Hep iyi
olmak
Antrenör Ali Gümüş
yaşadıklarını ve yaptıklarını
siz Yarış Dünyası Dergisi
okurları ile paylaştı.
onların tutumlarını kontrol ederek hep yardımcı olmaNecati Doğan: Ali Bey merhaba, at yarışları camiya çalışıyorum. Onlar bilgili olursa aksaklıkları daha iyi
asında uzun yıllardır bulunmaktasınız. Bizlere kenditakip edeceklerini biliyorum.
nizden ve yaşadıklarınızdan bahseder misiniz?
Necati Bey mesleğimi seviyorum ve bu mesleği en
Ali Gümüş: Merhaba, 1969 Diyarbakır doğumiyi şekilde yapabilmek için elimden gelenin en iyisini
luyum. 1984 yılında geldiğim İstanbul Veliefendi
yapıyorum ve çalışıyorum. Bizim mesleğimiz çok çalıHipodromunda çalışmalara katılarak camiaya ilk adışarak süreklilik gösterilmesi gereken bir meslektir. Bu
mımı attım. Ailemin bu camiada olması, ağabeyleriyüzden hep işimin başındayım ve işimi takip
min burada çalışmaları sonucunda bende bu
etmeye çalışıyorum.
yıl içerisinde seyis olarak çalışmalara katıldım. Yıllarca seyis olarak hizmet verdiğim caNecati Doğan: Büyük bir camiada çalışmiamızda 1996 yılında antrenör lisansı alamak nasıl bir duygu, bunu idame ettirebilrak çalışma kulvarını değiştirdim. İlk yarışımı
mek için çok çalışmak gerektiğini belirtiniz.
da İzmir Şirinyer Hipodromunda Lockton
Bu günlere gelmek sizin için kolay oldu mu?
Boy isimli safkan ile koştum. At Sahibi Ekrem
Anlatır mısınız?
Beşerler’e ait bu safkanın o gün için jokeAli Gümüş: Tekrar söylemek gerekirse
yi Akın Özdeniz’di. Daha sonraları Antrenör
Yavuzhan isimli safkan ile yaşadığım başaA.Necdet Hınç ağabeyimle başarılı bir çalışrılar beni camiamızda çalışırken çok mutlu
ma hayatımız oldu. Necdet ağabeyim benim
Necati Doğan
etti. Bu güzel günler benim bu camiada kalıhocam demeliyim. Bugünlere onun sayesincı olup antrenör olmamı sağladı, diyebilirim.
de geldim. Öğrendiğim birçok bilgiyi ondan
Ayrıca antrenörlüğümden sonra başarılı olmam ve bu
öğrendim.Tekrar söylüyorum Necdet ağabeyim benim
işi meslek olarak kabul etmem en büyük nedenlerhocamdır ve kendisine minnettarım. Bu süre zarfında
dendir. At yarışları camiası gerçekten çok büyük bir
At Sahibi İrfan Berberoğlu Ekürisinde başarılı bir çalışcamia. Burada olmak, bulunmak bile benim için büma hayatımız oldu. O yıllar birçok başarıya imza attık.
yük bir onurdur ve camiamız günden güne büyüyor.
Ben seyisliğimde çalıştığım rahmetli Yavuz Gülerce
İyiye doğru bir hareketlenme söz konusu olduğundan
Ekürisinde bana göre gördüğüm en nadide Arap atlailerisi için camiamızın daha da iyi olacağını söylemek
rından olan Yavuzhan isimli safkana 4 yıl seyislik yapmümkün.
tım. Bu dönemi anmadan geçemem çünkü Yavuzhan
Bugünlere gelmek kolay oldu diye kimse bir söyisimli bu nadide safkan ile aramda çok duygusal bir
lemde bulunamaz. Çünkü atçılık her gün güneşin doğbağ vardı. Hatta yarış hayatının bitiminde Gülerce
duğu gibi yeni bilgilerin oluştuğu bir olgu. Bu sebeple
Ekürisine ait çiftlikte kalırken gittiğim ziyaretimde birher zaman kendinizi yenilemek ve işinizi takip etmek
birimize bakar ağlardık.
zorundasınız. Buda tabi ki kolay olmuyor. Her daim,
Daha sonraları kendi ayaklarımın üstünde durmaher zaman zorluklar ile karşılaşıyorsunuz.
ya başladığım antrenörlük hayatında başarılı bir çizgi
yakaladım. Tabi bunu çok çalışarak elde etmeye çalışNecati Doğan: Bizlere son olarak neler söylemek
tım ve çalışıyorum. Özellikle her sabah aksatmadan
istersiniz?
sahaya 4.00’de geliyorum. Çalışan atlarımı ve taylarıAli Gümüş: Şu anda Raşit Tevfik Şerifoğlu, Şeref
mı takip ediyorum. Daha sonra akşam gezintilerinde
Döker, Erol Şirin, Sedat Danışoğlu ve Hüseyin Çelikay
ahırlar bölgesine giderek sorumlu olduğum safkanekürileri ile birlikte çalışmaktayım. Başarılı bir sezon
ların son durumlarını gözlemliyorum. Çünkü başarılı
geçirdiğim söylenebilir. Bir çok kupalı yarışlar kazanolmak ne kadar şans ve nasip işi olsa da bu şansımı
dık. İzmir Şirinyer Hipodromunu çok ama çok seviyoçalışarak artırmaya gayret gösteriyorum.
rum. İnşallah bugünlere gelirken yakaladığım şansEkibim ile uyumlu bir şekilde çalışıyorum. Bizim işiları ve başarıları tekrar yakalarım. Ayrıca bu günlere
miz ekip işi olduğundan dolayı yanımda çalışan kişileri
gelirken benden yardımlarını esirgemeyen herkese
özenle seçiyorum. Bu konuda ince eleyip sık dokuyoteşekkür ederim.
rum diyebilirim. Çünkü bende seyislikten geldiğim için
1 Nisan Salı günkü 1046 sayılı Yarış Dünyası Dergisi’nden alınmıştır
Download

Antrenör Ali Gümüş yaşadıklarını ve yaptıklarını siz Yarış