EURÓPSKA KOMISIA
Generálny direktorát pre vzdelania a kultúru
EURÓPSKA KOMISIA
Generálny direktorát pre komunikáciu
Celoživotné vzdelávanie: stratégie a programy
Školské vzdelanie; Comenius
Občania
Informácie pre občanov
Brusel, 01/09/2011
D(2011) 929032
SPRÁVA PRE RIADITEĽOV NÁRODNÝCH AGENTÚR PROGRAMU COMENIUS A RIADITEĽOV NÁRODNÝCH
PODPORNÝCH SLUŽIEB PROGRAMU ETWINNING
Predmet:
Vyučovanie o Európe v školách
Dôvody pre odoslanie tejto združenej správy z Generálneho direktorátu pre komunikáciu a Generálneho
direktorátu pre vzdelanie a kultúru sú dva:
1) Aby sme Vás informovali o novej informačnej kampani, ktorú Európska komisia zaháji 21. septembra 2011 za
účelom zverejnenia materiálov a zdrojov týkajúcich sa vyučovania o Európe v školách a zároveň, aby sme Vás
požiadali o pomoc.
2) Aby sme Vám dali do pozornosti novú výzvu na predkladanie návrhov v rámci Programu celoživotného
vzdelávania (program Jean Monnet) s tematikou „Učenie sa o EU v školách“. Uzávierka na odosielanie prihlášok
do EACEA (Výkonná agentúra v oblasti vzdelávania, audiovizuálneho sektoru a kultúry) je 15. september 2011.
1) Informačná kampaň o vyučovaní o Európe v školách
Vplyv rozhodnutí Európskej únie na každodenný život jej občanov je čoraz väčší a preto je dôležité, aby boli ľudia
už od útleho veku informovaní o tom, prečo sa členské štáty rozhodli vytvoriť úniu a vstúpiť do nej, aké
zodpovednosti majú členovia únie a ako únia funguje.
Kľúčovú úlohu v tomto vysvetľovaní zohrávajú školy a učitelia. Situácia týkajúca sa vyučovania o EU je rôzna
v jednotlivých členských štátoch. V niektorých krajinách je takéto vzdelanie zahrnuté v národnej školskej osnove
v iných nie. Ak sa školy a učitelia rozhodnú a prejavia záujem zahrnúť do vyučovania vzdelanie o EU, Európska
komisia im s radosťou uľahčí prácu.
Za obdobie svojej existencie pripravili európske inštitúcie množstvo materiálov, prostredníctvom ktorých by sa
mládež mohla dozvedieť o EU a jej aktivitách. Európska komisia zozbierala všetky materiály a zverejnila ich
prostredníctvom “Učiteľského kútika“ (Teachers corner) a novo vytvoreného “Detského kútika“ (Kids corner).
V detskom kútiku sa nachádzajú aj hry s tematikou EU. S cieľom zjednodušiť učiteľom prácu zostavila Európska
komisia s pomocou odborníkov v oblasti vzdelávania z rôznych členských krajín dva balíky pre základné a stredné
školy, pozostávajúce z materiálov dostupných na týchto dvoch stránkach.
Európska komisia má v pláne zahájiť túto iniciatívu týkajúcu sa vyučovania o Európe 21. septembra v Bruseli spolu
s prezentáciou dvoch spomenutých web stránok. Paralelne budú prebiehať lokálne aktivity organizované
zástupcami v členských štátoch.
Commission européenne, B-1049 Bruxelles/Europese Commissie, B-1049 Brussel-Belgium. Telephone: (32-2)29911 11.
Office: MADO 14/04. Telephone: direct line (32-2) 2963988
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture
E-mail: [email protected]
Dôležitým faktorom úspechu tejto iniciatívy je to, či sa do nej zapojíte. Veľmi by sme preto ocenili, ak by ste
pomohli pri sprístupňovaní týchto materiálov školám a zamerali ich pozornosť na tieto zdroje prostredníctvom
článkov na vašich webstránkach, informačných obežníkov, ktoré posielate školám, či iných vhodných tlačených
materiálov. Zároveň by sme ocenili úzku spoluprácu z Vašej strany so zástupcami Európskej komisie vo Vašej
krajine, ktorí budú do iniciatívy plne zapojení. Nižšie uvádzame zoznam mien zástupcov zapojených do iniciatívy
a ich kontaktných údajov.
Pre uľahčenie ešte pripájame odkazy na dve spomínané web stránky (Učiteľský kútik: http://europa.eu/teacherscorner/index_en.htm a Detský kútik http://europa.eu/kids-corner/index_en.htm, ktoré budú (znovu) spustené
spolu s dvoma informačnými balíčkami.
2) Výzva na predkladanie ponúk “Učenie sa o EU v školách“
V súvislosti s vyššie uvedenými informáciami bola nedávno publikovaná výzva EACEA/18/2011, prostredníctvom
ktorej sú vyzvané inštitúcie na stupni vysokého školstva alebo iné relevantné asociácie/inštitúcie, aby zaslali svoje
ponuky nasledovne:
a)
tvorba vhodného pedagogického materiálu a nového/adaptovaného didaktického materiálu na
vyučovanie v oblasti európskej integrácie v základných a stredných školách alebo stredných odborných školách;
b)
zavedenie vzdelávania pre učiteľov a priebežného vzdelávania, v rámci ktorého by učitelia získali
vedomosti a zručnosti potrebné na vyučovanie v oblasti európskej integrácie;
c)
ponuka špecificky navrhnutých seminárov alebo tvorivých dielní pre žiakov základných a stredných škôl
alebo stredných odborných škôl zameraných na európsku integráciu.
Projekty by mali začať v období od 1. decembra 2011 do 31. januára 2012. Úplné informácie sú dostupné na
webstránke EACEA:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/call_jean_monnet_action_ka1_2011school_en.php
Tešíme sa na úzku spoluprácu s Vami pri realizácii tejto iniciatívy.
Adam Pokorny
Vedúci úseku EAC B/2
Školské vzdelanie, Comenius
ZASTUPITEĽSTVÁ
ATÉNY
Evropaiki Epitropi
Antiprosopeia Stin Ellada
2, Vassilissis Sofias
GR-10674Athina
Telefón: +30.210.72.72.100 - Fax: +30.210.72.44.620
http://ec.europa.eu/ellada
BARCELONA
Comissió Europea
Representació a Barcelona
Passeig de Gracia, 90, 1r
E-08008 Barcelona
Marc Jorna
Vedúci úseku COMM C/1
Informácie pre občanov
KONTAKTNÉ OSOBY
Argyris Peroulakis
Marcelino Cabrera
Laura Rahola
Telefón: +34-93.467.73 80 (5 lignes) - Fax: +34.93.467.73.81
http://ec.europa.eu/spain/barcelona/index ca.htm
BELFAST
European Commission
Representation in Northern Ireland
74 - 76 Dublin Road, Belfast BT2 7HP
Spojene kráľovstvo
Telefón: +44.2890.24.07.08 - Fax Office: +44.2890.24.82.41
http://ec.europa.eu/northernireland
BERLÍN
Europäische Kommission
Vertretung in Deutschland
Unter den Linden 78
D-10117 Berlin
Telefón: +49-302.280.20.00 - Fax: +49-302.280.22.22
[email protected] - http://www.eu-kommission.de/
BONN
Europäische Kommission
Regionale Vertretung in Bonn
Bertha-von-Suttner-Platz 2-4
D-53111 Bonn
Telefón: +49.228-530090 - Fax: +49.228.53009-50
comm-de-bniOec.europa.eu
http://bonn.eu-kommission.de
BRATISLAVA
Zastupiteľstvo Európskej komisie v SR
Palisády 29
811 06 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421.2.5443.17.18/+421.2.5443.17.27-Fax: +421.2.5443.29.
http://ec.europa.eu/slovensko/index sk.htm
BRUSEL
Commission européenne
Représentation en Belgique
Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Rue Archimede 73 / Archimedesstraat 73
B-1000 Bruxelles / Brussel
Telefón: +32.2.295 38 44 - Fax: +32.2.295 01 66
e-mail: [email protected]
http://ec.europa.eu/belgium
BUKUREŠŤ
European Commission
31 Vasile Lascar st., sector 2
020492 Bucharest
Rumunsko
Telefón: +40-21 203 54 00 - Fax: +40-21 316 88 08
E-mail: [email protected] http://ec.europa.eu/romania/index ro.htm
BUDAPEŠŤ
Lövőház utca 35.
1024 Budapest
Maďarsko
Telefón: +36.1.209.97.10- Fax:
www.eu.hu
Thomas Lynas
Lorenzo Salvioni
Karen Morrison
Dina Behnke
Nikola John
Heinz-Rudolf Miko
Ingrid Ludvíkova
Pavel Magyar
Katherine Laminne
Petre Dumitru
¡oanna Marchis
Gabor Babos
CARDIFF
European Commission
Representation in Wales
2 Caspian Point
Caspian Way
Cardiff CF10 4QQ – Spojené kráľovstvo
Telefón: +44.2920.89.50.20 - Fax: +44.2920.89.50.35
http://ec.europa.eu/unitedkingdom/about_us/office_in_wales/index_6
KODAŇ
Europa-Kommissionen
Repræsentation i Danmark
Gothersgade 115
DK-1123 København К
Telefón: +45.33.14 41 40 - Fax: +45.33.11 12 03
http://www.europa-kommissionen.dk
DUBLIN
European Commission Representation in Ireland
European Union House
18 Dawson Street
Dublin 2
Írsko
Telefón: +353.1.634.11.11 -Fax: +353.1.634.11.12
http://ec.europa.eu/ireland/press office/index en.htm
EDINBURG
European Commission
Representation in Scotland
9 Alva Street
Edinburgh EH2 4PH - Spojené kráľovstvo
Telefón: +44.131.225.20.58 - Fax: +44.131.226.95.78
http://ec.europa.eu/unitedkingdom/about us/office in scotland/index_en.htm
HELSINKI
Euroopan komissio/Europeiska kommissionen
Suomen edustusto/Representationen i Finland
Malminkatu 16 A-P.O.Box 1250
FI-00100
Helsinki/Helsingfors
Puh./tfn +358.9.622 65 44 - Fax +358.9.622 65 494
http://ec.europa.eu/finland/
LISABON
Comissão Europeia
Representação em Portugal
Largo Jean Monnet no1-10o
P-1269-068 Lisboa
Telefón: +351.21.350.98.00 - Fax: +351.21.350.98.01/02/03
http://ec.europa.eu/portugal/comissao/index pt.htm
ĽUBĽANA
European Commission Representation in Slovenia
Breg 14
1000 Ljubljana
Slovinsko
Tel: +386.1.252.88.11 - Fax: +386.1.425.20.85
http://ec.europa.eu/sloveniia/index si.htm
LONDÝN
European Commission Representation in the UK
Europe House
32 Smith Square
Leri Davies
Sian Stoodley
Andy Klom
Sanni Olesen
Evgenia Todorova
Joan Flanagan
Roman Zdanov
Caroline Winchester
Janet Williamson
Pekka Nousiainen
Nina Hotti
Susanna Wasenius
Gemma Sanchez Garcia
Tjasa Petrocnik
Natasa Sip
Antonia Mochan
Elaine Davies
London SW1P 3EU
Spojené kráľovstvo
Telefón: +44.207.973.1992 - Fax: +44.207.973.1900
1907
http://'ec.europa.eu/unitedkingdom/index.htm
LUXEMBURSKO
Commission européenne
Représentation au Luxembourg
Maison de l'Europe
7, Rue du Marché-aux-Herbes
L-2920 Luxembursko
Telefón: +352.4301.32925 - Fax: +352.43.01.34433
[email protected] - http://ec.europa.eu/luxembourg/
MADRID
Comisión Europea
Representación en España
Paseo de la Castellana, 46
E-28046 Madrid
Telefón: +34.91.423.80.00 - Fax: +34.91.576.03.87
http://ec.europa.eu/spain/index es.htm
MARSEILLE
Commission Européenne
Représentation à Marseille
2, rue Henri Barbusse
F-13241 Marseille Cedex 01
Telefón: +33.4.91 91 46 00 - Fax: +33.4.91 90 98 07
http://ec.europa.eu/france/marseille
MILÁNO
Commissione Europea
Rappresentanza a Milano
Corso Magenta, 59
1-20123 Milano
Telefón: +39.02.467.51.41 -Fax: +39.02.481.85.43
http://ec.europa.eu/italia/
MNÍCHOV
Europäische Kommission
Vertretung in München
Erhardtstraße 27
D-80469 München
Telefón: +49.89.24.24.48.0 - Fax: +49.89.24.24.48.15
[email protected] - http://www.eukommission.
de/html/wir/wir OO.asp#muenchen
NIKÓZIA
Representation of the European Commission in Cyprus
EU House
30 Byron Avenue
1096 Nicosia
Telefón: +357.22.817.770 - Fax: +357.22.768926
http://ec.europa.eu/cvprus/index en.htm
PARÍŽ
Commission Européenne
Représentation en France
288, boulevard Saint-Germain
F-75007 Paris
Telefón: +33.1.40 63 38 00 - Fax:
http://ec.europa.eu/france
Werner Poersch
Horst Heinzius
Miguel Puente Pattison
De la Rosa Alonso MariaEugenia
Corinne Vidal
Benoit Sapin
Monique Del Giudice
Ana Maria Nagl
Paschalina Grigoriadou
Kezba Akansoy
Emmanuelle Roure
Nicoletta Flessati
PRAHA
EUROPEAN COMMISSION
Representation in the Czech Republic
Jungmannova 24, P.O. Box 811
111 21 Praha 1
Česká republika
Telefón: +420.2.24.31.28.35 - Fax: +420.2.24.31.28.50
http://ec.europa.eu/ceskareDublika/index es.htm
RIGA
Representation of the European Commission in Latvia
Aspazijas blvd 28
LV-1050 Riga
Tel: +371.6708 54.00/+371.6708.54.10-Fax: +371.6708.54.48/
+371.6708.54.13
http://ec.europa.eu/latviia
RÍM
Commissione Europea
Rappresentanza in Italia
Via IV Novembre 149
1-00187 Roma
Telefón: +39.06.69 999.1 - Fax: +39.06.679.1658 / 36 52
http://ec.europa.eu/italia/
SOFIA
EUROPEAN COMMISSION
9 Moscovska Str., 1000 SOFIA
Postal Address - P.O. Box 668 BG-1000 SOFIA
Telefón: +359-2 933 52 52 - Fax: +359-2 933 52 33
Site web : http;//ec.europa.eu/bulqaria/index bq.htm
ŠTOKHOLM
Europeiska kommissionen
Representationen i Sverige
Regeringsgatan 65
P.O Box 7323
103 90 Stockholm
Telefón: +46 8 562 444 11
Fax:+46 8 562 444 12
TALIN
Euroopa Komisjon
Esindus Eestis
Rävala 4
10143 Tallinn
Telefón: +372.626.44.00 - Fax: +372.626.44.01
http://ec.europa.eu/eesti/index et.htm
e-mail: [email protected]
HÁG
Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland
Mauritskade 35
2514 HD Den Haag
Holandsko
Telefón: +31.70.313.53.00 - Fax: +31.70.364.66.19
htto://ec.europa.eu/netherlands/
VALLETTA
Kummissjoni Ewropea - Rapprezentanza F'Malta
Dar i-Ewropa
254 St Paul Street
Tereza Sanjuan
Andrea Matusakova
Jelena Abola
Marta Pastare
Ulla Koivisto
Natalja Montefusco
Elitsa Vucheva
Esen Alieva
Ralitsa Ivanova
Lucia Bender
Outi Ojala-Seppanen
Maria Palts
Cecilia Thorfinn
Marieke Van Dijk
Carine Arpa
Diane Spiteri
Lilian Vassallo
Valletta VLT 1215
Malta
Telefón : +356.23.42.50.00 - Fax : +356.21.34.48.97
http://ec.europa.eu/malta/index mt.htm
VIEDEŇ
Europäische Kommission
Vertretung in Österreich
Haus der Europäischen Union
Wipplinger Straße 35
A-1010 Wien
Telefón: +43.1.516 18/0 - Fax: +43.1.513 42 25
http://ec.europa.eu/austria/index de.htm
VILŇUS
Representation of the European Commission in Lithuania
Naugarduko St. 10
LT-01309 Vilnius
Litva
Telefón: +370.5.231.31.91 - Fax: +370.5.231.31 92
[email protected] - http://ec.europa.eu/lietuva/
VARŠAVA
Komisja Europejska
Przedstawicielstwo w Polsce
Ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
Poľsko
Telefón: +48.22.556.89.89 - Fax: +48.22.556.89.98
http://ec.europa.eu/polska/index pl.htm
VROCLAV
Ul. Widok 10
50-052 Wrocław
Poľsko
Telefón: +48.71.32.40.900 - Fax: +48.71.344.17.08
Jürgen Gmelch
Bernhard Kuhr
Barbara Raudner
Vytenis Kviklys
Renita Paleckiene
Zbigniew Gniatkowski
Bartosz Zadura
Natalia Szczucka
Informácie o EU: Osloviť mladých ľudí
Materiály, s ktorými je potrebné oboznámiť školy (EU 27)
Základné školy
NÁZOV
DRUH MATERIÁLU
1.
Let’s
explore
Europe!
(Prebádaj
me
Európu!)
Brožúra a webstránka/online hra
Táto brožúrka pre deti plná zaujímavých
faktov a farebných ilustrácií ponúka prehľad
o Európe a v krátkosti vysvetľuje, čo je EU
a ako funguje. K dispozícii je aj tematicky
súvisiaca online hra.
2.
United in
diversity –
the euro
area
(Zjednote
Plagát
Farebná mapa Európy, na ktorej sa nachádzajú
ukážky Euro mincí a bankoviek a ilustrácie
národných charakteristík a tradícií jednotlivých
krajín
VEKOVÁ
SKUPINA
(približn
e)
9-12
Odkaz
http://europa.eu/europago/explore/in
it.jsp?language=en
do 9
http://ec.europa.eu/economy_finance
/general/pdf/united_in diversity__poster_en.pdf
3.
4.
5.
ní
v rozmanit
osti –
Eurozóna)
Kids’
Corner
(Detský
kútik)
From
Farm to
Fork, The
Cow and
the Milk,
The Hen
and the
Eggs (Z
farmy na
vidličku,
Krava
a mlieko,
Sliepka
a vajcia)
Environm
ent for
kids
(Životné
prostredie
pre deti)
Webstránka
Deti vo veku 6- 18 rokov môžu hrať zábavné
a vzdelávacie hry týkajúce sa Európy, jej
histórie, geografie, meny, klimatických zmien
a mnohých iných záležitostí. Prostredníctvom
video záznamov, animácií a hier sa môžu
zároveň dozvedať o svojich právach.
Webstránka
Cieľom tejto stránky je poskytnúť malým
deťom vedomosti o organickom
poľnohospodárstve a to tak, že im postupne
predstaví jednotlivé poľnohospodárske
zvieratá a prostredníctvom farebných ilustrácií
vysvetlí deťom, ako poľnohospodári
zaoberajúci sa organickým
poľnohospodárstvom produkujú vajcia
a mlieko.
6-16
http://europa.eu/kidscorner/index_en.htm
do 9
http://ec.europa.eu/agriculture/organi
c/the-farm_en
Webstránka
Táto stránka pre deti je rozdelená do štyroch
kategórií: vzduch, voda, odpad a príroda.
V každej z kategórií sa nachádzajú nápady na
skupinové projekty a hry.
do 14
http://ec.europa.eu/environment/yout
h/
Stredné školy
NÁZOV
DRUH MATERIÁLU
1.
Európa za 12
vyučovacích
hodín
2.
Kľúčové
fakty a čísla
o Európe a
Európanoch
(Facts and
figures)
EU na
diapozitívoch
Brožúrka
Brožúrku, ktorú aktualizoval v roku 2010
európsky odborník Pascal Fontaine, sa
zaoberá otázkami ako napr.: Aký zmysel má
EU? Prečo a ako bola založená? Ako funguje?
Čo sa zatiaľ podarilo vytvoriť pre jej občanov
a akým novým výzvam musí EU čeliť
v súčasnosti? Akú budúcnosť má Euro?
Webstránka
Stránku nájdete pod titulom ‘About the EU’
(O EU) na domovskej stránke Europa a táto
stránka obsahuje základné fakty a čísla
týkajúce sa inštitúcií EU, členských štátov
a ekonomiky.
PowerPoint prezentácia
Diapozitívy prezentácie sú bohato ilustrované
a obsahujú všeobecné informácie o EU a jej
fungovaní.
Webstránka
Deti vo veku 6- 18 rokov môžu hrať zábavné
a vzdelávacie hry týkajúce sa Európy, jej
3.
4.
Kids’ Corner
(Detský
kútik)
VEKOV
Á
SKUPIN
A
(približ
ne)
15+
Odkaz
http://ec.europa.eu/publications/booklets/e
u_glance/91/index_en.htm
12-18
http://europa.eu/abc/keyfigures/index_en.
htm
13+
http://europa.eu/abc/euslides/index_en.ht
m
6-16
http://europa.eu/kids-corner/index_en.htm
5.
Cenová
stabilita –
prečo je pre
nás tak
dôležitá?
6.
Vzdelávacie
diapozitívy
a videá
histórie, geografie, meny, klimatických zmien
a mnohých iných záležitostí. Prostredníctvom
video záznamov, animácií a hier sa môžu
zároveň dozvedať o svojich právach.
Kreslená animácia
Túto 8 minútovú kreslenú animáciu vytvorila
Európska centrálna banka spolu s národnými
centrálnymi bankami krajín Eurozóny s cieľom
pomôcť pri vyučovaní ekonómie na stredných
školách.
Diapozitívy a videá
Séria videozáznamov, ktoré ponúkajú náhľad
do fungovania Európskej centrálnej banky.
Mladí sa môžu dozvedieť o eurosystéme,
finančnej politike ECB, jej histórii a úlohách
ako aj iných hľadiskách centrálneho
bankovníctva v Eurozóne.
12+
http://www.ecb.int/ecb/educational/pricest
ab/html/index.en.html
15+
Webstránka: diapozitívy
http://www.ecb.int/ecb/educational/facts/h
tml/index.en.html
Webstránka: videá
http://www.ecb.int/ecb/educational/movie
s/html/index.en.html
Download

Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)