r.e. MEZiTLİ KA YMAKAMLIGI
Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
(967617)
Sayı : 81901177.821.07 i 0E>25 27
EKİ
2014
Konu: Atila İlhan Liseli Gençler
Kompozisyon Yarışması
..............................................MÜnÜRLÜKLERiNE İlgi:
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 21110/2014 tarihli ve 4702199 sayılı yazısı.
Bakanlığımız
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ilgi yazıları ile
Atila İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı tarafından düzenlenen resmi-özel lise ve dengi okul
öğrencileri arasında "Atila İlhan Liseli Gençler" konulu kompozisyon yarışması düzenlendiği
belirtilmektedir.
Söz konusu yarışmanın ilçemiz resmi-özel lise ve dengi okuldan katılacak
eserlerinin doğrudan şartnamede belirtilen adrese gönderilmesini rica ederim.
EKİ: I-İlgi Yazı (I sayfa) DAGITIM
Tüm Lise ve Dengi Okul Müdürlüklerine
MFZITLI iLÇE MiLLi EClı iM MÜDÜRWGU
Yeni
Mah.G.l\lK.Bulvarı Meıitli
Sanayii Sitesi
Giriş.i Çelik AptKat2 MEZİTLİlMERSİN
Telefon.(324 )3585464 Faks:(OJ24)3 597444
e~posta;[email protected],gov .tr
web: http://rnez!ıli.mcb.gov.ır
.Ayrıntılı bilgi için inihat: Orta Ö~retim Şube:::
H ORANI,[
öğrencilerin
T.C.
••••
~
't::9
C"""
•i'
"
'"
~
't:Y
MERSİN VALİLİGi
İl MlW Eğıttm Müdürliiğii
<
,'?:
!..,~
..
Say. : 935259311821.0514702199 Konu: Attila İth/w Liseli Gençler KompozisyonYtın;>ması
21/10/2014
T.C.
MILLI E(;iTiM BAKANLI(;I
'C""" •••••
~
.
~
Ycnnik ve
S'y. :
8~0J33371821.05i4657774
Konu:
Kompoıi..,yon Yanşm.usı
ilgi: Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim TeknolojileriOenel Müdürlüğünün 17.10.2014 tarih ve 4657774 sayılı yazısı. Sanat Kültür Vakfı tarafından düzenlenen resmi-ö.zellise ve dengi okul öğrencileri arasında
"Attila İlhan Liseli Gençler" konulu kompozisyon yarJ~ması düzenlendiği belirtilmektedir. yarışmanın
katılacak
göııderilmeS1Tli
MUdürlu,ğti
1711012014
; Attila ılhan Bmm Sanat KOltUrVakfı'mn 08.09.20f4 tarihli yazısı.
Bakanhğımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genci Müdürlüğünün Attila İlhan Bmm Söz konusu
TeknoJoJlleri Genci
... VALİLİClIN~
(li Milli E!itim MüdUriUgü)
....................._ ....KAYMAKAMLıGINA
(İlço Minı Eğıtım Müdürlüğü)
yarı~mnya
E~ltiD1
Hçeltiz resmi-üzel lise ve dengi okullanna duyurularak eserlerinin doğrudan şarmamede belirtilen adreş;e öğrencilerin
rica ederim. Attila Hhan Bilim Sanat Kültür Vakfı 'um TIirkiye geneli rum resmi ve özel lise ve
dengi okul öğrencilerine yönelik "Attila İlhan Useli Gençler Kompozisyon Yarışması"
düzenlemek istediklerine ilişkin i1gtyazlsı incelenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli
Eğitiminin genel amaçlanna uygun olarak. ilgili yasıd düzenlemelerde belirtilen iıke, esas ve
amaçlara aykınhk: teşkil etmeyecek şekilde ve denetimİ tl/ilçe milli eğilim müdürlükleri
tarafından gerçekleştirilmek üzere söz konusu etlcin!iğin yapılması uygun görülmtl~tür,
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dinçer ATEŞ Bakan a. Oenel Miidür V. Ahmet AVDOGAN
VuU a.
Müdür Yardımcısı
EK
EKi
.
I-İlgiYa..
2- Yanşma
Şartnamesi
(I sayta)
(2 sayfa) llıı.i yazı
ve ekleri (2 sayfa)
,
21-1Cı 2.0(L/ ·~b~~_____
DACllTIM: Gereği;
B Planı
Bilgi: Ortaöğretim
·U.y""y{!;:!fAıamA'S'ı
DAGITIM
-Tüm ilçe Kaymakamllkınrına
..
Din Öğretimi Genel Mildürlüğü Mesleki ve Teknik E~itim Genel Miidürlrıöfl
Rltqisayın 1~1f'1flWr\l
","~
Genel Müdürlügü Özel Öıı'etim Kurumları Genel Müdürlüğil "
ElektroniK imıalı
Aslı ile Aynıdır
J..\.. .!\'.:.'ı
20.,'1
A..ır~~ : MeaıI' iı M;I~i Eğiıim MiKt{lr1ugu DıımllJpmllT Man (iMK, BnIV1lflJ)I]O Yeni,chir/M:hRSiN 'rd l\{Jz.l)J?9!4R! ·8..ı
Da.hil;;3M
fllX:O(Jl4)31735IS-19 E'f/lJSlıi:lı;ufhJı)3{pmcb,g<ıvtr
ımiti !~il1: Aiiıll. ~iMŞEK (Sd) Ayrıntılı bilgi i~in: Yafıır SAıım (111, Ögrı:<m~) Tel: (OJıı129tı944C fth, ro ılı}ın~1J6 itmıys Yııhrlf,O!oıUI\lI ANKARA
ıtıeklrnRi~ Ai' www.md.g ... vtr
[email protected],s()nr
11" ~,,.,,\ ıd."":' dd".ımı>:k ,n"Ol ık Irmaı:"llf,ıi!fl\ htq>,fft·,mb"rgu ıı",tıg<ı~ 1i Etı:.tl'ıJetl 130cl-O i i g ,tkS-1l0e7w)~ 1,. '"J..ı "~ı'
I.y'ı ,'<.I,H,il;(
Uıı eVfit B~"enh ekkl'Mıt
N'l!. ,!C ,mn!W"m1[,r
!ıHr}/c",".b
.attilô
~! ilhan
9attilô
~L ilhan
BILIM SANAT KÜLTÜR VAKFı
SANAT KüLTüR VAKFı
7. LisE Li GENÇLER KOMPOZiSYON YARıŞMASı
T.C
Miıli
K!ıııJıIO!
ECttlM aAAANlIC,
'i
Sizce mn 200 yılın
Cil
önemli bulılşu nedir? Açıklayum:.
il
YENIliK VE E~jT[M TEKNOLOJilERI GeNEL MÜDÜRllJCO'NE
K!!!.hın
08/09/2014
Attila ılhan Hilim Sanat KUlWr Vakfı o!arak2008 yılındm itibaren her sene Milli F.~itjm
BJ.kanhgl·mn iıtıi ile "Attila ılhan Liseli Gençler Kompozisyon Yarışma~ı" di.t:renlemekı.eyiz. Lise
çağındaki gençlerimiıin sorgulaın:ı.,ara.şhrma ve kendilerini ifade yetileruıin geliştirilmesi için
gelenelo;eJ olar"k düzenledigiınlzin yanymamiLin ıuı!ılıll\:}artlan, yıırışma lakvimi ve jUri heyetinın
isimlerinin bulunduğu şartııııme elde ilginiıe sunulmuştur.
AyrıCiI artık geleneksel lıale gelen Attila İlhan LiStli Gençler Koml'O... i5yon Yarışması'nm geride
bırak1t~UTm:
yımşmaml7-
Bıı
senelerde nasıl geryekleştiğiui, yarışml't takviminin nasli işlediğinı anlııbn ve sizlerc
hakkmda hHgı verecek. olan önceki }'llIara ait yarışma notlarını dıı ekte i1giniu sunuyortıı.
seneki konusunu
"Siıce son 200 yıhn erı5nemll bu!uş ..
nedir? Apklayımt."şcklinde
beUrlcdi~imiz Attila ılhan Useli Gençler Kompoıisyon YarışIrI3sı'nmyedl:ıc1sınin duzenleıımesi için
bak.mhiııuzı:!<ı:n izin ve yarışımı duyurusunun bakalllığınız sitesiilden duyurulmasını İstenıekleY'i.ı:,
Gereğini
An: Ederi;>:...
• Olkemil içinde ve dışında, geoel lise, ıeknik wyıı me~lekJ IlIllIIÇıı ıesmi ve I!ıel Ji~[erı:le nXı.ıyan tUm gençler
klşi~ı olarak. ooırudan başvuruda buluııabikx:ekle.rdir.
~
&tr gönderimi yarl$macının kimlik bilgileri gizlenetek: yapıl<ıcnkttt. Her yarışll1.itÇI kendi bclJrleyeceEi 4 haneli
bai1na Ttlrkçe takma ısim ilnvt$1 He kişisel rumuı <ı!;I}tııtmttlıdır.(örJıel : kaptanlS62)
- Katılımcılarm en /tt bir til tam s<ıyIa ve: lki (2f sayfayı (A4) geçmeyecek $ekilde olu}ıuraQkllıı1 Ttlrkçe
ktımpoziıyon metinlerini tn geç 21 Şubaı 2U!S göndui wihini taşıyacak şekilde düzenleyeeekleri bit e-pôSta ile
[email protected] adre5irıe ,göndem:eklerrlir. E·postanırı koou böıu.mUfl(; yacışmııçlnw kı~ısct n.umııu ile
kompoıbıyı.:mewinrn ~Iıgı yuılmalıdır. Ş;u1nanıe dı~ı bıışvUlUlar degerlendirOleye alınmayacaktır.
uyııwı
~
ile lcapalı lilm eserleı, Şuba! ayı sonunda ''ytıılsma20i5.a.ibskv.net'' adre.~ındcn inıernetu::
eserlerin vakrlffiıu \,;ınş kayıtı kton(Jı(lji~j yatı~m:ı \ınılAmaum da oluşıunıcakllf.
- Adlscyıtd.meslek ve telefon nn'sunu beıınen her gtt}"Ck kiti. yaygm olarak kutlıındıgı kiıisel e-posıa hatıerlqme
adresinden oy gönderebi1e<:ektir. Biıiş tarihı 3J Man 10ıS SUL 24:00 olarak tc.spiı edilmittk.
- Her MlÇmen ıek. oy mkkına sahiplir, Mokerter ve nna! oyhır tilmüyle iptal sonucunu doguracaktır.
Her oy ıoplıım 3 degış-ik eser seçimini kapsayacuk şekilde, rumuı ve eser başııgı belirtilerek beseni
SlflılııfTl<lwıda dilıenlenmclidir. Az saytdil eser sevimi veyıı. sarlname dl$1 OYI<Lf geçersiz sayılacaktır.
- Halk Oylaması Deger1endiımr: Kurulu oy gönderilerinin !\eÇim listesi {aylama biçimi le.pı:t!iU1 adresi ( gündeıl
IP oo'pı vb, ~merıe ür.el ıeknik verilerinde. herhangi bir !:enurlik(kvPYII) veya rutıı:r.ıızlık IC1ipit etme,i
durumıında dQ~ iptal yetl(i~i!le ~i1tıiflt1r. Kcu, ~lı:aıa ndına gönderilen oylu ile yçıkili kurulun ıeyit
ve/veya açıklama isteklerine. belirlenen &[11'( içinde çevap alımımıyan ıUm oyla! otomntik olıırak geçersil
konumuna dOfUrlIleı::eklir,
- Halk nylamaıanda en fazta pu=nı IOpfuyan 3 eser, aynı sUreç«: VakfımjL (na{ından oluşturulacak Ön Eleme
Se:çicilet Kurulu'nun beliıle)'«egı 7 ese! ile Den.b« finale kalmış uyı!ıu;aktlf. Eser seçimlerinin çakılmMı
durumumla ımasıyla her liııteden bır sonraki yatlJllıa<:1 filı",Jlıder grubuna dahil edilecektir.
w
Rumuılilfl
)'lıyınlan.l\Caktır.
Uhikaran
$lillsi yol (otobU5-lren) ve Nel Ironaldamıı masrafları "'akftmıı ıarafından
illere, 2015 Muyıs ayı I"tdsimle Isıanbul'dıı., Dogan Hi.ll:ın i Mehmet Erogıu i f}[llıen DIIYLO~lu i
Kl'lfaos:ın:ınot,lu i Nur..d Duruel' i'erhııt ılhan' dan <ıluıan j[lri tınünde gfu'Oşmeye du\'cl edilecekdr.
Firude
Attila ılhan Bilim Sunııt Kiiltür Vakfı
dJ. Yıın.}lUR ŞnıtnlU'fW~i
c..
~ta
tU-
YRfı~mnmn
!!nrelci yı!lN1Jldan notlar
d3- Yiln~ll'J)i.; ij~ji D.;Aıın Ifu.lM'm
kaJıın ıo yarışmKI.
k;ıJş;l:ınmak
!LıLLiIın
- lüri
karıırı d()grul(u.~unda lıirinciyt
1500'J1... ikinciye
ıısO'rt.. üçünc:Uye J (X)(}TL
nakJl ödill
verilecekıh,
}Itlrri,.tt Gı\teı~si·nde .. ıbıp kôp:; yum
No! : Seçilen esului n kitap olarak basılıp datıulma.'>ı:.öı kmıu.~u nldugu takdirde, yapılacak proje
~i~ie,melcrinde yal,.ll.rların ıdif hakları konu.unda <ıllelcnnden ltın ulmarak oas,ım yapılabih:cekıiı.
; Yel1rHk ve E.§itim Teknolojiitti
~
Gene! Müdürlüğü
Gt,jil!;mh JtmjlMIM ilt ilgili dtlflYIı bilgilur ,. IiIl),\ltlll.l1i/)ıOI' {Wl" adresindrıı ulaiabmnfnh T(mUlIlfa !mfkıııt: iriıl. .I'On$m{1I(1!'f1fd"lt~iııi 11'11"11" '"obplı,1]fl wff~.fmdt::IF dt iııdiurd. (('vfeııizt iff'l~bmrsi/lll. O9 ""1 ıtll;
i NI!~\i";~ı~,i;i.1
i
Download

r.e. - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü