{.
T.C.
MUT KAYMAKAMLIĞI
iiçe Millİ Eğitim Müdürlüğü
Savı
İ;;,
...l08l20|4
,fl84lgl23,100llı / İ/
:OrtaöğretimKurumları
İoy,t İ, Nakil İşlemleri
ıuiııünLilĞüııB
n Mi[i Eğitim Müdürlüğünün
3556486
26108120|4 taı,ihli_ve
y-ısı ekte gönderılnıiştir,
lşl'elİl;;'İl;ileİli
Kurumları Kayıt ve Nakil
sayılı ortaöğretim
jğrencilerimizin mağdur
isleınte1l1dc ve}i ve
kayıt
ve
nakil
hususunda:
Bilgilerinize ve söz konusu
gerekli ı,u,*,iy"i" gösteriümesi
edilmemesi için, yapılacaı<
geregini Onemle rica ederim,
,;]"'tillJi
EKLERı
1-Yazr
Bffiffiou,etiın okulMüd,
.,,'u]'".-
..,'' fu,
\,/
T.C.
\,
s
iı
tg+=JJ
ıııtRsiN v,,rrİı-iĞİ
ııiııi Egıtı- ııüdiirıüğü
\'./f
Sayı
:684,15l47i1o0l3556486
]6/0,!i]0l4
Konıı: Oflaiiğretim Kuır:mları
ka;ııt vc Nakil İş lenıleri
(
TtrLEı,oN
ziıcini
1
I(AYl\tAKA}lLIef§A
1
ilçe Milli Eğitim Müdü1.1üğü
2014-2015 eğitim öğretinı
)
yılı 1enıel
uygulanıaJaı,i sonucunda ö6renciJerin
Eğitiniden ()ı.taöğrcıiıııc Ccçiş (TEOG)
kayıt işlemleıi, rerlcştırıııe csıs ı,e usulicrine göre
sislen,ı üzcrindcn Bakaırlığınıız tırafııdan tlüonratik olaıak vapı]ü]ııitır.
Miidiırli,iğLimüze yapılan başvuru vc ,sikayetlcı sonucunda öğrcıır:i ı.c r,cliLerden kayıt
işlemi için gcrcksiz belgc isteyerck zorluk çıkarıldığı. nakil işlcnılerı ıçiıı ilc rclılerın
bilgilendirilıııediği anlaşılmıştıI. Bu nedenlcı
l- Kayıt işleıııleri için vclilerden herhıngi bir evıak talep eclilııcıııcsi,
2, YerleŞtimeYe yöıelik nakjl işlenıleri eyllıJ iL}L sö]ıtıiıı kııtlııı hılia]ık pı-ıiyotlarla
devam edcccğinden, nakil ta[epJcri esnasıııda vclilcre rclıbcrlik yapılarali
_u.'ırı,J,ınıcı olunması,
Nakil ve kayıt ışlenıleıinde ı,e]i ı,e öğrencilerimiziıı ııağılıır eclilırıcmesi içiıı,
yapı)acak iş vc işlenılerdc gerekJi hassasiyctin göstcrilnıesı lıusrısuırda;
Gereğini rica edcrim,
tlasan CUL
\i.ıli ı.
iı rıiııı t.gıtiu, Müılürü
(j],,"l; c,,l,""i]_.,,,
DAIĞıTIı\ü:
Kaymakanılığıııa
tllçe Milli Eğiıım Mİdürlüğiiı
|..}
İ|çe
Bu belge, 50?0 sayılı Elektronik
inızı Kanununun
'":ljt]rr^,.--"-1jl^dresıüıden
Adıcs; ivlersin ]l\1illi Eiııjnr \1ıidurlügı
Duıılupınır lrlah GVK Bulvan
]_] | :]0
Y,JnasehirnvlERsiN
Wcb: hnp:,'/ıırc.sin,ıü)eb 8oı.ür
:a.;_]_'
".
,,,
'.,.,tJ.ğ
'
.. _".t.k
5 inci |İtıddc§i gcrcg,ıce gıivelıli .l,:kirOııjk iü]ilJ ılc itnlalAl!J]ı)llİ
6668.cdcb_362f_a5,1,.-_9]?9 ko.lu i]c
),al,ı],!.,iı|,,
A),rınttlı biig] l{ü0 Plna,(i_lY§Ş l.].lJ]ur
T.|cf.Jn {) (.]_]4)]:9 1.1 t i .4 (12d
Faks]
)
0 i_]24') .:r]] _15
_
8. ]9
ı
" P,t,
Download

Bffiffiou,etiın okulMüd, - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü