Gençtıı( ttizmetleri ve Spor
Sayı
K
on
u
Il.
Müdürlüğü
ıoo.zıı a
446
:63795553.03.Spor
:20104-2015 Sezonu Kulüplü Genç Kızlar ve Erkekler
Voleybol Tertip Kurulu Karan ve Lig Fikstürü
....
26...ıoıızoıs
Kulübü Başkanhğına
,
ÇORUM
i|imizzoİ+-20l5 Sezonu Kulüplü Gençler (Kız-Erkek) Voleybol Tertip Kurulunun 23.01.20l5 tarih ve2014_
20l5l0l sayılı kararlan ile Gençler Voleybol İl Birinciliği Lig Fiksttirleri aşağıya çıkartılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
KARAR
|- 2014-2015 Sezonu Kulüplerarası Genç Kız|ar ve Erkekler Voleybol il Birinciliğinin l,er grupta tek devreli
lig ve puan usulüne göre oynatılmasına,
2- Müsabakalara aŞağıda isimleri yazılı bulunan takımlann katılmasına;
GENÇ
KIZLAR
:
BURAK DERiNDERE GENÇLiK SPOR-A2- SUNGURLU SPOR
3- İsmail BURAK DERiNDERE GENçLiK SpoR-B4- ÇORUM BEDEN pĞİrİvİ ÖĞngrvs].ll.ERi SPOR-A5- SuNGURLU EĞİTİM GENÇLIK sPoR
1- İsmail
6_
ÇORUM BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ SPOR-B-
GENÇ
ERKEKLER
:
l- PTT ceNÇı.ır spon
2- OĞUZLAR BELEDİYE SPOR
3- ç6RUM BEDEN eĞirivİ ÖĞnrr. SpoR
4-GENÇLİK SPOR
5- SL,NGURLU SPoR
3- Müsabakaların Merkez Atatürk Spor Salonu ile Tevfik KIŞ Spor Salonlannda ilişik fiksttırde
belirtilen
tarih, yer ve saatlerde oynatılmasınq
4- Müsabakalara Genç Kızlar'da 1997 ve daha yukarı, Genç Erkekler 1996 ve daha yukarı
doğumlu sporculann oynatılmasına,
5- Müsabakalar 5 set üzerinden, kazanılmış 3 set olarak oynatılacaktır.
6- Müsabakalarda file yüksekliği Genç Kızlar'da2.24 Cm. Genç Erkeklerde 2.43 Cm.olacaktır.
7- Müsabakalar Uluslar arası Voleybol Oyun Kurallanna göre oynatılacaktır.
8- Çekilen kur'a sonucu oluşfurulan fiksttir ve bu karann tasdik edilmek üzere Voleybol
Federasyonu
Raşkanlığına gönderilmesine,
Kurulumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.
sah
YÜCEL
Spor Şube Müdürii
(İMZA)
MümutUYSAL
Baki AYGÜN
Kulüp Temsilcisi
ıl Temsilcisi
(iMZA)
Adres: Karakeçili Mah.Gazi cad. NO:97 ÇORUM
Tel : (0 364]ı227 l0 ?O F'aır .(O?6,^\')1? 1^,rA E
(iMZA)
Aynntılı Bilgi için irtibat:
Daa+^
.
Necati ÇAMİCİ
Kulüp Temsilcisi
(iMZA)
Download

GENÇ K-E VOLEYBOL TAKİMATI - Çorum Gençlik Hizmetleri ve