il′
ドゴ員
43
GAU
GIRNE AMERICAN
UNIVERSITY
OFFICE OF THE PRESIDENT
2 Ekim 2014
Sayl:10。 14.Ⅳ IEB/011
ToC PIILLI EGITIⅣ I BAKANLIGI
Yenilik ve Eこitim Tekn01ojileri Genel
ⅣIudurlu雷 載
Gime Allllerikan Universitesi 2014‐ 2015 Akadclnik Ylll
Geng
Fotoこ ra的 1lar Yarl,masl' nin bu yll u9uncu kez ger9ekle,tirilmesi p
Curnhuriyeti ve Kuzey Klbrls Ttirk Cullllhuriyeti'ndeki 14-25 ya,arallこ lnda bu
Tiirkiye
1lm
gё sterebilecetti
yarl,manin temasl Universitemizin bu akademik y11lnl Barl,ve
etmesine de baEl1 01arak`'Barl,ve SaЁ llk''01acaktlr.
Gime AInerikan Universitesi taraflndan bu yll ii9iinCusii
yan$mamlzl onaylnlza sunar, ekte formatr agrklanan yan$manln
katllacak okullarln te,vik edilmesi ve desteklenmesi amaclyla Ortaё まetim
hususunda yardllnlarinlzl rica ederiz
T,C Milli EEitim Bakanllgl olarak vereceginiz destege§
lmdiden tesekkiir
Saygrlanmla,
Pro■
Dr.Sadlk
REKTOR(v)
1 7 Lkim 20i4
EK: 1-3.Gen9 Foloこ rattllar Yarl,masI Katllm Ko,ullarl sartnamesi
University Drive′ Girne′
TRNC′ via Mersin 1 0丁 URKEY
T +903926502000
F +903926502061
M [email protected]
W
ら
nm量 番 り 配轟 鶯 轟 Ω △ 圏
嶼 ■(墟 瓢 味
、
″ww.gau.edu.tr
THE AⅣIERICAN
UNIVERSITY
GIRNE CVPRUS
GiRNE AMERiKAN ONiVERSiTESi3.GENc FOTOこ RAFc:LAR YAR:5MASi5ARTNAMESi
VAR:5MAN:N ADi
> Girne Amenkan oniverskesi3.Gen,Fotottraf9:lar Vansmas:
VAR:5MANIN TEMAS:
>″ ёttrenci Gё zOyle
Ba日 ,Ve Sa首
l:ビ
G:rne Arnerikan Universitesi K:br:s adas: ve Dunya′ da ya,anan s:k:nt:lara duyar::llk
yaratab:lmek amaci‖ e2014‐ 2015 Ettitim 6首 retim yttni″ Ban,ve Sa首 │:kY:│!″ ilan etmistir.Bu
baЁ lamda
bu y:l19uncusu gercek:estinimesi planlanan cenc FotoЁ
ralり :ar
Yan,mas:‖ e Girne
Ame‖ kan Oniversitesi dunyada ya,anan sorunlara duya‖ :olan ve fotoЁ raf cekmesini seven
14-25 yas aralittinda bulunan genc!ere kendi:ettni:fade edebilecekle‖
ve toplumun dikkatini
cekeb‖ ecekleri bir p!atform sunmav:amaclamaktadir.
YAR:5MAN:N AMAC:
>K.K.T.C′ nin‖ k ve Avrupa′ n:n en buyJk Amerikan Oniversitesi olan Girne Amerikan Oniversitesi
30.y:::n:kutlad:首 :bu anlaml:y:lda sosyal sorumluluk proiesi olarak fotottraf sanat9!l:Ё
destek!emey: ama91amaktad:r. Hedet profesyonel havata adirn atan genc nes‖
in:
!ere yo:
g6stermek′ e薔 忙im havatlanna katk:da bulunmak ve genis kit!elere ulasarak fotottraf
sanatcill首 lb‖ :ncin:yaymaktir.
GENEL KAT:LlM sARTLAR:
1)Yan,mava KKTC ve TC sin『 lan icengndelkamet eden KKTC′ TC veya yabanc,uyruklu tum
ki5‖ er katilabilir
2)Yan5ma ba,vurusu yapacak o!an kisiler,14‐
25 yas sininam arasinda olmandir
3)Her yansmaci van,maya toplamda en faJa 3 ese‖ e ka枷 :abi‖ r
4)Yan,mava ka● lmak tin sOn ba,vuru tanhi
27 Mart 2015
http:〃 vansmJar.女 au.edu tr adreJnden ba,vurub“ nl yapaЫ
5)Fotottranann
ceに lm、
οⅢ
′
urBu ta‖ he kadar
‖
‖er
klsa kenan en a2 2000 pixel olmandr Aynca esede“ n ylksek 962unu‖ ukte
●
″e″ ire"r″ 鮨 http:〃 va■ smalar,au edu tr adreJne on‖ ne kayit formu
"ar力
doidurularak yuklenmeleri gerekmektedir
6)Yansmava eser gonderenler.esenenn kend‖
e‖
ne ait olduttunu beyan ve taahhlt etmi,savlhr
7)Yan,mava gOndenlecek olan eserler daha Once d12enlenmis herhangi birsergide yer almaml,
lmams olmahd「 Ak5itakdrde eser yansmadan d`ka‖ nve
ve baska bir fotoirafyan,maslna ka●
ed‖ ir
8,OniverJtemtt vansmaya katian herfotottrain Serg‖ enmesi ve albOmlenmesi hakkina sahipur
9〕
Yan,ma sonuclan 27 Mart‐ 09N`an 2015 ta‖ hlen araЫ nda yap‖ acak jl‖ toplantsi sonunda
belirlenecek ve 10 NIsan 2015 gun0 0niversitemiz himayelerinde
sOnunda dOzenlenecek Odu!tOreninde ac:klanacakttr
10〕 Yart,ma
gerceklestirilecek sergi
d02entevic‖ eri vejuri uvelerinin birinci derece akrabalarl yart,maya katilamazlar
ll)JI‖ nin karan keJnd“ ve de薔 │■
lemez
“
12)Kathm sarJan bu madde dah‖ 12 maddeden olusur Her kathmci van,manln kathm
kosu‖ annl kabul etml sav‖
sak:l tutar.
『
.Cirne Amenkan oniversteJ katllm,artlannl de薔
│■ rme
hakkin:
YAR:,MA TAKViMi
> son Basvuru Tarihi:27 Mart2015
> JO‖ Detterlendirmesi:27 Mart 2015-9 Ntan 2015
>
ёd口 :Toreni Tarihi:10 NIsan 2015
ODULLER
々二々
0●U′ めrenine
な′
“ mas電 ″●″ yarlFmayj
"ル
ite tararl″ rf・ ″1● ●″
●●●c● た,ekilde rnisqfr● lar● 々katrrrm
YarrFmada dし たceye g″ ●
■finarisJし ″″々
●
綺 ,力
渋 働″ re
“
ame Amerit●
d」 ″oた ソ
er″ ″
″m
力α々々 k● 2●
οI●
ktri
●」
"J""κ
″
erine
"」
ersた s,Cirre
rera■ at edし
κ● ρお
“
J′
■etJm
"● `σ
7.Liselerarasl KIsa Film Yan,mas1 6dilleH;
Birincilik
ёdili:GAU Canterbu▼ Kampぉ indc%100 ingilizcc Hazlrllk Ettitim
Bursu(l yll)Ve 2000 Euro para ё
dilt
ikincilik ёdili:GAU Canterbury Kampisindc%100 ingilizcc Hazlrilk Ettitim Bursu
(l yll)Ve 1500 Euro Para Od■
1■
09incIIIk Odili:GAU Canterbury Kamptsunde%loo ingilizce Hazlrllk Ettitim
Bursu(l y11)VC 1000 Euro para Odilt
Bu yllln 6dillcri Rekt6rl■ 抑
iZ Ve Bttkanllk Oflsi tarafmdan bclirlenecektir
JI.iRiOYELERi
>
Dog. Dr. Hossein Sadri-GAU MimarlrkveGuzel Sanatlar Fakiiltesi Dekanr
>
Dog. Dr. Mehmet Adil
>
Emin Cizenel- Ressam
-GAUogretim
Uyesi
B|LGIvE BA'VURU
http://varismalar.sau.edu.tr
/
www.sau.edu.tr
Adres: Girne Amerikan Universitesi,Universite Caddesi, Girne KKTC
GAU Etkinlik Y6netimi
iletltim: 650 20 OO - 1165
[email protected]
Download

らnm量