.
".
T.C
1ır',İ"üraJ
,,-i'
.,"ltL
&Y
"-,"
l,\li'Mw#rrŞ
i
"",.ü
-t*-
ERGANİ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
l
ruı {ğ^ür
Sayı
24l1212014
:993316901330l
ACELE VE GÜNLÜDÜR
Konu:27 Aralık Büyük Atatürk Koşusu
vıüoünrüĞüNE
ERGANi
Atletizm İl Temsilciliğinin 2014 yılı faaliyet programında yer alan "27 Aralık
Büyük Atatürk Koşusu" 26 Aralık 2014 Currıa giinü saat 10:00 da Yenişehir ilçesi
Seyrantepe Spor Tesisleri'nde yapılacaktır.
Belirtilen tarih ve saatte yapı|acak yarlşma ile ilgili açıklamalar yaz|mv ekinde
gönderilmiş olup, söz konusu duyuruyu beden eğitimi öğretmenlerine tebliğ edilmesi ve
katılımın sağlanması hususunda;
Gereğini rica ederim.
Servet YALÇIN
İlçe Milli Eğitim Müdür V.
Eki: Yarışma Açıklamaları (1 Sayfa)
DAĞITIM:
Ttim okul Müdiirlüklerine
";ı.
ivğfl li Elektronik lmzalt
§şlı İle Aynıdır.
2-Ç.ı.ı.ı*ı20-1.E--
rw:#,,ffi{ıy",
Bu eırak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr
adresinden5d77-2ba3-37f9-893e,747akodu
ile teyit edilebilir
.lıilşi:1._!-q§it1iğ§ry]:x3şİry§zry-
4 :"5:5ğ
]a:j
,;{,i_,l
P§
yıiı &tt*iişıiı
ü?
ü ğ,$,
|i iı;i i.*a|iyııl.:rı:gnu,,r,
lİ"ğ,?ls.İ
*{:ı*l*,i!üt
ğ,s
x*n*:h.:l,*r- 13j*
{ıışıx stintt}apdeÇ;ik
7ğ,
İ* i;:.iıl,p,igıın,,-*,şu],ıl,a çı!"ııııhı,işl,ıi,
,r.,o.,.İ, ı.;*r*ro
'.
?7 Aralık B*i,iik
i,lK:iJ],; ü" ;],1 \.,
1{_i1+
lTH] 'l ,;lJI
ı)",1
}j
_',...'o \}.;l i:l,F ıri
l |_}ı'
,İjİ;ş*İjJ*_'t'}'1iti
g,r;.tu,-}-Ji}il4
, *_;,İ ı,u
|üiii:,ü*nşı,şş,
;'iİrny*r*
İrıısagn,i,İ
i
MIJS^BALA ŞA
it" 5
;;İş
şffş}
iHt
Ş Ei
lti
Lı
şu,r,ş
Şt-ı<;t,:lı'+l"1,1l,P'§
;_ş*şştröll,;t§fşR
nn-,i"ıısı,L,L*
§t ; l tlİi ş; Tş; ii:-; "ffii
--?Srlİ
* - Ç
ii
ffi ç'
lı.,_*.Ti,ş,UjŞ,|n
ttL\E,i; ,ill1
ı-;T:!f
ıtr,ı ı*ş,.
fü ryı
.uİıını
.
ı!T R
J;
İX.
E
*
.\kııı
1-,
§ae,ı Şııh*
'
L,j 1.\ }r
lj i*ı*ışiçıx
+;];,r;1{;i;
,._]*
l',
,
:r
'lı,liiıjiii
111l,i,
,';L}:
[iş*n İJİaYi3L}ijl}tü
:
ı j,,,tj
:er3.n
İıti'._ı
",
! 4/\
a ü7 l.,Ü
l
a,
lş
[.'',j *lr
*l' -*
J
r,,,i
İı-"'Y
,,'^4) ,,,,;.,
*.i/} İ : "
ı
r_.
l,,ı":
,J, ,
l
,:,,-ı-J
*
'-"ı
,.
l
J
1r
İi.,,
1Çıiil|_
P,ü:
.."..-*'*ıti'
Download

ruı {ğ rw:#,,ffi{ıy", - Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü