll iıı'r,I~ olaca;,.
30
cr.
V\J~!.ek
2. Oore>ı:a'lendlffTI.: )(a~~of ler,n d(,fcceıerıd,rmelerll61,ıa~ldij beM'IdIQ, şekılde yap1IÖlt;d.ı(lr
A, TANIM:lAR
1.VaNJma
A
Tanımı
e c. o ı<8teqolı'l!fI 'ç'n Derecelerdilme
Oe~eCelt/lQırme ı \Ar~ıyc
a
II
(Türk~ S''19vlı:tr)
ııyo o~~i ş0khrıd~
(.
~.:ıı('aorlı;lC O<'ıcırıkllr
UfA.a '(clçuluk: KCııur Yaı smala" tl ;.ı.Y:; i M 2Di5 'rıtMa Turk';'e dt' TUrkçe Qu!'\,.s gCrıcll:ır;»;ı ıst!
ırıg'~l.ee dıhra;!' jn:!erıerıe~ı.!ec·r Y.ıtlfma
Tureç.
;Jı!ır:':ıe 'Kur '1";-, Kefi'n
e
(>t)ı~
Peysamoetlrt ve
E Ka!~ljOtıSılç:ıfI
Mvt1;u:ımıl!1 i .ı,\an;~ ungs' lutaeınCa/'! }'ao'lacakıır 'far'şma Hını.ye dj~'1de ~ tbe~\ lınkı) kaıerJO',e~
Irıgı+zcc cıI,rwe
ise tekka." «mak 1J%ef8 10;1ia!'!'lda 6
yaııl; olarak "on.ıll.n
sın/l.VI Iı Iıçe ~ekı;nde ~ k~:e90'tctc 01l1C.aklıf F K!)'t'!g~rl!l, ~,i"" Deıecelaııd'rme (Ingı ızca ".,ı.r-,e $oınavı
.:ı: Oerecel~'ljır'T'lf Dunya, II ~'" Şotıkli"lde:Z ~ate9or'-;jC ola~a.tı'.
tiW;lı kaı~ <1e C!I.ızen'enece"-llı Sınav
!Oplam 100çektarı seçtne1ı s.oru <le ite1ıı i'arı$/'l'Iacılsnlı S,fil'sm.ıısı behnenteektıı,
J, YARıŞMA SONUCLARıNIN OUYURULMASI 'ftr'ışınayta ,Igılı tum gel'şmelerve aynnınar www.ufUyolculufı..com web sa~h!!sıl'\dıı yay,l'Ilal'laca~ılr
Yat.şma
Ayrıca ya~!T\aci13fa
t'l"yurltlıac2~tır
'ftın,nıa
e-005181sms fOh.ı ile o;ıgılendı:me fapıjaCak!,r
Turk!ye
Geneıi ~orı~çları
150 NI:s-.n 2015 'IIlııtlı,l.Oo- di;i W<'fW
'Jrkaı"
n(llt/k ~oır I'IC1e$lIlrJaf\ Diil'enleMe Kurulu:
!ji.;a Yok.uluK Kültur Yarışmalan b~lgı \LE kultur yarıiM'l!>lm OfgClru.e eden yel~jL U$I kuruıd"r
3.
(T ..Irkçe 0111'111.'
cu.,ya Twrlt yt
Mucade'9,,: " P~oi,[}(. ısmaıl Liıılı Çakar N.Mehmel Solma/" ı<;ılabındatı kgllUGe oıkıoe
;1i'il'l\l
Z,
Oereceiand~r")e
Oe((":I?I,jrdırm.,
"
'f.flıma Sınavı;
K. ÖOÜLLERIN TAKOlM!
TIJ'"y,ye gef\e:i
ı.ıf"a Ye!:... ı;\ı J(ı..lh.r 'raı:~mtl!arı'~a adii; ain'a,a rah kazanacak ada~lan be/ir .emel' ';ın YiJpı'llcalı:
c,Hııl",n
3 MaYI$ ,Ot5 pazar gW1V saat 20 oc da
Isıancı.ıf'oıı japı:acak
geC;t$Vıoe sa1'pI/!:'1."le (DkChm edilecektir (')dt;1 ge<:e5It'II": d~,zorılenceE!9' ,:ıdres
'/WN)
olar. oııvı
ıAıı:ayoıcvl.;1I: :OM
"91 olçm.o s'~vıd'r
acıres,11(jerı duyu;" acal<tlf Ck.3 e ~ıraıoJe/ır )'0\ ocıel'erin, OOIl'ı.J PlI'.IJe (>rt~i ~uh.lt-um\;ılderrıeQ:,m<1
4. Yanşma $ın&ıı Merkezleri:
karşılayacak!11
'fuılı SınaI/lar: Yanlim" SHlôl\'!I'M' yapil~', 1~ ııei'a Jaha fazla yarı}macIMII'l kaı,lacagl ye(lfl~i!"'ı
II serıeli Od:Jılerı tl Sınav DJıenlı,>me Kı:n.ılv ıaıafm<ları
t"\e("eı
~3ı.i,:ı( :lıkOlt1"' cıdi..:ıcekt'r
CN
Onlın, $11'l;ıvlltr: Qnlt"!; $1:1ava Y3rl\aCjIl; yarı-şmacıiarırl'lız VI!('f"1.eb oıar- hemOlııgı bı' ""gıSayar. tabltJl
PC ve,,;:! 11 ..,1'
ıS.
Yantma
Yarışmı:t
Mel'hzl Kı.ın.ılltllProja Ortagı Kı.ııüplarl;
OU;renlet"\e Kurulunun
tarlşmay' organıze
YarıŞoma Smail MeffleZınde bulurıan temsııcısı "lo:
lidi> veya Tbfklyç Oll' oereteye 9lı~n i'OIfışmecııar o'Julltwrıl
Diig,lCndırme '(.:ıpl\aC-.ak nlm::ıldD birhıııe yarışmacdaı
bu
merKeıde
B. YARISMA PROGRAM ORGANil.ılSYONU L YARıŞMANıN DIGER ŞARTL.ARI
Ya-ışmlJ'jif ~!"an'iI'
1.'1':;"·' G,:I'~I'~ >ı-o' .ı;·I':t..'h~ 1«,-",.1:" 13ra',,,ı;lan tıır!ııt:ie G'ganız'Ô! ejılrı(;";..ıeju Yarlş..,ı,ı".(\ ~:;rı P~)·.:;a:ıı~er
P'3tfOl:-'-IU CU' Ayr.ca ~arIŞ"'la sına~ rne~~ez, i!ç.lacak
1. Yıırış!TIatıııı
1. 1 ~p:uml.l'·l )'i!1 \-.e'>'Hllill ASo,ı PeySi:lfll~k'r rı 1'3~1 mC5iljlı:t1 ;iı! t:l.ıUş!Ut;lt<J~ AH",h'll' rı'::<ı"ıru
lı'!de: Ger.çı!:
Sahlhı:
SPCc V~ ":01 k; K,:;,,:;ı:u
...:oMroMilk
2, T'-'P:V'11da SOl! Pe,'oar1tıer tı;l!Ivl ı:tlg,!;! Cluş!tııınil'(
e(!jl"'e:!i "11 (eş~,k
2
içcl!sı~:h! P"'yga:ııtıer Erencımııırı ~av rıayaımıfl :ıll;unmas,nı
/:Imge'yla
lanhı!'l;a kiildaı ahıalan
ve ~a"fa!a ıa~b,k
Ctl7.ftnlerırnek\l"d,r
,/~
\ ,C-~--..
'-_.___ .~X
/:)dUl k;;m~mı> kata;fımiJd,!daı flm I.3k;C<ni I.ıı;ooıle ı
bu şartnarnı'! h'.IkIJm!e1rıi ve ıt:::xr>rsyonl(arol!3nll k3b;;1 e!rrw~ uy:t:ıcKvr Zınde
M. YETKiLi KURULLAR:
C VARIŞMA~'~ AMACı
yı
:!Ü1S
Gel\ç:i\ 5:Jcr v;!' Izdrık K;JıL:;u '$arimilınede d.ıvış;k1i\ı; f3pııı:t hııjıj(,na satı1p:ir
1lilJrü.. ~ı:; ı:;ıt'I;:'j.- <'ı.\"pjerın,rı IprOıe ort39' kı.;I,lplr.r) lşhır1'91 ı:e Nganıze t!,jII"lle~tIN'1
l, H 1436 i M :t015
Haı-ı<an
A!.;:i.: \,:,kcirı.:IJ L H;;ı;:iran 20;!)!en sorıhl hak 'i$:;l13 ifoeırıeypcekle«t'r
Yijtj~WCl
:Sf"
J
yapması gere'\.f"'ll!!kledit (I'(ayıl aşarra!ıt\dll lelefoflbilg!$Jf'lin 1l000fl.ı plıl!ııle1liı: Y.jJ"lşnacının
,>or~rrı:JjJ~lI~;;!::ıdH)
eden kutoidur
rı'er .. eZj pr.Jıe orıa~,
ı Mayıs 2315 CU'1'Brır:st gtlnı.)rw
gi"eıı:f"'llt~t",<k Ak:1>1 ıa~dırdo od'" lll' sC/makl de(CCe.,.!': '.erı't!celo.t>r DcrecE-ytI ;frmıinlr. telefo:'!!a
ı~,~r;wç!~ıı yarışmaya ka:.latHecektır
Sınav
en geç
tkW: takd,m l'l"ler.. e;:ıen Li !'naV r,oml~)'GI':-3rı tıı:wfrnQıw ouyuIlJI~I(!!f
Mllfkuı
Son
PrOj_ OrtaA".
Pe'fçnf'l!;iı!/
Plal/vll'"!,:
4..<i.y'ıcıı
ı.SINıAV·
"lar·f!,Jıı .. ylı;llr A L"ııegof's,l1de ae
'(<1'~'''(113 s.:ıru'arı 11.-1 tali'gOf' 1';'1'1 bell'1'len lnzç "C "bnlifdıjarı
soru, diQE" kategor'ler ae ıse yarıimacı.i'!ra ıoplam ıoe
sI,lIC~'"
-:20 da;,!ka OI...;:iJi(llt
Yarışma 5Jn<ıvırıc!il
wru ı>O'r ..lacaklır
Yjlr'şm)(;ı!Jf ra'IV1l3 kitabını ".;<ndilt>ıı
Her ilalegOfi ıç,r, topl:.ı~ S,ı;aw
\emlr!
eol;jc~ı.;icrdır
her )'aIIŞITIi'nya !lıl., aael3Cfl,.ı ~1\apçI91 ~'" ootı« ~e~ap Io;iiig~;j, \i-::ınlecek.lır
di"kate: "lInacail:!,r
Sırı"v degerhılfllJ fnıe5~lde' SınaV' D~erıe(\dırme \,(;;"}E!tg<ls:
:orrrlafl tcpıarıacıkt.ı. Sınav
5Q1'\ras' kfıııpÇık1ar k~ı~!mcı!a::ia kaıacaL.. sıııdeee "pl'ı\. ce~:ıp
yarışrra 1YQarılıa:~rı.r bndt Ge'l-;\ıl. Spo'va
SrW3lı'lnda QPlllı: ce'tap 1t:~lIliırl de~'Ierdirjıme:k uzcre,
Ven~a
sın.n 9'Jfll,l S<ilat;ıc (LO
Im ık KI.II~J genat mer~"zme çfJ(v,lefl'ı;cekw Cev'l;t a:ıanLırı
tle
WVıIW.ufl!.1YQlcV1ı.lk.com adıesınden y<ıyırıl<ınClc.ah.ht
Y"rışına Sıı".av N'crkezı KI./tı.ı:') )'a'f$ma
1i:Hlşrr,,;ıc>I.wr; ~arışMay3
dcwa""
"mav
'Ileya
edhmes, nalu'da
yaf!~rı'","1 C'~I Oliakılmalarına {;,.ıti'lr"'k luiarak
SQf"ıtl",rI1
\rC ~e,'!fSfllıld,,!"ırı çoz'J1t'lwflde g<!!rekll go.'ııkm Cl./ru))l,;ıraa ~an'''''l!\e
::)C:Oa<!ilH1o.rme ödullarCllfl'1&<ıaYl'1
na
ptr.-g,I",'"Iı.
turJ,; kı..ral v~ Of!:la"'ıı:a'\yo~ dcgl~l~h)::lef;nde Zındf; Garoçtl\.
Yar'VflS
,Le
tur sıra'i merkezlflio
sınşvında de~fıerıdırme.
lmde
sı"B\tdh/\
'pta!.oe karar
~eleoilıı
;ılan dl.iyumıanja
Eliıljık
!f'l"e eıl '{(Iksek pua"\) al;;1\ FmŞ,rraCı1ar,!1 sloUarrı",!;ırı beHleıw
SUdYili
U5!
;ıı!
,şırı.ııçı
tdnhierı'"l$ ca},1taraı., yil~' kuç.\J~ QliJrı yar
i SINAV OeGeRlENt»RME VÖNERGESi
' .. ategcı, ı':" B C. Dı aylı ayrı e'e- ahrıacakı,·
yeı a 'ıı:.;akt,r.
E'i.! puaı'!h acayıar af3<s\l'ıca ya~! )ql~. "i;!!r- 5,raıama1a (.,sU~
Her S.Ctl. kI'WC' ıçe'ısinoe Of.'f)cdeı<dlfl>ı:p tuzJeıık dıtl"l'11 j~esarıi"rıUtaktıl
sıstemı ,-1~g .. :arıacaJıillr
Hreöap10ınarı 'Oı.ı tuzcfeli<: ct4ıqıine gore 4ş"Qıdııill cı,.. au!:ıma
"k~ ~ kada- 5 ?Jarı
<ır..
1·1
'I
~,
!.i.tO
ı:ua$i
tarıhı esas afıfli:lıa~
14
ya~imı<ıfl ~;ıç(jlı: olarlar
{C' 01 20(;1
M\lcajel.ı-sı
Sorumlu Olduğu KItap; Kı..:r an·' I<'.!pn;" G01"e pc)g<ıll\~rler ~e '1.ev,,\ıo
Olduğu
B61üm; Mek"e QlWfI
TeVrı.Q MUcadeie:SO!/"!denıj,baıerl klt;ıbır scrıUfla
'I!' O.: ..:;
El Kal!$1orlflrl' 1 Ocak 201$ hv,r, esas
(.:ı55
al;rıa,,,,~.1<! yaşırıjsfl lı\J~lJIr ~9 jitŞ<tıı.!ar ktıçıjlc ç1a"ıar
Olduğu BOlum: Meklll! [)e-Jrı TQvt'od M:ıcade!eslOdei\ ııitıaren kıtabın S<ını..na
;"adar 1456
Sd.,ı'lt.
C Katilgofisi :
'tI'lhıe:ı
~
Oca" 231&
laıın i esn al,n/ılıalc:
19 Y"!i.N811
oU)L,.~ olarıfa" ıJl
1'l95IaH~ \retı''!
11
ortw dc!l::ınıül,
"'Jrs'~ /ıocalsil
bv aı,ıınca s'nava gıreoi:ıfıef
ge'f',ı{lH ~)'f\!:iıı kıenı;nH bu ııları'!:!! ,ete"ı ~OfE-rı dıgı!' ~sllş~aCllilf '!"lıZtlil
<il j/llIıl( ııatlıyal
mEıZtml.;n
h'\aM
'n
aı
yııııl;.lıa~ıy
:1
i
NOT :.' )",jl." hah:va: On jısaı~ Cğre!"lcı:cı
I)gf!!'/X'<C"
I">Jr'ffn
11 Vi.) "i:lteg:ı"d~ yarışdCJJlo,,:;ırrlır
va ırer f ,lah (.ıl fTlflıi"ıınlarl 01.'1 I\(h~.,r..r ~e ",kiOi~ (lıg,:;ı Oqrttlleı\10
t!-ı;e~;ı ol"fIl;ıwo I"M.ıtıYl, 'Çin
'f'y3
O!iil'
Ç311$1)11$
tıv nr-~~' jl'!i~ m,,;ı ~J arıl:l1ll caiısan, :.ıehr:, o ı !!owr"
V~.: ydli(
C),fi KulluriJ
\'~ An!~M Rr~ s. ı:ıRmııc.l(;rı bu k'i.."e~OH)'ôl ~ ..lıl deı.h!dır aU s''''uakıIM
ıtaıe90rde~de VC' a!ac.;:ılll."iıtcrıı
V3şlııır Da ~'e ... ,gu",
%20-30 ar&$.' 3,5 plt.arı
%30·40 ;'1'011".3 oı,tın
MUC&O<'k;-$.f
Soıumkı OldIJ~IJ Kitap; Kur'an_, Ketim e Goıe Prqgall'\OOltel >,c Teııh'd
1 or. Ma!..;': (;
kadar
; i ü;::ak ı9Sı;i -:?t Aıoli.1o, 20C'rJ a·3;ı.! ~nı.arı
% ıC·lQ ~1r"'S' .:ı pJat~
%~~
taııi"oll'1den
Stl'lr.1 aeoarı'af}
D Katog9!llıiımtiıı:.ıta KateQori,tI' Dın gotavlilıu, jıfT'<ımlo( rıı\.ll:llZlme'
~aı::,ıac.aktlf
PUanlama ; Tum k3LeÇ()Wlii"ııl ÇIı3"'II\'rasl .a~a~"jak! SlS!t!f"'I(!e
1'0
l
Te~l;ıd MucarJelp.s!
SorIJmlu Oldugu Kitap; Ku! an·ı KewJ'\P Qof"ı: Pe)'gllmrıerlc' ve
$a)'fa;
(685
lamamı
Kııabırı
Bölöm;
Oldugu
SQrumlu
aşaı;IÔııl<;l h"sıısl<ora gÖ'it 'I'ao'·lııcakl1f
SınaV 50('l\JÇlar'l'<lrı ı:ı;t,iJrı!arım.as, ~e dl!!r~ele>">dl'll"nesı
c
cl
;';a~ı:;:f-1e yaı' Im:c:ı~lll A cı C CC Hr!; Koıegcrhlôfl T:J'kÇtı J<ın~e f kall-Çuri1ii
r Ka~guf'le1ır; deıaylı açıklamaSol aş::ı:gıdaaıı
yapıl3Ciıku
t5fll";p ı:::e dHr:de
Y3'i')tf"\3' Ô ia !I) f31+'1'
yarı~:T'.-x:ılafjn dCii;.ın
l~ıa·,,;ık th(lJiac::ı~:I'
rı
1. Kaı&gurller 'It "Sı;uı.ıoılı.ı Olunan KOnula!
Sorumlu
Bu d,mjmlaıı ka'l1\ fl:lıni.'! almak ıçın
qeçoce",tir Bu g,.ıw'!"llllll1a c~,llık bozl.llm;a;: 'se ~I,lıiil çekııe;;ck:ıt
a
O. YARışMA KATillM ŞARTLARI vt! BAŞVURU
Tevll>(j Mtıcace~.
Sorumlu Oldugu Ki(ap: Kı..r"arı-ı XıN nı e Göre PeYGanWef(E>1 ve
Gençlık 'tillfl.$ma Dv.ı:em.me Kıır~ıl.1 t;:~;;,(,
9CrçelcJ~I,(ill!Cekl,f
~lıılıe'1ı;llrnı", i-OOuclımrui
Cuşul1t!n
Oku't,1fl.
~afa:
uygl,ln gordı.ıgv şaı11afo.la yan~miJrı!l'1 tpW;l,oe­
'(an~ma f"xı%eole:me I(uru!ı.ı teth.ıljdi.f Dt.ıe"!eMe Kun.llı.l
ert&ıen"es~"e Vt!'rLLL
!'l1rr"(]j~ı gU'"\Un"ud e
k.aıard.f'T1.;ı~\:1
So>'Umlu
~<ııaf ~cfrr~ k;:~uSıifl.1" ~etkıliaif
::JlIzeyde
N' rıı;a~'Jl:f'M :'rı sarı,,,, Iı:?YI'ı,j.(Ia-'1ı
\tC ·:,o;uö.... lIfarıylcl )<iıl~aıma yon 'ttıfen h,reyıeıııı ye-:~-;ıes
, '$3'd ır tıa~') ::I';'ISIO. :.;ıpIIJrta
Pev9ambe
&ın
"e
S~ia''I'flh
k!1l<.ı
o!<S;:t
de
t,d!IJşp\j;sılla tm ~~QIC
A KategoriSi: 1 Oç,;ık 20t5
suresı :ı;.e;tSirıdre ""f<:ııların Itıl,,1
eoı;; clıreil'E-sıre
yQ:ıŞ'l'<'ltrı;;:..:;loıwı,cı ,"Iı~".rı,'ı~ı~wı isıtmM:rı
Sorumlu OlduO'u Bölüm: K,labır tar"uım, ıM$ Stı:t/1\.
ı:ı"rı;"!
HVr'; y1l("'1 s.o~:.1ICı." 1 tıU\ll'l ;SO';'; ha~, ;) 25, :.ı~~,d(ıcel'\:ıı
goıf' !"h,!Sap1a lilCalt:lf
C '1 ""kseJ. puan 7;:; ~ 1;ş..Ifl'.n:j.J c1ger ÇuıınlafCa Q13r"y'ı:ı nuca
,/
t
",0 ;
'------
)
..
.....- ..
,,;ii'....
'---- "),
E Kal_gorlsi:
'iaş
'}n'"
Yaıışm",,,a
T Jfkçe rnllfl.'je orı!:ne
j~!'l~jH"'\el
Ui:t!','If'OC';
kaıılııca)..
olanlar au
tL MERKELl aOUlLER:
katdgofitıe 1, A-B-C-D [email protected]çl"
go.:eu,mcrn.ılı;:flo,r Gmncı
Sorumlu OU::luğu Kitap: K",ı'an·, I';f!flr'\ t' Gure P8~>1rııbl!'(ılitr yf/t T"d'",j MiiCiloetesi uçvıcu
F Kıdwori!J!; Yar~!TIüya ingılıu,e ı'1ıhnct' c'lı,~ (IMte:ru!t IJıerll1(lcr, ka!d3cıı;': ,:ıla'ııar
ot..lO
H;s
ııfe
Basec Cf'
ıne tarheSt
V.rı,ma K~ıdım
Yanşır,aya
oıan~.ra
l~~3:ı nıırol
Not:
50"'(;('$' MM:'" l''1gs
vt'yJ t9
Snrumlu Oklugu S6H1m; I(dab,,.. lumiJMI
2,
1 ~oe! Vnıe ~ 5I)C1l.
marHara
ıs yaş aı:,rdn 01<11"'>1'3 Vfı'!'a cııya--:1\ra lek başıaıına urn~fl VlLt!'M $I..iud )I~c.!lC;o$I\lQ\lliYlt' ndan
1
ver,lrI'emekfed.t Au ş.ekı:Je od01 ~azan.a(';aiar'lanıa·ında tıao.a~ ,,'I"ı.:.ıısı dayıs, Q ICajan,.ııı '1,1\1
au kaıegon::c
yaş '$ımf! goı.et~.me!TIekıflıılı
oıdu~u Kıthp; \ıluf\?'11ff1:ıd
, t ;;ıd~l Umr~ ~ i ı;.oOTL
IkH"lçıo1anlııır.;ı
Sorumlu Qldu~u Bölüm; Kıtabın tamamı Ifiı(;ô Sa,faı Sorumlu
]ı«:le! Umıe'" 25:l01ı.
oIan!ara
y,ı,şınd:ır hUyll"- erkeK k;ı!deş',rh gÖh.rl1~'el, ~erc~meklZllır
Bu
~:ıı:-a'lM'1 olduklafllJffite
?d.ılOnU is~edıkıari ",Işıye ef'W de edfıbıjııler
2. E '/it F ;C.ttg o ri1iı
3,~,nCJye
Bilgileri "abirr,ak ıs!eyElrı~i~ www.ufkayolcululccom .I(:ıresı~ııe yayır~nnakıa o!a~ )'iilfl'jrrkı tıil$V\,J!"U formlJi"h.ı do;dvrmal.lr ıı-€ri'l<rrt'l!.led'f (Başroru
'Ofm.. noa alır>an
SON'( N'INl 61:3 mp3 ;:ıtilyeı (<4081
ıı..,r,c',!,e
bılgılEr 2. $atus1oıHa b:O"41' NWZ·('74 mp:\. p1.aıyN iBG9) BON'( i\WI,e \72 '1',eJ p.a)er iıan}
Uç"nCutt'
p:"t:.!aşırm3yaea~J'f' S;(o.i'\~;:ı
ı..C'e~5'2 ol-n;:ıkıa Olitı.~ı ,arrş-nilcı13r k!tap/arın, kımc
-kal'lIl"
len h!!'1'fHil
...af!Ccktı~ ~,IL
Y:ıl"lşrıa
Pr=:..{!; 0t1.91)'
D.... lf!fi!emf.; Kı,r,,!\! II''';;'; 'rH'l"o:eı; 3çm~'ı'a Y(; S'''BY m.;'ft.,f1:ı aıpia'l\Sjan i~eJer";tl't;, y;;ınşrııaı;>,aQ
,i !Ima'" mf!i1UlZJl'ie ya da
".!tkın !H
:ldel(t ya~ışma iŞ na\l tnell.(,z·ne ,"o/'llerroJllne /(orx. s,mda yM>1.,!,d.1 Y"'f!şn"a
$:n:h'
ıı'eıkeılen ıarı~"'13clı8r~
t'J<Osla ye sms ya,u
ıle o.ld.rI~ı::e)o:tlr,
Her Mlultiltt1a
sınav r.ıe~e!le!ı l/ökkındal(i çeliş~,en ya"l'$m;ı s't~sH'!Cı;n ta~up elrıe!t yar,şmacı","'! ŞQfurnru;ı.I~uııdad,r '("OlMaya son bUvuro
NOT:
ıafı!'!!
31 Oc.'" 2015 CumArlIK!
ÖdiJne,i: 1'(0:::'>,1':1 tÜ Y3fı$'na SınaI! Meı1lev KU'UIL) d geneı,nde A, a ye C Kalrago.'ilefindc :ı"ı.,"CeYf! gve!'lıer", a'lflca'. odiJRe"l veıeb,ieCi'ık.ıır. ~r ılOeltl ..."tıp .....eri"1Jng i t/,f ö.JlJ J v.;:rrı·~}'j \laa: ~llledı ise o :ıd~('; Jar'$m:!~i:l91ferııer. s.adece mUfke:ZIQCVlaf ıÇ,n yarışacakl'L ıı OduiiE"\r:1 Yilf,şırıaı. $1{(!~.,derı liJ"~P eôcbııks.'n'< (D kIltegOOS1:ıdc y.ııı.~"ıa:il i: bat'nda ddu: verllme'l«ekti, ı YRr'yna s:!'Ialı "1",rıı."7~'J!fi tfaş ..!)!1. yOQunlı.:Qup,", g~re (15 ve \,I:::el bRŞ\iıJrv) beLrlene:NJer.ekıir. G,
YARlŞMANIN YAPILACAGı '(ERLER VE TARiHi
W'W'W,utkayolcu!uk,cQrtı y,-r.h 5'~e(l'llrdi! yayırılaf\il~ı. 'S-I<ı;;ıY ''flck€ ! lil"I\(J8. ?9~'1 :ı9_',~ft!
qUnüd(ı~, Y-ifflşmayiil, LQj!; 0311$1;' tüm ıi rıa .. me,ı.."'I,~finde .:ı~n, ::;nea YilPı1acaMlf
Ln:!e GMÇ1,1( Spor Ve 11")110: Kulcıcu YonelL"I'l Kı.:rulw uytılerı 'fe hı'I'lcı d~rectl' lalı.ırıia'1. So"ı YARıŞMANıN GERÇEKLEŞTiRiıMrSi VE DEGERlENOIRIlMESI Ya'ı~rracııa, \,H'I.;ı.,tö IŞŞf\'\: k'fI"Ih-, tc.gelen (N"fUS CJıdalL Pl>aPOıt "bı vi! web s,temııd.;ı:ı PeYQ.31nOef Platkırm" V6netıf\l KurıJt.: uyelen ye bııını;.ı derr-ee y84ın1arl. H.
SO'') l-laz.ı1ama Kur.du uyelen ve bırıncı deıece yakınları, VanşIM Ou::?n!rım~
K'.:ml\,>
uy~fi!!rı
ye
t'ı'f1l"ci
YJerece
~Jl;lııan kar.ıarrayı:caı<ısıdıı çı'.torıac:a ıt : arı S,NJ:v gı/ıŞ oelgele'ıııe waııtacaıuaıjlf
Yanşrı,sc;la'. cep !elı:ıorm, "'a~nak 'ıtap, !ıoO!h.lk vereellangı bd şf!kildG om vb
J, Kilrif
Bilgııerinın
Yar şr->acmın ~1J:rd:ı),
:ı..'I~'"
Kontrol Edilmes,i
khc.,
gereçıerde/t
I\.Çbildl ii>f\IJr::ıdl buı"ndvraı-liilvaca kltr
Y<:i['~fT'<! sınav ",\:1<1113'1 W'IN/.ufilayoıcuıuio:.com acra:;.,ııdı: Yilyıı,ıarıacn;; ve y8flşmaı::11ani ""n.;lynan
IWltişl Ice'ne:\o.!kl,.,LP ye::k:lisı ~! ..!men. ıllaıı p.w.>onel. iJrkadaş., anne·
) yap~ caı" kayı! bil91lehni lıonlıo e~m .. gorevi ,,3fişmaC""l,rı j(e!"jısı~ aiıll! Hc-r y<l"tşmacı
j)rn:~ o>;ı.ııac"kı,ı
ka'!,! omjktai" ~oıı·a. ı.:"y'l oldu~tJNda1 errııı COlf1ialı 'yın ka'!'ıı bılg.!E!II<'l1 gOtv'l!u!e11el,;;: gCıelu'l1cl.:tei1lf
"a"'if
,!;)!
maç
;::'O'I.:'lf
Kd.,,;; btlQ,lerın.n duıe't~lecE!!'1; SOl"! ıam:ı S Şi,ıı;.a~ 2;,; ~5 W
Not· 'I{a~,t :)vı:i""j)' ~lton ... ",.,0 s'tema:" a"a ".,yraıı.lfıdil KayIT or 'Se"rııcsi 1.;.,!a,.,ll;;;J,ıılıa o;a'ş,l'ıZ1!
gelece<\lıı
. \,
-<~
~3fI'ima gı:.n .. 5Tav s:!laTi~ef\ ~O o:"k.iit3 Of\C1? _mav l'lalO-ıurıda na::!r Q 1 ac.ıı'it 1 ardıı
y;sr,ş~ilC"3:. sınav ,.,101'\Iınd".. di,ızeflW-ru:: ~,Jft,l",lJ,;n belllıec'~! ıiJraya gDfe ı:ıt:..ırneaio:18,(!lr Ydr.ı;"Jl.:<ıcl,.1f tl... ~daıır!a \o:al',t tı,Jg,r.;ıror'ın dO~f\"ıJ!'ıı.:f'.V konırol i!'tmeQ y3ni'$ !Jıly. Va'Sif;"Ka:o'ıi D:ı'lfW'e'
bb~J"""Iı'!'er bı:g !ı;ı:r'!l rııu!~aka d... ze1tm~1 jır Karl! b;ıgı\§r!!J!.!.Q!l~ırJ:jI,l!ell!l'eYiUo'.l.!.!ı1!l!9l;a(
[1<;O( .tilt.!QJ~l'l~-r:!,~j~~.
ö'aç ve
... '
,
ço",ı<,w ~eç:l'~J 'ıe '!ı ııeç.e"',:-k, ola::ıklF
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı - mersin