T.C.
ÇE\aRE VE ŞEHiRCiLiK BAKANLIĞI
Çevre Yönetimi Genel Müdür!üğü
YETKiLi ÖLÇÜM VE ANALiZ LABORATUV.ARLARI
2014
YILI ASGARI FIYAT TARIFESI
EMisYoN KAPSAMl\DA NUMUNE ALMA' öRNEKLE\'ıE
Ucucu Orsanik Bilesikler ve Buhar Numune Alma (VOCs)
F]oTiif Örnekleme
Kloıür Öınekleme
Ağ1I Metal Numune Alma
PAH Örneklemesi
PCB Örneklemesi
PCDD/PCDF Örneklemesi
Foımaldehit Ömeklemesi
NH. Örıeklemesi
HıSo4 Örneklemesi
HNo. Örneklemesi
Sivanür Örıeklemesi
H2S Ömekiemesi
EMisYoN KAPSAMINDA öLÇÜM
\af,
185.00 Tl,&aynak
250.00Tl,kaynak
250.0oTl/kavmk
320.00 Tl/kaynak
1600,00 Tllka],nak
1600.00
Tllkavnak
1800.00 Tl/kavnak
2I5,00TL&aynak
2l5,00TL/kayİak
210.00TL&avnak
210.00Tl/kavnak
210,00TL/kaynak
230.00TL/kaynak
ANALiZLER
Yanma Gazlaıı+islilik Öıçümü (so,.Co. o,. Nox' Cor)
Toz
Yanma Gaz]arı + lslilik +'l'oz
320.00 Tllkavnak
480.00 Tl/kavnak
640-00 Tl/kavnak
700.00 TL /kayiıak
120,00TL/kaynak
200.00 TL /kavnak
200 00 TL ,4evnak
1070-00 Tl/kavnak
1070-00 Tl/kavnak
1070.00 Tl&avnak
4000.00 Tl/kavnak
160,00 Tllkaynak
145,00 Tl,/kaynak
125,00 TL,&aynak
VOC Analizi
Toplam organik Karbon Talini (Ponaıif l-lD ile)
Flodr
Klonir
Ağrr Metal analizi
PAH Analizi
PCB analizi
PCDD/PCDF
Formaldehit
NH:ı
H,SOJ
HNOr
125,00
Tl/kaynak
sivanür
160.00
Tllkavıak
HrS
150.00
Tllkavnak
y'*/
f
"'y'-'.. u
,1
,,,,
2/r
iMisYoN KAPSAMİ.{DA öLÇÜM
ve
ANALiZLER
Çevfe Havasmda Partikül Madde (Tesis Baştna)
cewe Havasıflda Partilıil Madde Tayini (Ek-z kqp!q!!!q4g)
ken Toz (Avlık')
PM 10'da AğıI Mçtal Analizi
Cöken Tozda Ağ1r Metal Aıa1izi
Pasif Örnekleme, Noı Soz
Piiifb_rıeklem e. üf. HıS, NHı
Pasif Örneklemç VoC
o.,,ekıeme.Aldehit
Pasif Ömekleme BTEX
Aktifornekıe.e Vocs
Soı (otomatik Aıalizör)
Co (otomatik Aıalizöı)
-pusif
No (otomatik Analizör)
o'ı (otomatikAıalizör)
PMl0
(otomatikAnal;zoİ)
Cöken Toz lcin HaVa Kaliıesi \4odel]emesi
HaVa Kaliıe.i modellemesi ( Aldn \ e Çizgi:el Ka1nal')
Hava Kalitesi Modellemesi (20 bacaya kadar)
Hava Kalitesi Modellemes i (21-40 baca)
Hava Kalitesi Modellemesi > .10
Kokrı
Tl/tesis
4185,00 TL / nokta
430 00 lLlnoha
1070 00
375.00
320-00
1r0,00
I 85.00
175.00
215^00
Tl,4<aynak
Tllkavnak
TL/ nip
TL/ tup
TLl tup
TLl
tuD
265 00TL/ tüD
375.00 TL/ tüD
225.00 TL/ Aün-nokta
225 00 TLl eun-nokta
225.00 TL/ güı-nokta
225.00 TL/ gün-nokta
225 00 TLi Sün-nokta
800.00 TL
1ö00.00 TL
ı600 ooTl/tesis
1870 00 TL/tesis
2140.00TY tesis
800.00 TL,4(a!nak
süREKLi EMisYoN öLÇüM sisTEMLERi TEBLiĞi K{PSAMINDA
öLÇÜv !'E 4\ALiZLER
A) KGs2 süresince yaDılacak ölçümleİ (Kalite Güvece seviyesi
2)
1-lTabao liYat
6500 .00
TL
ı)irÖS r"nıığı rı. 1 'de yer alan standart Referans Metotlar (Kuru Analizler)için
pafametre başina Taban Fiyata eklenecek miktarlar aşağıda beli.tilmiştir.
2.1 }Iız Nokta kaynak emisyonla - bofuIardaki gaz akışlarııın hız
ve debisinin ölçülmesi ( Ts 1so 10780)
2j oksijenin hacim derişiminin tayini - Relerans metot Paıamanyetizma oksiien (Ts EN 14789)
2.3 Azot okŞitle.in
(Nox) kütle deIişimiıin tayini
Kemiluminesans
(TS EN 14792)
2.4 Karbon monoksit (Co) kııtle derişiminin tayini - Yayılma
ozelliği olmavan kızıl ötesi spek1rometri ( Ts EN 15058)
2.5 Çözücü ].-ullanllan işlemlerdeı kaynaklanan baca gazlannda
Gaz ha]indeki top1am organik kaıbonun kiitle Derişiminin tayin
(TS EN 13526)
2'6.Gaz halindeki toDlam oıganik karbonuı kütle derişiminiı tayini
900,00
TL
900,00
TL
900,00
TL
900,00
TL
q00,00
TL
*g t qr1
,X
900.00
TL
-sr'ek]i aler iyonıaş.a Deıektor melod'J ıTs
F\ l2ölqı
jl Sıös r*tgi ıı.2
'de yer alaı Standard R€ferans Metotlar (Yaş Analizler) için
Darametre basrna Taban triYata eklenecek miktarlar aşağıda belirtilmiştir.
1340TL
3.1 HCl olarak taolmlanan gaz ha1indaki klorürlerin kıitle
koısantrasyonu.un tayini (TS EN 1911)
1340TL
3 2 Gaz haljndeki {1o ı içeriğinin dıneklenmesi ve tayini (]so
15
713 )
3 3 Sabit kaynak emiŞyonla
- Tanecikli maddenin küt1e
deıişiminin elle tayini
(TS ISO 9096)
3.4 Tozun düşük Arallktaki kütle derişiminin tayini, gravimetrik
meıol ( ts f\ l]284-l)
ıs rııkıırt djoı.sit kııtle deıişimiıin tayini (TsEN1479l)
3.6. Bacalarda su buharr
1)
Tabaıl Fiyat
tayiri
( TS
EN
14790)
I,]4OTL
t:l40TL
l340TL
r 340TL
B) YGT süresince yap acak ölçümleİ (Yıllık Geçerlik Testi)
5000,00
rL
]'aaös
T"bLğt Ek 1 'd" yeİ alan standard Referans Metotlar (Kuru Metottar) için
Darametre basrna Taban FiYata eklenecek miktarlar aşağıda belirtillliştil.
430,00 TL
2.l Hız Nokta kaynak emisyonlaıı - borulaıdakj gaz akışlannın hlz
(Ts
10780)
Iso
ve debisinin ölçülmesi
430,00 TL
2'2 oksijenin hacim derişimi n tayini - Referafls metot (TS
14789)
EN
Paramanyetizma Oksjjen
430,00 TL
2.3 Azot oksitleriıı (Nox) kütle derişiminin tayini Kemiluminesans (TS EN 14792)
2.4 Karbon monoksit
(Co) kıitle derişiminin tayini
_
Yayllma
öze]liği olmayan kızıl ötesi spek1romet'i (TSEN15058)
2.5 Çözücü kullantlan işlemJerden
kayıaklanaı baca gazlarında
4i0,00 TL
,110,00
TL
Gaz halindeki toplam organik kaıbonun kiitle derişiminin tayin
(TS EN 13s26)
430,00 TL
2.6.Gaz halindeki toplam organik karbonuo kiıtle derişiminin tayini
- sürekli alev iYonlaŞma detek1ö. metodu (TSEN12619)
3) sEÖs Tebliği Ek 2'de yeİ alan standard Referans Metotlar (Yaş Metotlar) için
parametre başrna Tabaır Fiyata eklenecek miktaİlar aşağrda t eliıtilmiştir.
HCI ola.ak tammlanan gaz halindaki
derişiminin tayini (Ts EN 1911)
3. 1
3.2 Gaz halindeki florüı
(rso
klo
rlerin ldtle
içeıiğiıin örneklenmesi
ve tayini
665,00
TL
665,00
TL
665,00
TL
665,00
TL
1s7r3)
3 3 Sabit kaynak emisyonları - Tanecikli maddenin kütle
derişiminin ei1e tayini
(TS ISO 9096)
3'4 Tozun düşük Aralıktaki hitle derişimiıin tayini, gıavimetrik
metot (TS EN 13284-1)
i?\"
t l./21
3.5 Kükiirt dioksit kütle derişiminifl
3.6 Bacalaıda
su buharı
tavini
c
(
ITI
tayini (TSEN14791)
Ts EN 14790)
öıçüıır,ın
I<APSAMINDA
Çevre Gı.ültiisünün Tarifi, olçlimleri
665,00
TL
665.00
TL
ve
DeğeıJendirme:
Tesis, işyeri, Atölye
670,00 TL
Eğlence Yeıleri
900,00 TL + 45,00 Tllnokta
Ses Basıncı Ku]]aıılarak Gildltü Kaynak]arüntn Ses
Gicü Sevive]eriniı Tavini Mühendislik Metodu
Çok1ü Güdltü Kayıağına Sal'ıip saıayi Tesislerinde
Çevredeki Ses Basınç Seviyeleıinin Değerlendiıilmesi
Icin Ses Gic Sevivelerinin Tavini
Yapı Aİustiği Yap ann Akustik Performanslnln
Eleman1arıı Performansından HesaplanmaSF
Icerideki Sesiı Dısaııva Iletilmesj
Sesin Dışaııda Yayılırken Azalması
Geıel Hesaplama Yöntemi,Modelleme Calışmalart
Titreşim Ölçümleri
(Çevresel Gürültünün Değellendirilmesi ve Ydnetimi
Yönetmeliği Madde 25 a ve b kaosamında')
Titreşim Ölçümleri
(Çewesel Giirültünün Değerlendirilmesi ve Yöıetimi
Yöoetmeliği Madde 25 c kaosamında)
+
45,00 TL /nokta
I180,00 TL + 45,00 TL /nolla
1700,00
TL
2250,00
TL
700,00
IL
500,00
TL
+
45,00 TL /nokta
SU, ATtr( SU, DENiZ SUYU KAPSAMINDA NUMUNE
il<i saatlik numune
TL
160,00 TL
Yirmi döıt saatljk numırne
400.00
Derinden Numune Alma
(deniz ve gölJerdeı
375,00 TL
Anlık numırne
hoka
I180,00 TL + 45.00 TL
ALMA
75,00
Debi Ölçümü
Atık, toprak' atlk yağ, antma çamurundan
Numune Alma
SU,
Tl
120,00
TL
265,00
IL
ATIK SU, DENiZ SUYU KAPSAMINDA ANALiZLER
ELEI(TROT iLE YAPILAN ANALIZLER
Bu[anrklık.
oksiien' iletkeülik.
4/g
y'-'r/
)- , -r-)
lr
'rö
?\
Seki Diski
TL
30,00 TL
25,00 TL
(Asküda Katı Madde, Toplam Katl Madde,
s5,00
TL
70.00
TL
30,00
Sıcaklık, Tuzluluk vb.)
l(oku, tat,
GRAüMETRİI( ANALiZLER
Çökebilir Katt Madde, Toplam Çdztinmüş Madde.
Uçucı Askıda Katı Madde vb')
{TIer biı oarametre icin)
Ağır Metal (?alametle BaŞlna)
AmonyavAmonyak Azotu
Bivoloiik oksiieı ihtivacı (BoIı)
Deterian^ Yüzev Aktif Madde. Surfaktanlaı
Fenol / Fenol indeksi
Fenolik maddeler- Fenoller
Flofir,Tloridier (Distilasyon
dahil)
Hidrokarbonlar (Gravimetrik Metot)
Ham petrol ve petrol türev]eri,
Minelal yağ]ar Ve türevle.i,
Katlan ve Petrol Kökenli Yağlar
(GC ,TID ile)
Klonir
Klorofil
145.00TL
TL
TL
TL
TL
TL
215,00 TL
100-00
150 00
160.00
750.00
145.00
TL
700,00
-a
Krom +6
Katyonlaı (Na' K, Ca, Mg, vb)
(Her biI Darametre iciı)
Kimvasal oksiien ihtivacı
Nitrit/Nitrit Azotu
Nitrat Nitrat Azotu
Renk
Selbest KloI, Aktif Klor' Bağll Klor ve Toplam Klor
GIer biı Paıametıe )
sülfit
sülfiir
sülfat
serbest sivanür
ToDlam sivanür
Trix İndeksi (I-Iesaplama Yöntemi - Her bi' ıokta için
-Parametre bazlJ]da ayrlca ücret alınmayacak1ür.)
(Numune alımı hariç)
Tıix indeksi (Ilesaplama Yöntemi Balık Çiftliği Tesisi
baş1na toplam dönem-Paramet.e bazlnda ayIlca ücIet
alınmayacaktır.)(Numuıe alımı dahil)
Orta Fosfat
Toolam Fosfor. Cözünmüs Fosfol
PAHs
70,00 TL
175.00 TL
70,00 TL
70,00
TL
TL
TL
70_00 TL
70 00 TL
45,00 TL
120.00
70_00
70.00 TL
70.00 TL
70.00 TL
75,00 TL
180.00 TL
450,00
26'7
5,00
s/9
TL
70.00 TL
175,00 TL
750.00
750.00
Pestisitler
TL
TL
TL
[,9
]:.
6g^
TL
TL
215.00 TL
95 00 TL
160 00 TL
160,00 TL
ToDlam Kietdahl Azoru
160,00
215.00
orsa.ik Azot
Toolam Azot
Toplam Orsanik Karbon (TOK)
Yağ Ve Cres Tayini
Zehiı li]ik (ZSF)
TOPRAK KAPSAMINDA ANALiZ LER
160,00TL
organik parametre ön işlem
(numune başına)
Ağ1r metal ön işlem
110,00
TL
(numune başına)
Ağt. metal (Her bir parametre iÇin)
Krom (II]), Krom (VI) (Her bir parametre için)
siyanür' Tiyosiyanat (Heı biı parametre için)
organik paıametıeler
(HeI bir pa.rametIe için)
TL
70,00 TL
180,00 TL
85,00 TL
70,00
TL
375,00 TL
160,00 TL
95.00 TL
700,00 TL
750,00
PCB
Toplam Petrol Hid.okarbonlatt
Yağ-Gres
Toolam Orsanik Haloien ( TO)O
Toplam Uçucu oıqanik Bileşikler (TVoC)
ATIK, ARITMA ÇAMURU KAPSAMINDA ANALIZLER
oN IŞLEM
Ek-2 Eluat hazürlama (numune başına) 215'00TL
30,00 TL
pH
30,00 TL
Elektriksel Iletkenlik
55,00 TL
Nem (o o)
70,00 TL
Ağır Metaller (Parametre Başına)
q5,00 TL
ÇoK(ÇözünmüŞ orgaıik karboı)
55_00 TL
TÇK (Toplam çözünen katı)
95,00 TL
TOK (Toplam organik karbon)
95,00 TL
AOX ( Adsorblanabilen organiL halojenler)
i60,00 TL
Azot
TL
145,00 TL
70,00 TL
160,00
Fosfor
Flonir (distilasyon dahil)
K]orür
6/s
l.,t'/
t
19
1
48^'
TL
5JO,OO TL
250,00 TL
100,00 TL
160,00 TL
70,00
sülfat
BTEX (Benzen, Toluen, Etil berzen, Ksilen)
DEHP (Di1talat(2-ethylhexyl))
Fenol,Tenol iıdeksi
LAS (Lineeı alkilbenzin sülfonat)
Minelaı yağ
(C
l0
C40'a kadar)
feool jle
1 Ve 2 etoksi grubu olan ıonil
NPE oloıil
fenol etoksilatların toplamını içerir)
PAH (Polisikljk aromatik hidıokarbon veya
ooliaromatik hidroka.bonlartn toplaml )
PCBler (7 türdeŞ)
(EN1 53o8-Atlklann kalekterizasyonu metodunda geçen
PCB1eı)
175,00
TL
250,00
TL
7s0,00
TL
750,00
TL
TL
55,00 TL
55,00 TL
160,00 TL
4000,00
PCDDF Poliklor]u dibeızodioksirı/dibeızofu ranlaı
LOI (Yanma kaybr)
Organik Madde
E. coliEMS/g
ATIK YAĞ KAPSAMINDA ANALiZLER
110,00
Ağır metal ön işiem
(numune başma)
TL
Ağtr metal (Parametre baŞına)
70,00 TL
Toplam organik Halojenleı
215,00
Klorür, Florür, Bromür)
PCBS ( TS 12766 metoduna göre
Parlama Noldası
(
SU
14 bileşen )
TL
750,00 TL
50,00
TL
KAPSAMINDA Bivor,o,fix
85,00
TL
TL
85,00
TL
85,00
TL
85,00
TL
85,00
Toplam kolifoım
Beggiota Bakterisi
,'
,.t,
)
7/s
eşı.r,izr,ıı
I
YAKIT KAPSAMINDA ANALIZLER
Parametre
Kah Yalot
Numune Hazıılama Ücreti
60,00
Slvı Vakıt
TL
80,00 TL
80,00 TL
80.00 TL
60.00 TL
95,00 TL
140,00 TL
245,00 TL
135.00 TL
r35,00 TL
Toplam Nenı
Kül
Uçucıı Madde
sabit Karbon
Toplam Kukurt
Yanar Kükiirt
lsıl Değeı Kalori)
Pıinada Sodlıım
Prinada Yağ
120,00
TL
140.00
TL
ACT(LAMALARI
t-Brı fi}at ürifesi 0l.0t'2014 torihinden itibarcn geçerlidir.
2-Fiyatlara KDV dahil değildir. 01'01.2014 tarihindeu itibaren 20l3 yllı fiyatlan geçorsizdiI'
3-Bu fiyat tarifesiıde yeı almayan pammetrele. için Bakanl(tan öncedeD görüş alınması zorunludur.
,l-Emisyon ve imis-von ölçümlerinde, ölçüm .vapülan tesisteki nokta ve kavnak savrst aIalqma uygun
gelen indirimler.vapılabilir:
o;10
-Nokta ya da Ka1ııak Salasıi10-20- toplam fiyat üzerinden
- Nokta ya da Kaynak sayısı:21-30+ toplam fivat üzcrindcn %15
- Noka ya da Ifuyıak sa]4st:3l-60+ toplam fi.vat üzerindgn %20
_ Nokta ya da Kı1mak SatNt16l-l00' toplam fiyat üzerinden %25
- Not1a ya da Ka}.nak sayısı:> l00- toplam fiyat üzerinden %30
aşağıdaki noka sayısı aralrğına uygun gelen indiimler laptlabili.:
5- Gürültü ölçiimleind€
..
toplam fi}'at üzerinden %l5
Nokta saysı]20-50 arası
yo20
50.
Nokta Saltsl: :>
toplam fiyat
-
ilzerindefl
6- 10.10.2009 taIih ve 27372 sayıll Resmi Gazetede vavımlanaı Su Killiliği Kontrolü Yönetmeliği
idaıi Usrıi]er Tebliğiıde Tablo l-Debiye Göre Numune Alma s*lığında belirtildiği üzere "iç izleme"
amacı-vla' haftada iki ve/veya on bcŞ günde bir almet1 ıumune alma slklığIna sahip işlgtmeler ile
vaptlan sözl€şmelelde
bu mikta.lann en çok % 20 altüıa düşülebilir.
nokada yap'lacak olaı gündiiz, akşam ve gece ölçümlci tck bil ölçüm
olaıak kabul edilecek v€ filatla[dma, sadece güıdüz ölçüm )apılsa da gündüz-akŞam-gecc olmak
üzere 3 ölçüm yapılsa da 1 noktada ölçüm }aptlmlş olalak değerlendirileccktir
(l nokiada giindüz' akşaırı, ve gece }'aptlan ölçiimün filatlalıdırması = sabit ücret + l nokta x
7_ Gürüftii ölçümlerinde,I
başI ücfct" (TL) / nokta)
'fuuı'
üi
a/s
r,r,
8- Girüitü ölçün erinde 'İ.{ol1a başl ücfet", sadece gündüz ölçüm yap masl gerektiği durun alda
asgari fi}-at tarifesindeki mikarda 45,00TL; gündüz ve akşam ölçüm ]'apllması gerekiği dufuniarda
nokta başl 55'00 TL; gündüz' akşam ve gece ötçüm Yapllmasl gelekgn dufumlarda ise 65,00 TL olarak
uygulanacakr.
9-Gürü1tü ölçiimlerinde, gürülht kayıağI kapa]ryken ve açkken yaptlan ölçiım. tek bir ölçüm olarak
kabul edilccekiı'
10- Yetkili laborafuvarlann alalannda 1aptığı Taşeron
Tarifesinin uygulanmasl zorırnlulüğır alanmaz'
le iş
Bir1igi antaşmatannda" Asgari Fiyat
l l - Sanayi odalanna , Miiılıendisler odalanna ve organize Sanayi Bölgelerine bağh laborafuvarlat da
Asgari FiyatTaıifesi kapsarnnda çahşacaklaİalrr.
lıaşına şeklinde yazrlan açlklama, tek bir kalrıağl temsil
etmekedir. IGımaktaki nrımune alma, ön işlem ve analiz sayısı, kullanilan ölçüm metodu vo
Yönetmelik gefeğ tanrk ve ard$lk tiim ölçiımleri kapsamaltadlr'
12- Emisyon ölçümlerinde numune
Yelki]i labontlıvar, yapmlş oldnğu ölçüm ve analizlere ait faturaları, ö]çıim ve analiz hizmeti
verdiği tesise kesmek zorundadır' Ancak Yetki]i labolatuvaffI yapnnş olduğu ölçrim vc an'lidere ail
13-
fatuütaı ölçiim
1€
amliz hizmcıi verdiğ tesise danrşmai lk hiz-mği vercn firma aracılığl ite
de
kesjlebPM
(^J\
)^
e/s
I
''r
Download

devamını göster - Artek Mühendislik