t
/
*ı\
İ*#dı
\ğ/
§*ğ§tk §oit;*t"tiığı
Ta}ttye xğ,rı!,
T.c.
SAĞLIK BAKANLIĞI
KONYA KAMU HASTAI\ELERİ nİnİ,İĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
KONYA nĞİrİİVİ VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU
i{ğ*tff§ı*İrKffi
2010312015
ilgili nirmaya;
Satın almaya esas olmak izere, AYNİYAT ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan
FİYAT ÜznnİNoEN teklifinizi 2410312015 Tarihi saat l4:00'a
malzemeler için KDV HARİC gİRİıu
kadar bildirmeniz gerekmektedir.
Mucip No: l051
S.
N.
l
SATINALMA K
MALZEMENIN CINSI
SENTETİK EMiLEBiLEN YARA
KApAMA MATERyALi No:zzo sur
KODU:OR3240
MİKTARI
l2
BIRIMI UBB No
BİRİM
FİYATI
ToPLAM
TUTARI
ADET
Yukarıda yazılıı ma|lhizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak
yukarıda verdiğimiz fi yatlar doğrultusunda verece ğimizi taahhüt ederiz.
Firma Kaşesi- İmza
KONYA BĞİriııı VE ARAŞTIRMA HASTANESi SATINALMA DOĞRUDAN TEMİN BiRiMİ FAX:03323245000
l'
DÜĞÜt GEREı(rIR EYEI{ ABSoRBE oLAB|LEN oNoFlLA EılT YARA XAP^ A aTERYAü TExNlK
şARTNA Esl
.
ce.rahi seİtetik monoian€r,tt
UsP
kornbinasyonlan
ı,/e
ı/e iğİlc aplik
8blorbe olabilen poblglyconate ipliklerin krhnllklan, d0ğun atma k blllyetleri
Avrupa Faımakopi8ine uyguo olmaİdlr,
.MonofiamentAbsorbeolancerrahiiplikler2,hafrada0/675'3,haftada%65,4.haiada%50dokudestekkuwetini
korumahdlı
.
.
serıtetik monofamgnt abrorbe ol6n carrahi iplık 180-210 g0nde vüqnta ab,orbe olmahd|r,
Halka uç
Bir rcunda cerrahi iğne diğ€f uoJnda loop Fklind€ emilebili, halka udan olu9mahdlr,
v,
loop taşanml
aprok3im$yon alra'nd8 düğOme gerek kalmadan yaklaştlrmaslna izin Yeİm,lidİr,
gerilimi eşit yaym9ıdlr
sot0rtn etrarlnı 8a.an barölan dokırya eşit miktarda tdunmasn| 8ağ|amall böylece
.
.
sütür boyıJ 45 ğn,nin ozerindekiler iğn
+,/_
0/610
toleEns tanlnmaldr.
lğn
boyu
't
o mm'nin
üzclindekilcf içjn
+/r %10
tolerana tannmalIdIr.
.
godu olmaİ, lğne, kabilt},r dol(ul8rda
lğne iç yüzeyi dtız ve kanalsE olınahdlr. lğİpler dokudan çok rahat goç,nc|i,
tefcih s€bebi)
rahatl|kta kultanllmahdlr. Klnlmaya kaİşı dirençli olmaİ,(özel alaşlmh olanlar
s{ırdormali
.klnknaya k8rşl dirençJl olmall
kadgr
sonuna
lğney|,,ei ü,İr)zsoz olmalt, keskinliğini/sivriliğini. operaryon
özellik gölteBbilecek materyalden
sentetjk monofra,rprıt absorbe olabilen Çelrahi iplik polyglycooate,den vefitf,,ıuer
.
.
imal edilmiş oknahdı..
adedi rr€ iğne boyu (mm olar8k), §on
Birim ambalajl ğzeİinde imalatq frman|n ticari adl veya kısa adl, iğng cinsi, iğne
!üturun r"ngi, 1/1 oranlnda iğn,
kullarüna taihi, lterilizasyon şekli. ıot nuınara3l, sufur kallnlül, sütuİun uzunluğu,
.
Hryüklğğü ve diğeİ özellkl€d
görül€tİlir
tarzda okunakh ve bozuknayacaİ iarzda b€liiımelidir,
.12paketihtivasdonkutulardaambalajlanm§otmall,iç€.i§indebirimamb8l8jdankaçadeto|duğubcliijknolid|'.
lşlktan,nemdenve3lcaktankorunmaalnadairyazlolmah.serivekootrolnumaİaslolma|l.Kutuambalajmüzerinde,bir*n
ambalajlnh üze.inde yazma.l gereken tİ|gilerin ta,naml o|malldlr,
.
.
.
En az 2 y|Imiad| olmalld|r.
Teslam slraslnda en az 1 yll ra' öİnrti bulunmahdlr,
korunmas| iğn bir yüzü şefsf flm dığer y0zcyi kağdt,n
sütür Embalajlnın Kutl9nlm esnagna kadal nemden ,l8dan,lşıKan
(Ömğ:TYVEK)olmald|r.(tercih s€betİ )Ayflca iç ambalail pıastjk/ aınbalaida olmalldlr,
.lçambalajdakiiğne,portek{iiletüttukna$içjnkolaygfiilebilmelidir.lğİleninu.ıltraynatizeo|mamasliçjn3likonwya
köpuk tampon ııe korunmaİdlr.
.s0t0r,içpakettenhafEahç|kmamas/dğğümlerİnemesiiçin,makarasi8temiilev€yakartondaisedüüOmlenmcyılhdıızayı
.
.
.
.
.
engell€yeceİ
şckilde bulunduruknaldIr,
Kutu ambalaj ozeindeki balgile. poçet ambalajın ozerin€
Kutu ambalaj içeri3inde 0ıüne ait pros9€ktb
göülebilif ,€kilde
olmaİd|r,
olmahd[TÜRKÇE açlkl,m8l! proG,ektos olma|ıdlr,
iğn€ adedive iğne boyu (mm olarak), con
Bi.im ambalajln ozefinde imalatg frmanln ticari adl veya kl8a adl, iğna cjnsi,
rotuİun rğngi, 'l11 oranlnda iğne
kullanma tarihi. 8{erilizaayon 9ekli, lot numa,a!|, sotur kaİnlül, EOturUn uzunluğu,
bq^jklüğu ve diiier özellı(le.i gö,ğlüp, okunakll ve bozulmayacak lazda bclidjlme|ıdir,
gereken bilg'leİin tam,ml oİn8hdır,
ambg|ajln uzerinde, birim amba|ajlnln üzerinde yazma8l
Küu
A.tialerİik, nonar ijenik ve steril olrıahdlr.
.süüjrhafıza8lnlngüvenirliği.ameİyatsra8ndakiPrformanrl,iğne,iplikkaliteği,ign€ninportekü|btüitunulrnası.iğn€ninçelik
alaşlm1.80$'tiniğneileuyumu,iğfienindokudankolaygeişsağlamaslt,irinciderecedenön€maaeüiğir1d]entercih
.
.
gebebidi..Buözellik|efinbeİniHiği,t0ms0turlelinbir.bi.gösterild(ıiorjınalkatologihal€dö&Omgnlaniletirliktowriknelidir,
olmayanlar ihala dlŞl
Firma ihele aonlaaı istenen maKarda numune geünecek, numunelertcgt edilec€t ve rygun
tutul6caKır.
Te8lim €dlbcek
ambalajlarda numuneler
ma|zğne ile getirilen numunenin teyidi için igtenildiiri taldi.de fmalardan kapall
talep edilebilecehir,
Download

İndir