Vedecký výbor konferencie
PhDr. Andrej Maťašík, PhD.
Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.
PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.
Kontakt
PhDr. Katarína Ducárová
predsedníčka ZSDKT
tel.: 0903 369 210
e-mail: [email protected]
Združenie slovenských
divadelných kritikov a teoretikov
a
Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
v rámci projektov
Dĺžka vystúpení maximálne 15 minút.
Predpokladaný koniec konferencie o 16:00 hod.
Organizačný výbor konferencie
APVV-0619-10 a VEGA 2/0070/13
Vás pozývajú na vedeckú konferenciu
PhDr. Katarína Ducárová
PhDr. Elena Knopová, PhD.
Divadelní režiséri
na prelome tisícročí
štvrtok 11. septembra 2014
Malé kongresové centrum SAV, Štefánikova 3, Bratislava
08:30 otvorenie konferencie
1.
časť (8:40 – 11:00)
2.
časť (11:15 – 13:00)
3.
časť (14:00 – 16:00)
moderátor PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.
moderátor doc. PhDr. Nadežda Lindovská, PhD.
moderátor PhDr. Andrej Maťašík, PhD.
prof. PhDr. Soňa Šimková, CSc.
prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.
prof. MgA. Ida Hledíková, ArtD.
(Divadelná fakulta VŠMU)
(Ústav dizajnu médií, Fakulta masmédií, PEVŠ)
(Divadelná fakulta VŠMU)
Trendy súčasnej európskej divadelnej réžie
Polákove mizanscény
Premeny a diverzita bábkarských postupov
a slovenský divadelný kontext
vo vybraných inscenáciách slovenských
PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.
Mgr. Martin Timko, PhD.
(Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV)
(Divadelný ústav)
Čechov v Polákovom videní
Hasprove porevolučné réžie v kontextoch jeho
tvorby
režisérov
Mgr. art. Lenka Dzadíková, ArtD.
(teatrologička)
doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.
Poetika tvorby režiséra Gejzu Dezorza
(Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV)
PhDr. Andrej Maťašík, PhD.
Línie režijnej poetiky Svetozára
(Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV)
Sprušanského (k niektorým vybraným
(Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV)
okruhom)
Spoločenské a dokumentárne v divadle Jána
Ján Sládeček – režisér slovenskej klasiky
Mgr. Diana Laciaková
Šimka
Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.
PhDr. Miron Pukan, PhD.
(Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV)
(Inštitút estetiky a umeleckej kultúry Filozofickej fakulty
Mgr. Ľubica Krénová, Ph.D.
Jozef Bednárik – Homo musicus
Prešovskej univerzity)
(teatrologička)
Režijná tvorby Matúša Oľhu vo
Obštrukčné a difúzne v tvorbe Martina
prof. PhDr. Zuzana Bakošová-Hlavenková, PhD.
východoslovenských profesionálnych
Čičváka
(Divadelná fakulta VŠMU)
divadlách na prelome tisícročí
Povolanie: Režisér. Sloboda a anarchia? Tichý
rebel Juraj Nvota
PhDr. Elena Knopová, PhD.
Mgr. Tibor Ferko
(Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV)
(teatrológ, divadelný kritik a publicista)
„Malý svet divadla“ Doda Gombára
doc. PhDr. Nadežda Lindovská, PhD.
Koreláty Mira Košického, klasika a
(Divadelná fakulta VŠMU)
moderna
Gynokritické divadlo Ivety Škripkovej
(divadelný kritik)
12:30 – 13.00 diskusia
10:40 – 11:00 diskusia
11:00 – 11:15 prestávka
MUDr. Gejza Hizsnyan
Divadelné obrazy Eduarda Kudláča
13:00 – 14:00 prestávka
15:30 – 16:00 diskusia
16:00 záver
Download

Divadelní režiséri na prelome tisícročí