Ll.
MEZİTLİ KA'd\lAKAMLlGl
İlçe Milli E~itim Müdiirlüğü
%76'"1
:12172032-841.02.0Ji ~(').<::;:ı3
Konu :Elektrik Borç Bakiyesi
?OIJ 1/2014
Sayı
.................... "" ...... "'IÜ 1)(, RLÜ GÜ]'. E ;\1EZİTLt
Ilgi:
il Milli Eğitim Müdürlüğünün ı 7 ı 1.2;) 1 ~ tarih ve ~391917 sayı!
OkuiuEUZ ye KurumlU1ua aü
gerek
e'<:~.:·rıJ;: ~bcCl':'e!ini'1
bon,
Y".mı.
rrjktar12nnın
bilimnesi acilen
duyulmaktadır.
Ekte gc'lnderilen tahlonm eX'~i?; J(lr'11"tınJa ctoldurulara1. 20.1,,2014 tarihi (bugün)
mesai bitimine kadar !)1ez,tlı.lT)uha,ç~m1!iLcurı} elekt~orıil: posta adresme ve aynca yazı ile
.v1üdürıüğÜilıüz Destek Hizmetleri Şubesine göncleri lmesi hususunda:
Gereğini
rica ederim
OP
EK:
Tablo
cı
Sayfa)
DAGITIM:
Tüm Lise Müdürlüklerirıe
Kuyuluk Özel Eğitim Mesleki Eğbm l\ler~. \ lik..
Halk Eğitimi Merk. )And.
Ler \'-.ı:_L F(rlT! v' :.L i ,~, -(~ ,,".:
Ycni \1ahJiY K Pukan Mç; :--( ':,:ırı ,\" i S . ">c
~1F7~TLi
0hşi Çdık/\pII(j,:2
'/I:L~ln
Tele;D:t:d14)3~S.54M
hkqJr:'
\!:":.~Sj',
;)~.;c;
:.p ı
e-ptıS,8_:mI!7i~ii) 3tflm<:'~_g0\ ,:i
'!.0' ~r
bilgi i~'in lT:lht ı}:~>;ı\fUL,-·-".,:h~ Hi-i:O< I',';· '~i ~R ,':,' >
v zb
nnp:i!ınczııli .•,'c20
,b,yncıtı!ı
'!ı;'r.w\
,,",".
·.
4 0S:30
. .w
--
------._-
=
"er.ln il ni i i i E.itim
32?3S18
HO.SS?
ueı
II(SI GENEL MOOoıu.oK BAZıNDA ÖDENMEYEN EUKTRIK IIDRÇIAJII VE YlWK ELamlIK TOKETlMI
\---~--
-~--i-·
1-­
ı~-"-==r--,
j
i
-- _-,1=--=--+------+---- .­ -__ 1._ OL
0-3 --:--- .
-=+~~--...
J
L
'.
.- --A
=+=~
!-----+
NOT' • llçen;o,,, bııAIl oI.ııl .t k"",mI:ıı.. <;"""1 MOdadak ıı.""ndol!}'Tl .yrı .1... 10' boıçlm bcliıtileceJ:
• Temel F.ğilirn Ch:nd MOdilrlüttınc b~h itkoku1l0rt!lOla.ıllurm ıek s«tırda biıl~irikn;«. ulul ~}lli1 ve deltrilc borç. InitMbm ytmlaco.k
olUp" .rum "cd formatında W:,ldlll'\dacllk. [email protected]:\I,v.tradTosilıc..mail ilc 15fmdcrilç~k
~-
'.
i
_______
- ..
~__
-_o· _.____ .
0"_·_ _ _ _ .
Download

OP DAGITIM: