2014 - TEMEL EGITIM KURSUNA KATILAN
ADAY MEMUR VE OGRETMENLER|N SINAV SONU9 L|STES|
srnllAdr Soyadt
1
4
7
I
I
't0
11
12
't3
14
'i5
16
17
1A
19
20
21
25
26
27
28
29
30
3l
33
34
35
36
37
38
39
40
41
12
,(}
4
45
46
Abbas KARACA
Abdullah CICEK
Ahmet Can UNLUTURK
Ahmet KIR
Alev DEMIR
AIi Rrza SUNAL
Arzu OZBILG|LI
Aslr SENTURK
Aymen BEYAZ
Avsun GULER
Avse MAZA
Avse TINIZ
Avse UNAL
Avsequl ONER
Bafls ESIN
Bedirhan Unqur
Bedri ELQIN
Belma Kutrem
Bircan YALINKAYA
Birsen SAVICI
Burak QELiKBA$
Bijsra YILDIRIM
cahide YESIL
celal DOGAN
Cetin SEYHAN
Qiddem DiNQ
Davut ORUC
Deniz CANKURT
Eda Hatice KUTUK
Emine GOZUKARA
Emine KAYA
Enqin AGRALI
Eray ERKEK
Erqun KOCA
Erhan YUCEL
Esra BPEKCAN
Esra DUMAN
EVUP MORAY
EvUp YILDIZ
Fatma AKGUL
Ferman ASIAN
Firdevs YILDIZ
FUat SEKMEN
Funda BAYMKTAR
Gamze YALIM
GOkhan DOGAN
Brang
lc6rev Yeri
NOTU
ToDcular Ortaokulu
Okur Bafevs Mez l.O.O
Anadolu lmam Hatip Lisesi
Topcular Ortaokulu
Kuvular Ortaokulu
Han C.P.A.Lises
Han C.P.A.Lises
Han C.P.A.Lises
Hiirrivet lmam Hatip ortaokulu
Kaledibi Kdvu Basakh Mez
Anadolu lmam Hatip Lisesi
Kuvular Anaokulu
GUrbUz llkokulu
Tiirkce
Uzunlar Ortaokulu
Srnrf Odrt
Gurbuz ilkokulu
Kuyular llkokulu
Srnrf Odret
Belen llkokulu
Srnrf Odret
Teknoloii Tasaflm Kuvular Ortaokulu
Anrlcanavdrn Ortaokulu
Matematik
M.Akif Ersov llkokulu
Inqilizce
Hani C.P.A.Lisesi
Nlatematik
Serqen Ortaokulu
Rehberlik
Gelisimi
Hani C.P.A.Lisesi
Cocuk
Inqilizce
Topcular Ortaokulu
Han C.P.A.Lisesi
Bilisim Teknoloji
Han C.P.A.Lisesi
Matematik
Han C.P.A.Lisesi
Turk Dili Edbiyat
Editimi
Kuvular Ortaokulu
Beden
Belen Ortaokulu
Rehberlik
Anadolu lmam HatiD Lisesi
Kimva
Kuvular llkokulu
Srnrf Oqret
Uzunlar llkokulu
Srnf Ooret
Kuvular llkokulu
Srnf Odret
lmam Hatip Lisesi
Anadolu
inqilizce
Anrlcanavdrn Ortaokulu
Rehberlik
TeknoloiiTasaflm Sehit Te0.Hak.Kab.Ortaokulu
Anrlcanavdrn Ortaokulu
inoilizce
Hani C.P.A.Lisesi
Bivoloii
Srnrf O0ret
Cukur llkokul
Kuyular Ortaokulu
Fen Bilgisi
Hani C.P.A.Lisesi
Co0rafya
Hani C.P.A.Lisesi
Matematik
Teknoloji Tasartm Topaular Ortaokulu
GUrbuz llkokulu
Srnrf Odrt
Kuvular llkokulu
Srnrf O0rt
Hani C.P.A.Lisesi
Tarih
eo
Sosval Bilqiler
Srnrf Odret
Inqilizce
Rehberlik
Rehberlik
Beden E0itimi
L H.L.Meslek
Bivoloii
Arapga
Srnrf Odret
Tiirk Dili Edbivat
okul Oncesi
Rehberlik
88
94
93
94
a2
91
89
95
90
89
89
88
81
94
84
84
79
83
80
88
98
98
85
89
qt
82
89
87
92
o.t
90
90
87
95
89
89
88
81
oo
99
9t
93
86
85
47
GUlizar AYAZ
4A
G0llizar ONEL
GiiISUm YIGITER
Gul$ah KURTULDU
Gtiliizar YILDIRIM
Hasan CETIN
Hatrra BULUT
Havri COKTAN
Husevin YlLDlRlN.4
lbrahim BAYAN
Ibrahim YILDIZ
lsmail ERSIN
Kevser COSKUN
Mahmut TOPKAYA
Mehmet AYDIN
Mehmet DOGAN
Mehmet Emin Ince
Mehmet KAHRAMAN
Merve ESENER
Merve ISKENDEROGLU
l\4esut EKTI
Muhammet Fatih Merter
Mustafa POLAT
Muhittin KAYA
Naci KARAKUS
Nazmi OZLER
Necmive UCER
Nurav SANCAR
Omer KOC
Ozqe GURBUz
Prnar GUNDOGAN
Ramazan ARATCELFE
Ramazan CEMILOGLU
Resit YALCIN
Seher GUNES
Serdal DOGAN
Sevda Topac PERIHAN
Sev KIRTEKE
Sev M YILDIZ
Sevfettin ORMAN
Sinem DEMIRCIOGLU
Sultan POLAT
Serife ARICI
Sevma Nur IBIS
Tevar CAN
Turan KOSAK
Yasemin TARIM
YazqUlU DUTKUN
Yunus GUNGORMEZ
Yusuf YILDIZ
49
5t)
51
53
g
57
58
59
60
6'l
63
6,1
68
69
70
7'l
72
71
77
7A
79
80
8'l
82
83
84
85
86
87
88
89
90
9'l
93
94
96
Beden Editimi
Srnrf Odret
Okul Oncesi
Srnrf Oqret
Okul Oncesi
Srnrf Odret
Srnrf Odret
Gdrsel Sanatlar
Tarih
Rehberlik
LH.L.Meslek
Din Kult.ve Ahl.Bil
Okul Oncesi
TUrkce
Beden Editimi
Fen Bilqisi
Din KUlt.ve Ahl.Bil
TUrkce
Srnrf Odrt
Rehberlik
Srnrf Odret
Rehberlik
Okul Oncesi
Codrafua
Gdrsel sanat
Tarih
Tarih
Srnrf Ogrt
Rehberlik
lvlatematik
Tiirkce
Memur
TUrk Dili Edbivat
Sosyal Bilqiler
Srnrf Odret
TUrkce
Fizik
Srnrf Oiret
Srnrf Odret
Srnrf Odrt
Matematik
Srnrf Odrt
Srnrf Oqrt
okul Oncesi
Rehberlik
Matematik
Bivoloii
Srnrf Oqret
Srnrf Odret
Sosyal Bilqiler
Sehit Ted.Hak.Kab.Ortaokulu
Abacrlar llkokulu
Kuvular Anaokulu
Kaledibi Kdvu Guzelce Mez
Atatlirk Ortaokulu
Yukafl Turah Kovii Cav Mez
87
97
76
90
oo
sust0 LO.o
90
Kuyular Ortaokulu
Hani C.P.A.Lisesi
Hilrrivet lmam HatiD Ortaokulu
Anadolu lmam Hatip Lisesi
Topgular Ortaokulu
Gurbuz llkokulu
Anrlcanavdrn Ortaokulu
Anrlcanavdrn Ortaokulu
Cukur Ortaokulu
Hiirrivet lmam Hatip Ortaokulu
Kuyular Ortaokulu
Gurbuz llkokulu
Sehit Ted.Hak.Kab.Ortaokulu
M.Akif Ersoy llkokulu
Uzunlar Ortaokulu
Avse Ana Okulu
Anadolu lmam Hatip Lisesi
Hani C.P.A.Lisesi
Anadolu lmam Hatip Lisesi
Hani C.P.A.Lisesi
Girrbtiz llkokulu
Kuvular llkokulu
Anadolu lmam Hatip Lisesi
Cukur Ortaokulu
llce Mllli Editim MUdilrliidU
Hani C.P.A.Lisesi
Hiirrivet lmam HatiD Ortaokulu
Sovlu i.0.o
Kuvular Ortaokulu
Anadolu lmam HatiD Lisesi
Hurrivet llkoklu
Hurrivet llkoklu
Anrlcanavdrn llkokul
Kuvular Ortaokulu
Suslu l.O.O
GUrbilz llkokulu
Anrlcanavdrn llkokul
Hani C.P.A.Lisesi
Anadolu lmam Hatip Lisesi
Anadolu lmam Hatip Lisesi
Kuyular llkokulu
Kuvular llkokulu
Kuvular Ortaokulu
88
93
90
94
94
90
89
87
95
91
90
o-,
93
92
a7
83
91
89
90
92
89
90
79
86
91
85
83
78
98
a7
83
q,t
93
85
80
t<
88
90
86
86
lm
Yusuf ZILAN
Yilcel BOZYIL
Zehra KARA
Zelal YILDIRIM
ZUbeVde OZTURK
Zuhre UCGUL
Din Kult.ve Ahl.Bil
Srnrf Odret
Srnrf Odret
Matematik
Inqilizce
Srnrf Odrt
Ataturk Ortaokulu
Cardakh Gavbiyan Mez
Kuvular llkokulu
Uzunlar Ortaokulu
Kuvular Ortaokulu
Anrlcanavdrn llkokul
Avoa TINIZ
Bavram EVRUK
Esra Baran
Esra KULAQ
Filiz YILI/AZ
Fuat
Gtrlben KARAMAN
HUIVa EKEN
Mehmet Htisevin DAGTA$
Mehmet YILDIRIM
Muhammet OKUSLUG
Murat ALTAN
Murat YILMAZ
Mi.lide OZDEMIR
Omer YlLDlz
Omer YONTEN
Perihan SEVER
UqUr AhMEt GURBUZ
Vevsi DINQ
Okul Oncesi
Gdrsel Sanat
Din Kult.ve Ahl.Bil
Srnrf Odret
Matematik
Fen Bilgisi
Ttirk Dili Edbiyat
lvluzik
T0rkae
Oin kultr.ahl.bil
Fen Bilqisi
Turkce
Din Kult.ve Ahl.Bil
Inqilizce
Din Kult.ve Ahl.Bil
Srnrf Odret
Inqilizce
Srnrf Odrt
Teknoloji Tasarlm
Kuvular Anaokulu
Toocular Ortaokulu
Hani C.P.A.Lisesi
Yukan Turah KoyU Ovacrk Mez
GUrbiiz Ortaokulu
Gurbuz Ortaokulu
Anadolu lmam Hatip Lisesi
Gtirbuz Ortaokulu
G0rb0z Ortaokulu
G0rbuz Oftaokulu
Gurbuz Ortaokulu
Hilrrivet lmam Hatip Ortaokulu
Kuvular Ortaokulu
Gurbuz Ortaokulu
Anrlcanavdrn Ortaokulu
Hurrivet llkoklu
Belen llkokulu
Gurbuz llkokulu
Belen Ortaokulu
95
90
91
85
92
87
Girmedi
Girmedi
rmedi
rmedi
rmedi
G rmedi
G rmedi
G rmedi
Girmedi
Girmedi
Girmed
Girmed
Girmedi
Girmedi
Girmedi
Girmedi
Girmedi
Girmedi
Girmedi
Mehmet 9erif KIZMAZ
ll9e Milll Egitim 9ube Modiirii
Download

2014 - TEMEL EGITIM KURSUNA KATILAN ADAY MEMUR VE