T.C.
ıvı.ANis.A,Vıı,iı,iĞi
iı ıvııııı Eğtim Müdiirıüğü
§ayı
: 2709299412351 5581079
2I/II1201_4
Konu: Yabancı Ögırenciler Bilgi
İşletim Sistemi (YÖBİS)
KAyMAKAıırıĞrxe
(lçe Milli Eğitim Müdilrlüğü)
İlgl: 1a) Milli Eğitim Bakanlığının23l09l20l4 tarihli ve201412| sayılı Genelgesi
(b) Temel Eğitim Genel Müdiirlüğilniln 24ll0l20|4 tarihli ve 102302281235/4810539
sayılı yazısı
c) MEB. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ni.in
yazrsl.
2011 |120|4 tarih
Bakanhğımız Temel Eğitim Genel Müdiirlüğü'niin
gönderilmiştir.
ve 5516393 sayılı
ilgi (c) yazsl
ilişikte
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Mustafa ALTINSOY
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
EKİ:
1- Ilgi (c)yazı
Dağıtım:
17 İlçe Kaymakamlığı (İlçe MEM.)
Nişancıpaşa Mah. Atattirk Bulv. MANİSA
Elektronik Ağ: http://manisa.meb.gov.tr
nıvinr,lŞ Şb.Müd.
Tel: (0236) Z3l 4608 l l32
Faks: (0236) 23| 12 5l
Aynntılı bilgi için: Yıldıray
e-posta: [email protected]
Bu ewak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb,gov.tr
adresinden
092a-l734-3bfD-9aef-043d
toou ile teyit edilebilir.
; ı*iii*
T.C.
ıvıiı,ı,i rĞİrİıı BAKANLIĞI
+*
fu'
Sayı
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
20lIll20l4
: 1023022812351 5516393
Konu: Yabancı Öğıenciler Bilgi
Işletim Sistemi
gÖnİS;
varİrİĞİNp
(Il
Milli Eğitim Müdiırlügü)
iİgl: 1a) Milli Eğitim Bakanlığının23/0912014 tarihli ve 20l4/2lsayılı Genelgesi
(b) Temel Eğitim Genel Müdifulüğtinifuı 24l|0120|4 tarihli ve 10230228/235/4810539
sayılı yazısı
Ükemizde bulunan yabancı öfoencilerin eğitim ögretim hizmetlerinden
Yararlanmalan ve yararlandınlmalanna yönelik olarak ilgi (a) Genelge ile yapılan diizenleme
gereği, Yabancı kimlik.numarası ve gİçici ofurma irrİ edİre-.-İş, urr"ut ilgiıl kurumca
Yabancı tanıtma belgesi edinmiş Suriyelilerin verileri ilgi (b) yazİızdateıiİlıaiği iizere
httP://Yobis.meb.gov.tr adresi iizerinden elektronik ortamdİ kayıt altına alınacaktır.
Bakanlığımızca uYgulamaya konan yabancı öğıenciler bilgi işletim sisteminin geçici
uYgulamasına her tiir ve seviyedeki eğitim kurumu ve bannma merkezlerinde oluşturuİan
geÇici eğitim merkezleri (halk eğitimi merkezleri ve özel ögretim kurumlari hariç)
tanımlanmıŞtır. Sistemde tanımlanmamış geçici eğitim merkezleri İçin Bakanlık ile
irtibata
geçilerek oluşfurulan geç i ci eği tim merkezlıri sisteme tanımlanacakiır.
Kurumlanmızın kullanıcı adlan ve şifreleri il müdiirltiklerimize elektronik posta yolu
ile gönderilecektir. __Suriyeli öğrencilerin kaydını yapacak kurum y.tkiıi1".i,il
müdürlüklerimizin MEBSIS yöneticilerinden kulİarr., udl-r.rı ve
şifrelerini nıtanak ile
alacak ve şifrelerini değiştirdikten sonra bilgi girişlerini yapabilecektir.
Yabancı öğrenciler bilgi işletim sistemi geçici uygulamasına veri girişlerinin
tamamlanmasının ardından ana uygulama deweye sokulacaktır.
Ana uYgulama devreye sokulana kadar sistemde yaşanan sorunlar
müdiırliiklerimiz Bakanlık ile eş güdiirn içerisinde sistemi test edecektir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Yusuf BÜYÜK
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı
Dağıtım:
B Planı
AtaÜk Blv.
ile ilgili, il
06648
Klzılay/ANKARı{
Aynntılı bilgi için: Selınan İŞIK
Tel: (03t2) 413 35 90
Faks: (0 3l2) XXXXX XX
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr
aaresinaeıı' c953-939
l -3858-a9c6-68f<İ kod, il" t"yit
"diü"biüi.
Download

KAyMAKAıırıĞrxe - Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü