sos yAL
Gu\GNLiKkİ"rw
n
eş
«aı.nıĞı
Sigorta Primleri Genet Mudtlrltİgıl
..,./09/20l4
YAB ANC I U YRUKLU
oĞnrNcİlERİN GENEL s aĞı-ı« S İGoRTALrLIĞI
HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU
o.g,u,uİİ1[;?;Llİ!.,,?:,X,lh:i,il:,tt""in
yedinci fıkrasında 6486 sayııı Kanun
ite yapııan
ülkemizde öğrenim gören btıttın yüancı
uyruktu öğrencilerin, öğrenim gördükleri
okullara iık kaYıt yaptırdıkları tarihten';ib;;;';;';y
içerisinde sosyat güvenlik iı
i,azıı, talepte uri,n,uı"., iaı;no* g.n"i?gı,t sigorıaıısı
İHlllİ."T1::;}XıoİffiJk,ınerkezine
29/5/2013 tarihinden sonra
iik
tlrı!
yaptıran öğrenciıerden, ilk-kayıt
fgr1
larihinden
iıibaren üÇ aY iÇinde, ö.ğrenim go;Jutı.rı
ofrıı.'rr-İİİunargu yeldeki tosyal güvenlik
il
müdürıügüisosYat güı'enlii merkeiine
talep dilekç.ri ,. tgr.nim gördükteri
oku]lanna ait ilk
kayıt tarihini gösterir. Öğrenci belgesi
ile başvurmaiar, ı,uıiiı., yazılı talepte bulundukları
tarihi
takiP eden gün itibarjYii bir yıılıi'genet
sağıık ,ıg"İ"İ,ı,İİJ., yup,ı*.ktadır. Bu
-Kanunun
genel
sağlık sigortası tescitleri yup,[un
şekitde
vuÜun., ,yirı.ı, 5gr.n.ıi"iii,
sJ nciiaadesine göre
belirlenen Prime
i^.^i| ai.,r,r,n,i ui,.'ujrı"ın 30 güniük tutan
üzerinden
hesaPlanaıı genel"".glniuk
sağlı-k.
prırinın ı,.nJıı.j--tr.ufindan ödenmesj gerekmektedir.
(l /7 / 20 4,3 t / l 2/ 20ı q tarih .sigortası
leri çi n bu iutar aylık 4 5,3 6 iı;Ji.ı
l.
i
Diğer taraftan, 1ıirurlükteki Kanu_ntar
çerçevesinde tescili yapılan yabancı uyruklu
öğrencileıin genel sağlık sigortalılıkları
bu kanunı.bulı.tıı.n nedenterle
sona ermekıedir.
Öğrenim görecekleri okullara ilk
.kayıt yaptırdıktarı tarihıen itibaren, genel sağlık
sigortalısı olmak iÇin Kurum_u_muza tıç
ayııJ1 ;ür.l;;;inq. y*,ı, tatepte bulunmayan
yabancı
uYruklu öğrencilerin ise, öğrenimleri süresince
uır oaı{a
6ı"vl §fiğıl^ §ığ(
-,t"" i;;;i'r;1#'Ş*u*
tescili
yapılmayacıktır.
Bu nedenle Yabancı uYruktu öğrenciterden genel
sağlık sigortalısı olmak isteyenlerin
ilk kaYıt YnPtırdıkiarı tarihinden itibaren ıiç
ayik
:!YIj"':'
"J
-' süre içerisinde Kurumumuza
yazılı olarak talcpte bulunmaları gerektiği
hususu; ,.
Kamuoyuna önemle duyı.ırulur.
l
Binııı Adı: Slgona
P.i,n]@
Eg_osıa: gsst§scili4_sı:t
g,ov.l,r Tll:
(3
l2) 458 76 82
Adıes:MiıbaıpoşoboOİoz Ooojo a5x,qÜ
Sağlık Sigonası lescll Or;rJ EaşltaıİŞ lnibaı:
Şube l,Iuau,tı
Fa[s : 0 3 12 4j3 34 06
Elelıronik Ağ: uııır..sgk. gov.
n-AEİ
a
i
J,:
lilllillıllilıır llllllııııı
r6.09.20ta - 80035
TC
SOSYAL GÜ\ENLIK KuRLMU
&ııtla.r.
Si
frar,
eşrcı,xııĞı
gorta Primleri Genel MüdürltiğU
Genel Sağlık Sigortası Tescil Daire Başkanlığı
9547 4873ll 00_02
Sayı :
n
YABANCI UyRLKLU <iĞnrNcn EN447 03 |2 l o/og/2o|4
Konu: Yabancı ui,ruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılığı
ytRsa« öĞnprİ ıı KLrRuLU
BAŞ
KANLıönte
55l0 sa5,ılı Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci frkrasında 6486 sayılı Kaııun ilc yapılan değişikl
i|e 29/5/2013 tarihinden iıibaren ükemizde öğrenim göıcn bütün ._vabancı uyruklu öğrcncilenn. öğren
ilk
gördüklcri okullara
kay-ıt yaptırdıkları ıarihteıı itibaren
üç ay
içerisinde soş,al güvenlik
miidürlüğti/sosy,al güvcnlik merkczinç 1,azıIı olarak talepte bulunmaları hiliııde genel sağlık sigortası ıes
işlenıleriyapılmaktadır.
:,,
Ülkeınjzde öğrenim gönnekte olan vabancı uyruklu öğrencilerin 18enel sağlık sigortaiılıkl
Kanunıın 5! inci maddcsinin altıncı fıkrası gereği Kurumumuza müracaalları üzcrine ve münçaat tarihiı
takip eden günden itibaren birer 1,ıllık 1,apılmakıa vc öğrenimleri sürcsince devam etnektedir.?u kişileı
genel sağlık sigortalılıklarının sorıa erdirilmesi de ancak KanunCa..belirtilen nedenlerin meydana gelme
halinde mümkün olup talep ile sona erdirilnıemektedir.
Diğer taraftan bu kapsamdaki 1,abancı uyruklu öğrencileriıı, 82 nci maddeye göre belirlenen prin
esas günl[ik kazanç att sınınnın üçte birinin 30 günlük tutannın o/ol2 si olank hesaplanaıı genel sağl
si gortas ı prinı tutarlann ı n kendile rince ödenmesi gerekmeiıedir.
Kurumurnuz internet siıesinde 1,ayınlarıan yabancı uyruklu öğrencilerin genel sğlık sigon
tescillerine ilişkin önemli hususlann belinildiği duyuru ile ülkemizde öğrenim görmekıe olan yab;
uyruklu öğrencilerden geneİ sağlık sigortalısı olmak isteyenlerin okullanna ilk kayıt yaptırdıklan tarİ}
ilibaren üç ay içiııde öğrenim gördükleri okullann bulunduğu yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüğiVsı
güvenlik merkezlerine yazılı olarak başvurmaları gerektiği aksi halde bu kapsamdaki yabancı uyı
öğreııcilerin, öğrenimleri boyunca bir düa Kanunuıı 60 ıncı maddesinin 1,ediııci fıkrası (60/7) kapsan
genel sağlık sigortalısı olarak tescillerinin yapılmayacağı hususu karnuoyunuıi- bilgisine sunulmuşnır
Yabancı uyruklu öğrencilerin geııel sağlık sigortalılıklanna ilişkin !,aşanması muhtemel sor
önlenebilmesini tcminen söz konıısu dtıyurunun Kurumunuz ıveb sitesinde 1,al,ımlanması'ile
üniversitelerin
gönderilmiştir.
de
konuya
ilişkin
bilgilendirilmeleri bül,tik önem taşımakE olup, duyunı m,
Bilgi edinilmesini ve gereğini az ederinı.
Serkan Çö}
GeuelMu,
Daire Ba,
GüvsnliEle}
Aslı ljr
EKLER:
1-Duyuru nıeıni(Tü*çe)
[0r0'
lizce)
2-Duyuru metni
sayılı Elekıronik lınza Kanununun
Adıeı: Mithatpaşa Cıd
irıiıaı Tei No:
O
No:7
07
312 45a 80
e-Posta:9§sıesGll@§9k.gov.l,
056550 S|HHIYE/ANKARA
Fgk:
:
0 312 433 34 06
5
inci
ıddesi gereğince $iv<
lrtibat: C,POLAT APAYD|N
E
ıekıronik Ağ:
t^rvwf
çlektronik imza ile
.sgk.9ov.ır
Elekııonilı Ağı vııw.egk.9ov.tı
.,
........,
.,j;.l,,_.jı.
xAYn DıştÇALışr
act _a§i.hıl?l
or§yE
A
l'
j
Download

etr katalog (tr)