ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА
TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO
EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR
DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET
EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF
EUROOPA KONTROLLIKODA
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO
EUROPEAN COURT OF AUDITORS
COUR DES COMPTES EUROPÉENNE
CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA HEORPA
EUROPSKI REVIZORSKI SUD
CORTE DEI CONTI EUROPEA
EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA
EUROPOS AUDITO RŪMAI
EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK
IL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI
EUROPESE REKENKAMER
EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU
CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ
EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV
EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE
EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN
EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN
Shrnutí výsledků ročních auditů Účetního dvora týkajících se evropských agentur a ostatních
subjektů za rok 2013
12, RUE ALCIDE DE GASPERI
L - 1615 LUXEMBOURG
TELEPHONE (+352) 43 98 – 1
TELEFAX (+352) 43 93 42
E-MAIL: [email protected]
INTERNET: http://eca.europa.eu
2
OBSAH
Body
Úvod
1–5
Informace, z nichž vycházejí výroky Účetního dvora
Výsledky auditů
Výroky o spolehlivosti účetní závěrky
Výrok o legalitě a správnosti operací, na nichž se zakládá účetní
závěrka
Připomínky, které nezpochybňují výroky Účetního dvora
6
7–20
7–8
9–11
12–20
Připomínky ke spolehlivosti účetní závěrky
14
Připomínky k legalitě a správnosti operací
15
Připomínky k vnitřnímu kontrolnímu systému
16
Připomínky k plnění rozpočtu
17–18
Další připomínky
19
Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky
z předcházejících let
20
Závěry
21–23
Příloha I – Příjmy (rozpočtové prognózy, zjištěné nároky a obdržené částky)
a plány pracovních míst agentur
Příloha II – Připomínky Účetního dvora za rok 2013, které nezpochybňují jeho
výrok
Příloha III – Kontrola opatření přijatých v návaznosti na otevřené připomínky
z let 2011 a 2012, které nezpochybňují výroky Účetního dvora
ADB003943CS02-14PP-CH228-14FIN-SYNTHESIS_REPORT_2013-TR.DOC
16.9.2014
3
ÚVOD
1. V souladu s ustanoveními článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie
provedl Účetní dvůr audit ročních účetních závěrek 1 za rozpočtový rok 2013 a
legality a správnosti operací, na nichž se tyto účetní závěrky zakládají, u 32
decentralizovaných agentur2, šesti výkonných agentur, Zásobovací agentury
Euratomu (Euratom), Evropského inovačního a technologického institutu (EIT)
a důchodového fondu Europolu (dále jen „agentury“). Podrobnosti
o kontrolovaných agenturách, jejich rozpočtech a zaměstnancích jsou uvedeny
v příloze I.
2. V tomto shrnutí se předkládá přehled výsledků ročních auditů agentur za
rozpočtový rok 2013, které Účetní dvůr provedl. Cílem shrnutí je usnadnit
analýzu a srovnání 41 specifických zpráv Účetního dvora o roční účetní
závěrce agentur za rok 2013. Stanoviska a připomínky Účetního dvora
i odpovědi agentur lze nalézt v těchto specifických zprávách. Toto shrnutí není
ani auditní zprávou, ani výrokem auditora.
3. Decentralizované agentury hrají důležitou roli při plnění politik EU, zejména
úkolů technické, vědecké, provozní anebo regulační povahy. Jejich cílem je
umožnit Komisi, aby se soustředila na tvorbu politik, a posílit spolupráci mezi
EU a národními vládami sdílením technických a odborných zkušeností obou
stran. Tyto agentury se nacházejí na různých místech EU. Výkonné agentury
napomáhají Komisi při provádění výdajových programů Unie. Zřizují se na
dobu určitou a sídlí ve stejném místě jako Komise.
4. Rozpočet agentur na rok 2013 činil přibližně 2 miliardy EUR (2012:
1,6 miliardy EUR), tj. asi 1,4 % souhrnného rozpočtu EU (2012: 1,2 %).
1
Ta se skládá z finančních výkazů a zpráv o plnění rozpočtu.
2
Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů
v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) získala od Komise finanční
autonomii 22. května 2013 a Účetní dvůr poprvé provedl její audit za rok 2013.
ADB003943CS02-14PP-CH228-14FIN-SYNTHESIS_REPORT_2013-TR.DOC
16.9.2014
4
Přibližně 1 miliarda EUR pochází z dotací Komise a zbytek tvoří příjmy
z poplatků a dalších zdrojů. Agentury zaměstnávají asi 6 500 (2012: 6 100)
stálých a dočasných zaměstnanců, tj. 14 % (2012: 13 %) celkového počtu
úředníků EU schválených v souhrnném rozpočtu EU (plánu pracovních míst).
Kromě toho pro agentury pracuje asi 2 900 dalších zaměstnanců (smluvních
nebo vyslaných zaměstnanců).
5. Finanční riziko spojené s agenturami je sice ve srovnání s celkovým
rozpočtem EU relativní nízké, avšak riziko poškození dobré pověsti Unie je
vysoké: agentury jsou v členských státech velmi viditelné a mají výrazný vliv na
tvorbu politik a rozhodování a na provádění programů v životně důležitých
oblastech pro občany EU, tj. zdraví, bezpečnosti, svobody a spravedlnosti.
INFORMACE, Z NICHŽ VYCHÁZEJÍ VÝROKY ÚČETNÍHO DVORA
6. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém
testování operací a posouzení klíčových kontrol ve vnitřním kontrolním
systému, který agentury zavedly. Kromě toho se využívají důkazní informace
získané na základě práce jiných auditorů (tam, kde je to relevantní) a analýza
prohlášení vedoucích pracovníků k auditu. Vzhledem ke konkrétním rizikům byl
při auditu za rok 2013 kladen zvláštní důraz na legalitu a správnost grantových
operací (v 11 dotčených agenturách, viz příloha II) a související vnitřní
kontrolní systém. Audit postupů najímání zaměstnanců se soustředil na
následnou kontrolu zjištění z předchozích let.
VÝSLEDKY AUDITŮ
Výroky o spolehlivosti účetní závěrky
7. Roční účetní závěrka všech agentur ve všech významných (materiálních)
ohledech věrně zobrazuje jejich finanční situaci k 31. prosinci 2013 a výsledky
jejich hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními
příslušných finančních nařízení a účetních pravidel, která přijal účetní Komise.
ADB003943CS02-14PP-CH228-14FIN-SYNTHESIS_REPORT_2013-TR.DOC
16.9.2014
5
8. Aniž by zpochybňoval výrok vyjádřený ve vztahu k agentuře eu-LISA,
upozorňuje Účetní dvůr v odstavci obsahujícím zdůraznění skutečnosti 3 na
ocenění Schengenského informačního systému (SIS II), Vízového
informačního systému (VIS) a systémů EURODAC v účetní závěrce agentury.
Provozní řízení těchto systémů bylo převedeno z Komise na agenturu v květnu
2013 nevýměnnou transakcí a představuje hlavní činnost agentury. Vzhledem
k absenci spolehlivých a úplných informací ohledně celkových nákladů na vývoj
těchto systémů jsou systémy zaznamenány na účtech agentury v čisté účetní
hodnotě na základě účetních knih Komise a na konci roku jsou aktualizovány.
Tyto hodnoty se týkají zejména hardwaru a standardních softwarových
komponent a nezahrnují náklady na vývoj softwaru.
Výrok o legalitě a správnosti operací, na nichž se zakládá účetní závěrka
9. Stejně jako minulý rok dospěl Účetní dvůr k závěru, že operace, na nichž se
zakládají účetní závěrky za rozpočtový rok 2013, jsou ve všech významných
(materiálních) ohledech legální a správné v případě všech agentur kromě
agentur EIT a Frontex (Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na
vnějších hranicích).
10. K EIT byl vydán výrok s výhradou 4. Navzdory tomu, že se dále zlepšila
ověřování ex ante a ex post prováděná institutem, byla zjištěna významná
3
Odstavec obsahující zdůraznění skutečnosti se používá pro upozornění čtenáře
na skutečnost, která sice není v účetní závěrce významně (materiálně) zkreslena,
ale je natolik důležitá, že je zásadní pro pochopení účetní závěrky jejím
uživatelem.
4
Účetní dvůr vyjadřuje výrok s výhradou, když auditor získal dostatečné a vhodné
důkazní informace a došel k závěru, že nesprávnosti nebo případy nesouladu jsou
významné, avšak bez rozsáhlého dopadu na účetní závěrku nebo operace, na
nichž se zakládá (jak je popsáno v bodě 10). Účetní dvůr rovněž vyjadřuje výrok
s výhradou, když auditor není schopen získat dostatečné a vhodné důkazní
informace, na jejichž základě vyjadřuje výrok, a možný vliv této neschopnosti na
roční účetní závěrku nebo související operace je významný, avšak nikoli rozsáhlý
(jak je popsáno v bodě 11).
ADB003943CS02-14PP-CH228-14FIN-SYNTHESIS_REPORT_2013-TR.DOC
16.9.2014
6
(materiální), avšak nikoli rozsáhlá míra chyb ve vztahu k legalitě a správnosti
grantových operací a zadávání zakázek.
11. Účetní dvůr vyjádřil výrok s výhradou i v případě agentury Frontex. Stále
neexistují dostatečné důkazní informace o legalitě a správnosti grantových
operací. Ačkoli u grantových dohod podepsaných od června 2013 byl zaveden
komplexnější systém ověřování ex ante, většina operací roku 2013 spadala
pod grantové smlouvy podepsané před tímto datem. Možný vliv těchto
skutečností je významný (materiální), ale již není rozsáhlý, jak tomu bylo
v loňském roce 5.
Připomínky, které nezpochybňují výroky Účetního dvora
12. Aniž by zpochybňoval své výroky, vyjádřil Účetní dvůr celkem 97 (2012:
123) připomínek ke 35 agenturám, aby zdůraznil důležité skutečnosti a
naznačil, kde je prostor ke zlepšení. Připomínky se týkaly spolehlivosti účetní
závěrky, legality a správnosti operací, vnitřního kontrolního systému, plnění
rozpočtu a dalších skutečností, například řádného finančního řízení. Poté, co
Účetní dvůr po několik let podrobně kontroloval postupy najímání
zaměstnanců, byl audit za rok 2013 následnou kontrolou zjištění z této oblasti
z předchozích let (proto se počet připomínek snížil) 6.
5
Za rozpočtový rok 2012 odmítl Účetní dvůr vydat výrok.
6
Za rok 2013 vyjádřil Účetní dvůr tři připomínky týkající se najímání zaměstnanců
(2012: 17).
ADB003943CS02-14PP-CH228-14FIN-SYNTHESIS_REPORT_2013-TR.DOC
16.9.2014
7
Graf 1 – Počet připomínek podle oddílů
Připomínky vyslovené Účetním dvorem za rok
2013
Ostatní (většinou
řádné finanční řízení)
22
Spolehlivost účetní
závěrky
4
Legalita a správnost
7
Vnitřní kontrola
17
Plnění rozpočtu
47
Zdroj: Specifické zprávy o ročních účetních závěrkách agentur za rok 2013.
13. Přehled připomínek ke každé agentuře je uveden v příloze II. Shrnutí
nejčastějších připomínek je uvedeno níže.
Připomínky ke spolehlivosti účetní závěrky
14. Byly vyjádřeny čtyři připomínky ve vztahu ke čtyřem agenturám, které se
týkaly nedostatků v účtování časově rozlišených položek, úplnosti přílohy
k finančním výkazům, účtování dlouhodobého majetku a sesouhlasování
výkazů dodavatelů na konci roku. (Minulý rok se pět ze sedmi připomínek
týkalo účetních systémů s nepotvrzenou platností, přičemž platnost účetní
agentur mezitím potvrdili.)
ADB003943CS02-14PP-CH228-14FIN-SYNTHESIS_REPORT_2013-TR.DOC
16.9.2014
8
Připomínky k legalitě a správnosti operací
15. Sedm vyjádřených připomínek se týká sedmi agentur. Šest z nich se
vztahuje k nedostatkům v zadávacích řízeních v oblastech jako transparentnost
postupů pro externí zajišťování služeb nebo činností, soulad mezi oznámením
o zakázce a zadávací dokumentací, důsledné uplatňování kritérií způsobilosti a
výběrových kritérií a prodlužování platnosti rámcových smluv. Minulý rok byl
k zadávacím řízením vyjádřen stejný počet připomínek.
Připomínky k vnitřnímu kontrolnímu systému
16. 17 připomínek (2012: 34) se týká deseti agentur (2012: 22). Ve čtyřech
případech (2012: v pěti) se vztahovaly k provádění standardů vnitřní kontroly,
protože buďto nebyly ke konci roku přijaty, nebo byly přijaty, avšak provedeny
jen částečně, nebo stále probíhala nápravná opatření. Jako pozitivní lze
označit pokles počtu připomínek ke správě dlouhodobého majetku (ze sedmi
v roce 2012 na dvě v roce 2013) a k řízení grantů (z pěti v roce 2012 na dvě
v roce 2013).
Připomínky k plnění rozpočtu
17. Nejčastější připomínkou v této oblasti zůstává vysoká míra přenosů
prostředků přidělených na závazky, která se týkala 24 (2012: 26) agentur.
Obvykle se sice má za to, že vysoká míra přenosů je v rozporu se zásadou
ročního rozpočtu a může ukazovat na nedostatky v plánování a provádění
rozpočtu, často je však způsobena událostmi (částečně) mimo kontrolu agentur
(například faktury či výkazy nákladů, které nebyly předloženy do konce roku)
nebo je odůvodněna víceletou povahou činností, zadávacích řízení nebo
projektů.
18. V sedmi případech (2012: v devíti) byla zaznamenána vysoká míra rušení
prostředků přenesených z předchozích let. Toto rušení ukazuje na skutečnost,
že přenesené prostředky byly stanoveny na základě nadhodnocených potřeb
nebo byly jinak neodůvodněné.
ADB003943CS02-14PP-CH228-14FIN-SYNTHESIS_REPORT_2013-TR.DOC
16.9.2014
9
Další připomínky
19. Bylo vysloveno 22 (2012: 27) dalších připomínek, které se týkaly 15 agentur
(2012: 20). Šest souviselo s chybějícími dohodami o sídle s hostitelskými
zeměmi agentur a 11 s otázkami řádného finančního řízení; jednalo se
například o tyto:
•
objem vyplacených příplatků za pohotovostní službu;
•
agentury s pracovišti na více místech (i na území téhož členského státu): je
pravděpodobné, že správní náklady by se mohly snížit, pokud by všichni
zaměstnanci byli soustředěni v jedné lokalitě;
•
pokladní zůstatky v řadě agentur byly vyšší, než by bylo možno zdůvodnit
provozními požadavky (celkem 506 milionů EUR).
Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky z předcházejících
let
20. Příloha III ukazuje, že ze 192 otevřených připomínek na konci roku 2012
byla v roce 2013 dokončena nápravná opatření v 94 případech, probíhala ve
47 a zatím nebyla provedena v pěti případech (u 46 připomínek, především
souvisejících s přenosy rozpočtových prostředků, se nápravná opatření
nepožadovala).
ZÁVĚRY
21. Všechny agentury vypracovaly svou účetní závěrku v souladu
s ustanoveními platných finančních nařízení a účetních pravidel, která přijal
účetní Komise.
22. Účetní dvůr dospěl k závěru, že operace, na nichž se zakládají účetní
závěrky, byly legální a ve všech agenturách kromě dvou správné. Výroky
s výhradou vydal k agenturám EIT a Frontex (především v souvislosti
s grantovými operacemi).
ADB003943CS02-14PP-CH228-14FIN-SYNTHESIS_REPORT_2013-TR.DOC
16.9.2014
10
23. Agentury dále zlepšily své postupy, jelikož na připomínky Účetního dvora
z přechozích z let reagovaly přijetím nápravných opatření. Přesto lze ještě
mnohé zlepšit, jak naznačuje vysoký počet připomínek vyslovených
v souvislosti s rokem 2013.
ADB003943CS02-14PP-CH228-14FIN-SYNTHESIS_REPORT_2013-TR.DOC
16.9.2014
Příloha I
Příjmy (rozpočtové prognózy, zjištěné nároky a obdržené částky) a plány pracovních míst agentur
2013
Mateřské GŘ
Agentura
Oblast politiky
Předpokládaný
Změna
příjem
předpokládaného Zjištěné nároky2
2
příjmu rozpočtu
rozpočtu
(v mil. EUR)
2013 proti 2012
(v mil. EUR)
2012
Změna plánu
pracovních míst
Plán pracovních
Obdržené
částky2
míst
3
(v mil. EUR)
2013 proti 2012
Předpokládaný
Zjištěné nároky4
příjem
rozpočtu4
(v mil. EUR)
(v mil. EUR)
Plán pracovních
míst3
Obdržené
částky4
(v mil. EUR)
Decentralizované agentury
Evropská agentura pro léčivé přípravky – EMA
SANCO
Ochrana zdraví a
spotřebitele
252
14 %
269
240
611
4%
222
254
224
590
Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu – OHIM
MARKT
Vnitřní trh a služby
418
-3 %
189
189
861
11 %
429
176
176
775
Evropská agentura pro bezpečnost letectví – EASA
MOVE
Mobilita a doprava
151
1%
125
125
692
9%
150
116
115
634
Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších
hranicích – FRONTEX
HOME
Vnitřní věci
94
4%
92
92
153
7%
90
76
76
143
Evropský policejní úřad – EUROPOL
HOME
Vnitřní věci
83
-1 %
83
83
457
0%
84
83
83
457
SANCO
Ochrana zdraví a
spotřebitele
76
-1 %
76
76
351
-1 %
77
77
77
355
Evropský úřad pro bezpečnost potravin – EFSA
Evropská agentura pro námořní bezpečnost – EMSA
MOVE
Mobilita a doprava
57
-3 %
58
56
213
0%
59
54
53
213
SANCO
Ochrana zdraví a
spotřebitele
58
0%
59
59
198
-1 %
58
58
58
200
Překladatelské středisko pro instituce EU – CdT
DGT
Překladatelské služby
52
8%
54
50
206
-6 %
48
49
45
220
Evropská agentura pro životní prostředí – EEA
ENV
Životní prostředí
49
17 %
63
63
138
1%
42
52
51
136
213
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí – ECDC
Evropská jednotka pro soudní spolupráci – EUROJUST
JUST
Spravedlnost
32
-3 %
32
32
213
0%
33
33
33
Evropská agentura pro chemické látky – ECHA
ENTR
Podniky a průmysl
99
200 %
98
98
503
7%
33
35
35
470
Evropská agentura pro železnice – ERA
MOVE
Mobilita a doprava
26
0%
26
26
143
-1 %
26
26
26
144
75
Agentura Evropské unie pro základní práva – FRA
Evropský orgán pro bankovnictví – EBA
Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
– EUROFOUND
JUST
Spravedlnost
22
5%
22
22
78
4%
21
21
21
MARKT
Vnitřní trh a služby
26
24 %
26
26
93
37 %
21
19
19
68
EMPL
Vnitřní trh a služby
21
0%
21
21
101
0%
21
21
21
101
96
EAC
Vzdělávání a kultura
20
-5 %
22
22
96
0%
21
20
20
MARKT
Vnitřní trh a služby
28
40 %
30
30
121
61 %
20
19
19
75
EAC
Vzdělávání a kultura
19
0%
18
18
100
-1 %
19
20
20
101
MARKT
Vnitřní trh a služby
19
19 %
18
18
80
16 %
16
14
14
69
HOME
Vnitřní věci
16
0%
16
16
84
0%
16
16
16
84
EMPL
Vnitřní trh a služby
15
0%
16
16
44
0%
15
15
15
44
Odrůdový úřad Společenství – CPVO
SANCO
Ochrana zdraví a
spotřebitele
14
8%
13
13
48
4%
13
13
13
46
Agentura pro evropský GNSS – GSA
ENTR
Podniky a průmysl
14
8%
54
54
77
75 %
13
21
21
44
Evropská agentura pro kontrolu rybolovu – EFCA
MARE
Námořní záležitosti a
rybolov
9
-10 %
9
9
54
0%
10
10
10
54
Evropský institut pro rovnost žen a mužů – EIGE
JUST
Spravedlnost
7
-13 %
8
8
30
0%
8
8
8
30
HOME
Vnitřní věci
8
0%
9
9
28
0%
8
9
9
28
CONNECT
Komunikační sítě, obsah a
technologie
10
25 %
10
9
47
0%
8
8
8
47
Evropská nadace odborného vzdělávání – ETF
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy – ESMA
Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání –
CEDEFOP
Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní
pojištění – EIOPA
Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
– EMCDDA
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci –
EU-OSHA
Evropská policejní akademie – CEPOL
Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací – ENISA
Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů –
ACER
ENER
Energetika
12
71 %
12
12
49
14 %
7
7
7
43
Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu – EASO
HOME
Vnitřní věci
11
57 %
10
10
45
18 %
7
2
2
38
Komunikační sítě, obsah a
CONNECT
technologie
4
33 %
4
4
16
0%
3
3
3
16
HOME
Vnitřní věci
34
19
19
120
finančně nezávislá
od r. 2013
–
–
–
–
Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast
– EACEA
EAC
Vzdělávání a kultura
51
2%
52
52
105
2%
50
50
50
103
Výkonná agentura pro výzkum – REA
RTD
Výzkum a inovace
47
2%
47
47
140
9%
46
47
47
128
Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum – ERCEA
RTD
Výzkum a inovace
40
3%
40
40
100
0%
39
39
39
100
Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace – EACI
ENER
Energetika
16
0%
16
16
37
0%
16
17
17
37
Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť – TEN-T EA
MOVE
Mobilita a doprava
10
0%
10
10
33
0%
10
10
10
33
SANCO
Ochrana zdraví a
spotřebitele
7
0%
7
7
12
0%
7
7
7
12
EAC
Vzdělávání a kultura
99
27 %
97
97
34
21 %
78
77
77
28
ENER a RTD
Energetika a výzkum a
inovace
0,1
0%
0,1
0,1
25
0%
0,1
0,1
0,1
25
HOME
Správní výdaje Europolu
–
–
–
–
–
–
–
10 %
1 830
1 794
6 536
8%
1 844
1 582
1 545
6 075
Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti
elektronických komunikací – BEREC
Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních
systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva – eu-LISA
Výkonné agentury
Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele – EAHC
Ostatní subjekty
Evropský inovační a technologický institut – EIT
1
Zásobovací agentura Euratomu – EURATOM
Důchodový fond Europolu – EPF
Celkem
–
2 026
Podíl dotace Komise na příjmech agentur:
Předpokládaný příjem rozpočtu agentur ve srovnání se souhrnným rozpočtem EU:
Plán pracovních míst agentur ve srovnání s celkovou částku v souhrnném rozpočtu EU:
1
Zásobovací agentura Euratomu není součástí konsolidované roční účetní závěrky EU.
2
Podle předběžné konsolidované roční účetní závěrky EU za rok 2013.
3
Pouze stálí a dočasní zaměstnanci EU (AD a AST), podle plánu pracovních míst. Kromě toho pracuje v agenturách EU ještě 2 880 zaměstnanců na základě smluv na dobu určitou nebo smluv o dočasném přidělení.
4
Podle konečné konsolidované účetní závěrky EU za rok 2012 (upraveno o OHIM).
ADB003943CS02-14AA-CH228-14FIN-Synthesis_report_2013-TR.xls
2013
2012
51,9 %
64,0 %
1,4 %
1,4 %
14,0 %
13,1 %
16.9.2014
Příloha II
Připomínky Účetního dvora za rok 2013, které nezpochybňují jeho výrok
Legalita a správnost operací
Celkový
počet
připomínek
Spolehlivost účetní
závěrky
Nedostatky v zadávacích řízeních
Ostatní
Vnitřní kontrolní systém
Nedostatečná
Vnitřní kontrolní
kontrola
Nedostatečná
systém není plně
dlouhodobého
kontrola
Ostatní
zaveden
majetku /
grantů
inventarizace
Plnění rozpočtu
Vysoké
přenosy
prostředků
1
ACER – Lublaň
3
2
BEREC – Riga
2
3
CdT – Lucemburk
4
4
CEDEFOP – Soluň1
0
5
CEPOL – Bramshill1
3
X
6
EFCA – Vigo
1
X
7
CPVO – Angers
1
8
EACEA – Brusel
1
9
EACI – Brusel
1
10
EAHC – Lucemburk
3
11
EASA – Kolín
3
12
EASO – Valletta1
6
13
EBA – Londýn
2
14
ECDC – Stockholm1
4
15
ECHA – Helsinky
2
16
EEA – Kodaň1
1
17
EFSA – Parma1
3
18
EIGE – Vilnius
1
19
EIOPA – Frankfurt
4
20
EIT – Budapešť1
4
21
EMA – Londýn
0
22
EMCDDA – Lisabon1
1
23
EMSA – Lisabon
0
24
ENISA – Heraklion
4
25
ERA – Valenciennes
5
26
ERCEA – Brusel
0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
X
X
XX
X
31
EURATOM – Lucemburk
2
X
32
EUROFOUND – Dublin
4
X
33
EUROJUST – Haag1
2
34
EUROPOL – Haag
2
35
EPF – Haag
0
36
FRA – Vídeň
1
37
FRONTEX – Varšava1
5
38
GSA – Praha1
2
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
XXXX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
6
1
7
4
X
X
X
X
4%
1
X
X
1
97
X
X
EU-OSHA – Bilbao
Celkem:
X
X
30
3
X
X
8
Dílčí součet:
X
X
X
eu-LISA – Tallinn
TEN-T EA – Brusel
X
X
X
X
29
41
Ostatní
X
4
3
X
X
1
0
Neuzavřená
Řádné
dohoda o sídle
Najímání
finanční
s členským
zaměstnanců
řízení
státem
X
ESMA – Paříž
OHIM – Alicante
Ostatní
X
ETF – Turín
REA – Brusel
Nedostatečné
závazky
X
27
39
Vysoký objem
rušených
přenosů z roku
2012
X
28
40
Vysoké
rozpočtové
přenosy
Další připomínky
7%
4
2
2
XX
X
9
24
X
3
X
7
6
7
3
11
47
17
18 %
48 %
6
2
22
23 %
Řízení grantů.
ADB003943CS02-14BB-CH228-14FIN-Synthesis_report_2013-TR.xls
16.9.2014
Příloha III
Kontrola opatření přijatých v návaznosti na otevřené připomínky z let 2011 a 2012, které nezpochybňují výroky Účetního dvora
Celkem Dokončeno
Probíhá
Zatím
Není
neprovedeno relevantní
Decentralizované agentury
1
Evropská agentura pro léčivé přípravky – EMA
8
4
1
3
2
Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu – OHIM
5
2
3
3
Evropská agentura pro bezpečnost letectví – EASA
5
3
2
4
Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích – FRONTEX
10
4
6
5
Evropský policejní úřad – EUROPOL
14
10
1
3
6
Evropský úřad pro bezpečnost potravin – EFSA
6
3
1
2
7
Evropská agentura pro námořní bezpečnost – EMSA
6
3
2
1
2
8
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí – ECDC
3
1
9
Překladatelské středisko pro instituce EU – CdT
2
2
10 Evropská agentura pro životní prostředí – EEA
1
1
11 Evropská jednotka pro soudní spolupráci – EUROJUST
4
2
12 Evropská agentura pro chemické látky – ECHA
4
2
13 Evropská agentura pro železnice – ERA
6
3
14 Agentura Evropské unie pro základní práva – FRA
3
2
15 Evropský orgán pro bankovnictví – EBA
7
5
16 Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek – EUROFOUND
0
17 Evropská nadace odborného vzdělávání – ETF
1
18 Evropský orgán pro cenné papíry a trhy – ESMA
13
4
19 Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání – CEDEFOP
5
4
20 Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění – EIOPA
6
4
1
1
2
3
1
1
1
1
6
0
3
1
1
21 Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost – EMCDDA
6
2
4
22 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – EU-OSHA
4
3
1
23 Odrůdový úřad Společenství – CPVO
3
1
2
24 Agentura pro evropský GNSS – GSA
3
2
1
0
1
25 Evropská agentura pro kontrolu rybolovu – EFCA
3
2
26 Evropský institut pro rovnost žen a mužů – EIGE
4
2
2
27 Evropská policejní akademie – CEPOL
10
2
4
1
28 Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací – ENISA
2
1
1
29 Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů – ACER
7
5
2
30 Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu – EASO
12
2
1
31 Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací – BEREC
14
11
3
1
3
1
8
Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a
32
práva – eu-LISA*
Výkonné agentury
33 Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast – EACEA
1
34 Výkonná agentura pro výzkum – REA
2
35 Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum – ERCEA
0
36 Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace – EACI
2
37 Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť – TEN-T EA
1
1
38 Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele – EAHC
3
3
1
1
1
2
Ostatní subjekty
39 Evropský inovační a technologický institut – EIT
3
2
40 Zásobovací agentura Euratomu – EURATOM
2
1
41 Důchodový fond Europolu – EPF
1
1
1
Celkem
192
1
94
47
5
* První audit agentury byl proveden v roce 2013, proto se neodkazuje na žádné připomínky.
ADB003943CS02-14CC-CH228-14FIN-Synthesis_report_2013-TR.xls
16.9.2014
46
Download

Shrnutí výsledků ročních auditů Účetního dvora týkajících se