:!]
|İ
T.c.
GIDA, TARIM YE HAlry
Tanm Refoımu
BAKAI\ILIĞI
Müdüriüğü
[email protected]ü!ütr
HN]6
qSoi.ızoı+
Sayı :24205837-243.0I/ |2_
Konu : 2090 Sayılı Kanun Hakkında
Geııelge
a
-lııo
822
ı?şsı-ı.bJ....... vALniĞiNE
1İl Gıda, Tarım ve
Hayvancil* Müdilflüğü)
2090 Saylı Kanuna ait "Tabii Afetlerden Zaraı Gören Çffiçilere Yapılacak Yardımlar
Hakkında Yönetmelik' 27 l 08 l 2a06 tarih ve 26272 sayılr Resmi Gazetede yayımlanarak
ytirürltğe girmiştir. Yönetmeliğin yilriirlüğe gİrdİğİ tarİhteır İtİbaren, meydana gelen
afetlerde bu Yönetmelik hiikiimleri uygulanacaktır. Bu çerçevq§e yapılacak yardım
çalışmalarında aşağıdaki maddeler esı§
aluıacaktıı.
l
I_TESPiT ÇALIŞMALARI
Tanm alıınlannda, 5363 sayılı Tarım Sigortalan Kanunu kapsamında yada
2090 sayılı Kanun kapsamında meydana gelen afetlerle ilgili hasar tespit çalışmalan
1_
yapılacak
ve Ek_7 formatında Bakınhğımıza fal«s ve resmi yan
İle
gönderilecektir.Tanm Sigortalan kapsamında olan afetler için Bilgi Notu (Ek-7)
başlıklı, 2090 sayü Kanun kapsamındaki afetler için de Afet İhbar Formu (Ek-7)
başlıklı olarak gönderilecektir.
Tarım sigoıtası yaptırmayan üreticiler için: 5363 sa.vılı Tanm Sigortaları Kaşununun
Yardım ve Borç Eıtelemesi ile ilgili 17 inci maddesinde belirtilen; "Bu Kanun kapsanıında.
u,vgulama 1.,ılında ,ver alan riskler için tarım sigortası yaptrmayan üreticiler,2al6l19|77 tarihli
ve 2090 sa1.,ılı Kanundan _vararlanamaz." hiikmü uyguianacakiır..
Hazırlanmakta olan "zaga Sayü Kanun ve 5363 Sayü Tanm Sigortalan Kanunu
Kapsamındaki Tanm Afet İzleme ve Biği Sistemi" kısa stire sonra deweye girecektir.
Sistemin deweye girmesini müteakip gakanlığımı zIZIilçeç)lrşunl-*a itgili sistem kullarumı
hakkında Hizmet İçi Eğitimler diizenlenecektir. Bu sistem ile İllerde meydana gelen doğal
afetlerin Bakanlığımu IVI|çe çalışanları tarafindan sisteme girişi web tabanlı yazılrm
progra[u tizerinden yapılması sağlanacaktır. Oluşturulacak bilgi sistemi sayesinde meydana
gelen tarımsal afetler sonucu oluşan hasarlar ülke genelinde izlenebilecektir.
2_ Herhangi bir doğal afetin meydana gelınesi halinde;.afete maruz çiftçilerin, köy
muhtarlıgının yazılıı veya sözlü miiracaatı ve kamu görevlilerinden ahnacak bilgi esas olmak
iızere; Gıda, Tarım ve Hayvancilık İ1 veya İlçe Müdürlüğünce derhal ön tespit çalışması
yapılacak ve Afet İhbaı Formu (Ek-7 2090 saydı Kanun kapsamında Afet İhbar Formu.
Tarım Sigortaları kapsamında Bilgi Notu) doldurularak, Gıda, Tarım ve Hayvalc{ık İl
Müdiirliığti tarafından Tarım Reformu Genel Müdtirliiğünün (0 312) 258 79 53 no'lu fbksına
gönderilecektir.
Tarım Sigortalan ve Doğal Afetler Daire Başkanlığı
tr.ki-a\i_vo|,. o Ya ı -Jı,-l- C5530 ANKA.P..^.
Faks: (0 312) 258 79 53 Tel: (0 312) 258 79 68
*Jtrt*_r.
.^.,
rııtı
!
;
e-posta:
bil6ı lçin iıt!batr
l,'1.9l Ç^.|(|-!
1,4
:tematikçi
(ı)
Download

-lııo - Giresun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü