ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА
TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO
EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR
DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET
EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF
EUROOPA KONTROLLIKODA
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO
EUROPEAN COURT OF AUDITORS
COUR DES COMPTES EUROPÉENNE
CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA HEORPA
EUROPSKI REVIZORSKI SUD
CORTE DEI CONTI EUROPEA
EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA
EUROPOS AUDITO RŪMAI
EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK
IL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI
EUROPESE REKENKAMER
EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU
CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ
EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV
EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE
EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN
EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN
Správa o overení ročnej účtovnej závierky
spoločného podniku Čisté nebo
za rozpočtový rok 2013
spolu s odpoveďami spoločného podniku
12, RUE ALCIDE DE GASPERI
L - 1615 LUXEMBOURG
TELEPHONE (+352) 43 98 – 1
TELEFAX (+352) 43 93 42
E-MAIL: [email protected]
INTERNET: http://eca.europa.eu
2
OBSAH
Body
Úvod
1–4
Informácie na podporu vyhlásenia o vierohodnosti
Vyhlásenie o vierohodnosti
5
6 – 13
Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky
11
Stanovisko k zákonnosti a riadnosti príslušných transakcií
12
Pripomienky k rozpočtovému a finančnému hospodáreniu
Plnenie rozpočtu
14 – 16
14 – 16
Pripomienky ku kľúčovým kontrolám systémov dohľadu a kontroly
spoločného podniku
17 – 20
Ďalšie pripomienky
21– 32
Právny rámec
Oddelenie vnútorného auditu a Útvar Komisie pre vnútorný
audit
21
22 – 26
Monitorovanie výsledkov výskumu a predkladanie správ o nich
27
Konflikty záujmov
28 –29
Druhé priebežné hodnotenie Komisie
30 – 31
Kontrola prijatia opatrení na základe predchádzajúcich pripomienok
AEI002447SK04-14PP-CH140-14APCFIN-RAS-CLEANSKY-TR.DOC
32
21.10.2014
3
ÚVOD
1. Spoločný podnik Čisté nebo, so sídlom v Bruseli, bol zriadený
v decembri 2007 1 na obdobie desiatich rokov a 16. novembra 2009 začal
samostatne fungovať.
2. Cieľom spoločného podniku Čisté nebo je urýchliť vývoj, validáciu a
demonštráciu čistých technológií pre leteckú dopravu v EÚ s cieľom uviesť ich
čo najskôr do praxe 2. Výskumné činnosti, ktoré spoločný podnik Čisté nebo
koordinuje, sú rozdelené do šiestich technologických oblastí alebo
„integrovaných technologických demonštrátorov“ (ITD).
3. Zakladajúcimi členmi spoločného podniku Čisté nebo sú Európska únia,
zastúpená Komisiou, a odvetvoví partneri ako vedúce subjekty ITD, ako aj
členovia pridružení k jednotlivým ITD.
4. Maximálna výška príspevku EÚ pre spoločný podnik Čisté nebo na pokrytie
prevádzkových nákladov a výskumných činností je 800 mil. EUR, ktoré sa
uhradia z rozpočtu siedmeho rámcového programu 3. Ostatní členovia
spoločného podniku prispievajú zdrojmi, ktoré sa minimálne rovnajú príspevku
EÚ, vrátane nepeňažných príspevkov.
INFORMÁCIE NA PODPORU VYHLÁSENIA O VIEROHODNOSTI
5. Audítorský prístup Dvora audítorov zahŕňa analytické kontrolné postupy,
testovanie transakcií na úrovni spoločného podniku a hodnotenie kľúčových
1
Nariadenie Rady (ES) č. 71/2008 z 20. decembra 2007, ktorým sa zakladá
spoločný podnik Čisté nebo (Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 1).
2
V prílohe sú na informačné účely zhrnuté právomoci, činnosti a disponibilné
zdroje spoločného podniku.
3
Siedmy rámcový program, schválený rozhodnutím Európskeho parlamentu a
Rady č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1), zoskupuje všetky
iniciatívy EÚ v oblasti výskumu a zohráva zásadnú úlohu pri dosahovaní cieľov
rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Je tiež hlavným pilierom
Európskeho výskumného priestoru.
AEI002447SK04-14PP-CH140-14APCFIN-RAS-CLEANSKY-TR.DOC
21.10.2014
4
kontrol systémov dohľadu a kontroly. Dopĺňajú ich dôkazy získané prácou
iných audítorov (ak sú relevantné) a analýza vyhlásení vedenia.
VYHLÁSENIE O VIEROHODNOSTI
6.
Podľa ustanovení článku 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)
Dvor audítorov kontroloval:
a) ročnú účtovnú závierku spoločného podniku Čisté nebo, ktorá pozostáva
z finančných výkazov 4 a výkazov o plnení rozpočtu 5 za rozpočtový rok
končiaci sa k 31. decembru 2013;
b) a zákonnosť a riadnosť príslušných transakcií.
Zodpovednosť vedenia
7. V súlade s článkami 33 a 43 nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 6
vedenie zodpovedá za vyhotovenie a verné predloženie ročnej účtovnej
závierky spoločného podniku a za zákonnosť a riadnosť príslušných transakcií:
a) Zodpovednosť vedenia v súvislosti s ročnou účtovnou závierkou
spoločného podniku zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie systému
vnútornej kontroly relevantného pre zostavenie a verné predloženie
finančných výkazov, v ktorých sa nenachádzajú významné nesprávnosti
v dôsledku podvodu alebo chyby; výber a uplatňovanie vhodných
účtovných postupov na základe účtovných pravidiel prijatých účtovníkom
4
Finančné výkazy obsahujú súvahu a výkaz hospodárskeho výsledku, tabuľku toku
hotovosti, výkaz zmien čistých aktív, prehľad hlavných účtovných postupov a
ďalšie vysvetľujúce poznámky.
5
Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú zo správ o plnení rozpočtu, prehľadu
rozpočtových zásad a ďalších vysvetľujúcich poznámok.
6
Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
AEI002447SK04-14PP-CH140-14APCFIN-RAS-CLEANSKY-TR.DOC
21.10.2014
5
Komisie 7 a účtovné odhady, ktoré sú za daných okolností primerané.
Riaditeľ schvaľuje ročnú účtovnú závierku spoločného podniku po jej
zostavení účtovníkom spoločného podniku na základe všetkých
dostupných informácií a po priložení poznámky k účtovnej závierke,
v ktorej účtovník okrem iného vyhlasuje, že získal primeranú istotu, že
účtovná závierka vyjadruje pravdivo a verne zo všetkých významných
hľadísk finančnú situáciu spoločného podniku.
b) Zodpovednosť vedenia v súvislosti so zákonnosťou a riadnosťou
príslušných transakcií a s dodržiavaním zásady riadneho finančného
hospodárenia zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie účinného a
efektívneho systému vnútornej kontroly, ktorý obsahuje primeraný dohľad
a náležité opatrenia na zabránenie nezrovnalostiam a podvodom
a v prípade potreby právne konanie na spätné získanie nesprávne
vyplatených alebo využitých finančných prostriedkov.
Zodpovednosť audítora
8. Zodpovednosťou Dvora audítorov je na základe auditu predložiť
Európskemu parlamentu a Rade 8 vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa
spoľahlivosti ročnej účtovnej závierky a zákonnosti a riadnosti príslušných
transakcií. Dvor audítorov vykonáva svoj audit v súlade s medzinárodnými
audítorskými štandardmi a etickým kódexom IFAC a medzinárodnými
štandardmi najvyšších kontrolných inštitúcií INTOSAI. Podľa týchto štandardov
je Dvor audítorov povinný naplánovať a vykonať audit tak, aby získal primeranú
7
Účtovné pravidlá schválené účtovníkom Komisie sú založené na medzinárodných
účtovných štandardoch pre verejný sektor (IPSAS) vydaných Medzinárodnou
federáciou účtovníkov, prípadne na medzinárodných účtovných štandardoch
(IAS)/medzinárodných štandardoch finančného výkazníctva (IFRS) vydaných
Radou pre medzinárodné účtovné štandardy.
8
Článok 185 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. ES L 248,
16.9.2002, s. 1).
AEI002447SK04-14PP-CH140-14APCFIN-RAS-CLEANSKY-TR.DOC
21.10.2014
6
istotu, že ročná účtovná závierka spoločného podniku neobsahuje významné
nesprávnosti a že príslušné transakcie sú zákonné a riadne.
9. Audit zahŕňa postupy na získanie audítorských dôkazov o sumách a
údajoch v účtovnej závierke, ako aj o zákonnosti a riadnosti príslušných
transakcií. Výber postupov závisí od úsudku audítora, ktorý hodnotí riziko
významných nesprávností v účtovnej závierke, ako i to, či v príslušných
transakciách došlo k závažnému porušeniu právneho rámca Európskej únie,
či už z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní týchto rizík audítor
zohľadňuje vnútorné kontroly, ktoré sú relevantné pre zostavenie a verné
predloženie účtovnej závierky, a systémy dohľadu a kontroly, ktoré sa uplatňujú
s cieľom zaistiť zákonnosť a riadnosť príslušných transakcií, aby sa mohli
navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností. Audit tiež obsahuje
hodnotenie vhodnosti uplatnených účtovných postupov a primeranosti
účtovných odhadov, ako aj hodnotenie predloženia účtovnej závierky ako
celku.
10. Dvor audítorov sa domnieva, že získal dostatočné a primerané audítorské
dôkazy pre svoje vyhlásenie o vierohodnosti.
Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky
11. Dvor audítorov zastáva názor, že ročná účtovná závierka spoločného
podniku vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk jeho finančnú
situáciu k 31. decembru 2013 a výsledky jeho transakcií a tokov hotovosti
za príslušný rozpočtový rok v súlade s ustanoveniami jeho rozpočtových
pravidiel a účtovných pravidiel, ktoré schválil účtovník Komisie.
Stanovisko k zákonnosti a riadnosti príslušných transakcií
12. Dvor audítorov zastáva názor, že príslušné transakcie súvisiace s ročnou
účtovnou závierkou spoločného podniku za rok končiaci sa
k 31. decembru 2013 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.
AEI002447SK04-14PP-CH140-14APCFIN-RAS-CLEANSKY-TR.DOC
21.10.2014
7
13. Pripomienky uvedené v nasledujúcej časti nemajú vplyv na stanovisko
Dvora audítorov.
POZNÁMKY K ROZPOČTOVÉMU A FINANČNÉMU HOSPODÁRENIU
Plnenie rozpočtu
14. V konečnom opravnom rozpočte boli viazané rozpočtové prostriedky
vo výške 250,4 mil. EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 158,2
mil. EUR 9. Zatiaľ čo miera čerpania viazaných rozpočtových prostriedkov bola
90,6 %, miera čerpania platobných rozpočtových prostriedkoch bola len
87,7 %. Nižšia miera pri platobných rozpočtových prostriedkoch naďalej odráža
oneskorenia v plnení rozpočtu aj napriek tomu, že bola lepšia ako v roku 2012
(75 %). Tieto oneskorenia vznikli hlavne v dôsledku zdržania pri realizácii
aktivít a času, ktorý uplynie od zverejnenia výziev na predloženie návrhov
do podpisu dohôd o grante 10.
15. Maximálny príspevok Európskej únie na spoločný podnik Čisté nebo
pokrývajúci prevádzkové náklady a výskumné činnosti je 800 mil. EUR.
V súlade s nariadením Rady, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik 11, prispievajú
ostatní členovia spoločného podniku zdrojmi vo výške minimálne 600 mil. EUR
vrátane príspevkov na prevádzkové náklady 12.
9
Audítori zaznamenali, že údaj v hlave IV pôvodne prijatého rozpočtu na rok 2013
a v opravnom rozpočte č. 1 na rok 2013 je v oboch dokumentoch nesprávny a že
bol opravený v opravnom rozpočte č. 2 na rok 2013, ktorý bol schválený
10. novembra 2013. To nemalo nijaký vplyv na plnenie rozpočtu.
10
Výzva na predloženie návrhov SP1-JTI-CS-2013-01 na rok 2013 začala
17. januára 2013. Postup vyhodnocovania bol ukončený 17. mája 2013.
K decembru 2013 bolo podpísaných len 36 % dohôd o grante (14 z 38), pričom
priemerný čas od výzvy na predloženie ponúk do podpisu zmluvy bol deväť
mesiacov a od ukončenia rokovaní päť mesiacov.
11
Článok 5 ods. 1 a 4 nariadenia Rady (ES) č. 71/2008.
12
Článok 12 ods. 3 prílohy 1 k nariadeniu Rady (ES) č. 71/2008: „Prevádzkové
náklady spoločného podniku Čisté nebo v rovnakom podiele znáša na jednej
AEI002447SK04-14PP-CH140-14APCFIN-RAS-CLEANSKY-TR.DOC
21.10.2014
8
16. V čase auditu (apríl 2014) predstavoval viazaný príspevok Európskej únie
713 mil. EUR, kým zdroje od ostatných členov dosahovali 409 mil. EUR 13.
PRIPOMIENKY KU KĽÚČOVÝM KONTROLÁM SYSTÉMOV DOHĽADU
A KONTROLY SPOLOČNÉHO PODNIKU
17. V roku 2013 spoločný podnik naďalej zlepšoval svoje riadiace,
administratívne, finančné a účtovné postupy. „Nástroj na riadenie grantov
(nástroj GMT)“ 14 bol dokončený tak, že sa vykonali úpravy žiadostí
o preplatenie nákladov. Do systému je ešte potrebné včleniť úplné informácie
týkajúce sa následných auditov.
18. Účtovník okrem toho otestoval fungovanie nástroja GMT a zistil niekoľko
nedostatkov, ktoré súviseli najmä s funkciou na vkladanie pripomienok
finančných úradníkov a úradníkov zodpovedných za overovanie. Táto funkcia
je rozhodujúca pre postup validácie a spoločný podnik by mal skontrolovať
prijatie nápravných opatrení v súvislosti s týmto nedostatkom.
19. Pokiaľ ide o predbežnú kontrolu činností vykonávaných členmi spoločného
podniku Čisté nebo, v jednom prípade (v rozpore s ustanoveniami
rozpočtových pravidiel spoločného podniku a s príručkou k postupom) vykonal
ten istý zamestnanec postup validácie záväzku vo funkcii zamestnanca
zodpovedného za overenie, ako aj vo funkcii povoľujúceho úradníka; v prípade
jednej platby bol zamestnanec zodpovedný za overenie aj povoľujúcim
strane Európske spoločenstvo, ktoré prispieva 50 % celkových nákladov,
a na druhej strane ostatní členovia, ktorí peňažne prispievajú zvyšnými 50 %.
Prevádzkové náklady spoločného podniku Čisté nebo nepresiahnu 3 % celkových
peňažných a nepeňažných príspevkov členov a partnerov uvedených v článku
13“.
13
Vrátane príspevkov členov, ktoré boli validované alebo prijaté, no zatiaľ
nevalidované, ako aj vrátane príspevkov v hotovosti vo výške 10 mil. EUR
na pokrytie prevádzkových nákladov.
14
Nástroj GMT je špecifickou aplikáciou na riadenie finančných informácií o plnení
dohôd o grante uzavretých s členmi, ktoré predstavujú 75 % prevádzkového
rozpočtu.
AEI002447SK04-14PP-CH140-14APCFIN-RAS-CLEANSKY-TR.DOC
21.10.2014
9
úradníkom; v ďalšom prípade nebola v rámci nástroja GMT k dispozícii správa
o technickom hodnotení (zásadná súčasť postupu prevádzkového overovania).
20. V súvislosti s predbežnou kontrolou žiadostí o preplatenie nákladov
predložených partnermi spoločného podniku Čisté nebo sa zistili tieto
nedostatky:
-
kontrolné zoznamy používané pri predbežných kontrolách žiadostí
o preplatenie nákladov neboli vždy úplné,
-
v jednom prípade úlohy spojené s finančným a prevádzkovým overovaním
a úlohy týkajúce sa povoľovania vykonal ten istý zamestnanec, čo je
v rozpore s ustanoveniami príručky k finančným postupom a zásadou
oddelenia úloh; v iných troch prípadoch úlohy finančného úradníka a
povoľujúceho úradníka vykonal ten istý zamestnanec,
-
v ďalšom prípade bola dohoda o grante s partnerom podpísaná päť
mesiacov po začatí činností, pričom chýbalo potrebné vyhlásenie
zdôvodňujúce potrebu začatia činností pred podpisom dohody o grante,
-
partneri spoločného podniku často predkladajú žiadosti o preplatenie
nákladov s oneskorením. K 31. decembru 2013 nebolo minimálne 56
zo 163 žiadostí o preplatenie nákladov predložených spoločnému podniku
načas. V 15 prípadoch bolo oneskorenie dlhšie ako jeden rok.
ĎALŠIE PRIPOMIENKY
Právny rámec
21. Nové nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú
na všeobecný rozpočet Únie, bolo prijaté 25. októbra 2012 a účinnosť
nadobudlo 1. januára 2013 15. Avšak vzorové nariadenie o rozpočtových
15
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012
z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný
AEI002447SK04-14PP-CH140-14APCFIN-RAS-CLEANSKY-TR.DOC
21.10.2014
10
pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 966/2012 16 vstúpili do platnosti
až 8. februára 2014. Rozpočtové pravidlá spoločného podniku boli zmenené
31. júla 2014, aby sa v nich zohľadňovali tieto zmeny.
Oddelenie vnútorného auditu a Útvar Komisie pre vnútorný audit
22. Vnútorný audítor začal v spolupráci s externou audítorskou firmou v roku
2013 audit týkajúci sa „koordinácie a monitorovania činnosti ITD“ a „riadenia
aktivít partnerov“. V čase auditu Dvora audítorov nebola záverečná audítorská
správa k dispozícii.
23. Spoločný podnik prijal 28. marca 2013 akčný plán v nadväznosti
na pripomienky Útvaru Komisie pre vnútorný audit k riadeniu grantov –
ročnému plánovaniu 17. V čase auditu neboli tieto činnosti ešte úplne ukončené.
24. Útvar Komisie pre vnútorný audit predložil 14. marca 2014 výsledky auditu
týkajúceho sa primeranosti a účinnosti systému vnútornej kontroly v súvislosti
s riadením grantov a jeho finančnou implementáciou. Záverom z auditu bolo,
že zavedený systém vnútornej kontroly poskytoval primeranú istotu, pokiaľ ide
o dosahovanie obchodných cieľov stanovených spoločným podnikom
pre riadenie grantov a jeho finančnú implementáciu, s výnimkou štyroch
dôležitých pripomienok a dvoch veľmi dôležitých pripomienok18.
rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002
(Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).
16
Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.
17
Hlavné pripomienky v správe sa týkali oneskorení pri plnení programu,
nedostatočného čerpania rozpočtu a ťažkostí spoločného podniku pri hodnotení
čerpania zdrojov (ročné údaje o rozpočte predkladajú členovia ITD spoločného
podniku na úrovni pracovných balíkov, kým spoločný podnik monitoruje realizáciu
činností na úrovni výstupov).
18
Veľmi dôležité pripomienky sa týkajú zlepšení, ktoré treba vykonať pri formálnom
stanovení postupu validácie výstupov projektov, a skvalitnení konsolidovaných
AEI002447SK04-14PP-CH140-14APCFIN-RAS-CLEANSKY-TR.DOC
21.10.2014
11
25. IAS okrem toho vykonal hodnotenie rizika v oblasti IT súvisiace
so spoločnou infraštruktúrou IT 19, ktorá je spoločná pre spoločné podniky Čisté
nebo, FCH, IMI, Eniac a Artemis.
26. Správna rada schválila vyhlásenie o poslaní Útvaru Komisie pre vnútorný
audit 31. marca 2011. Avšak rozpočtové pravidlá spoločného podniku zatiaľ
neboli zmenené tak, aby doň boli zahrnuté ustanovenia rámcového
nariadenia 20 týkajúce sa právomocí vnútorného audítora Komisie.
Monitorovanie výsledkov výskumu a predkladanie správ o nich
27. V rozhodnutí o siedmom rámcovom programe (7. RP)21 sa stanovuje
systém monitorovania a predkladania správ o ochrane, šírení a prevode
výsledkov výskumu. Spoločný podnik vypracoval postupy, no toto
monitorovanie v plnej miere nespĺňa ustanovenia rozhodnutia, najmä
z hľadiska šírenia výsledkov výskumu a ich začlenenia do systému Komisie 22.
usmernení k predbežnej validácii a kontrolných zoznamov pre riadenie grantov a
jeho finančnú implementáciu.
19
V záverečnej správe z 22. novembra 2013 sa spomína potreba formalizovať
politiku bezpečnosti IT a do budúcich zmlúv s poskytovateľmi služieb v oblasti IT
včleniť podrobné postupy/kontroly.
20
Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 23. decembra 2002
o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185
nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa
vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.
21
V článku 7 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006
z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva
v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013)
sa požaduje, aby Komisia priebežne a systematicky monitorovala vykonávanie
siedmeho rámcového programu a jeho osobitných programov a aby výsledky
tohto monitorovania pravidelne oznamovala a šírila.
22
Pozri pripomienku vo výročnej správe Komisie o dosiahnutom pokroku za rok
2012 pre Európsky parlament a Radu o činnostiach spoločných podnikov
pre spoločnú technologickú iniciatívu (SWD (2013) 539 final), ktorá sa týka
začlenenia výsledkov dosiahnutých v rámci výskumných projektov do systému
Komisie pre komunikáciu a šírenie informácií.
AEI002447SK04-14PP-CH140-14APCFIN-RAS-CLEANSKY-TR.DOC
21.10.2014
12
Konflikty záujmov
28. 13. decembra 2013 prijal spoločný podnik etický kódex na predchádzanie
konfliktom záujmov a ich zmierňovanie, ktorý sa vzťahuje na súkromných
členov správnej rady. Prijatie príslušného etického kódexu na predchádzanie
konfliktom záujmov a ich zmierňovanie, ktorý sa vzťahuje na zamestnancov
spoločného podniku a iné strany (vrátane expertov) sa v čase auditu stále
očakávalo.
29. Spoločný podnik zatiaľ nevytvoril databázu na zaznamenávanie konfliktov
záujmov, nezrovnalostí, vyhlásení a súvisiacich dokumentov.
Druhé priebežné hodnotenie Komisie 23
30. Komisia vykonávala druhé priebežné hodnotenie od začiatku marca
do konca októbra 2013 a spoločný podnik posudzovala z hľadiska účinnosti,
efektívnosti a kvality výskumu.
31. Správa obsahuje niekoľko odporúčaní týkajúcich sa nepostačujúceho
počtu technických zamestnancov na vykonávanie činností, potreby
harmonizácie správ členov ITD spoločných podnikov o pokroku činnosti a správ
o technickom hodnotení, ako aj potreby zlepšiť postupy výberu zmluvných
subdodávateľov. Spoločný podnik by mal tiež lepšie dokladať priebeh dohôd
o grante s cieľom zlepšiť celkový súlad a výkonnosť.
Kontrola prijatia opatrení na základe predchádzajúcich pripomienok
32. Výkonný riaditeľ schválil plán na zabezpečenie pokračovania činnosti
29. novembra 2013. Zahŕňa plán obnovy po havárii, okamžité následné kroky,
mechanizmy obnovy a pokračovanie činnosti. Do konca roku 2014 má byť
aktualizovaný.
23
Druhé priebežné hodnotenie spoločného podniku Čisté nebo z októbra 2013.
AEI002447SK04-14PP-CH140-14APCFIN-RAS-CLEANSKY-TR.DOC
21.10.2014
13
Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Milan Martin CVIKL, člen Dvora
audítorov, v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 21. októbra 2014.
Za Dvor audítorov
Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
predseda
AEI002447SK04-14PP-CH140-14APCFIN-RAS-CLEANSKY-TR.DOC
21.10.2014
1
PRÍLOHA
Spoločný podnik Čisté nebo (Brusel)
Právomoci a činnosti
Oblasti právomocí
Únie vyplývajúce
zo ZFEÚ
(Články 187 a 188
Zmluvy o fungovaní
Európskej únie)
Právomoci spoločného
podniku
V rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006
o siedmom rámcovom programe sa ustanovuje príspevok Spoločenstva na založenie
dlhodobých verejno-súkromných partnerstiev vo forme spoločných technologických iniciatív,
ktoré by mohli byť realizované prostredníctvom spoločných podnikov v zmysle článku 187
Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Nariadenie Rady (ES) č. 71/2008 z 20. decembra 2007, ktorým sa zakladá spoločný podnik
Čisté nebo (Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 1).
Ciele
−
spoločný podnik Čisté nebo prispieva k plneniu siedmeho rámcového programu, a
najmä témy 7 osobitného programu "Spolupráca", ktorou je doprava (vrátane
aeronautiky),
−
urýchlenie vývoja, validácie a demonštrácie čistých technológií pre leteckú dopravu
v EÚ s cieľom uviesť ich čo najskôr do praxe,
−
zabezpečenie jednotnej realizácie európskeho výskumného úsilia zameraného
na environmentálne zlepšenia v oblasti leteckej dopravy,
−
vytvorenie radikálne inovačného systému leteckej dopravy založeného na integrácii
vyspelých technológií a demonštrátorov (ITD) v skutočnej veľkosti s cieľom znížiť
environmentálny vplyv leteckej dopravy prostredníctvom výrazného zníženia hluku a
plynových emisií a zlepšenia palivovej hospodárnosti lietadla,
−
urýchlenie tvorby nových znalostí, inovácie a využitia výskumu vo vhodnom operačnom
prostredí na dôkaz zahrnutých technológií a plne integrovaného systému systémov, čo
povedie k posilneniu priemyselnej konkurencieschopnosti.
Správa
-
Riadiacim orgánom spoločného podniku je správna rada. Výkonný tím je pod vedením
výkonného riaditeľa. Odvetvie je zastúpené rôznymi spôsobmi, napríklad riadiacimi
výbormi ITD a skupinou zástupcov národných štátov.
Zdroje, ktoré mal
spoločný podnik
k dispozícii v roku
2013
Rozpočet
(nariadenie Rady (ES)
č. 71/2008)
306 043 097 euro
Stav zamestnancov k 31. decembru 2013
24 pracovných miest v pláne pracovných miest (18 dočasných zamestnancov a šesť
zmluvných zamestnancov), z toho 23 obsadených pracovných miest. Pracovné miesta
pridelené na vykonávanie: prevádzkových úloh (17) a zmiešaných úloh (šesť).
Činnosti a služby
v roku 2013
Pozri výročnú správu spoločného podniku o činnosti www.cleansky.eu
Zdroj: Informácie poskytnuté spoločným podnikom Čisté nebo.
AEI002447SK04-14PP-CH140-14APCFIN-RAS-CLEANSKY-TR.DOC
21.10.2014
CLEAN SKY Joint Undertaking
Plnenie rozpočtu
14. Spoločný podnik zlepšil plnenie rozpočtu v roku 2013. Pretrvávajúce
oneskorenia, ku ktorým sčasti došlo kvôli neskorému podpisu dohôd GAP 1, súvisia aj
faktickým preorientovaním niektorých operačných činností, ktoré vyplynulo
z prebiehajúcich výskumných prác. Dôvodom nedosiahnutia niektorých míľnikov
v stanovenom časovom rámci môžu byť bežné nepredvídateľné udalosti alebo
neúspech niektorých výskumných činností, ktorých riešenie si vyžaduje viac času a
úsilia v rámci ITD a môže sa realizovať až po skončení obdobia vykazovania za rok
2012. Je to jeden z problémov, s ktorým sa spoločný podnik stretáva pri takýchto
rozsiahlych a komplexných programoch.
16. Viazaný príspevok Európskej únie bude vždy vyšší ako súkromné zdroje od
členov, keďže títo zohľadňujú iba validované 2 príspevky v hotovosti, pričom záväzok
EÚ pokrýva niektoré viacročné grantové dohody, ktoré ešte nie sú úplne splnené.
Takisto treba tiež poznamenať, že Európska komisia bola povinná zaviazať celú
hodnotu programu pred koncom roku 2013, keďže je to posledný rok siedmeho
rámcového programu. Spoločný podnik pristupuje k uzatváraniu záväzkov so
súkromnými členmi až potom, ako schváli technickú činnosť na nadchádzajúce
obdobie(obdobia) prostredníctvom rámcových dohôd. Keďže konkrétne údaje o tejto
činnosti na posledné roky programu budú k dispozícii až v roku 2015, ešte nedošlo
k potvrdeniu záväzku ani k jeho validovaniu.
PRIPOMIENKY KU KĽÚČOVÝM KONTROLÁM SYSTÉMOV DOHĽADU
A KONTROLY SPOLOČNÉHO PODNIKU
17. V apríli 2014 bola v nástroji na riadenie grantov (GMT) zavedená osobitná
funkcia pre následné audity. Táto funkcia sa bude ďalej vylepšovať, aby bolo možné
včleniť údaje z následných auditov do systému v tomto roku.
1
GAP znamená dohoda o grante pre partnerov (grant agreement for partners), pri ktorej je na činnosť partnera
vyčlenených aspoň 200 mil. EUR prostredníctvom výzvy na predkladanie návrhov v programe Čisté nebo. GAM
znamená dohoda o grante pre členov (grant agreement for members), pri ktorej je vyčlenených maximálne
600 mil. EUR na výskumnú činnosť členov spoločného podniku Čisté nebo.
2
Spoločný podnik zaviedol systém nato, aby sa zabezpečilo, že zakaždým, keď je validovaný príspevok EÚ v hotovosti,
príslušný 50-percentný vecný príspevok poskytne priemysel.
Clean Sky replies
strana 1 zo 4
CLEAN SKY Joint Undertaking
18. Koncom tohto roku bude do prevádzky uvedená nová verzia nástroja GMT,
ktorou sa zohľadnia zlepšenia vykonané v prvej polovici roku 2014 a napravia sa
mnohé zo zistených nedostatkov. Bude sem patriť hĺbková kontrola funkcie, ktorá
finančným úradníkom a úradníkom zodpovedným za projekt umožní vkladať
pripomienky počas overovacieho procesu.
19. Pokiaľ ide o predbežnú kontrolu validovaných záväzkov, výnimočne boli obe
funkcie (finančný kontrolór a povoľujúci úradník) zverené vedúcemu správneho a
finančného odboru, ktorý počas dovolenky výkonného riaditeľa zastupoval
povoľujúceho úradníka. Keďže spoločný podnik zamestnáva iba malý počet
zamestnancov, počas čerpania dovolenky viacerých osôb môže vo výnimočných
prípadoch dôjsť k porušeniu zásady oddelenia činností.
Z týchto dôvodov a na zabezpečenie riadneho fungovania kontrolného systému
spoločný podnik aktualizoval svoj systém finančného zastupovania tak, že
delegovaním zaviedol nových aktérov na plnenie úloh finančného kontrolóra a
povoľujúceho úradníka a podrobne sleduje kontinuitu činností počas neprítomností.
Treba však zdôrazniť, že aj v takýchto prípadoch sú funkcie iniciácie a overenia
oddelené. Spomínaný konkrétny prípad, ku ktorému došlo v dôsledku neexistujúcej
hodnotiacej správy, bol už v nástroji GMT napravený.
20. Spoločný podnik berie na vedomie zistené nedostatky a bude sa
usilovaťo dôsledné dodržiavanie platných predpisov a postupov. Pokiaľ ide o
oneskorenia v predkladaní žiadostí o preplatenie nákladov, spoločný podnik sa
venuje tejto otázke a vo všetkých prípadoch poslal upomienky a tam, kde to bolo
vhodné, prijal následné opatrenia na zabezpečenie vykazovania. Spoločný podnik
bude pokračovať vo svojom úsilí o ďalšie zlepšenie tejto časti procesu počas roka
2014.
ĎALŠIE PRIPOMIENKY
Právny rámec
21. Bez pripomienok.
Oddelenie vnútorného auditu a Útvar Komisie pre vnútorný audit
Clean Sky replies
strana 2 zo 4
CLEAN SKY Joint Undertaking
22. Záverečná audítorská správa bola podpísaná 26. marca 2014 a bola predložená
predsedovi správnej rady spoločného podniku Čisté nebo a výkonnému riaditeľovi.
Na úrovni vedenia spoločného podniku boli dohodnuté opatrenia na riešenie dvoch
veľmi dôležitých pripomienok a štyroch dôležitých pripomienok. Uplatňovanie týchto
opatrení bude sledovať vnútorný audítor v priebehu roku 2014.
23. Spoločný podnik pokračoval v uplatňovaní opatrení na riešenie štyroch dôležitých
odporúčaní útvaru pre vnútorný audit podľa dohodnutého harmonogramu. Tieto
opatrenia sa ešte stále zavádzajú.
24. Realizácia opatrení na riešenie dvoch veľmi dôležitých pripomienok je už takmer
zavŕšená. Pokyny na overovanie žiadostí o preplatenie nákladov, týkajúcich sa
dohôd o grante pre členov, určené finančným kontrolórom a úradníkom
zodpovedným za projekty boli rozšírené, boli zlepšené kontrolné zoznamy a bol
vypracovaný vzor správy o technickom hodnotení dohôd o grante pre členov za
ročné vykazovacie obdobie, ktorý bol postúpený úradníkom zodpovedným za
projekty. V súvislosti so schvaľovaním výstupov od partnerov bolo v príručke riadenia
CSJU spresnené postavenie a úlohy vedúcich projektov, ktorí pomáhajú finančným
kontrolórom spoločného podniku.
25. Spoločný podnik Čisté nebo vypracoval akčný plán, aby riešil odporúčania
vyplývajúce z hodnotenia rizika v oblasti IT, ktoré vykonal IAS, a zrealizuje ho do
konca roka 2014.
26. Ustanovenia platného rámcového nariadenia, týkajúce sa právomocí vnútorného
audítora Komisie sa v rámci spoločného podniku prakticky uplatňujú od roku 2011 a v
súčasnosti sú už začlenené do nových rozpočtových pravidiel spoločného podniku.
Monitorovanie výsledkov výskumu a predkladanie správ o nich
27. Spoločný podnik vzal na vedomie zistenia Dvora audítorov a reagoval na ne tak,
že aktualizoval svoj nástroj monitorovania už v roku 2014. Medzičasom si spoločný
podnik v tejto súvislosti vyžiadal konsolidované výsledky od súkromných členov
vrátane plánov o šírení výsledkov, ktoré aj dostal. Spoločný podnik používa systém
Komisie CORDA na uverejňovanie zhrnutí projektov v rámci dohôd o grante pre
členov a tieto zhrnutia sú už k dispozícii online. Na webovej stránke spoločného
podniku sú okrem toho k dispozícii štyri zo siedmich zhrnutí výročných správ o
dohodách o grante pre členov za rok 2013. Zostávajúce tri budú k dispozícii
v polovici septembra 2014.
Konflikty záujmov
Clean Sky replies
strana 3 zo 4
CLEAN SKY Joint Undertaking
28. a 29.
Začiatkom júla 2014 prijali správne rady všetkých spoločných podnikov nové pravidlá
týkajúce sa dôverného zaobchádzania a konfliktu záujmov podľa predlohy navrhnutej
Európskou komisiou. Aby bol k dispozícii zoznam vyhlásení riadiacej rady
spoločného podniku Čisté nebo, spoločný podnik zostaví register vyhlásení o
konflikte záujmov, nezrovnalostí a iných súvisiacich dokumentov a vytvorí
elektronickú databázu na ich monitorovanie. Uskutoční sa to pred koncom roka 2014.
V čase auditu databáza pre zamestnancov neexistovala. Jej naplnenie by sa malo
ukončiť do konca októbra 2014. Databáza umožní spoločnému podniku podľa
potreby aktualizovať všetky údaje a informácie, ktoré sú relevantné v prípade
možného konfliktu záujmov, disponovať týmito údajmi a informáciami a zavádzať
potrebné opatrenia.
Druhé priebežné hodnotenie Komisie
30. a 31. Na schôdzu správnej rady v decembri 2013 pripravil spoločný podnik
zhrnutie analýzy SWOT, ktorú vykonali hodnotitelia, ako aj zhrnutie ich odporúčaní.
Správna rada súhlasila s odporúčaniami a požiadala spoločný podnik, aby prijal
následné opatrenia na realizáciu príslušných bodov. Vedenie spoločného podniku sa
riadi príslušným akčným plánom. Väčšina týchto realizačných opatrení sa dotkne
výročných prehľadov, príručky riadenia, dohôd o grante pre členov, či rokovacieho
poriadku správnej rady. Poznatky získané z tohto hodnotenia spoločný podniky
použije na zlepšenie riadenia obidvoch programov.
Pokiaľ ide o otázku nepostačujúceho počtu zamestnancov, spomínanú v ročných
plánoch plnenia za roky 2012 a 2013 a vo výročných správach o činnosti 2012 a
2013, spoločný podnik zatiaľ nemá k dispozícii dostatočný počet zamestnancov na
vykonávanie všetkých úloh v technickej a finančnej oblasti. Po schválení nového
plánu pracovných miest v júli 2014 sa spoločný podnik môže rozšíriť o 18 nových
pracovných pozícií, pričom väčšina z nich bude technického charakteru. Vďaka tomu
bude spoločný podnik môcť zlepšiť celkové fungovanie a plnenie dohôd o grantoch.
Clean Sky replies
strana 4 zo 4
Download

Správa o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku