,
•
•
T.C
TC s,..OUX BAKA.'1.ICI " YOl'<'ETI.\1
H1n.lfTI.ElUOEl-UMt;PI,'lUl:Oü
- EÖlTThl
•
Dı:-.1.D~lE\ 'E !~LETMElEll yoı-"Emı Bııw.ıı
SACLIK HAKANLlGI
(l'Rl'\HlT.GCıKÇEADAEGT, Y,~toV"THI
..oııetını
. II.ızıııee i'en G eııe 1.1..
Iur
.. I..UU1l KAPUCAL-\JUışı.tlD
..••ıu:sr'
ll'
LI(
:~oı;,:ııı".l ~Qı.~I.~.'U)OllnOl V
" ii 1111111L111111111L111[1[11L111111111L111
",,,~,~
.... ,
V
Sayı
Koııu
••
: 57955685
: llakanlığımlLu bağlı Çanakkall.: Gökçeada
Eğitim ve Dinlenme Tesisinden (Kampından)
Yararlanma
KAMP KATILIM
TALiMATı
2014
Bakanlığımız. Merkez ve Taşra teşkilatlılda
görev yapan personel ile emekli. dul ve
yetimlerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ilzcrc. Bakanlığımıza bağlı Çanakkale Gökçcada Eğitim
ve Dinlenme Tesisimizden aşağıda belirtilen usul ve ı:saslar dahilinde yararlandırıJmaları
uygun
görülmliştür.
A- MÜRACAAT
VE KABliL
ŞARTLARI
1. Tesislerden Yararlanma dönemleri Vi: ikretleri bölümünde belirtilen kişi başı ücretin LO
günlük toplam tutarı üzerinden % 20, sini avans olarak TürkiYe Ziraat Bankası Ankara
Mithatpıısa
Suhesi nezdindeki
TR62 onoı 0012 6266 6341 7450 OL inAN 66634174-:;001
numaralı
Saıllık Bakanlığı
Yün. Ili/.. Gn. Md. Gökçeada
Eğt. H [)in. Tes. hesabına
yatıracaklardır.
Yatırılan avans karşılığı banka tarafından verilen dckontun aslını. çalışanlar
işyeri
kimliklerinin. emekli dul ve yetimler kendi kimlikleri ilc yanlarında getirecekleri çocuk ve diğer
yakınlarının kimliklerinin fotokopilerini müracaat fonnuna ekleyerek 20 ;\Ia~'ıs 2014 tarihine kadar
T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel iVHidürlliğü (Gökçeada Eğitim ve Dinlenme tesisi
(lirimi) adresine gönderecekkr
veya elden teslim edeceklerdir. Toplam ücretin bankaya yatırılan
avans dışında kalan tutarı. Tesis i\'1üdürlüğünde Kn:di Kal11 veya nakiı olarak ödenecektir.
2. Tesislerden
IO'ar günlük devreler halinde tanı pansiyon şeklinde faydalanılaeaktır.
3. Müracaatlar
tesislerden yararlanma
sıklığı dikkatc
yararlanmamış olanlara önedik verilecek. kalan kontenjanlanJa
değerlendirmeye alınacaktır.
4. Ek yatak. ücrete tabi olup B-I maddesindeki
alınarak değerlendirilecek.
yine yararlanma sıklığına
hiç
görc
ücretler esas alınacaktır.
5. Talepleri uygun görülenlerin .. Tahsis l1elgesi" tcsise intikalden 2n gün önce adreslerine
gönderilecek.
ayrıca dönemler itibarıyla
http://w\\\\.saglik.gov.tr
ana sayfasından
Yönetim
Hizmetleri Gcnel l\1üdLirıOğü sayfasında yayınlanacaktır.
6. I>oldurulan
8- TESis
ı.
kamp tahsis talep formları
ÜCRETI.EıliNiN
Çanakkale-Gökçeada
TAliSil.
birim yetkilisincı'
VE iADESiNE
Eğitim ve Dinlenme Tesiskrinde
2014-3 sayılı Kamu Sos):ul Tesislerine
eklenmesiyle
tasdik edilecektir.
iLİşKiN
IIl1SIJSLAIl
bir kişi için günlük ücretler:
ilişkin tebliğin 4 ıııaddesindeki
hizmetlere
Bu belge 511711sayılı ...tekıronik imra kanuna gôrc gü.'enli elekıronik im/a ilc ınıı<llanm'M,r.
E"rdkın "Ickıronik imralı sureline hııp:l/e.bdge.SlIglik.g,,~.ır
adresinden 7.:3a52<:".1 aa,).4Na.bf63.9c'lb06n6dd7
ait ücretleri"
kodu ilc cri~cbilirsiniı.
a. Persondin
kendisi. ı:şi. bakmakla yükümlü oldukları çocukları ile anne ve babası.
Bakanlığımız emeklileri. eşi. bakmak la yükümlü oldukları çocukları ile anne ve babası için: 41.00
TL.
b. Pı:rsol1din herhangi bir kamu kuruluşunda
c. Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
kişiler için 51.00 TL. fıyat uygulanacaktır.
2. Tesislerden günLibirlik yararlanacak
15.00 TL. Ücret al1ll3caktır.
görev yapmayan diğer yakınları için 61.UUTL.
görevli personel ve bakıııakla
diğer Kamu Persondi
yükümili oldukları
ve yakınlarından
her öğün için
3. i Şubat 2011 tarihinden sonra doğan çocuklar için kunaklama bedeli alınmayacak olup
bunlar için yemek istenilmesi halinde yemek bedelinin yarısı alınacaktır. i Şubat 2008 ilc i Şubat
2011 tarihleri araslılda (bu tarihler dahil) doğan çrıcuklar için ise (Eğitim ve Dinlenme Tesislt:rindc
yemek istenilip istenilmediğine bakılmaksızııı) konaklama ve yemek bedelinin yarısı alınacaktır.
4. Geçici görevli kamu personelinden alınacak konaklama bedeli. geçici görcvlendirmel1in
ilk iO günü için gündeliklerinin % 50 ,ınırımh miklarının tamamı. daha sonraki günler için ise
armımsrz gündeliklerinin lll' si. geçici göre"li denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli
ise )"1ll1içigündeliklerinin % 50 artırımlı miktarı tahsil edilecektir.
5. Tahsis Belgesi verilenlerden: hastalık. ölüm. kaza (Rapor ile tespit edilmesi kaydıyla)
zorunlu haller dişlildu tesise geç katılanlara veya erken ayrılanlam ücret iadesi yapılmayacaktır.
6. Tahsis Belgesi verilenlerden. zorunlu sebeph:rden dolayı kampa katılamayacak olanların
kamp döneminin başlamasından
1 hana önce mazl.'reılcrini helgeleri ilc birlikte bildirdiideri
ı<ıkdirdc avanslarınınlamamı
iade edilecektir.
7. Geçerli hir mazereti olmaksızın bir hattalık süreden sonra va7geçtiklerini bildirenlere her
gün için avansın % Yi oranında kesinti yapılmak suretiyle avansları iade edilecek. kamp döneminin
başlamasına
kadar vazgeçtiklerini
bildirmeyenıerin
ise avansları
iade edilmeyerek
gelir
kaydedilecektir.
8. Mazeretsiz tcsise iştirak etmcycnlerin odası 2. gün akşam saat 20.00' yc kadar
bekleıilecek. katılımın olmanıası halinde oda yedek hekleyene verilccck ve yatırılmış olan avans
iade edilıneyecektir.
9. Tüm iicret iadeleri fatura (makhuz. helge) karşılığında olacaktır.
10. Tahsis Belgesi nrilenlcrden.
zorunlu sl'!)cıılcrden doları kampa katılanıaracak
oJanların yatırdıkları
;waııs iadeleri kamp döneminin bitimi ula n 03109/2014 tarihinden
itibaren yapılacaktır.
c- DiGER
IIlISlISLAR
Tesislerimizde öğle ve akşam yemekleri 4 çeşit tabIrlot olarak çıkarılacak. Yemek saatleri
tesis idaresince tespit edilecek ve belirlent:n saatler dışında yemek verilmeyecektir. Yemek dağıtımı
masalara servis şcklinrle yapılacaktır.
i. Tesislerde bulunan demirbaş eşyalanı kullanılmayacak derecede zarar verilmesi halinde
zarar verilen eşyanın ycrine alınacak yenisinin bedeli. 7am" onarımla giderilecek türden ise onarım
bedeli katılımcıdan alınacaktır.
Bu ~Ig" 5070 sayılı elektronık im/a kanuıı<t göre güvenli ~ı.:kırunik inua il.: im/alanmlslıT.
f.vmkm cl.:klr~mik inualı surı,>üne Imr:fie-bdg".,;.aglik.g~w.ır
adresinden 7c3a5~~oç.laaq-43'la-bır,3-\kqh()(jf7&kI7kodu ik cri;;ebilir.,ı;iniı.
2. Tesislerde uyulması gereken kurallar ve ekstra verilecek hizmetlerin ücretkndirilmesi
Kamp Katılım Talimatında belirtilen Usul ve Esaslar dahilinde Kredi Kartı veya nakit olarak
gerçek ieşt irilecektir.
3. Odalarda Kantin ürünlerinin satış liyatlarını gösterir broşür ile Kantin girişine
müşterilerin görebileceği fiyaı listesi konulacaktır.
4. Bakanlığımız 2014 Yılı Kamp müracaat forımı http://v.'"\,,w.sb.gov.tr ana sayfasından
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel ~.1üdnrlüğü adresinde yayınlanacak olup. bu adresten
kamp dönemleri ve nıüracaat formları temin edilebilecektir.
5. Müracaat formları T.C. Sağlık Bakanlığı t\1ithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhıye/Çankaya
IANKARA adresine gÜl1derilecekıir.
6. Gökçeada Eğitim ve Dinlenme Tesislerine 02R6 R97 62 02 numaralı telefon ve 0286897
62 03 numaralı faksla ulaşılabilecektir.
ll- n:SiSLERIJE'"
YARARLA"'MA
IJÜNEMI.F:Rİ
I-DÜ"'F:~ILER
Cökçe:Hla Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin
Dönemi
i. Dönem
2. Dönem
3. Dönem
4. Dönem
5. Dönem
6. Dönem
7. Dönem
8. Dönem
Baslama tarihi
02 HAZİRAN 2014
14 HAZiRAN 2014
26 HAZiRAN 2014
08 TEMMUZ 2014
20 TEMMUZ 2014
OL AGUSTOS 2014
13 AGUSTOS 2014
AGUSTOS 2014
,-,
diim'm no tarihleri
Bitiş tarihi
i 1 HAZiRAN 2014
23 HAZİRAN 2014
05 TEMMUZ 2014
17 TEMMUZ 2014
29 TEMMUZ 2014
LO AGUSTOS 2014
22 AGUSTOS 2014
03 EYLUL 2014
Bilgilerinizi ve genelge ile tesis müracaat fonnunun ilinizdeki tOm sağlık kunım ve kuruluşlarındaki
personele duyurulmasını. ayrıca personelin görebileceği yerlerde ilan edilmesi hususunda gerekli
titizliğin gösterilmesini önemle rica ederim.
Dr. M. Erkan ÇiÇEK
Bakan a.
Genel Müdür
EKLER:
EK- i: Müracaat Fonnıı (1 Adet)
DA(;ITlM:
APianı
Bu belg •••:'070 sa~ılı e1el..lronik iilI/ıı I..Jnununa gör •••g(lvenli ekl..lronil.. imzıı il•.•inl/alanmı~tır,
Ellfllkın •••
kl..ıronil.. iın/ah sur •••
ıın •.•!ı!ıpJle.~.lgou;ıllhl..£(lv
,Ir .ldr•••
,;n,l •••
n 7"'.h5:!.:.:_la.1943Qa_bır,)_'k"'b06176dd7
kodu ık crişcbihrsiniı
..
T.C.
.ıp.
u
SAGLIK BAKANLlGI
YÖNETiM HizMETLERi
GENEL MÜDÜRLÜGÜ 201.ı YILI
EGiTiM VE DİNLENME TESisLERİ MÜRACAAT FORMU
iŞTlRAKÇININ
Işe Giriş tarihi
Adı Soyadı
-,
Görev Unvanı
Görev Yeri
Skil No
Iş TeL.
Yazışma
Adresi
Ev ıe1.
Son iki yılda tesislerden
ravdalandınız mı?
Talep edilen oda sayısı
Cep ıel.
DÖNEM TERCiHLERI
TESİS
al1akkale/Oökceada
KAMPA
KATILACAKLAR
Adı Soyadı
BIRiNCİ TERCIH
Dönem j Ba lama Tarihi
i
Yakınııgı
Çalışıyorsa
Biti~ Tarihi
Kurumu
IKINCi TERCiH
Dönem i Baslama tarihi i
i
i
Dogum
Cinsiyeti
Tarihi
Biti$ Tarihi
Medeni
ÜCRET
Durumu
Bu sUlunu Birim
dolduracaktır
(11)
TOPLAM ÜCRET
Ödenen avans tutarı
Indirim tutan
Tesiste ödenecek
tulur
.Talep Fonnunun degerlendirmeye alınabilmesi için tesise katılması istenilen her bir kişi için genelgede belirtilen
miktarda avans Bankaya yatmlarak. Dekonttınun ve Katılımcıların Kimlik Fotokopilerinin bu ronna eklenmesi
gerekmektedir .
•Banka dekontunda iştirakçinin adı soyadı mutlaka bulunacak, avansa yemek ve yatak talep edilen çocuklar dahil
edilecektir.
.Tercihler kaııhmcı sayı,>ı dikkate alınarak, yatak sayısına göre yapılacaktır.
-Tesisten yararlanacaklar talep fonnunda beyan enikleri bilgilere aiı belgeleri (NUru,>CUzdanı, Evlenıne çÜ7.danı. v.b)
i,>ıcnmesi halinde tesis yünelimine ibraz etmeleri gerekmektedir.
-Tesise kedi. köpek. kuş v.b. gibi hiçbir hayvan alınmayacak. ayrıca elektrikli ve gazh ocaklar kullanılmayacaktır .
•Tahsis yapılmaması veya genelgede belirtilen mazeretıcrimin oluşması halinde sUresi içerisinde müracaat etmem
kaydıyla yatırıııış oldlıg:lIm avansın aşagıda bildirdigim Banka hesap numarasına iade edilmesini arz ederim.
Banka Adı
Şube Adı
Hesap ~o
Onay ,\lakamı
TarihiKaşc.rinu3
lştirakçinin
Adı soyadı/İmıası
Degerlendimıe
Uygun görUlüp görülmcdigi
Uygun ise dönemi
. ...
Dönemler:
Cökçc~ıd:ı Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin dönem vc tarihleri
Dönemi
1. Dönem
2. Dönem
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dönem
Dönem
Dönem
Dönem
Dönem
Dönem
10 Günlük Ilir Dönem 1 Kişinin Kamp Ücrcti
H'
%20 avans.
Diğer Kamu Kurum
Persone iiniemek ıiIIiII
Tesisin Adı
Bitis tarihi
ıi HAZİRAN 20 ı4
23 HAZİRAN 20 i4
05 TEMMUZ 20 i4
17 TEMMUZ2014
29 TEMMUZ 2014
LO AGUSTOS 2014
22 AGUSTOS 2014
03 EYLÜL 2014
Ba'iilam~ıtarihi
02 HAZİRAN 2014
14 HAZİRAN 2014
26 HAZİRAN 2014
08 TEMMUZ 2014
20 TEMMUZ 2014
OL AGUSTOS 2014
13 AGUSTOS 2014
25 AGUSTOS 2014
kendisi. eşi, çocukları
ve bakmakla :yüı..iiınlü
olduğu anne \'C babası
Ve Kuruluşlarında
Çalışanların: kendisi
eşi. çocukları ve
bakmak la yüklimlü
oldukları anne ve
Memur. işçi ve
sözleşmeli olmayanlar
Odalardaki
Vatak
Sayısı
babası
i gün
iO glin
%20
ı.gün
i O gün
%20
Igiin
ıo
%20
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
gün
TL
TL
~anakkaıl."/Gökçeada
41.00
410.00
82.00
Anııısııı "'ıııınlaeagı Ilesabln;
ismi
:Saghk Rakanh2ı Yön.lliz.Cn.Md
Banka ismi :Türki)'e Ziraat Bankası
Şube ismi : ;\lilhaıpaşıll Ankara Şubrsi
lırsap No : 66634 i7.k'01l i
51.00
510,00
Gökçeada [ğt.H
102.00
Din.Tes.
irlihııı Telefonlan:
Bakanlık E~ilim \:e Dinlrnme Tesisleri Birimi: 0312 585 20 76- 20 77
Tesis Çaııakkale/Cllkçcada
: 02868976202
Fax
: 02868976203
61.00
610.00
122.00
Odalar
4'er yataklı
Download

Bakanlığımıza Bağlı Çanakkale Gökçeada Eğitim ve Dinlenme