KIⅣ IYA
ANABILIPl DALI
ORGANIK KIⅣ IYA PROGRAⅣII
2014-2015 GUZ DONEⅣ II
UZⅣ IANLIK
Unvanr
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
ALAN DERSLERI
Uzmanhk Alan Dersinin Adr
Ftalosiyanin Bilesiklerinin Sentezi I
Heterohalkah Bilesiklerin Sentezi I
Nilhan K.APOHAN
Hibrit Emiilsivonlar I
3
Nilhan K.APttHAN
Biyopolimerler I
Makromolekiillerde Yapr Tayini I
Ftalosiyaninler Sentezi ve Karakterizasyonu I
Kapl. Per. ve Ytizey Haz. Teknikleri I
Polimerik Malzemeler I
Reaksiyon Modelleme III
Enzim Mekanizmalarrnrn Modellenmesi I
Polimer Nanokompozitler I
Organik Inorganik Hibri d Malzeme le rin Hazrlanmas r ve
uygulamalan I
Alfa, Beta Siibstittie Ftalosiyaninlerin Sentezi ve
Karakterizasyonu I
Koniuge Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu I
Sepet tipi Ftalosivaninlerin Sentezi ve Yapr Tavini I
Ftalosiyaninlerin Ozelliklerine Etki Eden Modifikasyonlar I
3
Dog.Dr.
Doc.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Dog.Dr.
Dog.Dr.
Um tSALAN
Um tSALAN
M.Vezir Kahraman
M.Vezir Kahraman
Saflve ERDEⅣl
Saflye ERDENII
Sev m KARATAS
Sevim KARATA$
Dog.Dr.
Zafer ODABA$
Doq. Dr.
Zafcr ODABAS
0er.Gr.Dr. Selcuk ALTLIN
0ゑ r.Gr.Dr. Selcuk ALT■ lN
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Kredisl
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gine Saat
Derslik
0
Pazartcsi 14.00-17.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cuma 14.00-17.00
Cuma 14.00-17.00
Pazartcsi 1 3.00-16.00
GZFC420
GZFC420
GZFC4 4
GZFC4 4
GZFC4 9
GZFC4 9
GZFC4
GZFC4 1
GZFC4
GZFC4 3
GZFC4 5
GZFC415
Pazartcsi 9.00-12.00
Sah 9.00-12.00
Carsamba 9.00-12.00
Persembe 9.00… 12.00
Sa11 12.00-15.00
Carsamba 14.00-17.00
Pazartes 9.00-12.00
Pazartes 9.00-12.00
1
う、ジ
Adr Soyadr
Mustafa Bulut
Mustafa Bulut
3
0
0
Qargamba 9.00-12.00
GZFC422
3
3
0
0
Carsanlba 13.00-16.00
Persembc 9.00… 12.00
3
0
0
0
0
GZFC422
GZFC422
GZFC422
Pcrsembc 13.00-16.00
ご
´
KiMYA ANABiLiM DALI
ORGANIK KIMYA PROGRAMI
2014-2015 GUZ DONEⅣ II
YUKSEK LISANS DERSLERI
Adr Soyadr
Mustafa BULUT
Nilhan K.APOHAN
Saflyc ERDEM
Umit SALAN
Vczir KAHRAMAN
Vezir KAHRAMAN
Se宙 m
KARATAS
Zafer ODABAs
Zafer ODABAs
Zafer ttDABAS
Dersin Kodu
KMYR7001
KMYR7005
KMYR7010
KMYR7011
KMYR7013
KMYR7007
KⅣIYR7003
KⅣIYR7015
KMYR7016
KMYR7019
KMYR7000
Dersin Adr
ileri Orsanik Kimya
KredisI
0
3
mer Kar akterizasyo nu
Hesapsal Organik Kimya
Organik Spektroskopi ve Uygulamalar
Orsanik Kimyada Ozel Konular
Boya Teknoloiisi
Polimer Kimyasr ve Uygulamalarr
Kimvada Ozcl Bilglsayar Uygulamalar
ileri Endiistriyel Organik Kimya
Makromoleki.iller ve Tasanmt
Seminer
3
P o Ii
8
0
8
8
3
0
0
0
0
0
3
0
8
3
0
0
2
8
D
う、υ
Unvanr
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doc.Dr.
Doc.Dr.
Doc.Dr.
Doq.Dr.
Doc.Dr.
Doq.Dr.
3
3
3
0
8
8
8
Giin,Saat
Pcrsembc 14.00-17.00
Carsamba 9.00-12.00
Sa11 14.00-17.00
Cuma 13.00… 16.00
Sa11 9.00-12.00
Pazartesi 14.00-17.00
Derslik
GZFC420
GZFC414
GZFC413
GZFC419
GZFC411
GZFC411
GZFC415
GZFC422
GZFC422
GZFC422
4
Carsamba 14.00-17.00
Pcrsembc 13.30‐ 16.30
Carsamba 14.00-16.40
Sah 15,00-17.40
Cuma 10.00-12.00
8
Giin,Saat
Carsamba 14.00-17.00
8
Sa11 9.00-12.00
GZFC420
GZFC411
8
Persembe
Perscmbe
Persembe
Pcrsembc
GZFC414
GZFC413
GZFC413
GZFC411
8
8
DOKTORA DERSLERI
Mustafa BULUT
Atilla GUNGOR
Nilhan K.APOHAN
Vezir KAHRAMAN
KMYR8001
KNIIYR8003
KⅣ IYR8013
KⅣIYR8005
KMYR8004
Kヽ 4YR8015
Dersin Adr
ileri reaksiyon mekanizmalart
Ytksek performansh polimerler ve
uygulamalarr
Sentetik Biyopolimerler
Hesaplamah Kimya Uygulamalan
Fizikse1 0rganik Kirnya
DoEal ve Yenilenebilir Kaynakh Polimerler
KredisI
0
3
0
3
3
う、ソ
Saflve ERDEM
Saflve ERDEM
Dersin Kodu
うD
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doc.Dr.
Adr Sovadr
う、プ
Unvanr
Prof.Dr.
Prof. Dr.
0
0
0
0
8
8
8
9.00-12.00
10.00-13.00
14.00-17.00
14.00-17.00
Derslik
ⅣI.U FEN BILIⅣ ILERI
KIⅣ IYA
ENSTITUSU(FBE)
ANABILIⅣ I DALI
BIYOKIMYA PROGRAMI
2014-2015 GUZ DONEⅣ II
YUKSEK LISANS DERSLERI
Unvanr
Prof. Dr.
Prol Dr.
Prof. Dr.
Doc. Dr.
Doc. Dr.
Doc.Dr.
Doc.Dr.
Adr Soyadr
Aysc OGAN
Avse OGAN
Kadir TURAN
Scrap DEヽ lIR
Zafcr ODABAS
Figcn Esin KAYHAN
Birscn EYGI ERDOGAN
Dersin Kodu
KMYB7010
KMYB7011
KMYB7009
KMYB7003
KMYB7005
KMYB7007
KMYB7001
Dersin Adr
Enzim Kimyasr ve KinetiEi
ileri Biyokimya
Ilcri Molekiiler Bivoloii
B yokimyasal Yontemler I
B yoorganik I
B yokimyada Ozel Konular I
B volstatlstlk
KredisI
3
0 3
3
0 3
3
0 3
Gtin.Saat
Cuma 9.30-12.20
Cuma 13.00-16.50
3
0
3
Pers.13.00-16.50
3
0
0
0
3
3
Car.13.00-16.20
Cars:9.30-12.20
3
P.tesi:9.30-12.20
3
3
Sah 9.30-12.20
Derslik
C4 7
C4 7
C4 6
CO 8
C4 6
C4 6
C4 6
UZMANLIK ALAN DERSLERI
KredisI
Gin,Saat
+
0 Pazartesi 09:30-12:20
Ayse OGAN
Ayse OGAN
Uzmanhk AIan Dersinin Adr
UAD-l Enzim lmmobilizasyon Tekniゑ iI
UAD-2 MAO Inhibisyonu I
3
Scrap DEMIR
UAD-l Kolincriik Sistem lnhibitё
3
Adr Soyadr
rleri I
う、ノ
Unvanr
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Doc.Dr.
十
+
0
0
Pazartcsi 13:00-15:50
Sah 13:00-15:50
Derslik
C416
C416
C018
ⅣI.む
FEN BiLiⅣ ILERi ENSTiTOst(FBE)
KIⅣ lYA
ANABILIⅣ I DALI
ANORGANIK KIⅣ IYA PROGRAMI
2014-2015 GUZ DONEⅣ II
YUKSEK LISANS DERSLERI
0言 retim uyesi
ProlDr.Stilin Ta,cloЁ lu
Ders Adr
Gin
Pazartesi
Saat
09:30-12:20
Yer
KMY17001 11cri
Qarqamba
09:30… 12:20
GZFC412
Car§ amba
13:00‐
16:50
GZFC415
GZFC418
Anorganik Kilnya I
Do9.Dr.saziye
AbdurralmlanoЁ lu
Bil.Sent.
Yrd.Dog.Dr. Esra. H. Kakr
UAD
UAD Sim vc Asim.Ftalosi.
Makro Yaprh Bil.
Sent.I
ぐ
″
M.U FEN BIL1lⅦ
LERI ENSTITUSU(FBE)
KIPIYA ANABILIPI DALI
ANALITIK KIMYA PROGRAⅣ
II
2014-2015 GUZ DONEⅣ II
YUKSEK LISANS DERSLERI
Dersi Veren Ottretim uyesi
Dog.Dr. Ece KOK YETIMOGLU
Ders Adr
Yer
Pergembe
Saat
09:0012:00
Pergembe
14:00-
GZFC405
Pazartesi
17:00
09:0012:00
GZFC405
Pazartesi
09:00¨
GZFC422
Cuma
09:00¨
Giin
Kimyasal Sensdrler
Dog.Dr. Ece KOK YETIMOGLU
Ayrrma Ycintemleri
Doq.Dr. Ece KOK YETIMOGLU
Fluoresans
Fosforesans
Spektroskopisi
Dog.Dr. Metin OZER
Dog.Dr. Metin OZER
Dog.Dr. Bahattin YALQIN
Kromatografi
Ileri Enstrtimental
Analiz
Grdalarrn Kimyasal
Ozellikleri ve
Korunumu
12:00
12:00
Sall
14:00-
GZFC402
17:00
Sah
Cevre Kimyasr
GZFC422
09:0012:00
GZFC402
〆
杉
Dog.Dr. Bahattin YALQIN
GZFC405
l(IMYA ANAEItIM DAII
FizIKo(iMYA PROGRAMI
2014-2015 GUZ - 8AHAR
YUKSEK tiSANS DERSI.ERi
VE SAAT
DERSL:κ
,∞ ‐12∞
Pa2arteSt 13:00‐ 16:00
GZFC426
GZFC426
GZFC426
GZFC426
GZFC426
GZFC426
GZFC427
Pazartest 13100‐ 16:00
GZFC427
Sah,9:00‐ 12100
GZFC427
GZFC427
,embe,13:00‐ 16:00
13:00-16:00
Persembe,9:00‐ 12:00
9:00-12:00
13:00-16:00
Sah.13:00‐ 16:00
Persembe′
9:00‐
12:00
9:00-12:00
9:00-12:00
GZFC426
GZFC426
GZFC403
KiMYA ANABiLIM DALl
FIZiК
OKiMYA PROGRAM:
2014‐ 2015
GUZ‐
BAHAR
DOKTORA DERSLER!
GUN VESAAT
D【
Pazartest 9:00‐ 12:00
GZFC426
RSL:K
12:00
Sah′ 9:00‐
13:00-16:00
,amba′ 9:00‐ 12:00
Pergembe, 13:0G16:00
GZFC403
GZFC403
l(iMYA ANABiTiM DAt-t
riziKoKiMYA PRoGRAMI
2014-2015 GUZ - BAHAR
UZMANLIK ATAN OER5I.ER|
SAAT
OERSLiK
Pa2arteSL 13:00‐ 16:00
GZFC426
San,13:00-16:00
9:00‐
13:00‐
9:00‐
16:00
12:00
13:00‐
Sah′ 13:00‐
GZFC426
12:00
16:00
16:00
9:00‐ 12:00
13100‐
16100
,∞ ‐
12:∞
/
サ
GZFC403
GZFC403
GZFC427
GZFC426
GZFC426
GZFC403
GZFC403
GZFC427
Download

Um tSALAN Sev m KARATAS