T.C.
Resmî Gazete
Kuruluş tarihi : 7 E'kım 1336 - 1920
r
Yönetim,
Başbakanlık
ve yası
Neşriyat
Genel
işleri
ve
içm
13 NİSAN
Müdevvenat
Müdürlüğüne
1963
Sayı: 11381
CUMARTESİ
başvurulur.
V.
J
KANUN
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkmdaki 2739 sayıh
Kanuna ek Kanun
Kanun
No : 221
Kabul
tarihi:
Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe
Madde 3 — Bu k a n u n u n hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
11/4/1963
9/4/1963
M a d d e 1 — 27/5/1935 t a r i h l i ve 2739 sayılı k a n u n u n ikinci m a d d e sine aşağıdaki f ı k r a eklenmiştir :
H ) H ü r r i y e t ve A n a y a s a B a y r a m ı ; 26 M a y ı s ö ğ l e d e n s o n r a b a ş l a r
v e 27 M a y ı s g ü n ü d e v a m e d e r .
girer.
Revrıî
Baalıeı
No.
İlgili
2739
Düstur
Tertip
Cilt
Sahife
16
550
(lazere
Sayı
Kanun
Ulusal
Bayram
ve
Genel
Tatiller
hakkında
Kanuıı
27/5/1935
3017
KARARNAMELER
Karar
Sayısı:
Güm- ve Tek. Bakanı
O- ÖZTRAK
6/1602
Z i r a i K a z a n ç l a r M e r k e z K o m i s y o n u n c a , 4/1/1961 t a r i h l i v e 213 s a yılı V e r g i U s u l K a n u n u n u n 19/2/1963 t a r i h l i v e 205 s a y ı l ı k a n u n l a değiş i k 46 ncı m a d d e s i n i n son f ı k r a s ı n a d a y a n ı l a r a k , k a r a v e s u a v c ı l ı ğ ı z i r a i
k a z a n ç l a r ı n ı n v e r g i l e n d i r i l m e s i n d e u y g u l a n m a k ü z e r e , r e ' s e n t e s b i t edilen :
1 — K a r a avcılığı i ç i n % 80,
2 — Su a v c ı l ı ğ ı için % 82,
Nispetlerindeki
götürü
gider
emsalleri;
Maliye
Bakanlığının
21/3/1963 t a r i h l i v e 25599-2/9142 sayılı y a z ı s ı ü z e r i n e , a y n ı k a n u n u n 48
inci m a d d e s i n e g ö r e , B a k a n l a r K u r u l u n c a 1/4/1963 t a r i h i n d e o n a y l a n mıştır.
CUMHURBAŞKANI
C- GÜRSEL
Başbakan
/.
İNÖNÜ
Devlet Baıkamı ve
Başb- Yaırdımcısı
E. ALİCAN
Deıvlet Bakamı ve
Başb. Yaırdımcısı
H. DİNÇER
Samayi Bakanı
F. ÇELİKBAŞ
Karar
Sayısı:
Tarım Bakanı
M. İZMEN
Devlet Balkanı
R.
AYBAR
Devlet Baıkanr
N. ÖKTEN
Adalet Bakanı
A. K. YÖRÜK
Millî Sa- Balkanı
1. SANCAR
İçişleri Bakanı
H. O. BEKATA
Dışişleri Baikanı
F. C- ERKİN
Maliye Bakanı
F. MELEN
Millî Eğit. Bakanı
R. HATİPOĞLU
Bayındırlık Bakanı
t. SEÇKİN
Ticaret Baikanı
M-, ETE
Sa. ve So. Y. Baıkaııı
Y. AZlZOĞLU
Çalışma Bakanı
B. ECEVİT
İmar ve İdkân Bakanı
F- K. GÖKAY
Ba.-Ya- ve Turizm Bakaını
C.
KARASAPAN
6/1611
2 4 / 1 / 1 9 6 3 t a r i h l i v e 6 / 1 3 3 5 sayılı k a r a r n a m e ile v e r i l e n
yetkiye
d a y a n ı l a r a k i m z a l a n m ı ş o l a n ilişik « T ü r k i y e C u m h u r i y e t i ile S o v y e t Sosy a l i s t C u m h u r i y e t l e r i B i r l i ğ i a r a s ı n d a k i 8 E k i m 1937 t a r i h l i T i c a r e t v e
T e d i y e A n d l a ş m a s m a E k D ö r d ü n c ü P r o t o k o l » ile e k l e r i n i n ,
yürürlüğe
konulmak üzere yayımlanması; Ticaret Bakanlığının
29/3/1963 tarihli
v e 1 2 1 . 7 1 / 5 / 5 0 0 4 s a y ı l ı y a z ı s ı ü z e r i n e , 6653 sayılı k a n u n u n 1 inci m a d d e s i n e g ö r e , B a k a n l a r K u r u l u n c a 5/4/1963 t a r i h i n d e k a r a r l a ş t ı r ı l m ı ş t ı r .
Devlet Bakanı ve
Başb. Yaırdımcısı
T. FEYZİOĞLU
Devlet Balkanı
A. Ş• AĞANOĞLU
Ulaştırana Bakanı
R- ÖÇTEN
CUMHURBAŞKANI
C. GÜRSEL
Başbakan
/. İNÖNÜ
Devlet Bakamı
A. $. AĞANOĞLU
Millî Sa. Bakamı
1. SANCAR
Devlet Baıkamı ve
Başb. Yardımcısı
E- ALİCAN
Devlet Baıkamı ve
Başb Yardımcısı
H. DİNÇER
Devlet Baikanı ve
Başb- Yaırdımusı
T- FEYZİOĞLU
Devlet Baıkamı
R.
AYBAR
İçişleri Bakamı
H. O. BEKATA
Devlet Bakamı
N. ÖKTEN
Adalet Bakanı
A. K. YÖRÜK
Maliye Bakanı
F. MELEN
Dışişleri Bakamı
F. C. ERKİN
Sahife- 2
13 NÎSAN 1963
(Resmî Gazete)
Millî Eğit. Baıkanı
Baymdmlıık Baıkanı
Ş. R. HATİPOĞLU
i SEÇKİN
Ticaret Bakanı
M. ETE
Sa- ve So. Y. Bakamı
Y. AZIZOĞLU
Taran Bakamı
M. IZMEN
Ulaştırma Bakanı
R. ÖÇTEN
Çaıışma Babamı
B. ECEVIT
Güm. ve Tek. Bakam
O. ÖZTHAK
Sanayi Bakanı
F. ÇELİKBAŞ
-Ya. ve Turizm Bakanı
C.
KARASAPAN
Sıra
No.
Türk Gümrük
T a r i f e No.
29.02
29.05
29.06
29.16
29.19
29.25
29.26
îmar ve l^kân Bakanı
F- K. GÖKAY
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri
Birliği arasındaki 8 Ekim 1937 tarihli Ticaret ve Tediye
Anlaşmasına Ek Dördüncü Protokol
M a d d e — 1.
Türkiye'ye ihracı derpiş olunan Sovyet malları ve Sovyetler Birliğine ihracı derpiş olunan T ü r k malları, sırasiyle, işbu protokol'e m e r b u t
«A» v e «B» l i s t e l e r i n d e t a d a t o l u n m u ş t u r .
Bu malların ithal ve ihracı önceden m ü s a a d e y e tabi olduğu t a k dirde her iki m e m l e k e t salâhiyetli m a k a m l a r ı gecikmeksizin ithal veya
ihraç müsaadesi vereceklerdir.
M a l l a r ı n cinsi
Hidrokarbürlerin halojenli m ü ş t a k l a r ı
S i k l i k a l k o l l e r ve m ü ş t a k l a r ı
Fenoller ve fenol alkoller
Asit-alkoller ve sairleri
F o s f o r i k esterler ve sairleri
A m i d fonksiyonlu bileşikler
İmid
fonksiyonlu
veya imin fonksiy o n l u bileşikler
Arsenikli o r g a n i k bileşikler
H e t e r o s i k l i k bileşikler
L â k t o n l a r , l â k t a m l a r , s ü l t o n l a r v e sültamlar
29.32
29.35
29.37
Türkiye Cumhuriyeti H ü k ü m e t i ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri B i r l i ğ i H ü k ü m e t i , T i c a r i m ü b a d e l e l e r i n k o l a y l a ş t ı r ı l m a s ı , geliştirilm e s i v e d e n k l e ş t i r i l m e s i m a k s a d ı ile 1 N i s a n 1963 ilâ 31 M a r t 1964 t a r i h leri a r a s m d a i k i m e m l e k e t t a r a f ı n d a n i t h a l v e i h r a ç edilecek
emtiayı
h a v i listeleri t e s b i t h u s u s u n d a m u t a b ı k k a l m ı ş l a r v e b u n u n l a ilgili olarak aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır.
29.42.22-34 }
99 j
Alkoloidler, t u z l a r ı , e t e r l e r i ,
vesair müştakları
29.43
K i m y a c a saf ş e k e r l e r
riç)
28.42.11
28.42.13
28.54.10
30.02
Sodyum
31.02
31.03
31.04
31.05
Yıllık k o n t e n j a n
U . S . A. d o l â r ı
olarak
")
[
f
J
esterleri
(Sakkaroz
ha40.000
20.000
bikarbonat
Sodyum karbonat
200.000
(Soda)
5.000
Perhidrol
Serumlar, m i k r o p aşıları ve sairleri
5.000
Muhtelif kimyevi gübreler (Süperfosf a t ve a m o n y u m sülfat dâhil)
1.900.000
M a d d e — 2.
10
Y u k a r ı d a k i 1 inci m a d d e d e d e r p i ş edilen «A» v e «B»
listelerinde
kayıtlı ithalât ve i h r a c a t malları k o n t e n j a n l a r ı n ı n t a h a k k u k u b a k ı m ı n d a n
iki H ü k ü m e t , salâhiyetleri dahilinde gerekli m ü z a h e r e t t e b u l u n a c a k l a r dır.
11
34.02.20
D i ğ e r t a n s i y o a k t i f m ü s t a h s a l l a r v e leşi v l e r için m ü s t a h z a r l a r ( S a b u n i h t i v a
e d e n l e r v e d o d e c y l b e n z o l s ü l f o n a t «alkilaril sülfonat hariç)
30.000
12
37.02.21
B o ş s i n e m a f i l m l e r i (Yalnız
cinsi)
F o t o ğ r a f f i l m l e r i (Boş)
30.000
32.05.21
32.05.22
32.05.29
M a d d e — 3.
«A» v e «B» l i s t e l e r i n d e k a y ı t l ı o l m a y a n m a l l a r d a n i t h a l v e y a ihr a c ı k o n t r o l r e j i m i n e t a b i b u l u n a n l a r l a , m e z k û r l i s t e l e r d e i ş a r e t edilen
k o n t e n j a n l a r ı t ü k e n m i ş o l a n l a r , b u gibi t a l e p l e r i h a y ı r h a h l ı k l a
tetkike
â m a d e b u l u n a n iki m e m l e k e t s a l â h i y e t l i m a k a m l a r ı n ı n ö n c e d e n m ü s a a desi i s t i h s a l o l u n m a k ş a r t i y l e , i t h a l v e y a i h r a ç o l u n a b i l e c e k t i r .
M a d d e — 4.
37.02.22
13
38.11
14
38.19.20
15
40.10
40.10
16
40.11.111
40.11.12 |
40.11.21 f
İ ş b u p r o t o k o l ' ü n 1 inci m a d d e s i n d e d e r p i ş edilen «A» v e «B» list e l e r i 1 N i s a n 1963 ilâ 31 M a r t 1964 t a r i h l e r i a r a s ı n d a k i d e v r e için m u teber olacaktır.
M a d d e — 5.
İ ş b u P r o t o k o l ile d e r p i ş e d i l m e y e n b i l c ü m l e h a l l e r için 8 E k i m 1937
tarihli Ticaret ve Tediye A n l a ş m a s ı t a t b i k edilecektir.
M a d d e — 6.
İ ş b u P r o t o k o l i m z a s ı t a r i h i n d e m e r ' i y e t e g i r e c e k v e 31 M a r t 1964
tarihine kadar yürürlükte kalacaktır.
18 M a r t 1963 t a r i h i n d e M o s k o v a ' d a , a y n ı d e r e c e d e m u t e b e r T ü r k ç e
ve R u s ç a ikişer n ü s h a olarak t a n z i m edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti
100.000
17
40.12
Birliği H ü k ü m e t i adına
40.14.20
18 Mart 1963
Tarihli Protokola Ek
Yalnız ziraat ve hayvancılıkta
kullan ı l a n d e z e n f e k t e edici, h a ş e r a t ö l d ü r ü cü ve b e n z e r i s a i r m ü s t a h z a r l a r
K i m y a sanayiinin veya buna bağlı sanayiin tarifenin başka yerlerinde zikri
geçmeyen veya bulunmayan
kimyevi
m ü s t a h s a l l a r ı ve m ü s t a h z a r l a r ı
(Oto
iç l â s t i k l e r i n d e k u l l a n ı l a n s ı c a k v e s o ğuk yama kaynağı hariç)
Y a l n ı z «V» k a y ı ş l a r ı
Y a l n ı z eni 90 C m . d e n f a z l a o l a n v ü l kanize kauçuktan taşıma kayışları
S. S. C. B. nin Türkiye'ye
Sıra
No.
1
2
3
4
Türk Gümrük
T a r i f e No.
25.24
27.13
28.17.10
28.39
ihraç edeceği
M a l l a r ı n cinsi
Sairleri
(Çocuk
muşambaları,
beyaz
buyot, buz
kesesi,
paspas
ve
10.000
mallar
18
44.03.50
Yalnız şlayferlik k â ğ ı t h a m u r u odunu
19
47.01
K â ğ ı t h a m u r u v e selüloz
Yıllık k o n t e n j a n
U.S.A. dolârı
olarak
20
48.01.20
M e t r e k a r e s i 50-55 Gr. a ğ ı r l ı ğ ı n d a o l a n
21
48.01.41
M a t b a a ve yazı kâğıtları
68.04.20
Mermer
150.000 P . A.
100.000
75.000
625.000
100.000
kesmeğe mahsus testere
sanayide kullanılan zımpara
68.05
ve
taşları
E l ile b i l e m e ğ e v e y a p a r l a t m a ğ a
sus taşlar
1.500.000
160.000
kâğıtlar
22
40.000
Tababete m a h s u s eşya (Emzikler, bulaşık ve sanayi
eldivenleri ile ç o c u k
m u ş a m b a l a r ı , b u y o t , b u z k e s e s i , deniz
y a t a k ve yastıkları hariç), yalnız röntgen önlükleri
pedal lâstikleri hariç)
A m y a n t (Asbestos)
P a r a f i n , petrol m u m l a r ı ve diğerleri
Sodyum hidroksit (Kostik soda)
Nitritler ve n i t r a t l a r
(Teknik amonyum nitrat hariç)
25.000
100.000 P . A .
oto lâstik yanağı,
L t S TE S î
20.000
Dış v e iç l â s t i k l e r
deniz y a t a k v e y a s t ı k l a r ı ,
«A»
parlamaz
40.11.22 J
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri
adma
Anilinler, a l i z a r i n l e r
Uzvî suni boyalar
Diğerleri
mah-
12 NİSAN 1963
Sıra
No.
Türk Gümrük
T a r i f e No.
68.06
23
24
70.04 J
70.06 Ç
70.05.30
70.14.90
70.18
26
73.01.11 }
Yalnız su z ı m p a r a l a r ı ve yalnız toz
v e y a tane halinde aşındırıcılar (Su zımp a r a l a r ı d ı ş ı n d a k i bezli ve k â ğ ı t l ı z ı m paralar hariç)
Telli c a m ,
Yalnız a r n u v o veya e m p r i m e camlar
camları
camları
Döküm piki ve aynalı
demir
28
73.07.10
Yalnız blum ve k ü t ü k
29
73.10.30
Köşeli ç u b u k l a r ( D ö r t köşeli ç u b u k l a r
hariç)
D e m i r ve çelikten diğer çubuklar
S o ğ u k ç e k i l m i ş v e y a k a l i b r e l e n m i ş çubuklar
(I) şeklinde olan profiller
(60 i l â 400 m m . a r a s ı n d a o l a n l a r h a r i ç ) (60 v e 400 d â h i l )
(U) şeklinde olan profiller
(50 i l â 350 m m . a r a s ı n d a o l a n l a r h a r i ç ) (50 v e 350 d â h i l )
|(T) ş e k l i n d e o l a n p r o f i l l e r
(50X50
mm. ebadında olanlar hariç)
E ş i t k e n a r k ö ş e b e n t l e r ı(|30X30 i l â
180X180 m m . a r a s ı n d a o l a n l a r h a r i ç )
1(130X30 v e 180X180 d â h i l ) v e
çeşit
k e n a r k ö ş e b e n t l e r (30X45 ilâ
75X30
m m . arasında olanlar hariç)
(30X45
v e 75X130 d â h i l )
73.11.23
73.11.24
73.11.29
31
73.13.10"
73.13.20
73.13.30
73.13.40
73.13.50
73.13.70
73.13.80
73.13.90
73.13.60
32
73.18
30
73.19
33
73.25
S a i r ş e k i l l e r d e ( P e r d e r a y l a r ı ve k o r nişleri - p l â k a - h a r i ç )
Teneke levha
Orak
Tırpan
El aletleri
82.02
82.06
82.07
200.000
710.000
40
41
84.06
S a i r el a l e t l e r i ( P i k , d ö k ü m s a b i t v e
devvar m e n g e n e ve mala, balyoz, m a rangoz ve dülgerlikte kullanılan rende,
p l â n y a , d ü z t a b a n , ıkiniş v e e m s a l i , t a l a ş
ç ı k a r a n a ğ a ç g ö v d e l i el a l e t l e r i , 1/2 K g .
k a d a r ç e k i ç l e r v e k ı l t e s t e r e l e r i ile k ı l
testereleri takımları hariç)
Yalnız her nevi testere ağızları
M a k i n a v e m a k i n a l ı c i h a z l a r i ç i n bıçaklar ve kesici ağızlar (Hasat makinalarına mahsus bıçaklar hariç)
Aletler için ince levhalar,
çubuklar,
uçlar ve benzeri eşya
84.59.90
Yalnız müteferrik a k s a m ve parçalar
l(Kazan, g ö v d e v e ş a s i h a r i ç )
M a y i a t için t u l u m b a l a r
(Derin k u y u
s u p o m p a l a r ı ile debisi s a a t t e 250 m e t r e k ü p e k a d a r -250 d â h i l - s a n t r i f ü j n o r m a l s u p o m p a l a r ı h a r i ç ) (Dalgıç tipi
tulumbalar dâhil)
84.10.29
Müteferrik a k s a m ve parçalar
ve şasi hariç)
84.11
84.22.20
84.22.90
30.000
84.23
44
45
(Gövde
50.000
H a v a ve v a k u m tulumbaları,
motopomplar, türbopompları, h a v a ve b a ş k a
gaz kompresörleri, motokompresörleri,
türbokompresörleri,
serbest
pistonlu
jeneratörler, vantilatörler ve benzerleri
M ü t e f e r r i k a k s a m v e p a r ç a l a r (İç v e
dış g ö v d e , k a p ı l a r v e t i c a r i t i p b u z dolabı evaporatörleri hariç)
25.000
Kaldırma, yükleme,
b o ş a l t m a ve n a kil işleri için m a k i n a ve
cihazlar
[(Asansör v e 15 t o n a k a d a r d u m p e r l i
kamyonların kaldırma tertibatı hariç)
Yalnız asansör ve
makinalarının aks a m v e p a r ç a l a r ı ile t e l e f e r i k c i h a z l a rına ve gezer
vinçlere ait a k s a m ve
parçalar
(Kabineler ve vinç köprü
hariç)
Toprağın kazılması,
d e l i n m e s i v e çık a r ı l m a s ı , n a k i l v e t e s v i y e s i için s a b i t
ve m ü t e h a r r i k m a k i n a v e cihazlar
84.24
Toprağı hazırlamak,
işlemek ve ekm e k için z i r a a t
m a k i n a ve cihazları
((Hayvanla çekilen pullukların u ç dem i r i ile d i s k - h a r r o w d i s k i v e d i s k p u l l u ğ u d i s k i h a r i ç ) ( ( T r a k t ö r İçin p u l l u k
uç demiri dâhil)
84.25
Zirai mahsullerin h a s a t ve h a r m a n
edilmesine m a h s u s m a k i n a v e cihazlar
84.41.10
10.000
Fiyat ve miktarı gösteren
tertibatı
olan tevzi t u l u m b a l a r ı
M a y i a t için elevatörler
M o t o p o m p v e t ü r b o p o m p l a r (15 H . P .
g ü c ü n e k a d a r -15 H . P . dâhildizel
motorlarına veya herhangi bir m u h a r r i k k u v v e t l e a k u p l e edilmiş v a z i y e t t e k i
debisi s a a t t e 250 m e t r e k ü p e k a d a r -250
dâhil- s a n t r i f ü j n o r m a l s u m o t o p o m p l a r ı ile m u h a r r i k k u v v e t g ü c ü n e o l u r s a
olsun b i l û m u m derin k u y u motopompları hariç) (Dalgıç tipi
motopomplar
dâhil)
84.10.23
80.000
5.000
10.000 P . A.
Hidroliık ç a r k l a r ,
türbinler ve hidrolik b a ş k a m o t o r l a r
84.10.10
300.000
deniz m o t o r l a r ı
84.07
84.15.90
30.000
Dizel v e y a r ı m
dizel
m o t o r l a r (15
H. P . y e k a d a r o l a n dizel m o t o r l a r ı İle
d ı ş t a n t a k m a deniz m o t o r l a r ı h a r i ç )
B e n z i n m o t o r l a r ı ( D ı ş t a n t a k m a deniz
motorları hariç)
Yalnız dıştan t a k m a
ı(Balıkçılar i ç i n )
350.000
43
M a l l a r ı n cinsi
Diğer dahili ihtiraklı
m o t o r l a r (Dışt a n t a k m a deniz m o t o r l a r ı h a r i ç )
84.10.22
42
Yıllık k o n t e n j a n
U.S.A. dolârı
olarak
84.06.80
84.10.21
15.000
82.01.30
37
39
P . M.
250.000
35
82.04
5.000
D e m i r v e y a ç e l i k t e n İnce v e k a l ı n bor u l a r (2,5 p a r m a ğ a k a d a r dikişli b o r u lar hariç)
T a z y i k e m u k a v i m çelik b o r u l a r
Yalnız çelik tellerden ince v e kalın h a latlar, örme halatlar, bucurgat halatları ve benzerleri
78.01.10
82.03
15.000
150.000
34
82.01.40
84.06.40
D e m i r v e ç e l i k t e n s a c l a r (4,75 m m . y e
ıkadar k a l ı n l ı k t a k i â d i s i y a h s a c l a r ile
her kalınlıktaki dekape
saclar hariç)
Y a l n ı z % 99, 97 s a f i y e t t e h a m k u r ş u n
36
84.06.20
parça-
73.02
73.11.22
50.000
5.000
Optik camlar ve optik camdan
27
73.11.21
38
Türk Gümrük
Tarife No.
Yalnız motorlu k a r a nakil vasıtalarının
Ferro alyaşlar
73.10.50
73.10.60
Sıra
No.
diğerleri
lar ve tıbbi gözlük
73.01.20 {
Yıllık k o n t e n j a n
U.S.A. dolârı
olarak
M a l l a r ı n cinsi
f a r ve stop
25
Sahife: 3
(Resmî Gazete)
Yalnız
sanayie
mahsus
350.000
50.000
dikiş m a k i -
naları
84.41.30
Dikiş makinaları
84.41.90
Diğer müteferrik
iğneleri
a k s a m ve p a r ç a l a r
l ( M a k i n a gövdesi, t a b l a s ı , a y a ğ ı ,
70.000
lesi h a r i ç )
möb100.000
Sıra
No.
46
Türk Gümrük
T a r i f e No.
84.44
47
84.45
84.48
48
84.49
85.05
Yıllık k o n t e n j a n
U.S.A. dolârı
olarak
M a l l a r ı n cinsi
Yalnız hadde
kalıpları
silindirleri
ve
30.000
M a d e n l e r i n v e m a d e n î k a r b ü r l e r i n işlenmesine m a h s u s makinalı aletler
84.45 - 84.47 ( D â h i l ) p o z i s y o n l a r ı n d a ki makineli
aletlerin p a r ç a ve teferr u a t ı (Gövde ve şasi h a r i ç )
E l ile k u l l a n m a ğ a m a h s u s e l e k t r o m e kanik aletler ve makineli aletler
84.56.30
Madenleri
ayırmağa, eleme ve yıkam a ğ a m a h s u s makine ve cihazlar
84.56.80
Sair makine ve cihazlar
50
84.62
H e r nevi r u l m a n l a r
51
84.63
T r a n s m i s v o n milleri, m a n i v e l â ' a r , y a t a k kovanları ve diğerleri (Transmisy o n m i l l e r i y a t a k l a r ı i l e çelik k ı l ı f l ı
bronz yataklar hariç)
84.65
88
85.01.22
54
85.01.31 "I
85 01 32 J.
85.01.33 J
55
85.01.40
85.01.50
85.01.90
56
63
35 m m . y e
(Sesli v e y a
lan)
90.09
Sabit projeksiyon cihazları,
büyültmeğe veya küçültmeğe
cihazlar
Optik m i k r o s k o p l a r ve sairleri
40.000
65
90.16
Resim y a p m a ğ a ve çizmeğe
mahsus
aletler (Terzi ve ayakkabıcı
mezur a s ı ile t e k n i k r e s i m m a s a s ı v e s u t e razileri, cetvel - gönye, d u b l d e s i m e t r e ,
t r a b l d e s i m e t r e , T cetveli, gönye, m i n kale, k u r b cetvelleri, p i s t o l e ile h u susi k u t u içinde g e t i r i l m e y e n v e t r i l i n g i
bulunmayan basit talebe
pergelleri
hariç)
15.000 P . A.
70 000
300.000
66
50.000
Elektrik motorları
90.17
Tababet,
c e r r a h l ı k , dişçilik v e v e t e r i nerliğe m a h s u s alet ve cihazlar (Tansiyon cihazları, dinleme aletleri ve bunl a n n a k s a m ve p a r ç a l a r ı h a r i ç )
90.18.10
Y a l n ı z tıbbi v e c e r r a h î g a z
90.20
X şualı c i h a z l a r v e
90.23
Dansimetreler, aerometreler,
reler ve sairleri
90.24
Mayi v e y a gazların ölçülmesine, kontrolüne veya tanzimine yahut suhunetin otomatik olarak kontrolüne
mahsus alet ve cihazlar, k a l o r i f e r t e s i s a t ı
v e b e n z e r l e r i için h a r a r e t ölçen a l e t l e r
40.000
F i z i k î v e k i m y e v î t a h l i l l e r i ç i n a l e t ve
cihazlar ve sairleri
5.000
10.000
Elektrik jeneratörleri
200.000
Statik ve rotatif konvertisörler
Yalnız radyo, telsiz cihazları, k u r a n p o r t ö r ve elektronik cihazlarda kullan ı l a n self v e r e a k t a n s b o b i n l e r i ( F l u oresans ampul balastları ve transform a t ö r sargı veya bobinleri hariç)
A k s a m ve parçalar
( G ö v d e v e şasi,
transformatör
bobinleri
ve
baleler
hariç)
67
68
90.25
maskeleri
diğerleri
alkomet-
90.25
Gaz, m a y i v e e l e k t r i k s a y a ç l a r ı (1 p a r m a k ve 1 p a r m a k t a n k ü ç ü k su s a y a ç ları hariç)
90.27
Diğer sayaçlar,
sür'at
müş'irleri
taksimetreler, stroboskoplar
ve
30.000 P . A
69
91.01
C e p s a a t l e r i , kol s a a t l e r i v e b e n z e r l e r i
75.000
35.000
85.02
Elektrikli mıknatıslar ve sairleri
70
91.02.10
Her nevi münebbihli
85.11.20
K a y n a k , l e h i m v e k e s m e i ş l e r i için
elektrikli m a k i n e ve cihazlar ( K a y n a k
transformatörleri hariç)
71
91.11
Diğer saat aksamı
şasi hariç)
Müteferrik a k s a m ve parçalar
ve şasi hariç)
72
85.11.90
10.000
40.000
90.12
makineleri
15.000
fotoğraf
mahsus
64
50.000'
Makinelerin ve mekanik
cihazların,
e l e k t r i k için b a ğ l a m a y e r l e r i n i , izole
k ı s ı m l a r ı n ı , bobin, k o n t a k v e y a d i ğ e r
elektrik tertibatını ihtiva etmeyen aksam ve parçaları
(Gövde v e şasi h a riç)
kadar
sesiz
25.000
sinema
cihazları
projeksiyon cihaz-
90.08
200 000
E l ile k u l l a n ı l a n p n ö m a t i k v e y a m o torlu
aletler
ve
makineli
aletler
(Elektrik motorlu olanlar hariç)
Taş kırma
52
zisyonlarmda zikri geçmeyen veya bul u n m a y a n m a l z e m e ve cihazlar, kont a k l ı f o t o k o p i c i h a z l a r ı , f i l m v e pelik ü l l e r i s a r m a ğ a m a h s u s bobin v e m a karalar, projeksiyon perdeleri
hadde
84.56.20
49
15 NÎSAN 1963
(Resmî Gazete)
Sahife: 4
saatler
(Zarf, kabine
ve
5.000
r
(Gövde
25.000
92.01
Piyanolar, klâvsenler ve klâvyeli diğer
telli a l e t l e r
57
87.01
T r a k t ö r l e r ( E v s a f a ait esaslar T a r ı m
ve Sanayi Bakanlıklarınca
müştereken tesbit olunur)
92.02
P- M.
92.04
58
59
60
87.02.13 ]
87.04.90 \
K a m y o n v e k a m y o n e t ile b u n l a r ı n
motorlu
şasileri
(Madenî v e a h ş a p
kasaları hariç) (Münhasıran mukaveleli f a b r i k a , a c e n t a l a r ı t a r a f ı n d a n i t hal olunacaktır) (Paneller hariçtir)
87.00.10
87.09.20
Motosiklet
Motorlu velosipetler
87.10
Motorsuz bisiklet (Üç tekerlekli olan-
61
90.07.11
Fotoğraf
62
90.07.20
Diğer
90.10
Fotoğraf
Diğer nefesli musiki
aletleri
92.06
Vurularak
musiki
çalman
( T r a m p e t , davul, s i m b a l
73
92.12.41
Yalnız klâsik müzik
74
98.05.10
98.05.20
Kurşun kalemler
Kurşun kalem uçları
75
27.10.20
Gazyağı ve benzerleri
vent hariç)
76
44.05.61
44.05.62
Çam
Köknar
77
25.23.20
Beyaz
aletleri
25.000
hariç)
10.000
plâkları
30.000
(Standart
sol-
200.000
40.000
cihazlar
veya sinema
A k o r d e o n l a r ve konsertinalar, ağız ar-
92.05
300.000
50.000
cihazları
(Mandolin
monikaları
55.000
lar hariç)
D i ğ e r telli m u s i k i a l e t l e r i
hariç)
lâboratuvarla-
r m d a k u l l a n ı l a n v e b u f a s l ı n d i ğ e r po-
600.000
çimento
35.000
13 N Î S A N 1963
Türk Gümrük
T a r i f e No.
Sıra
No.
Malların
Yıllık k o n t e n j a n
U.S.A. dolârı
olarak
cinsi
78
K a r a nakil vasıtalarının
Liberasyon
Listesinde kayıtlı her türlü yedek parçaları
79
T a r a f l a r ı n 15 T e m m u z 1963
tarihine
kadar mutabakata varacakları mallar
1.500.000
Muhtelif
300.000
250.000
18 M a r t 1963
Tarihli p r o t o k o l a ek.
«B»
Türkiye'nin
Sıalh i f e : 5
(Resmî Gazete)
2 — S a l â h i y e t l i T ü r k t e ş e k k ü l l e r i v e y a f i r m a l a r ı ile S o v y e t D ı ş T i c a r e t Teşekküllerinin, işbu P r o t o k o l ü n y ü r ü r l ü k süresi z a r f ı n d a h e r iki
memleket salâhiyetli m a k a m l a r ı n ı n önceden m u v a f a k a t i şartiyle yekdiğ e r i n e s a t m a k i s t i y e c e k l e r i (37.06 T ü r k t a r i f e p o z i s y o n l u ) d o l u f i l m i ç i n
k a r ş ı l ı k l ı o l a r a k 20.000 e r U . S. A . d o l â r l ı k k o n t e n j a n t e f r i k i k a r a r l a ş tırılmıştır.
E n derin saygılarımın kabulünü rica ederim, B a y
L I S T E S t
S. S. C. B. ne ihraç
1 —• T ü r k i y e ' n i n S o v y e t S o s y a l i s t C u m h u r i y e t l e r i
Birliğine ihraç
e d e c e ğ i m a l l a r a a i t «B» l i s t e s i n d e
k a y ı t l ı 1.500.000 U . S. A . d o l a r l ı k
canlı h a y v a n m ü b a y a a s ı n a m ü t a a l l i k karşılık, Sovyet Sosyalist C u m h u riyetleri Birliğinin T ü r k i y e ' y e i h r a ç edeceği m a l l a r a a i t «A» listesindeki
k e z a 1.500.000 U. S. A . d o l â r l ı k
« T a r a f l a r ı n 15 T e m m u z 1963 t a r i h i n e
kadar mutabakata varacakları mallar»
k o n t e n j a n ı ile s a ğ l a n m ı ş olup,
bu karşılığa istinaden m e z k û r canlı h a y v a n l a r Sovyet Dış Ticret Teşekkülleri t a r a f ı n d a n satın alınacaktır.
edeceği
mallar
Türk Heyeti Başkanı
Targan
Sıra No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Yıllık k o n t e n j a n
miktar veya kıymeti
Malların cinsi
Fındık
Kuru üzüm
K u r u incir
Küçükbaş hayvan
Palamut hülâsası
P . M.
10.000 T o n
1.000 »
300 »
3.400 »
derisi
N a r e n c i y e (1.500 t o n u l i m o n
Tütün
Yün
Defne yaprağı
Pamuk
Bakır
Sigala yağı
Canlı h a y v a n l a r
içindir)
5.000 »
2.000 »
3.000 »
200 »
1.000 »
500 »
2.000 K g r .
1.500.000 U . S. A .
dolârı
Muhtelif
200.000 U . S. A .
dolârı
Başkan,
Çarıklı
B a y V. V. Andreev
Sovyetler Birliği H e y e t B a ş k a n ı
Moskova
Moskova,
18 Mart 1963
Bay Başkan,
S o v y e t S o s y a l i s t C u m h u r i y e t l e r i B i r l i ğ i ile T ü r k i y e
Cumhuriyeti
a r a s ı n d a k i 8 E k i m 1937 t a r i h l i T i c a r e t v e T e d i y e A n l a ş m a s ı n a E k D ö r d ü n c ü P r o t o k o l ü n b u g ü ı ı i m z a l a n m a s ı ile n e t i c e l e n e n m ü z a k e r e l e r e a t f e n a ş a ğ ı d a yazılı h u s u s u bildirmekle şeref d u y a r ı m :
S o v y e t « V o s t o k i n t o r g » D ı ş T i c a r e t T e ş e k k ü l ü 3 1 M a y ı s 1963 t a r i h i n e k a d a r 5.000 t o n ü z ü m m ü b a y a a s ı için g e r e k e n t e d b i r l e r i a l a c a k v e
Sovyet - T ü r k Kliring hesap d u r u m u m ü s a i t olduğu ve evsaf, fiyat, teslim ş a r t l a n üzerinde m u t a b a k a t a varıldığı t a k d i r d e işbu ü z ü m
mübayaası yapılacaktır.
E n derin saygılarımın kabulünü rica ederim, B a y Başkan.
Moskova,
18 Mart 1963
Sovyetler Birliği Heyeti
Başkanı
Bay Başkan,
T ü r k i y e C u m h u r i y e t i ile S o v y e t S o s y a l i s t C u m h u r i y e t l e r i
Birliği
a r a s ı n d a k i 8 E k i m 1937 t a r i h l i T i c a r e t v e T e d i y e A n l a ş m a s ı n a E k D ö r d ü n c ü P r o t o k o l ü n b u g ü n i m z a l a n m a s ı ile n e t i c e l e n e n m ü z a k e r e l e r e a t f e n , m e z k û r p r o t o k o l ' a e k «A» l i s t e s i n d e k a y ı t l ı m a k i n e v e t e ç h i z a t k o n tenjanlarından başka, Sovyetler
Birliği'nin Türkiye'ye ihraç
edeceği
m u h t e l i f m a k i n e v e t e ç h i z a t için 3.500.000 U . S. A . d o l â r ı t u t a r ı n d a b i r
k o n t e n j a n ayrıldığına dair m u v a f a k a t i m i z i teyit e t m e k l e şeref d u y a r ı m .
Mezkûr kontenjan dahilinde
ve firmaları, önceden salâhiyetli
m a k şartiyle muhtelif m a k i n e ve
y e t D ı ş T i c a r e t T e ş e k k ü l l e r i ile
Türkiye Devlet ve hususi teşekkülleri
T ü r k M a k a m l a r ı n ı n m u v a f a k a t i m alt e ç h i z a t ı n m u b a y a a s ı için a l â k a l ı S o v mukavele akdedebileceklerdir.
Aktedilen mukavelelere göre Sovyetler Birliğinden Türkiye'ye m a kine ve teçhizatın ithali için salâhiyetli T ü r k M a k a m l a r ı k ı s a z a m a n d a
gerekli müsaadeyi vereceklerdir.
E n derin saygılarımın kabulünü rica ederim. B a y Başkan,
Türk Heyeti Başkanı
Targan
Çarıklı
B a y V. V. Andreev
Sovyetler Birliği H e y e t i B a ş k a n ı
Moskova
V. V.
Andreev
B a y T a r g a n Çarıklı
T ü r k Heyeti Başkanı
Moskova
Moskova,
18 Mart 1963
Bay Başkan,
B u g ü n k ü tarihli ve m e t n i aşağıda yazılı m e k t u b u n u z u aldığımı teyit ederim.
«Sovyet Sosyalist C u m h u r i y e t l e r i Birliği ile T ü r k i y e C u m h u r i y e t i
a r a s ı n d a k i 8 E k i m 1937 t a r i h l i T i c a r e t v e T e d i y e A n l a ş m a s ı n a e k D ö r d ü n c ü P r o t o k o l ü n b u g ü n i m z a l a n m a s ı ile n e t i c e l e n e n m ü z a k e r e l e r e a t f e n a ş a ğ ı d a yazılı h u s u s u bildirmekle şeref d u y a r ı m :
S o v y e t « V o s t o k i n t o r g » D ı ş T i c a r e t T e ş e k k ü l ü 3 1 M a y ı s 1963 t a r i h i n e k a d a r 5.000 t o n ü z ü m m ü b a y a a s ı için g e r e k e n t e d b i r l e r i a l a c a k v e
Sovyet - T ü r k Kliring hesap d u r u m u m ü s a i t olduğu ve evsaf, fiyat, teslim ş a r t l a r ı üzerinde m u t a b a k a t a varıldığı t a k d i r d e işbu ü z ü m
mübayaası yapılacaktır.»
Mezkûr
mektubun
münderecatına
mutabakatımı
bildirmekle
duyarım.
E n derin saygılarımın kabulünü rica ederim, B a y Başkan.
Moskova,
18 Mart 1963
Türk Heyeti Başkanı
Targan
Bay Başkan,
T ü r k i y e C u m h u r i y e t i ile S o v y e t S o s y a l i s t C u m h u r i y e t l e r i
Birliği
a r a s ı n d a k i 8 E k i m 1937 t a r i h l i T i c a r e t v e T e d i y e A n l a ş m a s ı n a e k D ö r düncü Protokolün bugün imzalanmasiyle neticelenen müzakerelere atfen, a ş a ğ ı d a k i h u s u s l a r a ait m u t a b a k a t ı m ı size teyit e t m e k l e şeref duyarım.
Bay V. V.
Andreev
Sovyetler Birliği Heyeti
Başkanı
Moskova
Çarıklı
şeref
Sahife: 6
13 NİSAN 1963
(Resmî Gazete)
İLÂNLAR
Tıp Fakültesi Dekanlığından :
1 — Fakültemiz hastanesindeki
ç a m a ş ı r h a n e ve m u t f a k t a
yapıl a c a k h a v a l a n d ı r m a t e s i s a t ı k a p a l ı z a r f u s u l ü ile e k s i l t m e y e k o n u l m u ş tur.
2 — B u i ş i n t a h m i n i k e ş i f bedeli 51.434,— l i r a o l u p , g e ç i c i t e m i n a t ı 4.467,— l i r a n ı n f a k ü l t e d e n t a h s i l â t m ü z e k k e r e s i a l ı n a r a k A n k a r a
Üniversitesi ;(Dışkapı) S a y m a n l ı k M ü d ü r l ü ğ ü n e yatırılması ş a r t t ı r .
3 — Bu işe ait ş a r t n a m e , mukavele
projesi ve diğer vesaik her
g ü n mesai saatlerinde F a k ü l t e H e s a p İşlerinde görülebilir.
4 — E k s i l t m e 19/4/1963 C u m a g ü n ü s a a t 11.00 d e T ı p
Fakültesinde yapılacaktır.
5 — İsteklilerin bu husustaki Bayındırlık
B a k a n l ı ğ ı n d a n en son
a l m ı ş o l d u k l a r ı e n a z 100.000,— l i r a l ı k G. s ı n ı f ı m ü t a a h h i t
karnesini
ibraz etmeleri lâzımdır.
6 — T â l i p l i l e r i n 2490 s a y ı l ı k a n u n u n t a r i f i n e g ö r e h a z ı r l a y a c a k l a r ı
kapalı zarflarını ihale g ü n ü ihale saatinden bir s a a t önce
Satınalma
K o m i s y o n u B a ş k a n l ı ğ ı n a vermeleri. (Bu s a a t t e n s o n r a olacak m ü r a c a a t lar ve p o s t a d a v â k i gecikmeler k a b u l edilmez.) İlân olunur.
v i l l e r i m i z i n O n u n c u i t f a ç e k i l i ş i 20/4/1963 C u m a r t e s i g ü n ü s a a t 9,15 d e
A n k a r a ' d a Genel M ü d ü r l ü k b i n a m ı z d a
noter ve B a n k a m ı z temsilcileri
huzurunda yapılacaktır.
Millî v e e c n e b i b a n k a l a r t e m s i l c i l e r i ile t a h v i l h a m i l l e r i n d e n a r z u
edenlerin b u çekilişte bulunabilecekleri ilân olunur.
1666 11-1
Ankara i m a r Müdürlüğünden :
A r k e o l o j i M ü z e s i v e c i v a r ı n ı i h t i v a e d e n 47650 N o . l u p l â n v e c e t velinden bir k o p y a M ü d ü r l ü ğ ü m ü z ilân t a h t a s ı n a asılmıştır,
ilgililere duyurulur.
Ada parsel numaraları
439
448
669
671
964 / 4-3
A n k a r a Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü
Müdürlüğün-
den
Cinsi
2 - Koyun
3 - Y u m u r t a (3.000
a d e d i t a z e , 30.000
a d e d i civcivli olm a k üzere)
Miktarı
Muhammen
bedeli
Lira
Geçici
teminatı
Lira
İhale şekli
ihale
saati
1.200
132.000
7.850,-
Kapalı zarf
15.15
33.000
18.900
1.417,50
Kapalı zarf
15.30
672
693
696
697
698
2919
448
669
2922
i m a r A d a No.
Kad. P a r s e l No.
Kad. A d a No.
3 1 - 38, 52, 54, 56, 58
3 1 - 36
1 -• 4, 6 - 11, 14 - 22
1 -• 12, 21, 2 3 - 116, 119 - 125,
127, 128, 137, 145
2, 3
2, 3, 16
1 -. 3, 6, 9, 10
1, 2, 4, 5
1 - 11
8, 12
12 - 29, 31, 37 - 4 1
4334, 4335, 4336
12,, 1 3
1
1669 1 1 - 1
E t l i k l e a ş a ğ ı d a y a z l ı p a r s e l l e r d e y a p ı l a n d e ğ i ş i k l i ğ i g ö s t e r e n 44700
Y u k a r ı d a m ü f r e d a t ı yazılı üç k a l e m E n s t i t ü
ihtiyacı 2490 sayılı
k a n u n u n 3 1 inci m a d d e s i g e r e ğ i n c e e k s i l t m e y e
konulmuştur. İhaleleri
26/4/1963 C u m a g ü n ü E n s t i t ü d e t o p l a n a n K o m i s y o n c a h i z a ı l a r m d a g ö s terilen saatlerde yapılacaktır.
Kapalı zarfların en geç ihale saatlerinden bir saat evveline k a d a r Komisyona verilmiş olması şarttır.
i s t e k l i l e r i n ş a r t n a m e g ö r m e k ve t e m i n a t y a t ı r m a y ı s a ğ l a m a k
re Büro Şefliğine müracaatları.
üze-
Not : (Otomatik telefon santralı
miştir. )
edil-
eksiltmesinden sarfı nazar
No. lu p l â n v e cetvelinden bir k o p y a M ü d ü r l ü ğ ü m ü z ilân t a h t a s ı n a asılmıştır.
ilgililere duyurulur.
i m a r A d a No.
Parsel No.
5051
5, 6, 9
1670 1 1 - 1
G ü v e r c i n S o k a k t a i m a r 5139 a d a 3 p a r s e l i n d e y a p ı l a n c e p h e h a t t ı
d e ğ i ş i k l i k d u r u m u 38020 N o . lu i m a r p l â n ı ü z e r i n e i ş l e n e r e k b i r k o p y a s ı
1569 I 4-2
Müdürlüğümüz ilân t a h t a s ı n a
asılmıştır,
ilgililere duyurulur.
167111-1
A n k a r a Yenişehir Sağlık Koleji Müdürlüğünden :
E t l i k t e i m a r 5098 a d a 1 p a r s e l i n d e
M i k t a r ı : 2 8 k a l e m s e b z e v e m e y v e , M u h a m m e n t u t a r ı : 48.505,—
M u v a k k a t t e m i n a t ı : 3.637,88, i h a l e ş e k l i : K a p a l ı z a r f , i h a l e g ü n ü v e
s a a t i : 2 5 / 4 / 1 9 6 3 P e r ş e m b e s a a t 15, G r u p N o : 1
yapılan cephe hattı
l ü ğ ü m ü z ilân t a h t a s ı n a
asılmıştır,
ilgililere duyurulur.
A n k a r a Y e n i ş e h i r S a ğ l ı k K o l e j i 1963 M a l i yılı i h t i y a c ı ş a r t n a m e s i n e ilişik l i s t e d e c i n s v e m i k t a r ı ile e v s a f ı y a z ı l ı y u k a r ı d a g ö s t e r i l e n b i r
g r u p ihtiyaç hizasında gösterildiği şekilde ihaleye çıkarılmıştır.
Kapalı zarf usuliyle eksiltme A n k a r a Yenişehir Sağlık Kolejinde
belli g ü n v e s a a t t e t o p l a n a c a k s a t m a l m a k o m i s y o n u n d a y a p ı l a c a k t ı r .
Ş a r t n a m e her gün çalışma saatlerinde kolejde
görülebilir.
K a p a l ı zarf usuliyle e k s i l t m e y e g i r e c e k l e r i n 2490 sayılı k a n u n u n
2, 3, 4 ü n c ü m a d d e l e r i n d e k i ş a r t l a r ı h a i z o l m a l a r ı i l â n o l u n u r .
1452 / 4-2
T ü r k i y e C u m h u r i y e t i Z i r a a t B a n k a s ı Genel M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
3202 s a y ı l ı B a n k a m ı z K a n u n u n u n ilgili m a d d e s i ile, b u n u d e ğ i ş t i r e n
5389 s a y ı l ı k a n u n a i s t i n a d e n ç ı k a r d ı ğ ı m ı z % 5 f a i z l i B e ş i n c i T e r t i p T a h -
değişiklik
d u r u m u 4 4 1 0 0 / A N o . lu i m a r p l â n ı ü z e r i n e i ş l e n e r e k b i r k o p y a s ı M ü d ü r -
1672 1 1 - 1
Antalya Asliye H u k u k Hâkimliğinden :
959/515
işçi Sigortaları K u r u m u Avukatı T r a j e Uçgun t a r a f m d a n dâvalılar A n t a l y a T a y y a r e Meydanı civarında çadırda m u k i m A h m e t Serin,
B a y r a m Çalışkan, Cemali Kartal, B e k t a ş Kartal, Halil Serin n a m ı diğeri
Ali Serin h a k l a r ı n d a açılan t a z m i n a t dâvasının yapılan a ç ı k m u h a k e m e s i
s o n u n d a : 22.923 l i r a 28 k u r u ş ile ü c r e t i v e k â l e t v e m u h a k e m e m a s r a f l a r ı n ı n d â v â l ı l a r d a n t a h s i l i ile d â v a c ı y a v e r i l m e s i n e m ü t e d a i r 26/12/1961
t a r i h v e 515/1465 s a y ı l ı i l â m ı ile h ü k ü m a l t ı n a s ı n m ı ş o l u p d â v a l ı l a r ı n
cümlesinin ikametgâhları meçhul
b u l u n d u ğ u n d a n iJftmın
tebliğ yerine
k a i m olmak üzere ilân olunur,
1676
15 NÎSAN 1963
M. S. B. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
A ş a ğ ı d a cinsi, m i k t a r ı , m u h a m m e n bedel v e g e ç i c i t e m i n a t l a r ı y a zılı (Bir k a l e m ( Y i y e c e k ) m a d d e s i n i n k a p a l ı z a r f l a e k s i l t m e l e r i h i z a l a rındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve ,şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin k a n u n i şekilde h a z ı r l ı y a c a k l a r ı teklif m e k t u p l a r ı n ı ihale s a a t i n den bir s a a t evveline k a d a r m a k b u z karşılığı Komisyon
Başkanlığına
vermeleri. P o s t a d a geciken m e k t u p l a r k a b u l edilmez.
c a k l a r ı teklif z a ı f l arını ihale s a a t i n d e n bir s a a t evvel m a k b u z m u k a b i linde K o m i s y o n B a ş k a n l ı ğ ı n a vermeleri lâzımdır. P o s t a d a k i gecikmeler
k a b u l e d i l m e z . T a l i p l e r i n e n g e ç 2/5/1963 g ü n ü s a a t 16,00 y a k a d a r A n k a r a ' d a H v . K . İ s . E m i . v e İ n ş . D. B ş k . l ı ğ ı n a m ü r a c a a t e d e r e k y e t e r l i k
belgesi almaları şarttır.
1660 I 4 - 1
TCDD İsletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu Reisliğinden :
2 cins bezir
C i n s i : T a z e b a ş s o ğ a n , M i k t a r ı : 50000 kilo, M . b e d e l i 55000,— L i r a
G. t e m i n a t ı : 4000,— L i r a , İ h a l e g ü n ü : 26/4/1963, S a a t i : 11 d e d i r .
A ş a ğ ı d a cinsi, m i k t a n , m u h a m m e n b e d e l v e g e ç i c i t e m i n a t l a n y a zılı ( D ö r t ) k a l e m ( Y i y e c e k ) m a d d e s i n i n k a p a l ı z a r f l a e k s i l t m e l e r i h i z a l a r ı n d a k i g ü n ve s a a t l e r d e y a p ı l a c a k t ı r . E v s a f ve ş a r t n a m e s i m e s a i s a a t lerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin k a n u n i şekilde h a z ı r l ı y a c a k l a r ı teklif m e k t u p l a n n ı ihale s a a t i n d e n
bir s a a t evveline k a d a r m a k b u z karşılığı Komisyon B a ş k a n l ı ğ ı n a v e r m e l e r i . P o s t a d a g e c i k e n m e k t u p l a r k a b u l e d i l m e z . 115 t o n t a v u k e t i t a m a m ı
b i r i s t e k l i y e i h a l e e d i l e b i l e c e ğ i g i b i 50 v e 65 t o n l u k p a r t i l e r h a l i n d e de
ihale edilebilir.
1.
2.
3.
4.
Kiraz
T a v u k eti
T. A. k a d ı n f a s u l y e
Taze bamya
Miktarı
Ton
40
115
160
14
M. b e d e l i G. t e m i n a t ı
Lira
Lira
76.000
908.500
240.000
35.000
5.050
40.090
13.250
2.625
1
Saati
22/4/1963
22/4/1963
24/4/1963
24/4/1963
13,00
11,30
11,00
11,30
1445 / 4-3
İ s m i
K a p a l ı z a r f l a 1 a d e d 300 a b o n e u k t e l e f o n s a n t r a l ı m o n t e e t t i r i l e c e k t i r . Keşif b e d e l i 31540 l i r a m u v a k k a t t e m i n a t ı 2366 l i r a d ı r . İ h a l e s i
17 N i s a n 1863 Ç a r ş a m b a g ü n ü s a a t 1 1 de k o m i s y o n d a
yapılacaktır
i s t e k l i l e r i n D e n i z K v . K. l ı ğ ı n d a n 3 g ü n e v v e l m ü r a c a a t e d e r e k y e t e r lik b e l g e s i a l a r a k t e k l i f m e k t u p l a r ı m i h a l e s a a t i n d e n b i r s a a t
evvel
k o m i s y o n a vermeleri lâzımdır. P o s t a d a gecikmeler k a b u l edilmez. E v saf v e ş a ı t n a m - i - ı i k o m i s y o n d a v e i s t a n b u l L v . A m i r l i ğ i i l â n k ı s m ı n d a
görülür.
1335 I 4-4
15.000 K g .
10.000 K g .
1498 I 2-2
B i l â m a k a r b o n a t dö s u d a l ı n a c a k
1 — H a r i ç t e n t e k l i f a l m a s u r e t i y l e 750 t o n b i l â m a k a r b o n a t dö s u d
alınacaktır.
2 — T e k l i f l e r i n e n g e ç 10 M a y ı s 1 9 6 3 C u m a g ü n ü s a a t 17 y e k a d a r
A n k a r a ' d a Malzeme Dairesinde toplanan Komisyonumuza verilmiş veya
gelmiş olması şarttır.
Şartnameler,
TCDD
nin A n k a r a ' d a
Merkez, İstanbul'da
k e c i v e z n e l e r i n d e n 10,— l i r a y a s a t ı l m a k t a d ı r .
4
T C D D ihaleyi yapıp y a p m a m a k t a veya kısmen y a p m a k t a
tercih ettiği tâlibe y a p m a k t a t a m a m e n serbesttir.
1
sud
K a p a l ı z a r f u s u l ü ile M a l a t y a ' d a a t e l y e i n ş a a t ı y a p t ı r ı l a c a k t ı r . K e şif b e d e l i 252.389,72 l i r a o l u p g e ç i c i t e m i n a t ı
14.000,00 l i r a d ı r . İ h a U s i
10/5/1963 C u m a g ü n ü s a a t 15,00 d e K o m i s y o n d a y a p ı l a c a k t ı r . K e ş i f v e
ş a r t n a m e l e r h e r g ü n Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. T a l i p l e r i n 2490 s a y ı l ı k a n u n h ü k ü m l e r i d a i r e s i n d e h a z ı r l ı y a c a k ları teklif z a r f l a r ı n ı ihale s a a t i n d e n bir s a a t evvel m a k b u z m u k a b i l i n d e
Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. P o s t a d a k i gecikmeler hiç bir
s u r e t l e k a b u l e d i l m e z . T a l i p l e r i n e n g e ç 2/5/1963 g ü n ü s a a t 16,00 y a k a d a r A n k a r a ' d a Hv. K. İs. E m i . ve İnş. D. Bşk. lığına m ü r a c a a t ederek
yeterlik belgesi almaları şarttır.
1659 / 4 - 1
K a p a l ı z a r f u s u l ü ile Ş a r k ı ş l a o p e r a s y o n b i n a s ı i k m a l i n ş a a t ı y a p t ı r ı l a c a k t ı r . K e ş i f b e d e l i 210.518,55 l i r a o l u p g e ç i c i t e m i n a t ı 11.800 l i r a d ı r .
İ h a l e s i 10/5/1963 C u m a g ü n ü s a a t 11,00 d e K o m i s y o n d a y a p ı l a c a k t ı r . K e şif v e ş a r t n a m e l e r h e r g ü n K o m i s y o n d a v e İ s t a n b u l L e v a z ı m A m i r l i ğ i n d e
g ö r ü l e b i l i r . T a l i p l e r i n 2490 s a y ı l ı k a n u n h ü k ü m l e r i
dahilinde hazırlıya-
ve
ton
kostik alınacaktır.
2
T e k l i f l e r i n e n g e ç 9 M a y ı s 1963 P e r ş e m b e g ü n ü s a a t 17 y e
kadar Ankara'da Malzeme Dairesinde toplanan Komisyonumuza
verilmiş
veya gelmiş olması şarttır.
3
Şartnameler, T C D D nin A n k a r a ' d a Merkez, İstanbul'da Sirkeci
v e z n e l e r i n d e n 10,— l i r a y a s a t ı l m a k t a d ı r .
4 — T C D D ihaleyi yapıp y a p m a m a k t a
M. S. B. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
1443 I 4-3
Sir-
1616 / 2-2
H a r i ç t e n t e k l i f a l m a s u r e t i y l e 10 t o n p o t a s k o s t i k v e 20
veya kısmen yapmakta
tercih ettiği tâlibe y a p m a k t a t a m a m e n serbesttir.
M ü t a a h h i t n a m ve hesabına pazarlık suretiyle iki k a l e m F l a s t e r
s a t ı n a l ı n a c a k t ı r . T a h ı ı i ' i b e d e l i 42.000 l i r a olup g e ç i c i t e m i n a t ı 3.150
l i r a d ı r . İ h a l e s i 26/4/1963 C u m a g ü n ü s a a t 11.00 de k o m i s y o n d a y a p ı l a caktır. Ş a r t n a m e l e r h e r g ü n k o m i s y o n d a ve İstanbul Lv. Amirliğinde
görülebilir. İsteklilerin m e z k û r g ü n ve s a a t de k o m i s y ı n d a b u l u n m a l a r ı .
usulü
Miktarı
K a y n a m ı ş T ü r k beziri
Renksiz ince bezir
3
M. S. B. 3 No. lu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
yazılı bezirler k a p a l ı zarf
konulmuştur.
2 - Eksiltme A n k a r a ' d a TCDD binasında,
Malzeme Dairesinde
t o p l a n a n K o m i s y o n u m u z c a 8 M a y ı s 1963 Ç a r ş a m b a g ü n ü s a a t 16.00 d a
y a p ı l a c a ğ ı n d a n tekliflerin en geç bu s a a t e k a d a r K o m i s y o n u m u z a verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
'3 __ Ş a r t n a m e s i A n k a r a ' d a M e r k e z , İ s t a n b u l ' d a S i r k e c i v e z n e l e r i n d e n 20,— l i r a m u k a b i l i m d e t e m i n edilebilir.
4
T C D D ihaleyi yapıp y a p m a m a k t a ,
kısmen y a p m a k t a veya
tercih ettiği talibe y a p m a k t a t a m a m e n serbesttir.
İHALE
Günü
almacak
A ş a ğ ı d a isim ve m i k t a r l a n
ile e k i s t l e m e y e
1444 / 4-3
C i n s i
Safıife: 7
(Resmî Gazete)
1343 t o n ç e l i k s e l e t
1 — Hariçten
teklif
alma
ve
1617 / 2-2
satınalınacak
s u r e t i y l e 1343 t o n ç e l i k s e l e t
satmalı-
nacaktır.
2 _ T e k l i f l e r i n e n g e ç 30/4/1963 S a l ı g ü n ü s a a t 17 y e k a d a r A n kara'da Malzeme Dairesinde toplanan
komisyonumuza verilmiş veya
gelmiş olması şarttır.
3
B u işe ait ş a r t n a m e l e r , A n k a r a ' d a M e r k e z ve İ s t a n b u l ' d a Sirk e c i v e z n e s i n d e n 50,— l i r a m u k a b i l i n d e t e m i n edilir.
4
T C D D ihaleyi yapıp y a p m a m a k t a , veya k ı s m e n
veya tercih ettiği talibe y a p m a k t a t a m a m e n
yapmakta
serbesttir.
1702 I 2 - 1
A f y o n Belediyesinden :
B e l e d i y e i h t i y a c ı için 3000 m e t r e k ü p k u m b e h e r m e t r e k ü p ü m u h a m m e n 10 l i r a d a n k a p a l ı z a r f u s u l ü ile e k s i l t m e y e ç ı k a r ı l m ı ş t ı r . M u v a k k a t t e m i n a t ı 2250 l i r a o l u p i h a l e s i n i n 25 N i s a n 1963 P e r ş e m b e g ü n ü
s a a t 15 d e B e l e d i y e E n c ü m e n i n d e y a p ı l a c a ğ ı t e k l i f z a r f l a r ı n ı n i h a l e g ü n ü
s a a t 14 e k a d a r b e l e d i y e y e v e r i l m i ş o l m a s ı l â z ı m d ı r . P o s t a d a v â k i o l a cak gecikmeler n a z a r a alınmaz şartnamesinin Belediye İ n ş a a t Servisinde görülebileceği ilân olunur.
1.533 / 4 - 4
Sahife: 8
11 NÎSAN 1963
(Resımî Gazete)
Bayındırlık Bakanlığından :
K e ş i f bedeli 1.283488,44 l i r a p l u p g e ç i c i t e m i n a t ı 52.254,65 l i r a d ı r .
E k s i l t m e 27/4/1963 C u m a r t e s i g ü n ü s a a t 11 d e B ö l g e d e y a p ı l a c a k t ı r .
K a p a l ı z a r f l a r ı n ihaleden 1 s a a t evvel K o m i s y o n B a ş k a n l ı ğ ı n a verilmesi şarttır.
Y a p ı işleri ilânı
1 — S a k a r y a İli « E » t i p i c e z a e v i i n ş a a t ı işi 2490 s a y ı l ı k a n u n h ü kümlerine göre kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.
2 — İ ş i n k e ş i f b e d e l i : (6.200.953,72) l i r a d ı r .
3 — Eksiltme A n k a r a ' d a Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İ m a r İşleri Reisliği E k s i l t m e K o m i s y o n u n d a
25/4/1963 Perşembe günü
saat
16.00 d a y a p ı l a c a k t ı r .
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları m e z k û r Reislikte
rülebilir.
5 — E k s i l t m e y e g i r e b i l m e k için, i s t e k l i l e r i n :
gö-
A - (199.779,—) l i r a l ı k g e ç i c i t e m i n a t ı n ı ,
B - 1963 y ı l m a a i t T i c a r e t O d a s ı b e l g e s i n i ,
C - M ü r a c a a t dilekçeleriyle birlikte verecekleri, (Eksiltme ş a r t n a mesinde belirtilen ve usulüne göre
hazırlanmış olan) plân ve teçhizat
beyannamesi, teknik personel beyannamesi,
taahhüt beyannamesi, Bay ı n d ı r l ı k B a k a n l ı ğ ı n d a n a l m ı ş o l d u k l a r ı ( B ) g r u p u n d a n k e ş i f bedeli k a d a r işin e k s i l t m e s i n e g i r e b i l e c e k l e r i n i g ö s t e r i r m ü t a a h h i t l i k
karnesine
göre. Yapı ve İ m a r İşleri Reisliği Bölge K o m i s y o n u n d a n alacakları, yeterlik belgelerini, teklif m e k t u p l a r i y l e birlikte z a r f a k o y m a l a r ı lâzımdır.
6 — İstekliler teklif m e k t u p l a r ı n ı 2 5 / 4 / 1 9 6 3 P e r ş e m b e g ü n ü s a a t
15.00 e k a d a r m a k b u z m u k a b i l i n d e i h a l e k o m i s y o n u b a ş k a n l ı ğ ı n a v e r e ceklerdir.
7 — M ü r a c a a t ı n son t a r i h i 1 9 / 4 / 1 9 6 3 C u m a giinü m e s a i s a a t i sonuna kadardır. Telgrafla m ü r a c a a t ve postada vâki gecikmeler
kabul
edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
Ş a r t n a m e Bölgede Y a p ı m Şefliğinde, İstanbul'da Birinci Bölge Müd ü r l ü ğ ü n d e görülebilir.
İ s t e k l i l e r i n 24/4/1963 a k ş a m ı n a k a d a r B ö l g e m i z e v e r e c e k l e r i d i l e k ç e l e r i n e ( F ) g r u p u m ü t a a h h i t l i k k a r n e s i , 94.175,00 l i r a l ı k m a l î y e t e r l i k
belgesi, plân ve teçhizat b e y a n n a m e s i , 1 liralık pul ve bir a d e d fotoğr a f ı ekliyerek ihaleye iştirak belgesi almaları şarttır.
P o s t a d a v â k i gecikmeler ve t e l g r a f l a m ü r a c a t l a r k a b u l edilmez.
2490 sayılı k a n u n a g ö r e m ü r a c a a t olunması.
1549 / 4 - 3
A n k a r a - İ s t a n b u l y o l u K i m . 124 - 138 a r a s ı s t a b l i z e i h z a r v e n a k l i
işi k a p a l ı z a r f e k s i l t m e s i s u r e t i y l e i h a l e y e ç ı k a r ı l m ı ş t ı r .
K e ş i f b e d e l i 290.560,54 l i r a o l u p g e ç i c i t e m i n a t ı 15.372,42 l i r a d ı r .
E k s i l t m e 26/4/1963 C u m a g ü n ü s a a t 15,30 d a B ö l g e d e y a p ı l a c a k t ı r .
K a p a l ı z a r f l a r ı n i h a l e d e n 1 s a a t evvel K o m i s y o n B a ş k a n l ı ğ ı n a verilmesi
şarttır.
Ş a r t n a m e B ö l g e d e Y a p ı m Ş e f l i ğ i n d e , İ s t a n b u l ' d a 1. B ö l g e M ü d ü r l ü ğ ü n d e g ö r ü l e b i l i r . İ s t e k l i l e r i n 22/4/1963 P a z a r t e s i g ü n ü ö ğ l e y e k a d a r
Bölgemize verecekleri
dilekçelerine (F) g r u p u
mütaahhitlik karnesi,
23.250,00 l i r a l ı k m a l î y e t e r l i k b e l g e s i , p l â n v e t e ç h i z a t b e y a n n a m e s i , 1
liralık pul ve 1 aded f o t o ğ r a f ı ekliyerek ihaleye i ş t i r a k belgesi a l m a l a r ı
şarttır.
P o s t a d a v â k i gecikmeler ve t e l g r a f l a m ü r a c a a t l a r k a b u l edilmez.
2490 sayılı k a n u n a g ö r e m ü r a c a a t olunması.
1550 / 4-3
1499 / 4-2
Bayındırlık
Y a p ı işleri ilânı
1 — A ş a ğ ı d a keşif bedelleri, t e m i n a t m i k t a r l a r ı , ihale gün, s a a t l e r i v e B a k a n l ı ğ a s o n m ü r a c a a t g ü n l e r i yazılı, İ ç i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı n d a y a p t ı r ı l a c a k i ş l e r 2490 s a y ı l ı k a n u n h ü k ü m l e r i d a h i l i n d e e k s i t l m e y e k o n u l muştur.
2 — E k s i l t m e a ş a ğ ı d a y a z ı l ı g ü n l e r d e s a a t 16 d a Y a p ı v e İ m a r İ ş l e r i R e i s l i ğ i E k s i l t m e K o m i s y o n u n d a k a p a l ı z a r f u s u l ü ile y a p ı l a c a k t ı r .
3 — E k s i l t m e ş a r t n a m e s i ve ekleri Yapı ve İ m a r İşleri Reisliğinde
görülebilir.
4 — E k s i l t m e y e g i r e b i l m e k için :
A)
6 — T e l g r a f l a m ü r a c a a t l a r v e p o s t a d a v â k i g e c i k m e l e r k a b u l edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
İşin adı ve yeri
K. bedeli
Bakanlığa
son m ü r a c a a t
G. T e m . * İ h a l e t a r i h i
tarihi
1) K a l o r i f e r k a z a n l a r ı n ı n
brülöre tahvili
159.017,75
9.201,
30/4/1963
Salı
26/4/1963
Cuma
65.032,54
4.502,-
2/5/1963
Perşembe
27/4/1963
Cumartesi
2) A r k a avludaki pergole
ve kolonların i k m a l
inşaatı
Devlet
Su
İşleri
Genel
Müdürlüğünden :
1 — Döviz t e m i n i ve i t h a l â t ı İdareımizce y a p ı l m a k üzere A P A
s e r b e s t döviz s a h a s ı m e m l e k e t l e r i n d e n :
Ş a r t n a m e No.
63 —
66 —
63 —
e S âS—
63 —
10T
10T
10T
10T
10T
10T
— 10
— 11
— 12
— 13
— 14
— 15
1963 y ı l ı n a a i t t i c a r e t o d a s ı b e l g e s i ,
B ) K e ş i f b e d e l i k a d a r b e n z e r i işi y a p t ı k l a r ı n a d a i r b e l g e l e r i n i m ü r a c a a t dilekçelerine ekleyerek en geç a ş a ğ ı d a yazılı tarihlere k a d a r Yapı
ve İ m a r İşleri Reisliğinde b u l u n a c a k şekilde göndermeleri ve b u vesikal a r a müsteniden a l a c a k l a r ı yeterlik belgesini teklif m e k t u p l a r i y l e birlikte
z a r f a k o y u p u s u l ü n e g ö r e k a p a t m a l a r ı , e k s i l t m e g ü n ü s a a t 15 e k a d a r
m a k b u z mukabilinde Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır.
Bakanlığı
e S - 1 0 T — 16
â S — 10T — 17
M e v z u u
İhale tarihi
Çelik tel halât
C a m d a n m a m u l l â b o r a t u v a r Mlz.
Sondaj muhafaza boruları
Klişe çinko
Düz film
Benzin motorlu vîbratör ve çatlak
tabancası
Otomatik kaynak makinası kaynak
teli ve k a y n a k tozu
Dizel m o t o r l u j e n e r a t ö r
F i y a t v e t e k l i f i s t e m e u s u l ü ile s a t ı n
ve
9/5/1963
8/5/1963
10/5/1963
9/5/1963
8/5/1963
10/5/1963
9/5/1963
10/5/1963
alınacaktır.
2 — Teklifler y u k a r ı d a belirtildiği
g ü n l e r d e s a a t 17,00 y e k a d a r
D S l M a k i n a ve İ k m a l Dairesi B a ş k a n l ı ğ ı S a t ı n a l m a K o m i s y o n u B a ş k a n lığına verilmiş veya gönderilmiş olacaktır.
T e l g r a f l a y a p ı l a c a k olan teklifler k a b u l edilmez.
3 — İstekliler, f i r m a n ı n antetli k â ğ ı d ı n a yazılmış pullu bir dilekçe
ile d i l e k ç e l e r i n d e ş a r t n a m e n u m a r a s ı n ı v e h a n g i f i r m a d a n t e k l i f g e t i r t e c e k l e r i n i s a r i h a d r e s l e r i ile b e l i r t e r e k D S İ M a k i n a v e İ k m a l D a i r e s i
B a ş k a n l ı ğ ı n d a n ( D S İ Etlik Tesisleri A n k a r a ) ş a r t n a m e l e r i bedelsiz olar a k t e m i n e d e b i l i r l e r . D e ğ i ş i k n u m a r a l ı ş a r t n a m e l e r i ç i n a y r ı d i l e k ç e ile
m ü r a c a a t edilecektir.
4 — ö d e m e gayri kabili rücu bir akreditifle yapılacaktır.
5 — İ d a r e ihaleyi yapıp y a p m a m a k t a , miktarları azaltıp çoğaltm a k t a ve bazı kalemleri t a m a m e n a l m a m a k t a serbesttir.
1725 / 1 - 1
A l a n y a Asliye H u k u k Hâkimliğinden :
1657 / 4 - 1
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları
dürlüğünden :
Genel
M ü d ü r l ü ğ ü 4. B ö l g e M ü -
A n k a r a - A y a ş yolu Kim. 1 8 + 2 5 0 — 5 9 + 5 0 0 a r a s ı
stablize malzem e s i , s u i h z a r v e n a k l i işi k a p a l ı z a r f e k s i l t m e s i s u r e t i y l e i h a l e y e ç ı k a rılmıştır.
Alanya'nın Payallar
K ö y ü n d e n 1936 D. l u A h m e t k a r ı s ı Z a h i d e
Uludağ'ın kocası aynı köyden M a h m u t oğlu A h m e t U l u d a ğ
aleyhine
açmış olduğu boşanma dâvasının yapılan duruşması sonunda : tarafların şiddetli geçimsizlik
sebebiyle b o ş a n m a l a r ı n a ve işbu
boşanmanın
Resmî Gazete vasıtasiyle dâvalıya ilânen tebliğine A l a n y a Asliye H u k u k M a h k e m e s i n i n 2 6 / 3 / 1 9 6 3 t a r i h v e 9 6 2 / 8 8 e s a s 9 6 3 / 8 3 s a y ı ile k a r a r verilmiş olduğu ilânen tebliğ olunur.
1665
10 NİSAN 1%3
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden :
H u r d a oto dış l â s t i k
30 k a l e m d e m u h t e l i f
e b a t t a 1040 a d e d
29 k a l e m m u h t e l i f
e b a t t a 575 a d e d
33 k a l e m d e m u h t e l i f
e b a t t a 1070 a d e d
Sahife: 9
(Resmî Gazete)
Tah. bedeli
TL.
Geçici T e m .
TL.
4 — B u işe a i t ş a r t n a m e A n k a r a ' d a K a r a y o l l a r ı G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü
Malzeme Şubesi Müdürlüğünde İstanbul'da Bölge Müdürlüğünde görülebilir.
İhalenin
Tarihi
Günü
Saati
26.310,—
1.973,25
29/4/1963
Pazartesi
11
34.715,—
2.603,63
29/4/1963
Pazartesi
16
26.774,—
2.008,05
30/4/1963
Sah
16
Y u k a r ı d a cins, m i k t a r ı ile i h a l e t a r i h i , g ü n v e s a a t l e r i y a z ı l ı h u r d a
oto lâstiklerin h e r biri a y r ı bir ihale m e v z u u o l a r a k 2490 sayılı k a n u n a
g ö r e k a p a h z a r f u s u l ü ile a r t ı r m a l a r ı A n k a r a ' d a G e n e l M ü d ü r l ü k M a l zeme Şubesinde yapılacaktır.
5 — İ s t e k l i l e r i n 16 N i s a n 1963 S a h g ü n ü s a a t 16.00 y a k a d a r b i r
d i l e k ç e ile K a r a y o l l a r ı B i r i n c i B ö l g e M ü d ü r l ü ğ ü n e m ü r a c a a t
etmeleri
müracatta evrak kaydı tarihi muteberdir.
Dilekçelerine Bayındırlık B a k a n l ı ğ ı n d a n alınan ( F ) g r u p u n d a n en
a z b u işin k e ş i f b e d e l i k a d a r m ü t a a h h i t l i k k a r n e s i y l e b u e k s i l t m e n i n i l â n
t a r i h i n d e n s o n r a a l ı n m ı ş 24268,49 l i r a l ı k b a n k a r e f e r a n s ı p l â n v e t e ç h i z a t
t a a h h ü t ve teknik personel beyannamelerini eksiksiz olarak b a ğ l a y a r a k
b u iş i ç i n y e t e r l i k b e l g e s i a l m a l a r ı l â z ı m d ı r . T e l g r a f l a m ü r a c a a t l a r k a bul edilmez.
6 — İ s t e k l i l e r i n p a z a r l ı k g ü n v e s a a t i n d e 1963 y ı l ı
1705 / 4 - 1
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel M ü d ü r l ü ğ ü
Müdürlüğünden :
Birinci
Bölge
1 — P o r y a l ı - D e m i r k ö y yolu Kim. 0 + 0 0 0 — 3 5 + 0 0 0 a r a s m d a 2 inç.
l i k t ü v e n a n 12096 m s m ı c ı r ile 3024 m.3 k u m u n i h z a r , n a k i l v ç f i g ü r e s i
ile o c a k ü s t ü n d e k i 1000 m s t o p r a k h a f r i v e n a k l i işi p a z a r l ı k l a y a p t ı r ı lacaktır.
2 —• P a z a r l ı ğ ı 22 N i s a n 1963 P a z a r t e s i g ü n ü s a a t 11.00 d e İ s t a n b u l
K ü ç ü k y a l ı d a k i Bölge M ü d ü r l ü ğ ü n d e yapılacaktır.
3 — K e ş i f b e d e l i 303356,16 l i r a k e s i n t e m i n a t ı 31766,49 l i r a d ı r .
Bayındırlık
Bakanlığı
Karayolları
Genel M ü d ü r l ü ğ ü
1 — A ş a ğ ı d a keşif bedeli geçici
teminatı
lüğümüz binasındaki Komisyonda yapılacaktır.
Birinci
veya
b e l g e l e r i ile
müracataları.
1721 / 1 - 1
H u r d a lâstikler A n k a r a ' d a Karayolları A k k ö p r ü Transit A m b a r ı sahasında, ş a r t n a m e l e r i ayrı yerde A m b a r Şefliğinde görülebilir.
H e r a r t ı r m a için t e k l i f z a r f l a r ı n ı n i h a l e s a a t l e r i n d e n b i r s a a t Öncesine k a d a r Genel M ü d ü r l ü k Malzeme Şubesinde A r t ı r m a Komisyonu
B a ş k a n l ı ğ ı n a verilmesi, p o s t a d a v â k i o l a c a k g e c i k m e l e r i n n a z a r a alınmıyacağı ilân olunur.
Ticaret
Sanayi Odası belgesi kesin teminat m a k b u z u ve yeterlik
Manisa Sulh H u k u k Hâkimliğinden ;
Manisa Hazinei Maliyesi t a r a f ı n d a n B a y b u r t İlçesinin H a v a n o s Köyünden M a h m u t N o r m a n ve E r m e n e k İlçesinin Değirmenli
Mahallesi
47 d e A b d u l l a h ö r s a l e y h l e r i n e a ç m ı ş o l d u ğ u (449) l i r a (53) k u r u ş a l a cak dâvasının y a p ı l m a k t a olan muhakemelerinde :
1 _ Dâvâlı M a h m u t Norman'ın Köyündeki adresine çıkarılan davetiyeye adresinde bulunmadığını ve s e m t i meçhule gittiğini b ü t ü n a r a malara rağmen bulunmadığı,
2 — Dâvâlı Abdullah Örs n a m ı n a çıkarılan gıyap kararınında adr e s i n d e b u l u n m a d ı ğ ı ve s e m t i m e ç h u l e g i t m i ş olduğu ve m ü t a a d d i t a r a m a l a r a r a ğ m e n bulunmadığı,
Y u k a r ı d a a ç ı k a d r e s l e r i y a z ı l ı d â v a l ı l a r M a h m u t N o r m a n ile A b d u l l a h Ö r s ' ü n d u r u ş m a n ı n m u a l l â k b u l u n d u ğ u 15/4/1963 g ü n ü s a a t 9 a k a d a r g e l m e l e r i v e y a b i r v e k i l g ö n d e r m e l e r i aksi» h a l d e m u h a k e m e n i n g ı yaplarında dâvanın k a r a r verileceği ilânen tebliğ olunur.
1717 / 1 - 1
Bölge Müdürlüğünden :
ihale g ü n ve saatleri yazılı işlerin eksiltmesi k a p a h z a r f l a İstanbul - K ü ç ü k y a l ı ' d a k i
Müdür-
2 — Ş a r t n a m e l e r i A n k a r a ' d a Karayolları Genel M ü d ü r l ü ğ ü M a l z e m e Şubesi M ü d ü r l ü ğ ü n d e İ s t a n b u l ' d a Bölge M ü d ü r l ü ğ ü n d e görülebilir.
3 — Y e t e r l i k b e l g e s i a l m a k için i s t e k l i l e r i n 24 N i s a n 1963 Ç a r ş a m b a g ü n ü s a a t 16.00 y a k a d a r b i r d i l e k ç e ile
K a r a y o l l a r ı 1 inci Bölge
Müdürlüğüne m ü r a c a a t etmeleri
m ü r a c a a t t a evrak kaydı tarihi muteberdir. Dilekçelerine Bayındırlık
B a k a n l ı ğ ı n d a n a ş a ğ ı d a g r u p u yazılı
e n a z b u işin k e ş i f b e d e l i k a d a r m ü t a a h h i t l i k k a r n e s i y l e b u e k s i l t m e n i n i l â n t a r i h i n d e n s o n r a a l ı n m ı ş b a n k a r e f e r a n s ı , p l â n v e t e ç h i z a t t a a h h ü t ve t e k n i k personel beyannamelerini eksiksiz o l a r a k b a ğ l a y â r a k yeterlik belgesi almaları lâzımdır.
T e l g r a f l a m ü r a c a a t l a r k a b u l edilmez
( H e r iş i ç i n için a y r ı a y r ı m ü r a c a a t e d i l m e s i ) .
4 — İ s t e k l i l e r i n 2490 s a y ı l ı
k a n u n a göre h a z ı r l a y a c a k l a r ı teklif m e k t u p l a r ı n ı en geç ihale saatlerinden bir s a a t eveline k a d a r Komisyon
Başkanlığına teslim etmeleri
P o s t a d a v â k i g e c i k m e l e r n a z a r ı i t i b a r e almmeız.
i ş i n
C i n s i
L ü l e b u r g a z - E d i r n e yolu K i m . 22 + 000
- 76 + 000 a r a s ı n a 89500 Ms a l t t e m e l v e
t e m e l m a l z e m e s i n a k l i ile 4200 Ms b a ğ l a yıcı m a l z e m e n i n i h z a r n a k i l v e f i g ü r e s i
Banka referansı
Lira Kr.
Keşif b e d e l i
Lira Kr.
Geç. t e m i n a t ı
Lira Kr.
1.411.768,—
56.103,04
30 N i s a n 1963
Sah
11.00
100.588,40
<(F)
Üıale s a a t i
Ihale günü
Karne
S i r k e c i - F l o r y a s a h i l y o l u K i m . 0 + 000 13 + 040 a r a s ı n d a
y a p ı l a c a k su t o p l a m a
kanalları ve eksik işlerin
tamamlanması.
Muhtelif k o n k a s ö r şantiyelerinde mevcut
37343 M3 m ı c ı r ı n n a k i l v e f i g ü r e s i .
558.656,—
26.096,24
30 N i s a n 1963
Sah
11.25
44.692,48
>(B)
601.595,73
27.813,83
30 N i s a n 1963
Salı
11.45
48.127,66
(F)
L ü l e b u r g a z - E d i r n e y o l u K i m . 0 + 000 76 + 000 a r a s ı n a t a b a n t o p r a ğ ı k a z ı l m a s ı
v e n a k l i ile d e m o n t a j m a l z e m e s i a l t t e m e l
ve temel malzemesi nakli.
449.750-
21.740,-
30 N i s a n 1963
Sah
15.00
35.980,—
(F)
Y a l o v a - B u r s a y o l u K i m . 0 + 000 - 63 +
700 a r a s ı s a n a t
y a p ı l a r ı v e t a h k i m a t işleri.
403.896,-
19.905,84
30 N i s a n 1963
Salı
15.20
32.311,68
(B)
Lüleburgaz - Babaeski - Havsa - Edirne
y o l u K i m . 0 + 000 - 76 + 000 a r a s ı t a h k i m a t drenaj ve sair sanat yapıları.
242.593,—
13.379,65
30 N i s a n 1963
Salı
15.40
grupu
B e l g e a l a b i l m e k için en a z b u i ş i n
k e ş i f b e d e l i n d e b u n a b e n z e r b i r iş
yaptığına dair belge ibrazı
1722 /4-1
Sahife: 10
13 NİSAN 1963
(Resmî Gazete)
Ankara Halk Sandığı T. A. Ş. nin 31 Aralık 1962 tarihli bilançosu
A KTI F
P A S İ F
No.
T ü r k Lirası
I Ödenmemiş
sermaye
4.731.000,—
II Kasa
380.866,89
Serbest
I I I T . C. M e r k e z B a n k a s ı
39.619,23
IV Kanuni karşılıklar kasası
Munzam karşılıklar muk. kıymetler
Diğer kanuni karşılıklar kasası
V Bankalar
VI Röporlar
VII Tahviller ve hisse senetleri cüzdanı
Hazine plâsman bonoları
Tahviller
Hisse senetleri
VIII Senetler cüzdanı
iştiraklerimiz
Müesseselerimiz
İştiraklerimiz ve mües. kefa. sair müş.
Bloke
Türk Lirası
No.
10.000.000,—
551.611,82
I Sermaye
II ihtiyat akçeleri
Kanuni ihtiyatlar
özel ihtiyatlar
Fevkalâde ihtiyatlar
206.805,80
»
344.806,02
39.619,23
1.072.604,06
204.253,03
>
III Karşılıklar
IV Tedavüldeki tahvillerimiz
V Taahhütlerimiz
865.798,26
206.805,80
Vâdeli
Vâdesiz
269.021,84
———
4.834.797,56
1.090,—
1.090,—
2.397.312,20
—,—
—,—
2.397.312,20
T . C. M e r k e z
Bankasna:
Avans, ve rees.
ettirilen senet.
Trans. emirleri
Diğer taahhüt.
VI Mevduat
2.337.914,66
2.337.914,66
)
2.496.882,90
4.628.589,96
2.496.882,90
Vâdeli
IX Avanslar
iştiraklerimiz
Müesseselerimiz
iştiraklerimiz ve mües. kefa. sair müş.
14.636,—
14.636,—
X Borçlu câri hesaplar
3.472,22
iştiraklerimiz
Müesseselerimiz
iştiraklerimiz ve mües. kefa. sair müş.
3.472,22
Resmî mevduat
Ticari mevduat
Bankaalr mevduatı
Tasarruf mev.
VII
VIII
IX
X
XI
338.599,63
Vâdesiz
1.239.736,30
36.236,84
1.620.524,08
782.000,—
29.981,70
» '
581.511,41
Tediye emirleri
Muhtelif alacaklılar
Talep olunmamış kıymetler
Diğer pasifler
Kâr
1.892,—
2.162.981,78
309.577,85
143.195,58
Geçen yıldan devreden
B i l â n ç o yılı k â r ı
X I Zirai krediler
X I I ipotek mukabili krediler
X I I I Mesleki krediler
143.195,58
Yekûn
11.068.576,98
90.000,—
XIV iştiraklerimiz
B a n k a l a r K a . m . 48, f. 1
1.269.718,—
1.269.718,—
36.236,84
2.202.035,49
22.836.899,58
90.000,—
B a n k a l a r K a . m . 48, f. 2
XV Müessese ve teşebbüslerimiz
B a n k a l a r K a . m . 48, f . 1
B a n k a l a r K a . m . 48, f . 2
813.353,70
XVI Sabit kıymetler
Menkuller
(116.996,64 T . L. n a s i g o r t a l ı d ı r . )
G. m e n k u l l e r
(780.701,31 T . L . n a s i g o r t a l ı d ı r . )
X V I I Muhtelif borçlular
XVIII Diğer aktifler
20.739,22
1.934.607,24
X I X i l k tesis m a s r a f l a r ı
XX Zarar
Geçen yıldan devreden zarar
B i l â n ç o yılı z a r a r ı
-
Yekûn
22.836.899,58
16.021.299,96
YEKÛN
38.858.199,54
Nâzım hesaplar
UMUMÎ
Nâzım hesaplar
Cirolarımız
Merkez Bankasına
Diğer
Kefaletlerimiz
iştiraklerimiz
Müesseselerimiz
iştiraklerimiz ve
mües. kefaletiyle
Sair müşteriler
Diğer nâzım hesaplar
16.021.299,96
8.030.750,—
3.030.750,—
5.000.000,—
900.851,95
—,—
—,—
—,—
900.851,95
7.089.698,01
UMUMİ YEKÛN
38.858.199,54
l i NÎSAN 1963
Sahife: 11
(Resmî Gazete)
Ankara Halk Sandığı T. A. Ş. nin 31 Aralık 1962 tarihli kâr ve zarar hesabı
Borçlu hesaplar
Alacaklı hesaplar
No.
T ü r k Lirası
I Personel masrafları
II Vergi ve harçlar
I I I Verilen faiz ve
730.429,63
42.046,62
komüsyonlar
645.551,28
>
IV Kambiyo zararları
V T a s a r r u f u teşvik ikramiyeleri
VI
VII
VIII
IX
A m o r t i s m a n ve karşılıklar
Müessese ve teşebbüslerimiz
Diğer masraf ve zararlar
Kâr
9.000 —
24.856,47
zararları
I
96.852,46
143.195,58
Türk Lirası
No.
1.516.248,91
I Alman faiz ve komüsyonlar
I I Tahviller ve hisse senetleri gelirleri
I I I B a n k a hizmetleri karşılığı alınan faiz ve komüsyonlar
IV Kambiyo kârları
V iştiraklerimiz
kârları
V I Müessese ve teşebbüslerimiz k â r l a r ı
V I I Muhtelif k â r l a r
VIII Zarar
56.757,33
Yekûn
Yekûn
118.925,80
1.691.932,04
1.691.932,04
1552
Maden Kredi Bankası A. Ş. 31/12/1962 bilânçosu
P ASt F
A KTt F
T ü r k Lirası
T ü r k Lirası
ödenmemiş sermaye
Kasa
1.260.000,—
30.364,03
Sermaye
Karşılıklar
8.000.000,—
140.000 —
T . C. M e r k e z B a n k a s ı
Bankalar
Senetler cüzdanı
Borçlu câri hesaplar
Açık kredi
38,55
146.019,57
47.200,—
6.484.791,44
Muhtelif
1.140.938,16
alacaklılar
309.444,26
Diğer pasifler
310.774,08
Kâr
310.774,08
B i l â n ç o yılı k â r ı
369.052,93
554.458,77
137.688,65
5.423.591,09
K e f a l e t k a r ş ı l ı ğ ı ıkredi
Senet mukabili kredi
Çeşitli T e m . Muk. k r e d i
iştiraklerimiz
Sabit kıymetler
[(Menkuller 150.000,— T. L. n a s i g o r t a l ı d ı r . )
Muhtelif borçlular
Diğer aktifler
Muvakkat hesaplar
Mutavassıt hesaplar
Tasfiye olunacak alacaklar
Ayniyat mevcudu
i l k tesis m a s r a f l a r ı
Zarar
Geçen yıldan devreden z a r a r
9.901.156,50
382.500,—
117.924,37
29.888,57
185.096,74
8.064,28
30,—
164.241,64
12.760,82
287.311,34
930.021,89
930.021,89
9.901.156,50
14.541.942,76
Nâzım hesaplar
14.541.942,76
Nâzım hesaplar
Kefaletlerimiz
Diğer nâzım hesaplar
5.025.415,85
9.516.526,91
24.443.099,26
24.443.099,26
Maden Kredi Bankası A. Ş. 1962 yılı kâr ve zarar tablosu
KAR
ZARAR
Tii^î Lirası
T ü r k Lirası
Personel masrafları
Vergi ve harçlar
Verilen f a i z ve k o m ü s y o n l a r
A m o r t i s m a n ve karşılıklar
Diğer masraf ye zararlar
Kâr
225.602,85
12.734,93
310,50
Alınan faiz ve komüsyonlar
599.173,41
B a n k a hizmetleri karşılığında a l m a n faiz ve k o m ü s y o n l a r
222.166,15
Muhtelif
kârlar
4.410,67
149.814,03
126.513,84
310.774,08
825.750,23
825.750,23
1580
Sahife: 12
(Resmî Gazete)
Devlet H a v a M a y d a n l a r ı İşletmesi Genel M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
13 NÎSAN 1963
Simav - P a z a r l a r Belediyesinden :
1 — Ankara'da Çubuk Kazasına
t a k r i b e n 7 K m . mesafede suç ı k a n t e p e d e y a p t ı r ı l a c a k o l a n T V O R i n ş a a t , y o l v e dış t e s i s l e r i ş l e r i
2 4 9 0 s a y ı l ı k a n u n a g ö r e k a p a l ı z a r f u s u l ü ile i h a l e y e ç ı k a r t ı l m ı ş t ı r .
2 — İ ş i n m u h a m m e n k e ş i f b e d e l i 247.754,81 l i r a o l u p g e ç i c i t e m i n a t ı 13.637,74 l i r a d ı r . İ ş b u t e m i n a t İ d a r e m i z i n T . C. M e r k e z B a n k a s ı n d a k i 57 s a y ı l ı h e s a b ı n a v e y a G e n e l M ü d ü r l ü k v e z n e s i n e y a t ı r ı l ı p m u k a bilinde m a k b u z alınacaktır.
3 — B u i ş i n e k s i l t m e s i 19/4/1963 t a r i h i n e t e s a d ü f e d e n C u m a g ü n ü
s a a t 16.00 d a A n k a r a ' d a G e n e l M ü d ü r l ü k S a t ı n a l m a K o m i s y o n u n d a y a pılacaktır.
Belediyemiz hizmetlerinde
k u l l a n ı l m a k ü z e r e F i a t m a r k a 6.750
t o n l u k ç i f t ş o f ö r m a h a l l i ş a s i h a l i n d e 1 a d e d k a m y o n 2490 s a y ı l ı k a n u n
h ü k ü m l e r i dairesinde ve bir a y z a r f ı n d a pazarlık suretiyle s a t m alınac a k t ı r . T a h m i n o l u n a n s a t m a l m a b e d e l i (79.000) y e t m i ş d o k u z b i n l i r a d ı r .
Geçici t e m i n a t ı (5.200) l i r a d ı r . Ş a r t n a m e s i h e r g ü n b e l e d i y e m u h a s e b e sinde görülebilir ve istenebilir.
B e d e l i n i n 30.000 l i r a s ı p e ş i n m ü t e b a k i k a l a n k ı s m ı 18 a y d a ö d e n e c e k t i r . İ s t e k l i l e r i n P a z a r l a r B e l e d i y e s i n e
m ü r a c a a t l a r ı ilân olunur.
1591
4 — Bu işe ait ş a r t n a m e
Ankara'da
Genel Müdürlük Malzeme
Dairesi Başkanlığından, İstanbul'da Yeşilköy H a v a Limanı Başmüdürl ü ğ ü n d e n 25,— l i r a b e d e l m u k a b i l i n d e s a t ı n a l ı n a b i l i r .
Bayındırlık Bakanlığı
Müdürlüğünden :
5 — B u i ş e g i r m e k i s t e y e n l e r i n e n g e ç 16/4/1963 g ü n ü m e s a i s a a t i
s o n u n a k a d a r a ş a ğ ı d a k i - b e l g e l e r l e b i r l i k t e b i r d i l e k ç e ile G e n e l M ü d ü r l ü ğ e m ü r a c a a t e d e r e k i ş e g i r e b i l m e k için y e t e r l i k b e l g e s i , a l m a l a r ı ş a r t tır. M ü r a c a a t t a genel e v r a k kaydı tarihi m u t e b e r olup p o s t a d a olacak
g e c i k m e l e r ve t e l g r a f l a m ü r a c a a t l a r n a z a r ı d i k k a t e a l ı n m a z .
1 — E k s i l t m e y e k o n u l a n iş : S a p a n c a Ş i m a l i ( M a ş u k i y e - A d a p a z a r ı )
y o l u n u n 8 2 + 0 0 0 — 8 6 + 3 4 0 ve 0 + 0 0 0 — 5 + 0 0 0 K i m . l e r i a r a s m d a y a r m a
ş e v l e r i y a t ı r ı l m a s ı , i m l a ş e v l e r i k a p l a m a s ı v e 4 + 5 0 0 K i m . d e yol p r o f i l i
y ü k s e l t i l m e s i işi o l u p k e ş i f b e d e l i 976.077,30 l i r a d ı r .
a)
1963 yılı t i c a r e t o d a s ı b e l g e s i .
b)
(B) g r u b u m ü t a a h i t l i k k a r n e s i v e y a
c)
Teçhizat
beyannamesi.
d)
Personel
beyannamesi.
e)
H a l e n y a p m a k t a olduğu işlere ait b e y a n n a m e ,
zamanında
İsteklilerin g e r ç e k t e k kişi v e y a tüze kişi olması
v e y a tescil edilmemiş o r t a k l ı k l a r k a b u l edilmez).
bitirip
şarttır,
(özel
1457 I 4-3
4 — E k s i l t m e y e girebilmek için :
a)
İ s t e k l i l e r i n 1963 y ı l ı n a a i t t i c a r e t v e y a s a n a y i o d a s ı b e l g e s i ile
u s u l ü g e r e ğ i n c e 42.793,09 l i r a l ı k g e ç i c i t e m i n a t v e r m e l e r i .
b ) İ s t e k l i l e r i n e n g e ç 22 N i s a n 1963 P a z a r t e s i g ü n ü s a a t 12,00 y e
k a d a r b i r d i l e k ç e ile K a r a y o l l a r ı 1. B ö l g e M ü d ü r l ü ğ ü n e m ü r a c a a t e t m e leri m ü r a c a a t t a e v r a k k a y d ı t a r i h i m u t e b e r d i r .
Dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından
a l m a n (B) g r u p u n d a n en
a z b u işin keşif b e d e l i k a d a r m ü t a a h h i t l i k k a r n e s i y l e b u e k s i l t m e n i n i l â n
t a r i h i n d e n s o n r a a l ı n m ı ş 78.086,18 l i r a l ı k b a n k a r e f e r a n s ı p l â n v e t e ç h i zat taahhüt
b e y a n n a m e l e r i n e özel f e n n i ş a r t n a m e k ı s ı m 2 d e k i 7 n c i
m a d d e d e istenilen hususları ibraz eden vesikaları ve teknik personel bey a n n a m e l e r i n i e k s i k s i z o l a r a k b a ğ l ı y a r a k b u iş için y e t e r l i k b e l g e s i a l m a l a r ı lâzımdır. T e l g r a f l a m ü r a c a a t l a r kabul edilmez.
5 — İ s t e k l i l e r i n 2490
sayılı k a n u n a g ö r e
hazırlayacakları teklif
m e k t u p l a r ı n ı en geç ihale s a a t i n d e n bir s a a t evveline k a d a r K o m i s y o n
Başkanlığına vermeleri postada vâki gecikmeler nazarı itibara alınmaz.
Basın - Yayın ve T u r i z m Gene: Müdürlüğünden :
1 — İ z m i r A y d ı n yolu
üzerinde İzmir
R a d y o s u verici
tesisleri
s a h a s ı n d a y a p ı l a c a k o l a n 693.370,53 T L . k e ş i f b e d e l l i V e r i c i L o j m a n bin a s ı i n ş a a t ı işi b i r i m f i y a t e s a s ı ü z e r i n d e n k a p a l ı z a r f u s u l ü ile e k s i l t meye çıkarılmıştır.
2 —• E k s i l t m e 24 N i s a n 1963 Ç a r ş a m b a g ü n ü s a a t 15.00 de A n k a ra'da Ulus - Hisar Caddesinde
Basın - Y a y m ve T u r i z m Genel M ü d ü r lüğü binasında (Teknik İşler Amirliği) Eksiltme Komisyonu Odasında
yapılacaktır.
3 — G e ç i c i t e m i n a t m i k t a r ı 31.484,82 T L . d ı r .
4 — E k s i l t m e d o s y a s ı v e z n e y e y a t ı r ı l a c a k (50,—) elli l i r a b e d e l e
ait m a k b u z mukabilinde mesai saatleri içinde 2 nci m a d d e d e adresi y a zılı T e k n i k İ ş l e r A m i r l i ğ i n d e n a l ı n a c a k t ı r . ( E k s i l t m e d o s y a s ı n ı n i ş t i r a k
b e l g e s i i s t e n i l m e s i için y a p ı l a c a k m ü r a c a a t t a n ö n c e a l ı n m a s ı ş a r t t ı r . )
5 — E k s i l t m e y e girebilmek için :
şartnamesi 4 üncü maddesindeki
şartları
b - İsteklilerin eksiltme
şartnamesinin 4 üncü
maddesi E fıkrarasında belirtilen k a r n e ve beyannameleri dilekçelerine ekliyerek B a s m Y a y m ve T u r i z m Genel M ü d ü r l ü ğ ü T e k n i k İşler
A m i r l i ğ i n e 17 N i s a n
1963 Ç a r ş a m b a g ü n ü s a a t 17.00 e k a d a r m ü r a c a a t
etmeleri ve ihaleye
iştirak belgesi istemeleri lâzımdır.
6 — İ s t e k l i l e r i ş t i r a k b e l g e s i a l ı p a l m a d ı k l a r ı n ı 20 N i s a n 1963 C u m a r t e s i g ü n ü s a a t 9.00 d a n i t i b a r e n ö ğ r e n e b i l i r l e r .
7 —• İ s t e k l i l e r i n e k s i l t m e ş a r t n a m e s i n d e b e l i r t i l d i ğ i ş e k i l d e h a z ı r l ı y a c a k l a r ı v e s i k a l a r ı t e k l i f m e k t u p l a r ı ile b i r l i k t e e k s i l t m e s a a t i n d e n 1
s a a t evveline k a d a r m a k b u z mukabilinde 2 nci m a d d e d e yazılı adresteki Eksiltme Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri şarttır.
8 — Postadaki
edilmez.
vâki
gecikmeler
ve t e l g r a f l a
Bölge
3 — E k s i l t m e evrakı A n k a r a ' d a Karayolları Genel M ü d ü r l ü ğ ü Malz e m e Şubesinde, İstanbul'da Bölge Müdürlüğünde görülebilir.
6 — İ s t e k l i l e r i n 1963 yılı t i c a r e t o d a s ı b e l g e s i ,
İdaremizden alacakları yeterlik belgesi, t e m i n a t m e k t u b u v e y a m a k b u z u n u h a v i usulüne göre t a n z i m edecekleri kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir s a a t
evvel S a t m a l m a Komisyonu B a ş k a n l ı ğ ı n a v e r m i ş olmaları ş a r t t ı r . P o s t a d a olacak gecikmeler k a b u l edilmez.
a - İsteklilerin eksiltme
haiz bulunması.
Birinci
2 — E k s i l t m e s i 29 N i s a n 1963 P a z a r t e s i g ü n ü s a a t 11,00 d e İ s t a n bul Küçükyalı'daki Bölge Müdürlüğünde kapalı zarf
u s u l ü ile y a p ı l a caktır.
sureti.
f ) E n a z 300.000,— l i r a l ı k b i r b i n a i n ş a a t ı n ı
geçici k a b u l ü n ü yaptırdığına dair belge.
Karayolları Genel M ü d ü r l ü ğ ü
müracaatlar
kabul
1577 I 4-3
1693 / 4-2
Çorlu
Asliye
Hukuk
Hâkimliğinden :
962/287
Çorlu'nun Reşadiye Mahallesinden
Nigâr Gür tarafından kocası
( İ s t a n b u l Z e y t i n b u r n u N u r i P a ş a M a h a l l e s i 22/1 S o k a k N o . 19 d a İ s m e t
Gür) aleyhine açılmış "boşanma dâvasında dâvâlı h a k k m d a verilen gıy a p k a r a r ı n ı n i l â n e n t e b l i ğ i n e d u r u ş m a n ı n 8/5/1963 g ü n ü s a a t 9.00 a t a likına k a r a r verilmiş olduğundan m e z k û r günde m a h k e m e y e gelmesi vey a bir vekille kendisini temsil ettirmesi gıyap k a r a r ı m a k a m m a k a i m
olmak üzere ilân olunur.
•——
1555
Reyhanlı Asliye H u k u k Hâkimliğinden :
962/46
Elbistan'ın Kistik Köyünden olup Reyhanlı Bayır Mahallesinde oturur, H a n ı m Çoban t a r a f m d a n adresi meçhul kocası C u m a Çoban aleyhine açmış olduğu b o ş a n m a dâvası dolayısiyle :
Dâvâlı C u m a Ç o b a n ' m adresi meçhul b u l u n d u ğ u n d a n ilânen teblig a t y a p ı l m a s ı n a k a r a r v e r i l m i ş olup, a d ı g e ç e n i n d u r u ş m a n ı n b ı r a k ı l dığı 17/5/1963 g ü n ü s a a t 9 d a d u r u ş m a d a hazır bulunması veya kendisini b i r v e k i l l e t e m s i l e t t i r m e s i d a v e t i y e y e r i n e k a i m o l m a k ü z e r e i l â n
olunur.
1661
12 NlSAN 1963
T . C. M e r k e z B a n k a s ı A n o n i m Ş i r k e t i n d e n :
T. İ Ş B A N K A S I Y E N Î C A M İ ŞB.
Sahife: 13
(Resmî Gonete)
3/3/1960
T. İ Ş . B A N K A S I Y E N İ C A M I ŞB.
(592)
Servant Horenyan
N i ş a n t a ş ı V a l i K o n a ğ ı Cad. 49
Yasef Mizrahi
T a h t a k a l e No. 3
Hasan Yahşin
Yeni P o s t a h a n e Karşısı Kızılay Satış Deposu
Tuiun Eyüp Konak
Türkiş İs aHnı
Simon E k m e k c i v a n
F i n c a n c ı l a r N o . 20
F a t m a Hüsevin
Büviikdere Saroz Tahlisiye Gemisi
Rafel Kastro
P a n s a l t ı A k a s y a Apt. No. 3
Lûtfiye
Ensrin G e n ç o ğ l u
S i ' i v r i T u f a n l ı K ö y N o : 54
Bedri Toker
Sehzade>-ası C a m i K a r ş ı s ı 95
Rasim Üzsarmaz
Nişantaşı Mansur Sokak
Sara Baburanvili
Galata KiiHikhendek No: 1
An^stas Kulelas
G e d i k r m s a H a m a m Cad. N o : 45
O'sra P e t a l i d u
T a k s i m Cav 1 a k Sok. N o : 34
Mikael C u n d a y a n
K e t e n c i l e r K a p ı s ı S a b u n c u K a r ş ı s ı N o : 26
Nazmiye Özcan
Ahmet Yüksel
A r a p C a m i i N o : 17
Hamdi Hüseyin
M ° h m u t p a s a Y o k u ş u N o : 17
Sevfettin E r s a
A n k a r a Gülhane Hastanesi
Talat Evrendağ
B a k ı r k ö y İ s k e l e Cad. N o : 5
Hulki Bektaş
Turhal Şeker Fabrikası
Hi'mi Safkan
Sirkeci Baylan Lokantası
E t e m Yeşil
A k s a r a v Pertevniyal Lisesi
Ragıu Özdemiroğlu
Çaylan Zonguldak
Nedime Tekbaş
Pasabahçe İbrahim A k s u Nez.
M i n e Seyfiı S a k ı r
G e d i k p a ş a H a m a m S o k . N o : 13
Reşat Garan
İstanbul Üniversitesi
A. B e s i m E m a n
T a k s i m A b d u l h a k h a m i t C a d . 13
Cahit Solakoğlu
T a h t a k a l e N o : 51
Bekir Ömer
E s k i ş e h i r Oteli S i r k e c i
Huriye Eryol
A k s a r a y M e k t e p Sok. N o : 1 1
H a l i m e Çilesiz
K ı z ı l t o p r a k F e n e r Y o l u 37
Teoman Demir
Ş e h r e m i n i D e n i z a p t a l M a h . Ç e ş m e S o k . N o : 39
İbrahim Kâmil Turhan
Giresun Gemisi Gedikli Onbaşı
Mehmet Aydoğan Baykul
S e l i m i y e H a r e m İ s k e l e s i 68
Celâl T e z e r
G e d i k p a ş a T a t l ı k u y u S o k . 11
Ali Rıza E r i ş
K a d ı r g a K a b u r g a S o k . N o : 18
Şehnaz Bozkurt
Ş a i r N â z ı m Sok. N o : 40 - B e ş i k t a ş
Şarlot Koen
O r t a k ö y M u a l l i m N a c i Sok. 89
Necati Toktan
A k s a r a y M u r a t p a ş a Sülüklü Sok. N o : 8
Hikmet Karabeyoğlu
Ç e m b e r l i t a ş V e z i r H a n 57/59
Şemsettin Ergün
K a d ı r g a U m a n C a d . N o : 173
M u h a r r e m Çetin
D ö k ü m c ü l e r C a d . 35 - K a r a g ü m r ü k
Ertan Soyak
H a r b i y e E b r a k A p t . N o : 27
T . L.
32.33
52,38
68.52
26,61
45.01
25,12
46,18
25.47
32,80
90 01
33,15
76,68
81.02
39.34
)
'(593
25,92
44 08
81,65
26,21
27,42
25,64
27.42
44,70
99,04
26,37
25 84
87.53
26,92
28,97
25,06
36,73
38.72
47.73
26,23
53,86
35,10
25,18
31,94
34,94
41,44
(595)
92,40
Hüseyin Şahin
U
İ kŞi ASKa r aŞyU BKEö S
y üİ n d3/3/1960
e n U ş a k (915)
T ü r k â n Günyüz Na. Ba. Mevlüt
Yenimahalle Karahallı
Mustafa Sertbilek
K o n a k A r d ı M a h . N o . 13 B â h a d ı r
Melek S u n g u r h a n
Şeker Fabrikası - Uşak
25.43
T . L.
26,96
36,65
27.65
48,77
25,16
25,96
29,22
46,42
43,48
26.32
5757
32.53
30.66
30.60
45,88
29.67
51.61
26,22
58.70
28,50
40,59
26,11
26,42
99.68
26,56
55,81
60,73
35,13
33,20
47,83
33.54
31.33
52,20
26.71
30,45
64,45
35.10
37.11
93,37
74,04
Mari
O r t a k ö y A k a r e t l e r N o . 11
86,47
'(597)
Vedia Tolon
P e n d i k K a r a n f i l Sok. N o : 6
Mehmet Cendere
S i r k e c i D e m i r t e p e D a n i ş z a d e Sok. N o : 13
Nevin Tüzel
Y a l o v a G a z i p a ş a Cad. N o : 9
Ohannes Şamlı
B e y o ğ l u T ü r k b e y S o k . N o : 32
R
k obleay M a h . S e r d a p Sok. N o : 58/2
F ae tşiaht HVüasras m
Sudi E r a s l a n
Tathtakale Telefon B a ş Müd.
Müfide Ercan
Süleymaniye K a n u n i M e d r e s e Sok. N o : 9
Tarık Sarp
F ı n d ı k l ı M o l l a B a y ı r ı N o : 22
Nami Alpman
T a ş k a s a p S a r ı m u s a Cad. D a v u t p a ş a Sok. N o : 8
Halil Uluöz
M a h m u t p a ş a Dilber Kardeşler Mağazasında
Mustafa K a m r a n Soydağ
Büyükçekmece Ahmediye Köyü
Hakkı Gürdap
K a p a l ı ç a r ş ı A c ı Ç e ş m e C a d . N o : 17
Me'âhat Somaysoy
F a t i h İ t f a i y e C a d . N o : 70
Ayten Sadıkoğlu
O r t a k ö y M u a l l i m N a c i C a d . N o : 116
H a s a n Öksüz
F a t i h K a r a g ü m r ü k K e ç e c i l e r K u m Sok. N o : 16
Rabia Özdemir
M a ç k a Dilek Apt. No: 8 K a t 3
Asım Nehir
K a p a l ı ç a r ş ı K a l p a k ç ı l a r C a d . N o : 16
Seme Ertem
M e r c a n Ç a k m a k ç ı l a r B ü y ü k V a l i d e H a n 26
Nebile Feridunzade
T a k s i m A b d ü l h a k h a m i t C a d . A l t m y u v a A p t . N o : 64/3
Emine Taylak Darülaceze
Karla Cizravi
B e ş i k t a ş A l a y b e y i S o k . N o : 17
Ali F i k r i Ayyıldız
izmit Koylu H a s t a n e Yolu No. 4
Haluk Derman
Y e ş i l k ö y i s t a s y o n C a d . N o . 23
Ahmet Şakir Güneri
H a f ı z p a ş a S o k a k N o . 51 F a t i h
Rukiye Karabulut
Y e n i k a p ı Ç e ş m e S o k a k N o . 47
Ahmet Köroğlu
K u m k a p ı E s k i d o l a p S o k a k ^No. 28
Ayten Durul
A n a d o l u h i s a r ı K a n d i l l i C a d . N o . 77/2
Rafaettin Yüce
Şişli B o m o n t i K a y p a k S o k a k 1
F a i k Sözer
Şişli B o m o n t i S i l â h ş o r S o k a k N o . 28
Fehmi özer
S a r ı y e r Y e n i m a h a l l e P a z a r b a ş ı N o . 74
Aliye ö z e r m a n
K a d ı k ö y I k b a l i y e M a h . N a h i t b e y S o k a k N o . 28
Oro ö r e n
M a r p u ç ç u l a r B ü y ü k Ş i ş e c i H a n N o . 22
Selma Ozan
T a k s i m T a l i m h a n e A y d e d e C a d d e s i K ı v ı l c ı m A p t . N o . 4/5
Şevket S a k a r y a
14530 I k . Ş. de Ü s t ğ m .
Osman Kadirgan
S i r k e c i D e m i r k a p ı K a y a H a t u n N o . 25
Mehmet Refik Büyükaslan
Boyacıköy H e k i m A t a S o k a k No. 71
N e c m e t t i n Ali
K ı z ı l t o p r a k F e n e r Y o l u S o k a k N o . 37
îstepan
M e r c a n R ü ş t ü P a ş a H a n 3/1
Münevver Çakatay
K u z g u n c u k Y a l ı B o y u 82
54.56
82,92
3/3/1960
65,60
28,69
27,06
40,24
Sahife: 14
KAYSERİ ŞUBESİ
3/3/1960
(1257)
T. L.
Erdal Tekden
Bez Fabrikası Lâboratuvarında
Tahir Akçakaya
Muammer Bey Mah. No. 1
İSPARTA ŞUBESİ
56,25
47,51
S/3/1960 1(2408)
Şevket Alanyalı - îzmir
Hulusi Karaca
Veteriner - İsparta
Afife Demiralay
Orta Mahalle No. 16 İsparta
Hamdiye Dedeoğlu
Tekke Mah. Dedeoğlu Cad. Dinar
78,86
152,84
42,47
154,99
50,98
Şevki Kandemir
Dağ Talimgâhı Emir Subayı - Eğridir
BANDIRMA. SUBESl
Hüsev'n Evvanan
Yalı Mah Erdek
GALATA ŞUBESİ
13
(Resmî Gamete)
16/3/1960
16/3/1960
'(535)
Nurten Öz
Boyahane Mah. Alipaşa Sokak No. 3 Erzurum
Neşet Topdağı
Kavak Mah. Seyfullah Efendi Sokak No. 9
izzet Yücel
Askerî Ceza Evi Müdürü Erzurum
Kurtuluş Dinçer
Kevelciler Çarşısı Kunduracı Nüsret oğlu Erzurum
Fethi Dağlı
As. Pos. 18690 Sb. Erzurum
Nazım özçolak
Şenyurt Pazarı Erzurum
Temel Sağman
As. Pos. 18088 Sb. dan Tarık oğlu Erzurum
T. IŞ BANKASI ERZURUM ŞB. 16/3/1960
YENlCAMl ŞUBESİ
(731)
Hasan Seletrnen
Şirketi Hayriye Elektrik Fen Memuru - Şehir
80,27
197,80
Zehra Kuzgun
Taş Han
Venahuş Türap
Teşvikiye No. 178 Elhamra Apt. Maçka
230,69
21/3/1960
30,21
SİVAS ŞUBESİ
33,64
Israel Kohen
Dereiçi No. 191 Kuzguncuk
Mustafa Akyel
Yıldız Sarayı Bekçilerinden
Satenik Atenas
Cumhuriyet Cad. Ferah Apt. No. 233/8 Pangaltı
Şinasi Tamer
Sarıyer Orta Okul Müdürü
Aleksandra Benguarda (732)
Bakraç Sokak No. 22-1 Cihangir
Hayrünnisa Hotkin
Hacı Kâmil Sokak No. 27 Kızıltoprak
Vartuhi Varsamyan
Kuyumcu irfan Sokak No. 13 Nişantaşı
Talât Berent
Abidei Hürriyet Cad. No. 79 Şişli
32,37
24/3/1960
57,58
Ahmet Behçet Düren ve Fuat Akbaşoğlu
Arslan Han Galata
R. ve H. Yahni
Havyar Han No. 51 Galata
43,58
SAMSUN ŞUBESİ
(733)
Hayrı ögelman
Danüp Sigorta Han No. 30/33
Cumhuriyet Meydanı Taksim Han Taksim
ANKARA MERKEZİ
&
>
»
>
>
»
>
»
»
>
İskenderiye Türk Şehitleri
İskenderiye Türk Şehitleri
Karadeniz Ormanları T. A. Ş.
>
61,09
26,50
43,02
38,29
254,65
197,39
490,49
40,40
16/3/1960 1(738)
Enyer Çolakoğlu
Sedat Türkölmez
»
26,82
25,61
194,05
25,44
26,25
25,48
26,61
26,53
25,71
26,18
26,63
100,00
100,00
38,21
61,10
201,85
27,44
36,61
57,79
(853)
59,53
(2302)
Mehmet Nuri Kaptan
Karamustafapaşa Sokak iktisat Han Galata
36,65
91,79
81,04
44,18
44,33
30,00
94,64
87,22
91,68
97,82
1.516,94
Talât Ünal - Sivas
Nevre işler
Ece Mah. No. 11 Sivas
Vesile Ünlüuğur
Su'arbaşı Mah. No. 13 Sivas
Meliha Alpay
Ziraat Memuru Sabahattin Alpay eşi Sivas
Sudi Dağdeler
Çimento Fabrikası Mühendislerinden Sivas
Halûk Yediç namına babası Hikmet
Çimento Fabrikası Sivas
Zehra Güler - Sivas
Süleyman Umay
Cer Atelyesi Bekâr Lojmanı Sivas
Kerime özsu
Çimento Fabrikasında Celâl özsü eşi Sivas
Hüsamettin özyiğit
Subaşı Mahallesinde Komüsyoncu Sivas
inal Başyurt namına annesi Zehra
Sularbaşı Mah. Sivas
Ziya Tantaş
inhisarlar Emekli veznedarı Sivas
Nazire Ögel
Sularbaşı Mah. Belediye Sokak No. 28 Sivas
Ahmet Turan Ünal
Savcun Köyünde Halil oğlu Sivas
73,25
199,53
(1032)
Necmettin Kocataş
Abdelgavat Yassin
Hacı Ferhat
Iljet Sever
Abdullah Musa Bayif
Talat Musa Bayif
Fikret Musa Bayif
Hasan Hasson
Praşkuva Nikolaki
Esterive Kotvevero
Sa'r Zivn Perokya Han No. 38 Galata
Hilmi Pirili
Millet Cad. Kuyulu Sok. No. 7 Aksaray
Mükerrem Murguîlu
Emekvemez Mah. Yaniıkkapı Sok. No. 36 Galata
Avnl Serter
Sami Mo'la Sokak No. 9 Büyükada
Virjini Barzel
Tünelbaşı Karanfil Sok. Cımlı Han No. 7 Beyoğlu
60,64
T. L.
(853)
Mehmet Deniz
As. Pos. 10983 Sb. dan Ömer oğlu Erzurum
32,34
16/3/1960
ERZURUM ŞEBESl
NİSAN 1963
28/3/1960
82.78
35,62
1.047,14
55,29
352,28
37,18
51,22
276,05
43,20
29,57
32,08
79,59
33,60
30,72
(355)
Selma A. Halis Ceyhan
Avukat Halis kızı Samsun
Sermet Halis Ceyhan
Avukat Halis kızı
Erdal Halis Ceyhan
Avukat Halis oğlu Samsun
Adviye Mehmet
Reşadiye Mah. Samsun
Naci Üstenci
Kasaplar Arastası No. 44 Samsun
Aziz Işık
Büyük Oyumca Köyü Samsun
Necati Baki
Merzifonlu Zade Abdülbaki oğlu
S er ver Çiçekli
Pazar Mah. Cami Sokak No. 37
Yücel Sunar
Irmak Cad. No. 6/A Samsun
Ali Usta
Suluca Köyünde rençber Amasya
Güven Kargın
Kale Mah. Mesadet Sok. No. 9 Samsun
41,12
113,46
41,04
205,23
44,47
77,88
39,23
196,12
171,95
206,36
69,74
15 NÎSAN 1965
URFA ŞUBESİ
(Re^mîG.17t'tPi
28/3/1960
<(498)
Müslüm Kırmız
Mercihan Bucağı Tileyli K ö y ü U r f a
ZONGULDAK ŞUBESİ
28/3/1960
YENİGÜN - İZMİR ŞUBESİ
T . L.
KARS ŞUBESİ
101,87
Hasan Demirel
iskân Kars
Zekâi Köni - K a r s
Şaziye K a p t a n
Sukapı Mah. İ s m e t p a ş a ilkokulu odacısı
Ali T e k i n
D. D. Y. K a r s
Dursun Kul at
Sukapı Mah. Kars
O k t a y Cengiz
K â z ı m p a ş a C a d . N o . 55 Ş i r z a t C e n g i z o ğ l u
Suphi Saner
Top Yzb. K a r s
Mustafa Dindar
Kale içi Mah. M ü t a a h h i t K a r s
Bahattin Özbek
Maliye Muhasebe Kâtibi K a r s
(3363)
Y. K e n a n Y ü c e l
T e r a k k i Spor Kulübünde
Perihan özdemiroğlu
E . K . I. de M ü h e n d i s Ş e r a f e t t i n eşi Z o n g u l d a k
Satılmş Arat
Amele Birliği Mühendisi R u h i Beton nezdinde Z o n g u l d a k
Zeki Yerdelen
E . K . I. d e M a d e n M ü h e n d i s i Z o n g u l d a k
Şükriye Hançer
T e r a k k i M a h . D e r e b o y u S o k . 175 Z o n g u l d a k
Kerim Sümer
E . K. I. G e l i k Y e m e k h a n e s i n d e Z o n g u l d a k
Hacer Özmaden
T e r a k k i M a h . D a ğ Yolu S o k a k 151 Z o n g u l d a k
Armağan Kut
Indere İnş. Başçavuşu Hüseyin oğlu Zonguldak
Safiye Bükey
A l i N a r l ı A p t . N o . 10 Z o n g u l d a k
6/4/1960
26,05
40,31
49,11
37,88
80,59
83,39
27,87
TÜRKİYE
34,49
6/4/1960
YENÎCAMÎ ŞUBESİ
15/4/1960
BEYAZIT ŞUBESİ
15/4/1960
21/4/1960
21/4/1960
21/4/1960
286,50
1.520,15
1.871,58
644,35
28,03
136,55
49,30
38,07
91,61
25,"27
29,49
32,06
Kars
ŞB. 21/4/1960
27,65
28,79
28,74
(854)
21/4/1960
28,29
30,65
(1505)
Ali T o p e l
P a ş a Köy - Manisa
Emin Akbaş
Dübekalan Köyü - Manisa
Ahmet Tezcan
U t k u Mah. A k k u ş Sok. 8 - M a n i s a
Arif Kuzeya
Alaybey Mah. T u r u n ç Sok. N o : 4 - M a n i s a
21/4/1960
34,03
56,49
75,67
29,43
(1671)
M e h m e t Nebil Ural
t n a d i y e S e l i m p a ş a C a d . 64 - Ü s k ü d a r
Hatice Gürsel
Doğancılar Yeniyol N o : 3 - Ü s k ü d a r
ismail Tulga
H â k i m i y e t i Milliye Cad. 118
Despina Kadmapulo
H â k i m i y e t i Milliye Cad. M i t h a t M e r k e z E c z a n e s i
Ayşe Dabaoğlu
thsaniye Cad. 31 - Ü s k ü d a r
Ayişe A k k u ş
T o y g a r Ş a i r R u h i S o k . 35 - Ü s k ü d a r
Mustafa Sunay
34,27
27,43
31,58
104,16
Üsküdar
222,26
43,03
70,34
Selâmsız Sepetçi Sok. 2/1 - Ü s k ü d a r
248,50
26.06
130,06
363,38
281,08
ı(176)
35,49
744,60
ı(854)
Fatma
Yusuf P a ş a Mah. K a r s
Sırrı
O r m a n Kontrolörü H a m i oğlu Sarıkamış
Asaf Atbaş
Tüccar - Kars
Mihrali - Kars
Ahmet Naci
Orta Kapı Mah. Kars
Süheyla Başak
i c r a M e m u r u AJ R ı z a k ı z ı K a r s
H a y r u l l a h - Kd es
Hüseyin Duman
Gümrük Memuru Kızılçakçak
ŞB
Ü S K Ü D A R ŞB.
53,23
Mehmet Talât
Abro Alboyacıyan
KARS ŞUBESİ
48.05
(83)
Osman Emül
Aşağı Çarşı Mütaahhit
Üsküdar ŞUBESİ
64,71
.(982)
F a t m a B a k k a v i n varisleri İ b r a h i m Balgasun, E m i n e Göyn ü m e r , Nebiye Çetinerier, O s m a n Vecihi, Bekir çocukları
Fevziye (Rukiye) Huriye, Emine, Sabahat, Perihan, Orhan
EDREMİT ŞUBESİ
32,13
(560)
P a r i s i e n Coan D. A s u r a n s
Şakir Sarıgöl
G a l a t a 6. V a k ı f H a n K a t 5 N o . 26
E k m e l A s g a r i ve Şeriki T. Ltd. Şti.
T a h t a k a l e F ı n d ı k ç ı l a r S o k . N o . 25
Tavil oğlu M u s t a f a ve Kardeşleri
G a l a t a B ü y ü k M i l l e t H a n N o . 21/22
K a m i S u v e r e n ve O r t a k l a r ı Koli. Şti.
G a l a t a M i n e r v a H a n 55
Ahmet Muhtar
F a t i h P a r k ı K a r ş ı s ı 10 M e r a k ı H a n
Viktor Fişeker
Zingal ŞLke„i Bşk. (Sportbel 2 R u e de L a L e g a n g e Bruxelles)
E g y a Gidudyan
B a ğ d a t Gailani Street Babal Sheikl
A h m e t N u r t o l u n ve L e m a n C a n b a k a n
A v u k a t S u l t a n h a m a m Kefeli H a n 2-3
Bakırköy ilk Okullarında Okuyan Çocuklara Yardım
Cemiyeti
B a k ı r k ö y C. H . P . b i n a s ı
C u n h u r i y e t i n 25. Y ı l m ı "'esit H e y e t i M a l î K o m i t e s i
T i c a r e t Odası N e ş r i y a t Md. Talip Servet vasıtasiyle
KARS
34,43
47,24
(57)
Mustafa Seçkin
Kaymakçıda Öğretmen
Bedriye Mat
D e v r i m Mah. Fevzi P a ş a aCd. No. 25
Zeynep Ulucaay
H a s t a n e Cad. No. 51
IŞ B A N K A S I
T. L.
(854)
Güner Demiral
Köy Enstitüsü Makinist Mehmet
Kızı - K a r s
Halis Büyükardıç
A s . P o s . 13967 S u b a y l a r ı n d a n - K a r s
MANİSA
ÖDEMİŞ ŞUBESİ
21/4/1960
26,31
(1532)
Halil İ b r a h i m D ü n d a r
K a r a o s m a n o ğ l u H a n d a deri boyacısı İ z m i r
Sahife: 15
34,33
25,39
40,26
34,70
42,23
54,46
29,00
86,30
M E R S İ N ŞB.
26/4/1960
(855)
Mustafa Nuri
Hacı Bedirbey Çiftliği - Mersin
H a m z a Yüregiroğlu
Sabık Mebus Niyazi Yüregiroğlu Çocuğu
Paşa Erşan
Atatürk Cad. Ü t ü c ü - Mersin
Şefika
 t a Çelebi Y a n ı n d a - M e r s i n
Viktorya Zab'it
Nusratine Mahallesi No: 1
Meral Ongun
Sigortacı Vasfi O n g u n Kızı - Mersin
Hanife Ongun
Sigortacı Vasfi Ongun Eşi - Mersin
Ayşe Tor
Çeviik Köyü - Mersin
Antuvan Mantovani
A l a n y a H a n N o : 11 - M e r s i n
Vita'i Kapeluto Osman E r m a n Ortakları - Mersin
Mehmet Sevim
Karaduvar Köyü - Mersin
Emine Serdengeçti
C a m i i Ş e r i f M a h . 67 S o k . N o : 5 9 - M e r s i n
Ahit B o t e
S i l i f k e C a d d e N o : 55 - M e r s i n
F a t m a Salbaş
A n a m u r Bozyazı Köyü - Mersin
Hasan Arslan
B a h ç e M a h . 193 S o k . N o : 38 - M e r s i n
Hikmet Beton
Avram Mordok
M u s t a f a Gazi oğlu Y a n ı n d a - Mersin
Hamiye Arman
C a m i i Ş e r i f M a h . 30. S o k . N o : 8 - M e r s i n
Kemal Gürani
U r a y C a d . N o . 76 T ü c c a r - M e r s i n
Emel Yavuz
Bedrettin Yavuz Kızı - Mersin
197,44
209.40
30,19
243,88
37,33
27,51
34,09
76,69
32.22
46.65
88,01
174,62
28,09
44,18
34,58
154,06
71,06
3614
179,06
125,92
Sahife: 16
ANKARA MERKEZİ
13 NÎSAN
(Resmî Ga»ete)
26/4/1960
(2037)
Mustafa Hayrettin
F.tibank Memurlarından - Ankara
Mansur Abdullah
Kızılbey Maliye Şb. Tahsil Muv. - Ankara
Bedia
Halide Kızı Kürkçü oğlu Mah. No: 59 - Ankara
Makbule
İktisat ve Ziraat Müessesat Müd. B. Abiâin Kızı - Ankara
Binhan
Hacı Bavram Koşan Sok. No: 7 - Ankara
Ülkü Malik
Şûrayı Devlet Reisi B. Reşat Kızı - Ankara
Ayten Ahmet
Çankırı Millet Vekili B. Rifat Eliyle - Ankara
Muhittin
Sulu Han No: 26 Kabzımal - Ankara
Fehmi Pekalp
Zafer Mah. No: 64 Rıza Oğlu - Beypazarı
Melek
Keçiören öğretmenlerinden - Ankara
İhsan Taylan
As Pos 15683 - Zonguldak
Abdülkâni Şarkaya
Akman Pasta Salonu - Ankara
Kadir öncel
Kadastro Fen Memuru - Ankara
Semihi Soner
Saadet Tabur
Cprrahmsa Camii Sok. No: 8 - İstanbul
Mahir Mavioğlu
tnönü Bulvarı No: 146 - Ankara
Naciye Akalın
tsmetoaşa Bostancılar Sok. No. 10 - Ankara
İbrahim Beriş
Yeni Turan 3. Sok. No: 11 - Ankara
Mithat Asan
'(2038)
Cebeci Akat Sok. No: 8 - Ankara
Rahime Aybar
Gazi Bulvarı Kalaycıoğlu - Apt. No: 27 - Ankara
Kemal Yalçın
Bölge Veteriner Baş Müd. - Ankara
Müçtaba Sunay
tsmetpaşa Mah. Yelpaze Sok. No: 3 - Ankara
Ziva Akalın
İstanbul Palas Oteli Müdürü - Ankara
Fevzi Şenel
Sanayi Cad. Aydın Oteli altı - Ankara
Emine Eşinay
Mamak Kayaş Cad. No: 285/3 - Ankara
Lea Rossano
Yeğenbey Mah. Kumrucuk So. No: 25 - Ankara
Raşit Şener
Altındağ Mah. No: 1194 - Ankara
Osman Arsoy
Silâh Fabrikası - Ankara
Bedia Bılkan
Samanpazarı İnönü Mah. Öz Sok. No: 25 - Ankara
Özdemir Takeli
Gazi Mah. No. 5 - Polatlı
Hakkı Köprülü
Deliller Tepesi Akay Cad. Aka Ap. No: 4 - Ankara
Saadet Yeşilada
Mamak Maske Sok. No: 59 - Ankara
Ali Şen
T. Z.' E. Ziraat Fak. Sınıf 3 No. 2946 Ankara
Yüksel Yavuz
Ismetpaşa Tepe Sok. 7
Ahmet Remzi Yüregir
Seyhan Milletvekili Ankara
Hasan Ömer Erün
Necati Cad. No: 58 - Ankara
Fatma Horozoğlu
Atıfbey Mah. No: 83 - Ankara
Orhan Karakürek
Ismetpaşa Cad. No: 47 - Ankara
Jirav İstanbullu
'(2039)
Bahçelievler I. Sok. No: 12 -Ankara
Burhan Bengikorur
Bayram Sok. No: 25 - Ankara
Sezi Muhtarlı
Rus Sefareti Karşısı Kavun Apt. No: 256 - Ankara
Aliye Tüzümen
Tuna Cad. Adakale Sok. No: 22 - Ankara
Nazan Ogar
Ayazpaşa Üçler Apt. - İstanbul
1(2041
Koral Tevfik
T. L.
MALATYA ŞB.
331,83
Sami ve Saim Yaprak
Samanpazarı No: 6 - Malatya
Azmi Öğüt
Rüştü Oğlu - Malatya
Emine Sevimli - Malatya
Hamide Aydoğdu
Genel Evde - Malatya
Ahmet Kavuk
Keresteci
Malatya Alım Satım Şirketi
96,47
53,36
41,76
150,33
26/4/1960
(2611)
1968
T. L.
39,45
27,20
28,19
446,93
30,02
41,83
96,14
B Ü Y Ü K A D A ŞB.
30/4/1960
(190)
1.318,47
94,94
27,39
37,42
30,21
26,08
32,86
28,07
197,85
TÜRKİYE I ş B A N K A S I BAKIRKÖY ŞB.
55,17
Tenasüp Akıskalı
Zuhuratbaba Cad. No: 22 - Bakırköy
65,10
BEŞİKTAŞ ŞB.
1 13,53
45,24
27,56
MERSİN ŞB.
30/4/1960
Mithat Sözer
49,14
BALIKESİR ŞB.
33,92
26,87
49,15
30/4/1960
32,51
159,60
61,32
55,59
115,97
30/4/1960
(523)
608,91
(772)
28,81
Avni Savaşkurt
Yeşil Fıstık Sok. No: 7 - Beşiktaş
Dursun Özyalçın
Yıldız Jandarma Mektep Sok. No: 45
94,09
145,20
59,61
Rabia Veral
iskele Caddesi No: 11 - Büyükada
Mari Trono
Cihangir Bakraç Sok. No: 29 - istanbul
Melâhat Azrak
Çarkıfelek No: 20/13 - Büyükada
Hüseyin Uluşahin
Kşrasinan Çiftliği - Silivri
Katına Mandika
Şahpal Sok No: 26 - Büyükada
Behice Sürünkök
Turing- Oteli - Büyükada
25.97
(864)
69,82
30/4/1960
(930)
40,31
Kâmile Doğanlarlı
Doğan 1 arlı Halil Hilmi Yanında
Nacive Erkurt
tnhisarlar Memuru Halit Eşi
Adile Kuzu
Aktaş Köyü
Fatma Şen
Dinkçiler Mah. Dinkçiler Sok. No: 59
47,65
28,30
62,86
30,02
50,34
28.49
67,43
34,64
42,32
36,75
198,54
83,32
37,98
48,90
36,90
36,63
196,33
260,96
50,22
522.87
29,09
B U R S A ŞB.
30/4/1960
(943)
80,94
Orhan Baskava
Şehreküstü Mah. - Bursa
Ahmet Mansur Sağlam
Kavaklı Mah. Çıkmaz Sok. No: 1 - Tophane Bursa
Kenan Akkökoğlu
Yerkapı Baki Zemin Cad. No: 29 - Bursa
Muallâ Aksel
ismet inönü Cad. Eeski Cami Sok. - Mudanya
Mahmut Öztoprak
Hoca Hasan Mah. Aknot Sok. No: 11 - Bursa
Adil Üstar
Altıparmak Cad. No: 49/A - Bursa
Mediha Kösemihaloğlu
Atatürk Cad. Gümüşçeken Sok. 4/A - Bursa
Hüseyin Çırakoğlu
Hoca Hasan Mah. Karamanbaşı Sok. No: 236 - Bursa
Sıtkı Toca
Hoşkadem Mah. Beğendi Sok. No: 18 - Bursa
Danyal öztemel
Anadolu Palasta Mütaahhit - Bursa
Zehra Güven
Ali Paşa Mah. Nâzım Sok. No: 23 - Bursa
FATİH ŞB.
Naci
Fatih
Nuri
Fatih
30/4/1960
222,25
26,53
264,77
42,92
56,32
59,08
38,25
28,33
251,07
190 34
(998)
(29,92
Hilmi Caymaz
Çamaşırcı Sok. No: 2 - istanbul
İşeri
Sofular Ahmediye Cad. No: 12 - istanbul
63,53
(Devamı
Başbakanlık
Devlet
var)
Matbaası
13 Nisan 1963
RESMİ GAZETE
Sayı:11381
İÇİNDEKİLER
Sayfa
Kanun
221 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki 2739 sayılı Kanuna ek Kanun
1
Kararnameler
6/1602 Kara ve Su Avcılığı Zirai Kazançlarının Vergilendirilmesinde Uygulanmak
Üzere Götürü Gider Emsallerinin Belirlenmesine Dair Karar
1
6/1611 Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasındaki
8 Ekim 1937 tarihli Ticaret ve Tediye Ant laşmasına Ek Dördüncü Protokol
1
İlanlar
6
Download

V. KARARNAMELER