S T M 2 0 1 3 FAALİ Y ET RAPO RU
1
2
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
3
İçindekiler
Bilkent Cyberpark Merkez Yerleşkesi (Merkez)
04 2013 Yılında Şirketimiz
Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilkent Cyberpark, E Blok,
04 Yönetim Kurulu
5.Cadde, No: 6/A 06800, Bilkent – Çankaya / ANKARA
06 Yönetim Kurulu Raporu
Tel: +90 312 266 35 50 (pbx) Faks: +90 312 266 35 51
12 Pay Sahipleri ve Sermaye Dağılımı
e-mail: [email protected] www.stm.com.tr
İstanbul Tersanesi Komutanlığı Yerleşkesi
İstanbul Tersanesi Komutanlığı Kaynarca Mahallesi,
34890, Pendik, İSTANBUL
Tel: +90 216 392 93 87 Faks: +90 216 493 14 65
Gölcük Tersanesi Komutanlığı Yerleşkesi
Gölcük Tersanesi Komutanlığı 41650 Gölcük / KOCAELİ
Tel: +90 262 414 49 70 Faks: +90 262 414 49 71
Link 16 Birlikte Çalışabilirlik Proje Ofisi
Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilkent Cyberpark,
C Blok, 1.Kat, 06800, Bilkent - Çankaya / ANKARA
Tel: +90 312 265 06 50-51 Faks: +90 312 265 05 35
13 Stratejik Plan
14 Organizasyon / Organizasyon Yapısı
16Personel
18 Faaliyet Alanları
20 Danışmanlık ve Sertifikasyon Hizmetleri
30 İhracat ve Lojistik Hizmetleri
32 Denizcilik ve Ürün Geliştirme Projeleri
44 AR-GE Projeleri
48 İş Geliştirme Projeleri
56 Kurumsal Faaliyetler
56 Bina, Tesis ve Kalite Belgeleri
58 Kurumsal Bilgi Yönetim Faaliyetleri
62 Tanıtım ve Diğer Faaliyetler
62 Ödüller ve Başarılar
65Fuarlar
Uçuşa Elverişlilik ve Sertifikasyon Hizmetleri Ofisi
67Ziyaretler
Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilkent Cyberpark,
67 Toplantı, Eğitimler ve Önemli Faaliyetler
C Blok, 2.Kat, 06800, Bilkent - Çankaya / ANKARA
72 Etkinlik ve Sponsorluklar
Tel: +90 312 265 07 30 Faks: +90 312 265 05 26
75 Diğer Faaliyetler
76 Mali Tablolar
SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK ve TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU 2013
76 31.12.2013 Tarihli Bilanço
Mali İşler Müdürlüğü Tarafından Hazırlanmıştır.
78 31.12.2013 Tarihli Gelir Tablosu Ankara Ticaret Odası Sicil No 82 272
79 31.12.2013 Tarihli Kar Dağıtım Tablosu 80 STM, 2013 Yılı Yönetim Kurulu Kararı
4
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
2013 YILINDA ŞİRKETİMİZ
Yönetim Kurulu
“ Ye n i l i k ç i Ya k l a ş ı m l a r, K a l ı c ı Ç ö z ü m l e r ”
Recep BARUT
Kenan IŞIK
Elife ÜNAL
Faruk ÖZLÜ
Cengiz KÖKSAL
Celal ARAL
STM Genel Müdürü
STM
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
SAVRONİK
Yönetim Kurulu Üyesi
SSM
Yönetim Kurulu Başkanı
SSM
Yönetim Kurulu Üyesi
HAVELSAN
Yönetim Kurulu Üyesi
SAVRONİK
5
6
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
2013 YILINDA ŞİRKETİMİZ
Yönetim Kurulu Raporu
Değerli Ortaklarımız,
Şirketimizin 23. Olağan
Genel Kurul Toplantısına hoş
geldiniz. Genel Kurulumuzu
şereflendiren siz değerli
ortaklarımızı saygıyla
selamlarız.
TL bazında 2012 yılında 136.811.820 TL olan ciro-
ketimizin değerini arttırmak, negatif gelişmeler ise
sistem ve yazılım mühendisliği, teknik ve lojistik des-
muz 2013 yılında %57,48 artışla 215.447.250 TL olarak
mümkün olan kalemlerde tasarruf etmek şeklindeki
tek hizmetleri sağlamak ve kritik teknolojileri ülkemize
gerçekleşmiştir. Personel başına düşen ciromuz ise
tedbirlerle kaynakların optimum kullanımı gerçek-
Şirketimiz, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyet-
mayan kısımlar ise sermaye artırımı ve olağanüstü ye-
kazandırmak” misyonunu layığı ile yerine getiren STM,
471.438 TL olmuştur. Amerikan Doları bazında bakıldı-
leştirilmiştir.
lerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yan-
dek ayrılması için kullanılmaktadır.
üçyüzseksenin üzerinde mühendis ve uzmanın görev
ğında ise %46,31’lik ciro artışı görülmektedir.
“İleri teknoloji gerektiren alanlarda proje yönetimi,
dengelemeleri sağlanarak yapılmaktadır.
kısmı, genel kanuni yedek akçe ayrımları sonrasında
hissedarlarımıza temettü olarak dağıtmakta, dağıtıl-
dan da borç ve öz kaynak dengesini en verimli şekilde
Şirketimizin kurumsal yapısının temel taşlarından bi-
kullanarak karını artırmayı ve büyümesinin sağlıklı
Stratejik Planımızda beş yıllık toplam ciro hedefimiz
destek hizmetleri, yazılım ağırlıklı sistem geliştirme ve
2012 yılı sonu itibariyle toplam 421 olan personel sa-
risi olan stratejik planlama ve stratejik yönetim konu-
bir şekilde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Şir-
1.330.100.000 A.B.D. Doları olup 2013 yılı baz alındığın-
tedarik hizmetleri konusunda deneyimli bir hizmet or-
yımız, 2013 sonunda 457 olmuştur. Şirketimizin vergi
sunda 2013 yılında önemli faaliyetler yürütülmüştür.
ketimizin sermaye yapısı borçlar, nakit ve nakit ben-
da beş yıllık %221,40’lık bir büyüme hedefimiz mevcut-
ganizasyonu, bir mühendislik ve danışmanlık kuruluşu
öncesi dönem karı 2012 yılına göre %54,99 artarak
Bu kapsamda, şirketimizin 2012 yılında hazırlanan ve
zerleri ve çıkarılmış sermaye, sermaye yedekleri ve
tur. Ayrıca, stratejik planımızda yurt dışı projelerden
haline gelmiştir.
34.554.500 TL olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında
2013 yılında yürütülmekte olan stratejik planı, 2013
kar yedeklerini içeren öz kaynak kalemlerinden oluş-
elde edilen geliri, toplam ciromuzun %24,60 seviyesi-
165.437.516 TL olan aktiflerimiz %42,22 artışla 2013
yılında yeni bir bakış açısı ile 2014-2018 yıllarını kap-
maktadır. Şirketimizin sermayesinin karşılığı mevcut
ne, 327.200.000 A.B.D. Dolarına çıkartmayı hedefliyo-
Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda sağlanmakta olan
yılında 235.292.608 TL ’na çıkmıştır. Öz kaynaklarımız,
sayacak şekilde beş yıllık olarak hazırlanmıştır. Stra-
%48,13 artışla 68.903.088 TL‘na çıkmıştır. Öz kaynak
ruz. Ayrıca şirketimizin verimliliğini daha da artırarak
hizmetlerin kalitesini ve kapsamını arttırarak sürdür-
tejik Planımızda belirlenen hedeflerimiz sürekli takip
olup, vadesi geçmiş herhangi bir borcumuz bulunma-
Türk Savunma Sanayinin en önemli şirketlerinden biri
karlılığı 2012 yılında %38,87 iken 2013 yılında %40,48’e
edilmekte ve her yıl güncellenmektedir. Stratejik Pla-
kişi başı ciromuzu iki katına çıkartmayı hedefliyoruz.
haline gelen STM Savunma Teknolojileri Mühendislik
mek ve kritik alanlardaki bilgi ve teknoloji altyapısını
maktadır.
ve Ticaret A.Ş., Savunma Sanayii İcra Komitesinin Ma-
yerli işgücü ve bilgi birikimine dayalı olarak kurmak,
çıkmıştır. 2012 yılında 2,56 olan borç/öz kaynak oranı
nımızda şirketimizin finansal ve finansal olmayan risk-
2013 yılında 2,41’e düşmüştür.
leri değerlendirilmekte ve alınması gereken önlemler
Yönetim Kurulumuz, her yıl, Genel Kurulumuza su-
2013 yılında şirketimizin stratejik planında, taktik pla-
yıs 1991 tarih ve 91/2 sayılı kararı ile Türk Silahlı Kuv-
kurumsallaştırmak ve geliştirmek şirketin öncelikli
nında ve bütçesinde yer alan tüm hedeflere ulaşılmış-
vetleri (TSK) ve Savunma Sanayii Müsteşarlığına (SSM)
stratejik hedefleri arasında yer almaktadır. Söz konusu
nulmak üzere kar dağıtım önerisi hazırlamakta, Genel
stratejik hedeflerin global ölçeğe yayılarak, uluslara-
Hali hazırda alınmış bulunan ve devam etmekte olan
Kurulumuz tarafından dağıtılabilir dönem karının bir
tır.
sistem mühendisliği, teknik destek, proje yönetimi,
teknoloji transferi, lojistik destek hizmetleri sağlamak
rası pazarda, ileri teknoloji alanlarında rekabet edecek
işlerimiz kapsamında şirketimiz 2013 yılı içinde her-
Şirketimizin başlıca finansal araçları banka kredileri,
ve savunma sistemleri için yazılım teknolojilerini ka-
ürün ve hizmet ihracının gerçekleştirilmesi önem arz
hangi bir nakit sıkıntısı çekmemiştir. Ancak, 2013 yılı
alınan avanslar, nakit, kısa vadeli mevduatlardan oluş-
zanmak ve yazılım geliştirme ve bakım/idame amaçlı
etmektedir.
içerisinde TL ihtiyacının beklenen TL nakit girişinden
maktadır. Finansal araçların ana amacı Şirketimizin
yaptığı, dörtyüzelliyi aşan çalışanı ile mühendislik ve
belirlenmektedir.
yüksek olması ve TL açığının dövizle finansmanının
faaliyetleri için finansman sağlamasıdır. Şirketimiz
Sayın ortaklarımız, 2013 yılında STM’nin 22. Kuruluş
kambiyo zararına yol açması sebebiyle, yıl içerisinde
bunların dışında faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya
yıl dönümünü kutlamanın verdiği coşku ile başarılı
ihtiyaç dahilinde TL kredi kullanılması veya açık pozis-
çıkan ticari alacaklar ve borçlar gibi finansal araçlara
Şirketimiz, “Teknoloji odaklı danışmanlık ve mühendis-
sonuçlara ulaşmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz.
yon yaratılmaksızın döviz bozdurulması politikası yürü-
sahiptir. Şirketimizin finansal araçlarının doğurduğu
lik çözümlerinde uluslararası düzeyde rekabet edebi-
Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz hedefler bir önceki
tülmüştür. Dövize dayalı işlemlerde riskleri minimize
temel riskler, yabancı para riski ve öz kaynaklar/ak-
len saygın bir kuruluş olmak” vizyonu ile ileri teknoloji
yıl olduğu gibi her bakımdan kayda değer bir ilerleme
edebilmek için türev işlemleri yapılmıştır. Söz konusu
tifler oranı riskidir. Şirketimizin faiz oranı riski, kredi
uygulamaları içeren askeri ve sivil sistemlerin özgün
yaptığımızı göstermektedir.
işlemler spekülatif amaçlı olmayıp riskten korunma
riski ve likidite riski bulunmamaktadır.
milli bilgisayar merkezleri kurmak ve işletmek amaçları ile kurulmuştur.
$100.000.000
$78.142.263
$80.000.000
$67.633.960
$76.367.189
$63.117.059
$60.000.000
$40.000.000
$20.000.000
maksatlıdır.
geliştirme projelerinde yer almakta, sertifikasyon ve
$111.734.908
$120.000.000
Yabancı para riski şirketimizin işlevsel para birimi olan
kalite çalışmaları yapmakta, proje yönetimi, bilgi ve
Son yıllarda savunma sektöründeki canlanma sonuçla-
iletişim, sistem entegrasyon ve lojistik destek konula-
rımıza yansıdığı gibi, şirketimiz bu yıl da ülkemiz eko-
2013 yılında mali durumumuz sürekli takip edilmiş
Türk Lirası dışında yükümlülüklere sahip olmasından
rında mühendislik, danışmanlık, tedarik, kontrolörlük,
nomisindeki ve sektördeki gelişmelerden daha fazla
ve gerektiği durumlarda bütçe revizyonları ve yapı-
kaynaklanmaktadır. Şirket’in döviz kuru risk yönetimi,
bakım/onarım ve işletme hizmetleri vermektedir.
performans gösterme başarısını yakalamıştır.
lan güncel projeksiyonlar ile pozitif gelişmeler şir-
döviz cinsinden aktif ve pasif hesaplarının birbirlerini
$0
2009
2010
2011
2012
2013
Grafik -1 STM A.Ş. 2009 – 2013 Dönemi Toplam Gelirleri (ABD Doları olarak)(*)
(*) TL/Dolar çevriminde yıllık ortalama kurlar kullanılmıştır.
7
8
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
2013 YILINDA ŞİRKETİMİZ
Yönetim Kurulu Raporu
Şirketimiz 2013 yılında faaliyetlerini stratejik plan ile
leri Genel Müdür Yardımcılığı kurulmuştur. Program-
2013 yılında eğitim/aktiviteler için planlanan toplam
2013 yılı sonuçlarına göre, mevcut ve yürümekte olan
manlık Hizmetleri (MDH) Projesi içerisinde sağlanan
22. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararla-
belirlenen savunma, kamu ve denizcilik sektöründe
lar Genel Müdür Yardımcılığı’na Projeler Direktörlüğü
katılımcı 843 olup, reel katılımcı sayısı 917’dir. Bu ra-
projelerimiz takvim ve bütçesine uygun yürütülmüş,
sertifikasyon hizmetleri, 2012 yılında imzalanan ayrı
rın tümü eksiksiz yerine getirilmiştir. Bu kapsamda,
sürdürmüştür. 2013 yılında savunma sektöründen elde
ve Deniz Projeleri Direktörlüğü, Danışmanlık ve Ser-
kamın dağılımı ise şu şekildedir: 495 kişi ücretli eğitim,
müşteri memnuniyeti üst seviyede sağlanmıştır. Şir-
bir sözleşme kapsamında Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyon Hizmetleri Projesi adıyla yürütülmeye başlanmış
Şirketimizin, 22 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirilen,
21.000.000 TL olan şirket sermayesinin, 32.000.000
edilen cironun toplam ciroya olan oranı yaklaşık %83
tifikasyon Genel Müdür Yardımcılığı’na Danışmanlık
76 kişi ücretli aktivite, 313 kişi ücretsiz eğitim/iç eği-
ketimiz tarafından belirlenen stratejik alanlarda yıl
TL’ye çıkarılmasına karar verilmiş ve Şirket Ana Söz-
seviyesindedir.
Müdürlüğü ve Sertifikasyon Müdürlüğü, İhracat ve Lo-
tim, 9 kişi ücretsiz aktivite.
boyunca yoğun iş geliştirme ve pazarlama faaliyetleri
ve 2013 yılında ilave olan projeler ile içeriği büyüyerek
sürdürülmüş, ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, ROKET-
devam etmiştir. SSM’ye verilen askeri uçuşa elverişli-
Şirketimizin, 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla
SAN gibi sektörümüzdeki diğer firmaların yanı sıra ka-
lik sertifikasyonu hizmetlerinin yanısıra sivil havacılık
jistik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı’na ise İhra-
leşme sermaye maddesi (6.madde) tadil edilmiştir.
cat Müdürlüğü, Tedarik ve Lojistik Müdürlüğü bağlıdır.
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan “STM Savunma
Kamu sektöründe, Bilişim, Enerji ve Ulaştırma sektör-
Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret Anonim Şirketi
lerinde yoğun iş geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Bu
ait yönetim kurulu, denetçiler ve üst düzey yönetici-
mu-özel sektör ve yurt dışı tedarik makamları (NATO,
sektörünün gelişmesiyle bu hizmetler sivil dünyaya
Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç
çalışmaların sonucu olarak 2013 yılında kamu sektö-
Organizasyonel değişim sonucunda uzmanlık alanla-
lere ödediği ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı
Körfez Ülkeleri, Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan)
sunulmaya başlanmıştır. Bu kapsamda, Uçak Koltuk
Yönerge”si Genel Kurul tarafından onaylanarak yürür-
ründen elde edilen cironun toplam ciroya olan oranı
rına daha fazla odaklanabilmesi için bazı Müdürlükler
702.741,04 TL’dir.
nezdinde de yeni projelerin alınması için aktif tanıtım
Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne 2012 yılı içinde imza-
yaklaşık %0,5 seviyesindedir.
fonksiyon bazında ayrıştırılmıştır. Kalite, İnsan Kay-
faaliyetleri ve girişimlerde bulunulmuştur.
lanan 6 aylık sözleşme ile başlanılan uçuşa elverişlilik
lüğe alınmıştır.
nakları, Mali İşler ve İdari Hizmetler gibi bölümler,
sertifikasyonu danışmanlık hizmetine 2013 yılında da
Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerine verilen aylık
Şirket Esas Sözleşmesi’nin, 6103 Sayılı Türk Ticaret
Şirketimiz, 2013 yılını denizcilik sektöründeki faaliyet-
faaliyetlerini ayrı Müdürlük çatıları altında yürütmeye
ücretler Genel Kurul tarafından belirlenmekte ve aylık
2013 yılı içerisinde SSM Mühendislik ve Danışmanlık
Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında
ler açısından da başarılı bir şekilde kapatmıştır. 2013
başlamıştır. Kalite, insan kaynakları, idari hizmetler,
ücret dışında herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır.
Hizmetleri (MDH) Projesi yenilenmiştir. Bu yıl içerisin-
Kanunu’nun 22. maddesinin birinci fıkrasında düzen-
yılında denizcilik sektöründen elde edilen cironun top-
mali işler, bilgi yönetimi ve sözleşme yönetimi gibi ku-
22 Mart 2013 tarihinde yapılan 22. Olağan Genel Kurul
de MDH Projesi’nde 2011 yılı başında imzalanan yeni
2013 yılında, Pakistan Denizde İkmal Tankeri, Ses Altı
lenen Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu hale getirilmesi
lam ciroya olan oranı yaklaşık %16,5 olarak gerçekleş-
rumsal faaliyetlerin yürütüldüğü bölümler de doğru-
Toplantısı’nda alınan karar çerçevesinde Yönetim Ku-
proje modeli kapsamında 137 Uzman ile hizmet veril-
ve Yüksek Hızlı Rüzgar Tüneli Kavramsal Tasarım
rulu Üyeleri ve denetçilere aylık net 2.200,00 TL ücret
mektedir. 2011 yılına kadar hava aracı tasarım ve mo-
Analizi, SSM Bilişim Sistemleri Danışmanlık Hizmeti,
ödenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin mali hakları-
dernizasyon projeleri kapsamında Mühendislik Danış-
Yazılım Geliştirme Teknolojileri Mükemmelleştirme
kapsamında, 25 Haziran 2013 tarihinde Olağanüstü Ge-
miştir.
dan Genel Müdür’e bağlıdır.
nel Kurul Toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda alınan
Şirketimizin organizasyonu, sektörde ve şirketin iş
STM son yıllarda hızlı bir biçimde sürdürdüğü eğitim
nın tespitinde yönetim kurulu üyelerinin performansı-
5., 6., 7., 9.,10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19.,
alanlarında gelişen ihtiyaçlara uygun olarak Yönetim
yatırımlarını 2013 yılında da sürdürmüş, şirket içi bilgi
na dayalı olan ve şirketin performansını yansıtacak bir
20. maddeleri değiştirilmiş, 21., 22., 23. maddeleri ip-
Kurulumuz kararına istinaden 05.10.2013 tarihinden
paylaşımı ve iç eğitimlere daha fazla zaman ve kaynak
ödüllendirme uygulanmamaktadır. Şirketimiz tarafın-
tal edilmiş ve 1.,2.,8. maddeleri eski hali ile kalmıştır.
geçerli olmak üzere yeniden yapılandırılmıştır. Bu de-
ayırmıştır. 2013 yılında toplamda eğitim/aktivite mali-
dan herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine veya yöneti-
Bu düzenlemelerle Şirket Esas Sözleşmesi, 6102 Sayılı
ğişim sonucunda; matris yerine işlerin fonksiyonel ola-
yeti 1.845.062,04 TL’dir. Eğitim/aktivitelere katılım için
ciye borç verilmemiştir.
200.000.000 TL
Türk Ticaret Kanunu ile tam uyumlu hale getirilmiştir.
rak bölümlenmesi sağlanmış, her bir organizasyonel
harcanan seyahat maliyeti ise 1.051.252,92 TL’dir.
Şirketimiz, Teknopark İstanbul Teknoloji Geliştir-
150.000.000 TL
karar doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin, 3., 4.,
birimin sorumluluk alanı daha net çizgiler ile belirlen20 Eylül 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul
Çalışan başına düşen eğitim adam/saatinin bölümler
me Bölgesi yönetici şirketi olan Teknopark İstanbul
bazındaki dağılımı şu şekildedir; Savunma Projeleri
A.Ş.’nin %1 (yüzde bir) oranında pay sahibi olup 2013
Yeni organizasyonda 3 Genel Müdür Yardımcılığı, 2 Di-
Direktörlüğü 17, Kamu Projeleri Direktörlüğü 2, Ya-
yılı içerisinde yapılan sermaye arttırımı ile Teknopark
rektörlük ve 10 Müdürlük bulunmaktadır.
zılım Müdürlüğü 129, Sistemler Müdürlüğü 311, Ser-
İstanbul A.Ş.’nin taahhüt edilen sermayesi, 69.000.000
tifikasyon Müdürlüğü 123, KYS ve İK Müdürlüğü 104,
TL’na, ödenmiş sermayesi 58.000.000 TL’na çıkartıl-
miştir.
Toplantısında, TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii
A.Ş.’nin, sahip olduğu beheri 1 TL tutarında, toplam
10.880.000 TL nominal bedelli, 10.880.000 adet A grubu
şirketimiz hissesinin, 33.184.000 TL bedelle Savunma
Sanayii Müsteşarlığı’na devri Genel Kurul tarafından
Bu yeni yapıya göre mevcut Programlar Genel Müdür
İdari Mali İşler Müdürlüğü 17, Sözleşmeler Müdürlüğü
mıştır. STM’nin elinde bulunan payların nominal değeri
onaylanmıştır. Devir, 27.09.2013 tarihi itibarı ile ger-
Yardımcılığı’nın yanısıra, Danışmanlık ve Sertifikasyon
7, Pazarlama Planlama Müdürlüğü 10, Kurumsal Bilgi
690.000 TL’dır.
çekleştirilmiş ve şirket pay defterine işlenmiştir.
Genel Müdür Yardımcılığı, İhracat ve Lojistik Hizmet-
Yönetimi Müdürlüğü 36.
devam edilmiştir.
250.000.000 TL
215.447.250 TL
136.811.820 TL
121.253.349 TL
102.154.334 TL
106.535.283 TL
2010
2011
100.000.000 TL
50.000.000 TL
0 TL
2009
2012
Grafik -2 STM A.Ş. 2009 – 2013 Dönemi Toplam Gelirleri (TL)
2013
9
10
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
2013 YILINDA ŞİRKETİMİZ
11
Yönetim Kurulu Raporu
2013 yılında şirketimiz bünyesinde araştırma ve geliş-
lım ve bilgi sistemi ihtiyaçlarının karşılanması, de-
dik olarak denetlenmekte ve raporlanmaktadır. İç
hinde başlanmıştır. Denetim faaliyeti henüz tamam-
binamızda, SSM ana ve ek binalarında ve SSM Ana Yük-
pılabilirlik Etüdü ve Dikey Rüzgar Tüneli Kesintisiz Güç
tirme faaliyetleri kapsamında, Komuta Kontrol, Hassas
niz platformları alanında ise, yurt dışında, öncelikle
Denetimlerin amacı, Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili
lanmamıştır.
lenicilerinin tesislerinde görev yapmıştır.
Kaynağı Tedarik Projeleri sözleşmeleri imzalanmıştır.
Konum Belirleme Sistemi, Elektronik Uçuş Çantası,
Arap ülkeleri ve diğer Ortadoğu ve Asya ülkelerinde
faaliyetlerin planlara/ prosedürlere uygun gerçekleş-
STM, 2013 yılı içerisinde MDH ve Uçuşa Elverişlilik Ser-
AEROSUITE Ar-Ge Projeleri yürütülmüştür. Bu pro-
yoğun iş geliştirme faaliyetleri sürdürülmesi plan-
tiğinin ve seviyesinin belirlenmesi için düzenli ve ba-
2013 yılı içerisinde, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Türk
Önümüzdeki dönemde, kalıcı üstünlükler yaratabilmek
tifikasyon Danışmanlığı dışında SSM tarafından ihtiyaç
jelerden Hassas Konum Belirleme Sistemi, Elektronik
lanmaktadır.
ğımsız olarak sınanmasıdır. Raporlamalar sonucun-
Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı ve ortaklıklarının,
amacıyla tüm faaliyetlerimizde farklılık yaratmaya,
da, uygunsuzluk sebepleri araştırılmakta, düzeltici/
Devlet Denetleme Kurumu (DDK) tarafından denetimi
stratejik portföyümüzü başarılı bir şekilde yönetmeye,
önleyici faaliyetlerin gerekliliği değerlendirilmekte,
kapsamında alınan Yönetim Kurulumuz kararına isti-
ülkemiz ve hissedarlarımız için değer yaratmaya de-
yapılacak düzeltici/önleyici faaliyetler belirlenmekte,
naden şirketimizden talep edilen tüm bilgiler, talep
vam edeceğiz.
düzeltici/önleyici faaliyetin kayıt altına alınması ve ta-
edilen formatta hazırlanarak DDK’ya sunulmuştur. Ay-
kibi sağlanmaktır.
rıca DDK’dan gelen şifai talepler ve ilave sorulara da yıl
Başarılı bir yıl geçirmemize destek ve katkıda bulunan
boyunca cevaplar verilmiştir. Denetim faaliyeti henüz
ortaklarımıza, müşterilerimize, paydaşlarımıza ve en
tamamlanmamıştır.
değerli kaynağımız çalışanlarımıza teşekkür ederiz.
Fizibilitesi, Uydu Tabanlı Yaklaşma İniş Sistemleri Ya-
duyulan fizibilite çalışmalarında da aktif olarak rol al-
Uçuş Çantası ve AEROSUITE Ar-Ge Projeleri TÜBİTAK
mıştır. Bu yıl içerisindeki gelişmeler göz önüne alındı-
tarafından desteklenmektedir. Komuta Kontrol Ar-Ge
ğında, önümüzdeki dönem içerisinde danışmanlık faa-
Projesine yönelik çalışmalar 2013 yılı sonu itibarı ile
liyetlerinde fizibilite çalışmalarının ağırlığının artacağı
tamamlanmıştır.
öngörülmektedir.
Şirketimiz, 2013 yılı içerisinde yurt dışı pazarlara açılPakistan Savunma Üretim Bakanlığı tarafından Pa-
ma kapsamında önemli adımlar atmıştır. Bu kapsam-
kistan Deniz Kuvvetleri ihtiyacının karşılanmasına yö-
da, Birleşik Arap Emirlikleri’ne verilmekte olan mü-
nelik olarak Karaçi Tersanesi’nde inşa edilmek üzere
hendislik hizmetlerinde artış sağlanmıştır. Pakistan
1 adet Denizde İkmal Tankeri (Fleet Tanker) Tedarik
Tanker Projesi Sözleşmesi imzalanmıştır. Ayrıca, başta
Projesi askeri gemi inşaası konusunda dost ve kardeş
Deniz Projeleri, Link-16 Danışmanlık ve Sertifikasyon
ülke Pakistan ile Türkiye arasında bir ilk olma özelli-
olmak üzere diğer alanlarda da çeşitli ülkelere ürün/
ğine sahiptir. Bu proje, savunma ve gemi inşa sanayi
hizmet ihracatı gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler
alanında önemli, örnek ve özgün bir işbirliği projesi-
sürdürülmektedir.
dir. MİLGEM Projesi ile askeri gemi inşaası alanında
• Şirketimizin yeni organizasyonu doğrultusunda belirlenen lojistik ve ihracat alanlarında da test sahaları ve merkezlerinin kurulumu, işletilmesi, entegre
ve performans tabanlı lojistik destek ve tedarik, savunma sanayii ihracatının tek elden yönetilmesine
yönelik iş geliştirme ve projelendirme faaliyetlerine
ağırlık verilecektir.
Şirketimizin, 1 Ocak 2011 açılış bilançosu ile 31 Aralık
2011, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihleri Türki-
2013 hesap yılı faaliyet sonuçlarını gösteren Bilanço ve
• Ar-Ge ve ürün geliştirme alanlarında da özellikle
ye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun
Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı bağlı ortak-
Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfının büyük
olarak hazırlanmış finansal tablolarının, Uluslararası
larından ve hissedarlarımızdan TUSAŞ (hisse devri ön-
hissedarı olduğu firmalar ile yakın iş birliği ortamı-
Denetim Standartları uyarınca bağımsız tam kapsamlı
cesi) ve HAVELSAN tarafından şirketimizden üçer aylık
nın tesis edilmesi ve STM Stratejik Planında belir-
denetimlerinin yapılması ve denetçi görüşlerinin ha-
dönemlerde talep edilen mali raporlamalar zamanında
Saygılarımızla,
lenen alanlarda alt yüklenici olarak görev alınması
zırlanması kapsamında Ernst&Young firması ile 2012
hazırlanmış ve teslim edilmiştir.
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
hedeflenmektedir.
yılında sözleşme imzalanmıştır.
• Ar-Ge Projeleri sonuçlarında oraya çıkacak ürünle-
büyük atılım yapan gemi inşa sanayimiz açısından;
Sektörel tecrübemiz bize, Şirketin stratejisini MDH ve
tasarım ve mühendislik hizmeti ihracı yanısıra gemi
savunma sektörünün yanısıra diğer alanlara ve sek-
inşa sanayi için büyük önem arz eden, gemi inşa yan
törlere genişletmesinin doğru olduğunu ve devam
sanayi ürünlerinin ihracına imkan verecek bir proje
edilmesi gereğini göstermektedir. Bu bağlamda 2013
özelliğindedir.
yılında;
2011 yılında sözleşmesi imzalanan NATO Afghanistan
• Şirketin, MDH, Sertifikasyon, Araştırma ve Geliştir-
Mission Network Integration Core (AMN INT-CORE)
me ve ürün geliştirme projeleri alanında elde ettiği
Şirketimizde, tüm iş süreçlerini kapsayacak bir Kali-
Projesi, 2012 yılında sözleşmeleri imzalanan, Bütünle-
kabiliyetleri daha da geliştirerek, müşteri yelpaze-
te Yönetim Sistemi mevcut olup, sistemimiz, müşteri
şik Siber Güvenlik Sistemi (BSGS) ve Uydu Uzay Alt Bi-
sini ve sektörleri genişletmesi hedeflenmektedir.
memnuniyetini, şirket verimliliğini ve maliyet etkin-
rim ve Teknolojileri Yol Haritası Projeleri 2013 yılında
MDH ve sertifikasyon hizmetlerinin yurt içinde ve
liğini arttırmak amacıyla sürekli iyileştirilmektedir.
başarıyla tamamlanmıştır.
yurt dışında diğer kamu kurumlarına ve kuruluşla-
Tüm süreçler bağımsızlığı ve profesyonelliği sağla-
rına verilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının yazı-
mak amacıyla dış kaynak kullanımı yoluyla periyo-
rin (AeroTab™, AeroSuite) çeşitli havayolu şirketlerine satılması hedeflenmektedir.
• Ar-Ge Projeleri alanında, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği kaynaklı projelere de ağırlık verilmesi hedeflen-
Yönetim Kurulu
2013 yılında şirketimiz aleyhine açılan ve şirketimizin
Bu doğrultuda, şirketimizin, 31.12.2011, 31.12.2012 ve
mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelik-
31.12.2013 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına
te dava bulunmamaktadır.
(TFRS) uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarının,
bağımsız tam kapsamlı denetimleri yapılmış ve denetçi
2013 yılında faaliyetlerimiz, Bilkent Cyberpark E-Blok’ta
görüşleri hazırlanmıştır.
yer alan Genel Müdürlük binamızda, İstanbul Tersane-
mektedir.
Gelir Tablosu tetkik ve onaylarınıza sunulmuştur.
si Komutanlığında STM kullanımına tahsis edilen MİLŞirketimizin 2013 yılı içerisinde vergi denetimleri (tam
GEM Proje Ofisinde, Link-16 Projesi kapsamında Bilkent
tasdik) periyodik olarak gerçekleştirilmiştir.
Cyberpark Cyberplaza C.Blok 1. Katta ve aynı binada 2.
Katta Sertifikasyon Hizmetleri için kiralanan ofiste ve
Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu tarafından şir-
Gölcük Tersanesi Komutanlığında STM kullanımına tah-
ketimizin 2010 ve 2011 yılının tam denetiminin (tüm
sis edilen denizaltı projeleri ofisinde sürdürülmüştür.
vergi konularında) yapılacağı tarafımıza bildirilmiştir.
SSM’na sağlanan mühendislik ve danışmanlık faaliyet-
Bu kapsamda denetim çalışmalarına 10.04.2013 tari-
leri kapsamında çalışmakta olan personel ise merkez
12
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
2013 YILINDA ŞİRKETİMİZ
Ortaklar ve Sermaye Dağılımı
13
Stratejik Plan
Şirketimizin sermayesi, 22.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan sermaye arttırımı kararı sonucunda,
Ödenmiş Sermaye: 32.000.000- TL şeklinde olup, ortakları ve dağılımı aşağıda gösterilmiştir.
Vizyon
Teknoloji odaklı danışmanlık ve mühendislik
çözümlerinde uluslararası düzeyde rekabet
Ortaklar
Hisse Adedi
Hisse Oranı
SSM SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
10.880.000
34%
SAVRONİK ELEKTRONİK SANAYİİ ve TİC. A.Ş.
10.880.000
HAVELSAN HAVA ELEKTRONİK SANAYİİ ve TİC. A.Ş.
10.206.996
STFA ENERKOM ENERJİ TELEKOMÜNİKASYON SANAYİİ ve TİC. A.Ş.
SAVRONİK GRUP ELEKTRONİK BİLGİSAYAR ve İLETİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK TAAH. SAN. ve TİC. A.Ş.
32.000
1004
34%
31,8968625%
0,1%
0,0031375%
edebilen saygın bir kuruluş olmak.
Misyon
İleri teknoloji gerektiren alanlarda proje
yönetimi, sistem ve yazılım mühendisliği, teknik
ve lojistik destek hizmetleri sağlamak ve kritik
teknolojileri ülkemize kazandırmak.
İlkeler
• Teknoloji odaklı
• Uzmanlık sahibi
• Katma değer yaratan
• Müşteri odaklı
• Çalışan memnuniyetini gözeten
• Sürekli iyileşen (öğrenen organizasyon)
• Kaliteli ürün ve hizmet sunan
• Verimliliği önde tutan
• Etik değerlere bağlı
• İşbirliğine ve paylaşıma önem veren
• Çevreye karşı duyarlı
• Topluma karşı sorumluluğunu bilen
Amaçlar
• Mevcut müşterilere sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesini ve kapsamını
arttırarak sürdürmek ve müşteri portföyünü genişletmek
32.000.000
100,00%
• İleri teknoloji alanlarında ürün ve hizmet ihracını artırmak
• Ürün, hizmet ve teknoloji portföyünü pazar ihtiyaçlarına göre geliştirmek
• Kurumsal yapıyı geliştirmek
• Ortaklar, paydaşlar ve diğer stratejik kurum ve kuruluşlar ile stratejik
STFA
ENERKOM
işbirliktelikleri oluşturmak.
14
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
2013 YILINDA ŞİRKETİMİZ
Organizasyon / Organizasyon Şeması
Şirketimiz, başta Türk Ticaret Kanunu (TTK) olmak üzere,
Şirket Genel Kurul’unca onaylanmış Ana Sözleşme’nin
içerdiği esaslar ve bunlara paralel olarak düzenlenen
Prosedür, Kılavuz, Yönerge ve Yönetmeliklere uygun olarak yönetilmektedir. Şirketimizin yönetim esaslarını tanımlayan İnsan Kaynakları Yönetmeliği, kalite sistemimiz
içinde güncel halde tutulmakta ve sürekli iyileştirmelerle
uygulanmaktadır.
Şirketimizin gelişimine paralel olarak faaliyetleri daha
etkin yürütebilmek, işgücünü daha verimli kullanabilmek
ve sektörün gerektirdiği dinamizm içerisinde hizmetlerini
sağlayabilmek amacına yönelik olarak hazırlanarak Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve yürürlüğe giren organizasyon yapısı, İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde tanımlandığı şekliyle yanda gösterilmiştir:
İnsan Kaynakları sistemimiz, günümüz konjonktürüne ve
özellikle insana dayalı ürün ve hizmet üreten perspektifimize de uygun olarak “kalitenin temel kaynağı insandır”
görüşü ile Kalite Yönetim Sistemi içinde ISO 9001:2000,
CMMI-3, AQAP-160 ve ISO 27001 normlarına göre oluşturulmuştur. 2008 yılında başlatılan ve CMMI süreçlerinin
İnsan Kaynakları uygulamalarına uyarlanmış hali olarak
kabul edilen People CMM uyumluluk çalışmaları tamamlanarak süreç gereksinimleri yönetmelik ve prosedürlere
aktarılmış, sahip olunan CMMI belgesi (Seviye-3) 2013 yılı
içerisinde yenilenmiştir. Ayrıca 2011 yılı içerisinde şirketimizde yetkinlik çalışması yapılarak STM Yetkinlik Sözlüğü
oluşturulmuş, bu kapsamda 2012 yılı sonuna kadar İnsan
Kaynakları süreç ve uygulamalarının “Yetkinlik Bazlı” olarak güncellenmesi sağlanmıştır.
Şirket organizasyonu, Yönetim Kurulu kararına istinaden
05.10.2013 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden yapılandırılmıştır. Organizasyonel değişim sonucunda mat-
ris yapıdan fonksiyon bazında organizasyona geçilmesi
amaçlanmış, tüm çalışanların atamaları yeni organizasyon doğrultusunda yapılmıştır.
Şirketimizdeki süreçlerin verimliliğini ve uygulanma etkinliklerini arttırmak amacıyla piyasadaki süreç yönetim
araçları araştırılmış, süreçlerin süreç yönetim (BPM) yazılımı ile modellenerek, izleme ve kontrol faaliyetlerinin
bu araç üzerinden yapılmaya başlanmasına karar verilmiştir. Çalışmaya işe alım süreci ile başlanmış olup, çalışmanın etkinliği ölçümlenerek diğer süreçler ile devam
edilmesi planlanmaktadır.
Çalışanların performans ve potansiyellerine göre gruplandırılması ve kariyer planlaması kapsamında bir değer-
lendirme kriteri oluşturulması amacıyla Performans-Potansiyel Matrisi uygulaması başlatılmıştır. STM A.Ş.
çalışanlarına her yıl düzenli olarak yapılan Performans
Değerlendirme sürecine ilave olarak çalışanın potansiyelinin belirlenmesi amacıyla ilgili fonksiyon yöneticisi ve
İnsan Kaynakları biriminin birlikte çalışması sonucunda
Performans Potansiyel Matrisi hazırlanmaktadır.
Kurulduğu günden bugüne sektörde önemli eğitim yatırımları ile öncü olan ve nitelikli insan gücünü eğitimle
daha da kuvvetlendiren Şirketimizin, STM Akademisi
adındaki oluşumu ile birlikte eğitim ve gelişim faaliyetlerinin Akademi üyeleri tarafından izlenmesine ve yürütülen faaliyetlerin verimliliğini arttıracak bilgi akışının sağlanmasına olanak verilmiştir.
Mali İşler Müdürü
Aziz EROĞLU
İdari Hizmetler Müdürü
Mustafa G. TURAN
İnsan Kaynakları Müdürü
Ercan KARASU
Kalite Müdürü
Özgür GÜLERYÜZ
Kurumsal Bilgi Yönetimi Mdr.
Aydın KARA
Sözleşme Yönetimi Müdürü
Cem YILDIZ
Genel Müdür
Recep BARUT
Genel Müdür Yardımcısı
M. Yavuz BARTU
Deniz Projeleri Direktörü
M. Savaş ONUR
Projeler Direktörü
Enis M. MEMİŞ
Genel Müdür Yardımcısı
Murat İKİNCİ
Danışmanlık Müdürü
İ. Cumhur ÇINAR
Sertifikasyon Müdürü
Reşat Erhan Yüceer
Genel Müdür Yardımcısı
Volkan ÖZTÜRK
İhracat Müdürü
Mustafa ODABAŞ
Tedarik ve Lojistik Müdürü
Birim DOĞAN
15
16
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
2013 YILINDA ŞİRKETİMİZ
Personel
2013 yılı sonu itibariyle toplam
personel sayısı 457’dir.
%4 %3
%4
Yönetici
%2
Teknisyen
%4
Destek
Doktora
%1
MYO
Diğer
%10
Uzman
%79
Mühendis
Grafik- 3
11-15
Lisans
Yüksek
Lisans
Grafik- 4
STM A.Ş. Görev Profili Dağılımı
%4
%46
%47
STM A.Ş. Öğrenim Düzeyi Dağılımı
%2
16+ Yıl
%21
%23
Kadın
6-10 Yıl
%79
%71
Erkek
0-5 Yıl
Grafik- 5
Grafik- 6
STM A.Ş. Çalışma Süreleri Dağılımı
STM A.Ş. Çalışanlarının Cinsiyet Dağılımı
17
18
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
F A A L İY E T AL ANL AR I
Faaliyet Alanları
2013 yılı proje faaliyetlerimiz, Stratejik Planımızda belirlenen Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri, Tedarik Hizmetleri ve Teknoloji Portföyü Geliştirme olmak
üzere üç ana faaliyet alanında sürdürülmüştür.
Birinci faaliyet alanımız, SSM ile imzalanmış olan MDH Sözleşmesi ve Sertifikasyon
Hizmetleri sözleşmesi uyarınca sağlanan mühendislik ve destek hizmetlerini ve diğer
kamu kurum ve kuruluşlarına verdiğimiz danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.
Diğer faaliyet alanlarımız ise, ihalesi kazanılan veya doğrudan tedarik kapsamında
görevlendirme suretiyle verilen teknoloji portföyü geliştirme ve tedarik projelerine
ilişkin olarak imzalanan sözleşmeler çerçevesinde sürdürülen çalışmalardan oluşmaktadır.
Danışmanlık ve
Sertifikasyon Hizmetleri
Lojistik, Tedarik ve
İhracat Hizmetleri
Denizcilik ve Proje
Geliştirme
3
1
2
Bu çalışmalar sırasında ya da öncesinde, gerekli görülmesi durumunda, öncelik ülkemizde mevcut olan tecrübe, birikim ve kabiliyetlerden azami ölçüde yararlanılması amacına yönelik olarak yerli kuruluşlara verilmek üzere, projelerin özelliklerine
uygun olarak diğer yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ile işbirliği imkanları araştırılmakta
ve gerçekleştirilmektedir.
%16,6
Danışmanlık
Hizmetleri
%0,5
%16,5
Deniz Projeleri
%83
Kamu Sektörü
%4,8
Savunma
Sektörü
%16,5
Sertifikasyon
Hizmetleri
%58,1
%4
Tedarik
Hizmetleri
Denizcilik Sektörü
Grafik-7
STM A.Ş. 2013 Gelirlerinin Sektörlere
Göre Dağılımı
Geliştirme
Projeleri
Grafik-8
STM A.Ş. 2013 Gelirlerinin Faaliyet
Alanlarına Dağılımı
Tamamlanan Projeler : ~ 400 milyon ABD Doları / 100 Proje
Danışmanlık Hizmetleri : ~ 22 milyar ABD Doları / 180 Proje
19
20
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
F A A L İY E T AL ANL AR I
21
Danışmanlık ve Sertifikasyon Hizmetleri
Şirketimiz, kuruluşundan itibaren gerçekleştirdiği
faaliyetlerde kazandığı tecrübe, bünyesine kazandırdığı seçkin mühendis ve uzman personeli ile Mühendislik ve Danışmanlık ve Sertifikasyon Hizmetleri
alanında ülkemizde önde gelen konumunu sürdürmektedir.
Bunun sonucu olarak halen, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na, yüksek teknoloji içeren birçok projede teknik destek ve danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır. SSM’na
ilaveten diğer kamu kurum-kuruluşlarına da danışmanlık hizmeti sağlanması yolunda
başarı sağlanmış olup bu doğrultuda çalışmalarımız devam etmektedir. Yurt içi faaliyetlere ilaveten hizmetlerin Yurt dışı pazarlara genişletilebilmesi için girişimlerde
bulunulmuştur.
Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri (MDH)
Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri, yüksek teknoloji içeren savunma programlarının ihtiyaç makamından gelen “Proje Tanımlama Dökümanı (PTD)”nın SSM’ye
ulaşmasından itibaren, “Sözleşme Öncesi” ve “Sözleşme Sonrası” süreçleri de kapsayan tüm ana aktiviteler
kapsamında devam etmektedir.
“Proje Teklife Çağrı Dökümanı (TÇD)” çalışmaları ile
başlatılan süreç, gerek duyulursa fizibilite çalışmaları veya “Bilgi İstek Dökümanı” ile teknolojinin durumu,
aday sistemler ve firmalar, proje modeli gibi konularda
resmin daha net görülebilmesi, ihtiyacın doğru tanımlanabilmesi için zenginleştirilmektedir.
Bu aşamada; ihtiyaçlara göre tehdit değerlendirmesi,
harekat ihtiyaçları analizi, sistem ve alt-sistem teknik
özelliklerinin belirlenmesi çalışmaları yapılmakta ve
elde edilen sonuçlar TÇD’nin teknik bölümlerine yansıtılmaktadır.
Sözleşme öncesi çalışmalar; tekliflerin değerlendirilmesi, puanlandırma ve sözleşme görüşmelerine destek
faaliyetlerini kapsamaktadır. Sözleşme sonrası aşamalar ise tasarım doğrulaması, sistem test ve değerlendirmeleri, teknik özelliklerin kontrolü ile test ve kabul
çalışmalarını kapsamaktadır.
Ayrıca müşterinin ihtiyaç duyduğu özel uzmanlık alanlarında “Genel Strateji ve Konsept Çalışmaları”, mühendislik değişiklik teklif ve taleplerine yönelik analiz ve değerlendirmeler yapılmakta ve sonuçları detaylı raporlar
halinde sunulmaktadır.
2010 yılı başında imzalanan MDH Sözleşmesi’nin ilk dört
yılı başarıyla tamamlanmış, SSM ve STM A.Ş. arasında
imzalanan protokol ile sözleşme 2014 senesi için uzatılmıştır.
2013 yılında MDH Sözleşmesi kapsamında;
• Proje Danışmanlık,
• Kalite,
• Kalifikasyon / Test
hizmetlerini vermek üzere toplam 137 personel görevlendirilmiştir. Sözleşme kapsamında sağlanan işçilik
desteğinin yanı sıra, yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelere de katılım sağlanmıştır. 2014 senesi için de aynı
hizmetlerin yine 137 personel ile yürütülmesi planlanmaktadır.
Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu Hizmetleri
Ülkemizde hava araçlarının milli olarak modernizasyonu veya tasarımını içeren projelerin sayısının artması
sonucunda uçuşa elverişlilik ile ilgili alt yapının dünya
üzerindeki örneklerine benzer bir şekilde Türkiye’de
kurulması ve uygulanması zorunluluğunu doğurmuştur.
Bu kapsamda 2004 yılı sonunda STM, uçuşa elverişlilik
sertifikasyon faaliyetleri için gerekli alt yapının oluşturulması ve pilot projelerde bu faaliyetlerin yürütülmesi
ile ilgili gerekli uzman desteğinin sağlanması konusunda SSM (Savunma Sanayii Müsteşarlığı) tarafından görevlendirilmiştir. 2011 yılına kadar hava aracı tasarım
ve modernizasyon projeleri kapsamında Mühendislik
Danışmanlık Hizmetleri (MDH) Projesi içerisinde sağlanan bu destek, 2012 yılında imzalanan ayrı bir sözleşme
kapsamında Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyon Hizmetleri
Projesi adıyla yürütülmeye başlanmış ve 2013 yılında
ilave olan projeler ile içeriği büyüyerek devam etmiştir.
SSM’ye verilen askeri uçuşa elverişlilik sertifikasyonu
hizmetlerinin yanısıra sivil havacılık sektörünün gelişmesiyle bu hizmetler sivil dünyaya sunulmaya başlanmıştır. Bu kapsamda, Uçak Koltuk Üretimi Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’ne 2012 yılı içinde imzalanan 6 aylık sözleşme ile başlanılan uçuşa elverişlilik sertifikasyonu danışmanlık hizmetine 2013 yılında da devam edilmiştir.
Bununla beraber iş geliştirme faaliyetleri kapsamında
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Havacılık ve
Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile irtibata geçilerek uçuşa elverişlilik sertifikasyonu kapsamında yapılabilecek işbirliği imkanları görüşülmüş ve Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü yetkili denetim kuruluşu olma yolunda
gerekli çalışmalar başlatılmıştır.
22
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
F A A L İY E T AL ANL AR I
23
Danışmanlık ve Sertifikasyon Hizmetleri
A. Savunma Sanayii Müsteşarlığı için
Proje Sertifikasyon Faaliyetleri kapsamında;
• C-130 Modernizasyon (Erciyes) Programı,
• Başlangıç Temel Eğitim Uçağı (HÜRKUŞ) Geliştirme
Programı,
• ATAK Helikopteri,
• Joint Strike Fighter (JSF),
• F-16 Modernizasyonu (Özgür) Projesi,
• Hava SOJ Projesi,
• Taktik İHA (Karayel) Projesi,
• Özgün Helikopter Projesi,
• Operatif İHA Motoru Geliştirme Projesi (OİMGP) projelerinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Genel Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu
Faaliyetleri kapsamında;
• SSM Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu alt yapı oluşturma çalışmaları,
• SSM Teknik Destek kapsamında TUYGUN, CN-235
Modernizasyon, HAVA-SOJ projelerinin sözleşme
hazırlık çalışmaları,
• ANKA Kaza Kırım değerlendirme çalışmaları,
• Türkiye Askeri Havacılık Otoritesi kurulma çalışmalarına destek faaliyetleri,
• Avrupa Askeri Havacılık Otoriteleri Grup çalışmalarına destek faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
B. Diğer Faaliyetler
• Uluslararası aşağıdaki çalışma gruplarında uçuşa
elverişlilik sertifikasyon standartlarının geliştirilmesi
konusunda çalışmalar sürdürülmüştür.
• SAE S-18 çalışma grubu ; SAE-ARP-4761, Emniyet
analizleri (Sivil standart) ve SAE-ARP-4754, Sertifikasyon Süreci (Sivil standart) dokümanları
• NATO FINAS; STANAG 4671 ve 4703 İnsansız hava
araçları USAR-CST (Sabit kanat IHA sistemi Uçuşa
Elverişlilik Standardı idame ekibi) UE standartlarının
geliştirilmesi
• NATO FINAS; STANAG 4702 ve 4746 İnsansız hava
araçları USAR_RW UE Standartlarının geliştirilmesi
• Türkiye Askeri Havacılık Otoritesi alt yapı çalışmaları
• RTCA SC-227; Uçuş Yönlendirme Performansı
• RTCA SC-135; Uçak Üzerinde Bulunan Ekipmanlar
için Çevresel Şartlar ve Test Prosedürleri Çalışma
Grubu
• SAE AE-7 Havacılık Elektrik Güç ve Ekipmanları
• SAE AE-2 Yıldırım Etkileri Çalışma Grubu
Mevcut bilgi birikiminin paylaşılması kapsamında
• İTÜ’ye Genel Sertifikasyon Eğitimi başlığı altında disiplin bazlı Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu giriş eğitimleri verilmiştir.
• Eskişehir’de 3-4 Mayıs 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen 7. Ulusal Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı’na katılım sağlanarak “Sivil Havacılıkta Ürün
ve Organizasyonların Sertifikasyonu” ve “Havacılık
Sektöründe İnsan Faktörlerinin Önemi” başlıklarını
taşıyan 2 bildirinin sunumu gerçekleştirilmiştir.
• SSM’de 18 Eylül 2013 tarihinde yapılan “Havacılık Sanayinde Uçuşa Elverişlilik ve Sertifikasyon: Bugün ve
Gelecek” Sempozyumu’nda “Tasarım ve Üretim Organizasyon Onaylarına Genel Bakış ve Türkiye” isimli
bildiri sunulmuştur. Ayrıca, Sempozyum’un son oturumundaki Katılımcı Paneline de Genel Müdür seviyesinde katılım ve katkı sağlanmıştır.
• Avrupa Savunma Ajansı’nın düzenlediği MAWA Konferansı’na “C130 E/B Avionics Modernization Project
(AMP) AW Certification Process and Difficulties”
isimli bildiri ile katılım sağlanmıştır.
• Sertifikasyon uzmanlarınca hazırlanan “Bir Kaza Bir
Ders: Swissair Uçuş 111”, “Bir Kaza Bir Ders: Türkiye Hava Yolları TK981”, “İnsansız Hava Araçları ve
Sertifikasyon Çalışmaları STANAG 4671 & STANAG
4702” ve “Hava Aracı Harici Yük ve Silah Sertifikasyonu” başlıklarında makaleler, Savunma ve Havacılık
Dergisi’nin yıl içindeki sayılarında yayınlanmıştır.
• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uçuşa elverişlilik
sertifikasyonu alt yapı oluşturma faaliyetleri kapsamında “SHY-21 Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve
Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu
Yönetmeliği” hazırlama çalışmalarında danışmanlık
hizmeti sağlanmıştır.
Verilen hizmetin uluslararası alanda kabul edilebilirliğinin sürdürülebilmesi için disipliner bazda personel uzmanlık gelişim programlarına göre yetkinlik artırma ve
sürdürme faaliyetlerine devam edilmiştir.
Ses Altı ve Yüksek Hızlı Rüzgar Tüneli
Kavramsal Tasarım Analizi Projesi
Savunma sanayi projeleri öncelikli olmak üzere, yurt
içinde devam etmekte olan ve yakın zamanda hayata
geçmesi beklenen pek çok geliştirme projesinde, rüzgar tüneli testlerine duyulan ihtiyacın karşılanması için
gerekli rüzgar tünelleri gereksiniminin analiz edilmesi
projenin temel amacını oluşturmaktadır. Proje kapsamında ayrıca, kurulacak rüzgar tünellerinin projelendirilmesi aşamasında dikkate alınması gereken kriterlerin oluşturulması ve ihracat imkanları hususlarındaki
araştırmaların da sonuçlarının ortaya konulması hedeflenmektedir.
2013 yılı son ayında başlayan projede rüzgar tüneli potansiyel kullanıcı firmalar, araştırma ve akademik kurum ve kuruluşların katılımı ile SSM’de İhtiyaç Analiz
Anketi toplantısı gerçekleştirilmiş ve ilgililerden bu
doğrultudaki görüşlerini hazırlanan anket formları aracılığıyla bildirmeleri istenmiştir. Toplantı sonrasında
gelen anket formlarının incelenmesi ve değerlendirilerek rapor halinde yayınlanması 2014 yılının ilk aylarında
tamamlanacaktır.
24
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
F A A L İY E T AL ANL AR I
25
Danışmanlık ve Sertifikasyon Hizmetleri
Müşterek Taaruz Uçağı (JSF) Yerli Sanayi
Koordinasyon Faaliyetleri
Türkiye, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 2012 yılından itibaren ekonomik ömürlerini doldurmaya başlayacak olan F-4 ve F-16 uçaklarının yerini almak üzere ortaya çıkacak yeni nesil savaş uçağı gereksimini karşılamak
üzere JSF/F-35 Projesinde ABD ve İngiltere’nin önderliğini yaptığı ve toplam 9 ülkenin yer aldığı konsorsiyum
içerisinde yer almaktadır. Projeye, 1999 yılında Konsept
Gösterim Evresi (CDP) ile dahil olunmuş, sırasıyla 11
Temmuz 2002 tarihinde imzalanan uluslararası Mutabakat Muhtırası (MOU) ile, uçağın mühendislik geliştirme faaliyetlerini kapsayan ve halen devam etmekte olan
Sistem Geliştirme ve Gösterim (SDD) Evresi’nde, 3. seviye
ortak olarak yer alınmıştır. 2007 yılında imzalanan Mutabakat Muhtırası ile Projenin Production Sustainment
Follow on Development (PSFD) evresinde yer alınmıştır.
Projedeki mevcut planlamaya göre ilk uçakların 2017 yılında envantere girmesi öngörülmektedir.
JSF/F-35 Projesi kapsamında yerli sanayinin alacağı
iş payının artırılması amacıyla 2004 yılında alınan SSİK
kararı ile kurulan JSF Yerli Sanayi Koordinasyon Ekibi
Mayıs 2008’den bu yana çalışmalarını STM çatısı altında
sürdürmekte ve sanayi katılımını artırıcı faaliyetlerine
ilave olarak SSM tarafından yürütülen Proje Yönetim
faaliyetlerine de aktif olarak katılım sağlamaktadır.
2013 yılı içerisinde sanayi katılımını artırmaya yönelik
faaliyetler yerli ve yabancı ana ve alt yükleniciler nez-
dinde sürdürülmüştür. Proje ihtiyaçlarına paralel olarak SSM ve Hv.K.K.lığı temsilcileri ile birlikte yurt içi ve
dışında gerçekleştirilen toplantılar, çalışma grupları ve
çalıştaylara katılım sağlanmıştır. SSM tarafından talep
edilen proje yönetim faaliyetleri Hv.K.K.lığı ile koordinasyon içerisinde sürdürülmüştür. 2013 yılı içerisinde
motor analizi değerlendirmesi tamamlanmış, mühimmat analizi risk indirgeme çalışmaları sürdürülmüş,
Amerikan Hükümeti ile gerçekleştirilen MoU dokümanı müzakerelerine katılım sağlanmış, Türkiye’nin ev
sahipliğinde gerçekleştirilen ve projeye üye 9 ülkenin
üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen
JSF Yürütme Kurulu (JSF Executive Committee) toplantısının organizasyonu başarıyla gerçekleştirilmiştir.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Mühendislik
Danışmanlık Projesi
zamanlı olarak SSM’de görev yapmaktadır. Danışmanlık
hizmeti kapsamında SSM’de bulunan donanım, sistem
ve yazılım altyapısının analizi yapılmış ve kısa, orta ve
uzun vadede yapılması gereken iyileştirme ve geliştirme
kalemleri SSM yönetimi ile mutabık kalınan bir takvim
çerçevesinde uygulamaya alınmıştır.
2010 yılında BAE devlet firması ile imzalanan Mühendislik Danışmanlık Sözleşmesi kapsamında STM Kıdemli
Mühendisleri görevlendirilmiş ve firmanın yürütmüş
olduğu projelerde mühendislik danışmanlık hizmeti
verilmiştir. 2013 yılı içinde Danışman kadromuz bir kişi
ile artırılmış ve Mühendislik & Danışmanlık Hizmetleri kapsamında BAE’de çalışan personel sayımız dörde
yükselmiştir.
Proje kapsamında SSM hizmet birimlerinin gereksinim
duyduğu Performans Yönetim Sistemi (GPS), İnsan Kaynakları Uygulamaları (Harcırah, İş Başvurusu, Mal Bildirimi), Program Yönetimine Geçiş Uygulaması, Stratejik
Plan İzleme ve Raporlama, Doküman Gözden Geçirme
Uygulaması ve Sanayileşme Portalı ve İş Zekası Uygulaması gibi uygulamalar geliştirilmiş ve kurum hizmetine
sunulmuştur.
Bu proje STM’nin ilk yurt dışı danışmanlık projesi olup,
Türk savunma sanayinin de ilk nitelikli hizmet ihracatı
projesidir. Projenin başlatılması ile STM Vizyonu olarak belirttiğimiz “Teknoloji odaklı danışmanlık ve mühendislik çözümlerinde uluslararası düzeyde rekabet
edebilen saygın bir kuruluş olmak” hedefinde ilk adım
atılmıştır. Firmanın Sertifikasyon süreçlerinin STM tarafından geliştirilmesi için görüşmeler de 2013 yılı içerisinde sürdürülmüştür.
Kurum bilişim altyapısının yenilenmesine yönelik çalışmalar da 2013 yılı içinde sürdürülmüştür.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Bilişim
Sistemleri Danışmanlık Hizmeti
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), 2013 yılı Şubat
ayında kendi bünyesinde bulunan bilişim sistemlerinin
bakımı, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla halihazırda devam eden hizmetin devamına
yönelik danışmanlık alımı ihalesi açmıştır.
İhaleyi şirketimiz kazanmış ve bu hizmet kapsamında 2
Yazılım Uzmanı, 3 Sistem Yöneticisi ve 4 Teknisyen tam
Kazan Savunma ve Havacılık Sanayii
Kümelenmesi Projesi
Proje ile savunma ve havacılık sanayinde faaliyet gösteren yan sanayi /KOBİ’leri bir araya getirerek sağlıklı bir altyapı ve üretim ortamı yaratmak,firmalar arası
iletişim, bilgi aktarımı ve işbirliği kültürünü geliştirmek,TUSAŞ tesisi ile fiziksel komşuluk sayesinde, ilgili
yan sanayi /KOBİ’lere TUSAŞ ile yakın çalışma olanağı
sağlamak, yabancı ve yerli firmalar için cazibe merkezi
oluşturmak, laboratuar ve test merkezleri,sosyal donatılar, toplantı salonları, vb. ile bütünleşik ve modern bir
savunma ve havacılık sanayi üssü oluşturmak gibi kazanımlar hedeflenmektedir.
Bu doğrultuda, proje kapsamında Savunma Sanayii
Müsteşarlığına danışmanlık hizmetleri vermek üzere
SSM Sanayileşme Dairesi Başkanlığı ile STM arasın-
26
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
F A A L İY E T AL ANL AR I
27
Danışmanlık ve Sertifikasyon Hizmetleri
da 13 Haziran 2011 tarihinde 24 ay süreli bir sözleşme
imzalanmıştır. Projenin süresi 1 yıl uzatılmıştır. SSM
başkanlığında oluşturulan Danışma Kurulunda, kümelenmenin uzmanlaşmış fiziksel alt yapı ihtiyaçlarını karşılamak üzere Kazan Havacılık ve Uzay İhtisas Organize
Sanayi Bölgesi kurulması kararı alınmış olup, OSB kuruluş aşamasına geçilmiştir. Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler;
• Arazi ile ilgili çalışmaların yapılması, ilgili dairelerle
temasların sağlanması,
• Kümelenme işletim modeline ilişkin seçeneklerin incelenmesi ve alternatiflerin araştırılması,
• Model ve içeriğe yönelik Akademik çalışmalar yaptırılması,
• Literatür taraması ve örneklerin incelenmesi,
• Kümelenme alanındaki yurt dışı ve yurt içi etkinliklere katılım,
• Kümelenmenin içeriği ve hedef faaliyet alanlarının ve
teknolojilerin belirlenmesi,
• İlgili firma, kurum ve kuruluşlarla toplantıların yapılması,
• İş analizine yönelik saha çalışması ve firma mülakatlarının yapılması,
• Yurt dışı havacılık kümelenmeleriyle kümelenme ile
ilgili bilgi ve işbirliği amaçlı yazışmalar ve ziyaretlerin
gerçekleştirilmesi,
• Havacılık ve Uzay İhtisas OSB Kuruluş sürecindeki işlemlerin takibi olarak özetlenebilir.
Link-16 Birlikte Çalışabilirlik Projesi
Proje kapsamında verilen danışmanlık hizmeti tam zamanlı olarak 1 personel ile sürdürülmektedir.
nin en üst düzeye çıkartılması hedef alınmıştır. Proje
Link 16 Birlikte Çalışabilirlik Projesi Sözleşmesi, SSM
ile 20 Şubat 2009 tarihinde imzalanmış ve proje, avans
ödemesini müteakip 25 Ağustos 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Proje ile temel olarak, TSK unsurlarının
sahip olacağı Link 16 yetenekleri dahilinde, ulusal ve
uluslararası kapsamda, birlikte çalışabilirlik seviyesiKapsamında F-16 (PO-III ve PO-IV), HİK, KC-135, C-130,
MAK (Muharebe Arama Kurtarma), A-400M, F-35 (JSF),
Hava SOJ, Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma
Sistemi (LORAMIDS), ACCS-ARS, MİHA (Muharip İnsansız Hava Aracı), ÇAVLİS, Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi
(HvBS) Muharebe Yönetim Modülü, MASE Harekat Yazılımı Link 16 Modülü-CSI (CRC System Interface), SOM
(Standoff Mühimmat), OİHSFS (Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi - C2 Tipi ve OİHSFS (Orta İrtifa Hava
Savunma Füze Sistemi - NonC2 Tipi platformlarının
sahip olması gereken Link 16 kabiliyeti, birlikte çalışabilirlik bakış açısıyla belirlenmektedir. Proje kapsamında Link 16 Birlikte Çalışabilirlik Yazılım Veritabanı
Araçları (eSMART) tedarik edilmiştir. Alt yüklenici LMUK
IS&S ile STM arasında gerçekleştirilmesi planlanan tüm
faaliyetler tamamlanmıştır. Birlikte çalışabilirliğin arttırılmasına yönelik uluslararası arenada kabul görmüş
iSMART sistem mühendisliği süreçleri baz alınarak STM
Taktik Data Link süreçleri oluşturulmuştur. SSM/TSK ile
STM arasında ulusal gereksinimleri belirleme, birinci
blok platformlar (F-16, HİK, C-130) ve ikinci blok platformlar (ÇAVLİS, A-400M, LORAMIDS, MASE CSI-CRC)
kapsamındaki tüm Birlikte Çalışabilirlik dokümanları
hazırlanmış ve SSM/TSK tarafından kabul edilmiştir.
Birlikte Çalışabilirlik ile ilgili karşılaşılabilecek her
türlü problemin tespit edilmesi ve problem kaynağının
ortaya çıkartılarak çeşitli seviyelerde gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlanması amacıyla biri
Hv.K.K.lığı Ahlatlıbel Hava Radar Mevzii Komutanlığı’nda, diğeri STM Link 16 Birlikte Çalışabilirlik Proje
Ofisi’nde yer alan iki adet Sentetik Yer Birlikte Çalışabilirlik Test Ortamı (SYBTO) kurulmuştur. SYBTO laboratuarları ile Link 16 ağ tasarımı, terminal ilklendirmesi
ve testi, simülasyon, veri kaydı, çevrim içi ve çevrim dışı
mesaj analizi kabiliyetleri kazanılmıştır. Kurulumundan
bu yana SYBTO, platform kabulleri ve birlikte çalışabilirlik değerlendirmeleri kapsamında simülasyon, canlı
test ve analiz amacıyla yoğun olarak kullanılmaktadır.
Projede görevli STM personeli tarafından Hv.K.K.lığı
ve SSM.lığı personelinden oluşan ekiplere Taktik Data
Link eğitimleri verilmektedir. Bunlara ek olarak, SSM/
TSK’ya TDL ile ilgili projelere yönelik olarak danışmanlık, teknik destek ve eğitim hizmetleri sağlanmaktadır.
Danışmanlık hizmetleri kapsamında aşağıdaki faaliyetler başarıyla yürütülmüştür.
2013 yılı içerisinde;
• 5 farklı TSK platformunun Link 16 Teknik Şartnameleri hazırlanmış ve SSM/TSK nezdinde kabul testleri
başarıyla tamamlanmıştır.
• TSK/SSM ve Türk Savunma Sanayii Firmalarına Link
16 ve Taktik Data Linkler ile ilgili çeşitli eğitimler
sağlanmıştır.
• Uluslararası toplantı/konferans/seminer’lerde davetli
olarak sunumlar gerçekleştirilmiştir.
• Almanya’da bulunan NATO Okulu’nda Proje Yöneticileri tarafından Irak Askerlerine 1 haftalık eğitimler
sağlanmıştır.
• TSK’nin sahip olacağı Link 16 yetenekli platformlar
için yürütülen modernizasyon projelerine danışman
olarak katkı sağlanmıştır.
Uydu Uzay Alt Birim ve Teknolojileri Yol
Haritası
Uydu Uzay Alt Birim ve Teknolojileri Fizibilite Projesi,
Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı talepleri doğrultusunda STM
A.Ş. koordinasyonunda ve ülkemizin önden gelen üniversite, araştırma kurumları ve firmaları katılımıyla teşkil edilen çalışma grupları dahilinde yürütülmek üzere 5
Temmuz 2012 tarihinde imzalanmıştır.
28
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
F A A L İY E T AL ANL AR I
29
Danışmanlık ve Sertifikasyon Hizmetleri
200’den fazla farklı katılımcının girdileri ile yürütülen
ve orta vadede tedarik etmeyi planladığı uydu sistem-
22 Mayıs 2013’de SSM’de gerçekleşen geniş katılımlı
de imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Fizibilite çalışma-
çalışma kapsamında kısa, orta ve uzun vadede milli
lerine yönelik kestirimler ve dünyada yaşanan geliş-
kapanış toplantısı ile sona eren Uydu Uzay Alt Birim ve
sı kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler ile MTDL
uydu ve uzay sanayii tarafından hedeflenmesinde fay-
melerden yola çıkarak detaylı bir uydu teknolojileri
Teknolojileri Yol Haritası çalışması, ortak akılla ülkemi-
sistemine ilişkin olarak Kullanıcı ihtiyaçlarının ortaya
da olacağı değerlendirilen alt birim ve teknolojiler ile
kırılımı ortaya konmuş ve sistematik bir yaklaşımla
zin kendi uydularını ve ilgili sistemlerini geliştirme aşa-
konulabilmesi amaçlanmakta ve sistemin kritik isterle-
uzay şartlarında kullanılabilir düzeyde tarihçe biriki-
ülkemiz açısından önem teşkil ettiği değerlendirilen
masında izlenmesi gereken yol ve stratejiler bakımın-
rinin beklenen detay seviyesinde oluşturulması planlan-
mine sahip ürünlerin geliştirilmesinde izlenmesi ge-
öncelikli teknoloji alanları belirlenerek bu alanlar-
dan somut öneriler sunan bir çalışma olmuştur.
maktadır.
reken yöntemler ortaya konmuştur. Ülkemizin uydu
da faaliyet gösteren firma, araştırma merkezleri ve
ve uzay teknolojileri konusunda sahip olduğu imkan
üniversiteler tarafından hazırlanan 130’un üzerinde
Milli Taktik Data Link Fizibilite Projesi
2013 yılı içerisinde yürütülen çalışmalarda Link 16 ve
ve kabiliyetler, mevcut iş gücü ve uzmanlık dağılımla-
Proje önerisi tarihçe kazanım planı çerçevesinde de-
Milli Taktik Data Link Fizibilite Projesi Sözleşmesi, Sa-
Link 22 sistemleri gibi güncel, teknolojik ve operasyonel
rı belirlenmiştir. Çalışma kapsamında ülkemizin kısa
ğerlendirilmiştir.
vunma Sanayii Müsteşarlığı ile 23 Temmuz 2012 tarihin-
kullanım açısından olgun mevcut teknolojiler ve ulus-
lararası teknik eğilimler göz önünde tutularak ve çalışmalara baz teşkil edilerek faaliyetler sürdürülmüştür.
Söz edilen sistemlerin kullanmakta olduğu teknolojiler
incelenmiş ve önemli görülen güçlü yönler için MTDL
sistemine de girdi olması sağlanmıştır. MTDL Fizibilite
Çalışması Sözleşmesi kapsamında STM A.Ş. tarafından
gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Milli Taktik Data
Link Sisteminin geliştirilmesi gereklilikleri / ülkemize
sağlayacağı kazanımlar / taslak proje takvimi ortaya konulmuştur.
Fizibilite kapsamında, kullanıcı gereksinimlerinin derlenmesi, olası Milli Taktik Data Link’in geliştirilmesi
konusunda yurt içi firmaların ve yurt dışı firmaların
yeteneklerinin ortaya konulması amacıyla, Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı,
Yurt içi firmalar ve Yurt dışı firmalara yönelik soru hazırlanmış ve cevapları edinilmiştir. Ayrıca yurt içinde
faaliyet gösteren 9 firmanın yetenekleri detaylı olarak
analiz edilerek fizibilite raporu içerisinde bu bilgilere
yer verilmiştir.
Uydu Fırlatma Merkezi Kurulumu Projesi
Yapılabilirlik Etüdü
31 Ekim 2012 tarihinde Türkiye’de bir Uydu Fırlatma
Merkezi Kurulumu’na yönelik olarak yapılabilirlik etüdü
hazırlanması için SSM.lığı ile sözleşme imzalanmıştır.
Çalışmada Türkiye’nin kesintisiz uzaya çıkmasını sağlayacak bir sistemin temel teknik özellikleri belirlenmiş,
böyle bir sistemin Türkiye’ye kazandırılmasına ilişkin
mevcut altyapı da değerlendirilerek tedarik modelleri,
maliyet ve takvim hususları irdelenmiştir. Yapılabilirlik
raporu SSM’ye teslim edilmiştir ve SSM’nin düzeltme
istekleri üzerinde çalışılmaktadır.
Yazılım Geliştirme Teknolojileri
Mükemmelleştirme Fizibilite Projesi
Yazılım Geliştirme Teknolojileri Mükemmelleştirme Fizibilite Projesi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile 31 Aralık
2013 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Proje
kapsamında Savunma Sanayii sektöründe seçilen firma(lar)ın incelenerek kullanılan yazılım geliştirme teknolojileri ve uygulamaları yönünden ihtiyaçların belirlenmesi,
bunlara yönelik araştırma konularının tespiti ve bu sonuçlardan hareketle sektöre yönelik değerlendirmeler
yapılması ve bir mükemmelleştirme modeli oluşturmasına yönelik hizmetlerin sağlanması hedeflenmektedir.
Toplam 5 faz içerisinde yurt içi ve yurt dışından akademik
danışmanlarla beraber yürütülecek olan Projenin 2 yıl
içinde tamamlanması hedeflenmektedir.
Uydu Tabanlı Yaklaşma İniş Sistemleri
Yapılabilirlik Etüdü Projesi
Uydu Tabanlı Yaklaşma İniş Sistemleri Yapılabilirlik
Etüdü Projesi Sözleşmesi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile 31 Aralık 2013 tarihinde imzalanarak yürürlüğe
girmiştir. Çalışma kapsamında askeri ve sivil havacılık
kurumları tarafından ihtiyaç duyulan, gece ve kötü hava
şartlarında uçakların güvenli bir şekilde havaalanlarına yaklaşmalarını ve inişlerini sağlayacak Uydu Tabanlı
Yaklaşma İniş Sistemleri’nin mümkün olan en üst düzeyde yurt içi imkânlarla geliştirilmesi için gereken
faaliyetlerin fizibilitesi yapılacaktır. Çalışmanın ilk aşamasında askeri ve sivil kullanıma yönelik Operasyonel
Konseptin oluşturulması; ikinci aşamada ise Taslak Sistem Mimarilerinin Belirlenmesi ve Sertifikasyon Sürecinin Tanımlanması gerçekleştirilecek, Sistemlerin Yurt
içinde Geliştirilmesi ve Pazar Analizi ile beraber Yapılabilirlik Etüdü Raporu tamamlanacaktır. Projenin 2014
yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
30
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
F A A L İY E T AL ANL AR I
31
İhracat ve Lojistik Hizmetleri
Danışmanlık ve mühendislik hizmetlerinin yanısıra, ihracat çalışmaları ve tedarik projeleri üstlenilmesine yönelik çalışmalar geliştirilmektedir. Sektördeki projelerin
gelişim hızına bağlı olarak İhracat çalışmaları ile Lojistik
Destek ve eski platformların modernize edilmesi ihtiyacı
önümüzdeki dönem içerisinde büyük bir pazar oluşturacağı değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda sektör içindeki koordinasyon görevinin STM
tarafından yürütülmesi, şirketimiz açısından önemli fırsatlarıda beraberinde getirmektedir.
İhracat Geliştirme Projesi
SSM.lığı ile şirketimiz arasında 11 Mart 2011 tarihinde imzalanan İhracat Geliştirme Projesi Hizmet Sözleşmesi kapsamında, yurt dışında SSM.lığı tarafından belirlenen ülkelerde savunma sanayii işbirliği ofislerinin kurulması ve işletilmesi,
tanıtım hizmetleri ve pazar araştırmalarına yönelik detaylandırılan hizmetlerin
şirketimiz tarafından gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Proje ile, Savunma Sanayii İcra Komitesi Kararı
çerçevesinde SSM İhracat Stratejisi dokümanı temel
alınarak Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Avrupa, Orta Asya, G.Doğu Asya ve Orta Doğu olarak belirlenen bölgelerde 2011 yılından itibaren SSM’ye bağlı
olarak çalışacak Savunma Sanayii İşbirliği Ofislerinin
kurulmasına başlanmıştır. Belirtilen bu amaçlara yönelik olarak, ilk aşamada Orta Doğu bölgesi için Riyad / Suudi Arabistan’da, Kuzey Amerika bölgesi için
Washington DC / ABD’de ve Avrupa-NATO bölgesi için
Brüksel / Belçika’da Savunma Sanayii İşbirliği Ofisleri
kurulmuştur.
2013 yılı içinde Orta Asya bölgesi için Astana / Kazakistan’da Savunma Sanayii İşbirliği Ofisi kurulmuştur.
10 Aralık 2013 tarihinde Milli Savunma Bakanımız Sn.
İsmet Yılmaz’ın teşrifleriyle ofis resmi açılışı yapılmış
ve SSM Astana Savunma Sanayii İşbirliği Ofisi savunma sanayii işbirliği faaliyetlerinde bulunmak üzere
faaliyete geçmiştir. Sektörün ihracat pazarındaki ihtiyaçları dikkate alınarak 2014 yılında en az 2 tane ilave
ofisin açılması planlanmaktadır.
Anayurt Güvenliğine Yönelik Özel Maksatlı
Teçhizat ve Hizmet Alımı Projesi
ler çerçevesinde uygulanacaktır.
Dikey Rüzgar Tüneli Kesintisiz Güç Kaynağı
Tedarik Projesi Bilgileri
Özel Kuvvetler Komutanlığı kışlasnda bulunan Dikey
Rüzgar Tüneli, uçaktan atlayışla çok kısa (10.000 feeten atlama durumunda 45 sn.) süren serbest düşüş
eğitimlerini yerde kesintisiz ve emniyetli bir ortamda
gerçekleştirebilmek amacıyla yapılmıştır.
Ancak tesisin şehir şebekesinde sıklıkla elektrik kesilmesi yaşandığından Kesintisiz Güç Kaynağı ihtiyacı
doğmuştur. Projenin sözleşmesi 02 Nisan 2013 tarihinde imzalanmış, KGK panoları mevcut depoya yerleştirilmiş, aküler ise yeni yapılan depoya konularak
mevcut sistem ile irtibatlandırılmıştır.
SSM ile STM arasında 04 Haziran 2007 tarihinde imzalanan “ Anayurt Güvenliğine Yönelik Özel Maksatlı
2013 yılı içerisinde seçtiğimiz alt yüklenicinin tasa-
Teçhizat ve Hizmet Alım Sözleşmesi” çerçevesinde
rım çözümü, sözleşmede yazılandan farklı olduğu
Türk Silahlı Kuvvetlerinin İç Güvenlik Harekatı uygu-
için sözleşme değişikliği yapılmış, şirket içi testler
lamalarında ihtiyaç duyduğu her türlü silah, teçhizat,
ise başarıyla tamamlanmıştır. Ancak bu esnada, mo-
araç, mühimmat vb. malzemelerin tedarik edilerek
tor hızlarını kontrol eden sürücülerimizin (Frekans
TSK’ya teslim edilmesi, garanti süresi boyunca teda-
Çeviriciler) KGK’dan bağımsız olarak ve rastgele za-
rik edilen malzemelerin bakım ve servis hizmetlerinin
manlama ile durduğu görülmüştür. Sorunun daha
sağlanmasına yönelik hizmet ve ihtiyaçların alt yük-
önceden sürücüleri kontrol etmesi için irtibatlandı-
leniciler ile koordinasyonunun sağlanmasını amaçla-
rılan Kontrol Sistemindeki PLC’lerden kaynaklandığı
maktadır.
düşünülmekte olup, çözüm için arayışlar devam etmektedir.
2014 yılı içinde, TSK ihtiyacı olarak 172 kalem muhtelif malzemenin tedarik edilmesi için gerekli plan-
Ayrıca yapılan sözleşme değişikliği sonucu değişen
lama yapılmıştır. Projede hizmet kalitesini artırmak,
gereksinimler için TDAP (Test ve Değerlendirme Ana
TSK ve Müşteri isterlerini en kısa sürede ve etkin bir
Planı) ile Kabul ve Muayene Test Prosedürü SSM gö-
şekilde karşılamak için, gerekli personel takviyesi ve
rüşlerine istinaden güncellenmiş olup SSM onayı alı-
eğitimlerine yönelik faaliyetler planlanmış ve süreç-
nır alınmaz Kabul çağrısı yapılacaktır.
32
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
F A A L İY E T AL ANL AR I
33
Denizcilik ve Ürün Geliştirme Projeleri
Savunma, kamu ve deniz sektörlerinde, ileri teknoloji gerektiren alanlarda proje yönetimi, sistem ve yazılım mühendisliği, teknik ve lojistik destek hizmetleri sağlamayı,
kritik teknolojileri ülkemize kazandırmayı hedefleyen STM,
teknoloji odaklı danışmanlık ve mühendislik çözümleriyle
uluslararası düzeyde rekabet edebilen bir kuruluş olma çalışmalarını geliştirerek sürdürmektedir.
MİLGEM Projesi
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en önemli projelerinden biri olan Denizaltı Savunma Harbi ve Keşif Karakol Gemisi (MİLGEM) Projesi kapsamında, SSM (Savunma Sanayii
Müsteşarlığı) ile STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Tic. A.Ş.) arasında;
• 13 Nisan 2006 tarihinde “Prototip Gemi Dizayn Hizmetleri ve Platform İnşa ve
Donatım Malzeme ve Hizmetlerinin Tedarik Sözleşmesi” imzalanmış,
• 09 Nisan 2007 tarihinde Prototip Gemi için ihtiyaç duyulan İkinci ve Üçüncü paket
dizayn, inşa ve donatım malzeme ve hizmetlerini de kapsayacak şekilde sözleşme revize edilmiş (Rev.-01),
• 25 Haziran 2009 tarihinde MİLGEM Dizayn Hizmetleri ve Platform İnşa ve Donatım Malzeme ve
Hizmetlerinin Tedarik Sözleşmesi revize edilerek
(Rev.-02), MİLGEM Projesinin ikinci gemisini de
kapsayacak şekilde yeniden imzalanmıştır.
STM’ye verilen görev, gemi dizaynı, klaslama hizmetleri, model deneyleri, gemi savaş sistemleri ve ana
tahrik sistemi hariç, diğer tüm sistemlerin, geminin
inşasında kullanılacak inşa/donatım malzemelerinin
ve geminin inşası süresince ihtiyaç duyulacak dizayn
dahil, tüm hizmetlerin sağlanmasıdır. Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin en önemli projelerinden biri olan Denizaltı Savunma Harbi ve Keşif Karakol Gemisi (MİLGEM)
Projesi kapsamında, Dz.K.K.lığı tarafından hazırlanan
veya onaylanan teknik şartnamelere göre, gemi inşa
ana zaman planına uygun olarak, belirlenen bütçe
sınırları içerisinde, azami oranda yerli katkı hedefini gerçekleştirecek şekilde ve savaş gemisine uygun
yüksek kalite standartlarında gerekli malzeme ve hizmet tedarik faaliyetleri sürdürülmüştür.
Prototip Gemi TCG HEYBELİADA (F-511) 27 Eylül 2011,
İkinci Gemi TCG BÜYÜKADA (F-512) 27 Eylül 2013 tarihinden itibaren hizmete girmiş ve DzKK.lığı’nda görev
yapmaya başlamıştır. 2013 yılı sonu itibariyle her iki
gemi için garanti periyodu kapsamındaki faaliyetleri
devam edilmektedir.
Pakistan Denizde İkmal Tankeri Projesi
Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı tarafından Pakistan Deniz Kuvvetleri ihtiyacının karşılanmasına yönelik
olarak Karaçi Tersanesi’nde inşa edilmek üzere 1 adet
Denizde İkmal Tankeri (Fleet Tanker) Tedarik Projesi
kapsamında; Dizayn Paketi, Malzeme, Ekipman, ELD,
Yedek Parça, Test ve Tecrübelerin yapılması, Tersane
ve Kullanıcı Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetlerinin
verilmesini içeren Sözleşme, Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı ile STM arasında 22 Ocak 2013 tarihinde
Rawalpindi/Pakistan’da imzalanmıştır.
Askeri gemi inşaası konusunda dost ve kardeş ülke
Pakistan ile Türkiye arasında bir ilk olan bu proje, savunma ve gemi inşa sanayi alanında önemli, örnek ve
özgün bir işbirliği projesidir. MİLGEM Projesi ile aske-
ri gemi inşaası alanında büyük atılım yapan gemi inşa
sanayimiz açısından; tasarım ve mühendislik hizmeti
ihracı yanısıra gemi inşa sanayi için büyük önem arz
eden, gemi inşa yan sanayi ürünlerinin ihracına imkan
verecek bir proje özelliğindedir.
Proje kapsamında Pakistan Deniz Kuvvetleri için dizayn
edilen 15600 tonluk Tanker yaklaşık 155 m. boyunda, Denizde İkmal Sistemi (RAS/FAS) ve helikopter iniş/kalkış
imkanına sahip olacak ve 20 knot sürat yapabilecektir.
Denizde İkmal Tankerinin, Dizayn faaliyetleri Türkiye’de
yürütülecek, geminin inşaası ve donatımı şirketimiz tarafından tedarik edilerek Pakistan’a sevk edilecek gemi
inşa malzeme/cihaz/sistemleri ile Karachi Tersanesi
(KS&EW) tarafından gerçekleştirilecektir.
Yaklaşık dört sene içerisinde tamamlanacak projenin
önemli kilometre taşlarından birisi olan “Saç Kesme Töreni” 27 Kasım 2013 tarihinde KS&EW Tersanesi/Karachi’de
icra edilmiş ve geminin inşaasına başlanmıştır.
Yeni Tip Denizaltı Projesi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DzKK) Gölcük Tersanesi
Komutanlığı’nda inşa edilecek, havadan bağımsız tahrik sistemine sahip 214 sınıfı 6 (altı) adet denizaltının
inşasına yönelik olarak, HDW-MFI İş Ortaklığı ile 12
Aralık 2009 tarihinde alt yüklenicilik sözleşmesi imzalanmıştır.
Proje yaklaşık olarak 11 yıl sürecektir. Türkiye’nin bu
çok önemli ve tarihi askeri projesinde STM’nin üstlenecegi görevler arasında dizayn, mühendislik ve sistem entegrasyon faaliyetlerine katılım sağlanması,
DzKK Gölcük Tersanesine ihtiyaç olduğunda destek
sağlanması, yaklaşık 18.000 kalem malzemenin yer-
34
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
F A A L İY E T AL ANL AR I
35
Denizcilik ve Ürün Geliştirme Projeleri
lileştirme çalışması, projede yerli katkının artırılması,
denizaltı mukavim olmayan tekne bloklarının ve bazı
GRP ünitlerin (Denizaltı Kompozit Üstyapısı) yurt içinde imal ettirilmesi yer almaktadır.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DzKK) Gölcük Tersanesi
Komutanlığı’nda inşa edilecek, havadan bağımsız tahrik sistemine sahip 214 sınıfı 6 (altı) adet denizaltının
inşasına yönelik olarak 2013 yılı içerisinde;
Ayrıca, tersane ve batarya fabrikası altyapısının geliştirilmesi, denizaltı inşa faaliyeti kapsamında tersanenin ihtiyaç duyabileceği malzeme ve hizmetlerin
tedariki ile entegre lojistik destek dokümantasyon ve
hizmetlerinin temini de STM tarafından yapılacaktır.
• Mukavim Tekne Üretim Hattı Ana Tezgahlarının
(RWS, RSWS, SWS, Bending Machine Support Device
ve FDPCM) teslimi tamamlanarak, denizaltı Test
Section imalatına başlanmıştır.
• Kemere Puntalama ve Kaynakağzı Açma Tezgahının
modernizasyonu tamamlanarak teslimi yapılmıştır.
• 5 Eksenli “Makine Overhol Kaportası” İşleme Frezesi imalatına yönelik dizayn faaliyeti tamamlanmış,
üretim faaliyetlerine devam edilmiştir.
• Sekiz kişilik STM dizayn ekibi, proje kapsamında
HDW Almanya tesislerinde icra edilen dizayn faaliyetlerine katılım sağlamaya devam etmiştir.
• Denizaltı platformuna ve özellikle de modernizas-
• HDW’nin tersane altyapısı ve denizaltı inşa sistem/
yonuna yönelik; dizayn, mühendislik ve entegrasyon
malzemeleri için yolladığı spesifikasyonlar üzerinde
konularında teknolojik birikim ve kabiliyet kazanımı
teklif hazırlama çalışmalarına devam edilmiş, veri-
kapsamında HDW-Almanya’da dizayn faaliyetlerine
len teklifler içerisinden Sıvı Oksijen Tankları tedari-
katılan Dizayn Ekibinin öncülüğünde başlatılan kon-
ki için sipariş alınmıştır.
sept dizayn çalışmasına devam edilmiştir.
Ay Sınıfı Denizaltı Cihaz/Sistem Yenileme
Projesi
Proje, 15 Aralık 2010 tarihinde yapılan SSİK Toplantısında STM ile sözleşme görüşmelerine başlanılması kararı ile başlamış olup, proje kapsamı STM-SSM,
STM-Aselsan, STM-Zeiss ve STM-Raytheon sözleşmeleri 30 Mart 2011 tarihinde imzalanmıştır. Yaklaşık 4,5
yıl sürecek proje ile TCG DOĞANAY ve TCG DOLUNAY
denizaltılarının Elektronik Destek, Hücum ve Seyir Periskopları ve Atalet Seyir Sistemleri yenilenecektir.
2013 yılı içerisinde projede Montaj ve Entegrasyon faaliyetlerine devam edilmiştir. Bu kapsamda; TCG DOLUNAY (S-352)’a Atalet Seyir Sistemi, ED Sistemi ve
Periskop Sisteminin montaj ve entegrasyonu ile Atalet
Seyir ve ED Sistemlerinin Liman Kabul Testleri (HAT)
başarıyla tamamlanmıştır. 2014 başında Seyir Kabul
Testleri (SAT) icra edilerek, sistemlerin teslimi tamamlanacaktır. 2014 yılı içerisinde, daha önce 2012
yılında Ataletsel Seyir Sistemi entegre edilen TCG DOĞANAY (S-351)’a, ED ve Periskop Sistemlerinin montaj
ve entegrasyonları yapılacaktır.
Denizde İkmal ve Muharebe Destek
Gemisi Projesi
SSM ile, Denizde İkmal ve Muharabe Destek Gemisi
(DİMDG) Projesi kapsamında, Denizde İkmal ve Muharabe Destek Gemisi (DİMDG) Tasarım Paketi Tedariği
Sözleşmesi, 1 Ekim 2012 tarihinde imzalanmıştır.
Proje kapsamında STM; Form Optimizasyonu ve Model
Deneylerinin İTÜ tarafından yapılması, Gemi tasarımı
için gerekli olan yapısal konstrüksiyonun boyutlandırılması ve yapısal analizlerin gerçekleştirilmesi, 3-Boyutlu CAD/CAE faaliyetleri gerçekleştirilerek, geminin
3-Boyutlu Modelinin hazırlanması, Geminin Elektrik
Sisteminin tasarımının yapılması, Hava Emiş Sistemi
ve Egzoz Sistemi analizleri ve yerleşimlerinin yapılması, Gemide yer alması öngörülen sistem/cihazlara
ilişkin olarak ihtiyaç duyulan Teknik Bilgilerin üretici
firmalardan temini ve incelenmesi sorumluluklarını
üstlenmiştir.
2013 yılı içerisinde gemi teknik isterlerinin belirlenmesine yönelik ön dizayn ve fonksiyonel dizayn çalışmaları yapılmıştır. STM, ülkemize katma değeri olacak
mühendislik ağırlıklı dizayn görevleri ile önemli sorumluluk üstlendiği bu projede, dizayn çalışmalarında
Deniz Kuvvetleri Dizayn Proje Ofisi ile bir iş paylaşımı
çerçevesinde koordineli çalışılmıştır.
Gemi Kullanma Hizmetleri
2010 yılı içerisinde, SSM tarafından özel sektör tersanelerinde inşa ettirilen platformların Seyir Kabul Testleri (SAT) süresince geminin kullanılması hizmetinin
verilmesine yönelik olarak STM bünyesinde Gemi Kullanma Grubu teşkil edilmiştir.
Gemi Kullanma Grubu tarafından, DEARSAN A.Ş. ile
imzalanan sözleşme kapsamında 2013 yılı sonu itibarıyle inşaası tamamlanan 12 adet Yeni Tip Karakol
Botu’nun seyir tecrübeleri süresince Gemi Kullanma
Hizmeti verilmiştir.
Bahçeşehir Üniversitesi Güvenli Optik
Haberleşme Sistemi Projesi
Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Denizaltı Gemisi-Helikopter arasında Güvenli Optik Haberleşme Sistemi Ar-Ge
Projesi kapsamında, STM ile BAU arasında 03 Aralık 2012
tarihinde Danışmanlık Hizmeti Sözleşmesi imzalanmıştır.
36
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
F A A L İY E T AL ANL AR I
37
Denizcilik ve Ürün Geliştirme Projeleri
Proje, dalmış durumda bulunan platform ile hava vasıtasının belirli bir nanometre dalgaboyunda optik olarak
muhaberesini sağlayacaktır.
STM, anılan Projede BAU’ne Danışmanlık hizmeti verilmektedir.
ATAK Sayısal Harita Görev Destek
Sistemi Projesi
ATAK helikopterine (T-129) ait Sayısal Harita ve Görev
Planlama Sistemleri’nin geliştirilmesini ASELSAN’ın
Altyüklenicisi olarak STM üstlenmiştir. Sözleşmesi
5 Şubat 2010 tarihinde imzalanan proje kapsamında,
59 adet T-129 helikopterine yüklenecek Sayısal Harita Yazılımı, 30 adet Görev Planlama İstasyonu, 15 adet
Taşınabilir Görev Planlama İstasyonu, Sayısal Harita
Emülatörü ve Sayısal Harita Donanım Sınama Yazılımı
geliştirilmiştir.
Kullanılabilirlik açısından insan-makina arayüzleri ko-
nusunda uzmanlaşmış bir firmayla Görev Planlama İstasyonu’nun arayüzlerine yönelik çalışılmış, yazılımın
üzerinde çalışacağı ergonomik bir konsol tasarım ve
üretimi gerçekleştirilmiştir. Benzer şekilde, sistemlere ait Kullanıcı Kılavuzları da aynı altyükleniciyle
çalışılarak üretilmiştir. Gerçekleştirilen Kalifikasyon
Testleri’nde kullanıcı tarafından insan-makina arayüzleri, üretilen konsollar ve kullanıcı kılavuzları konusundaki yaklaşım kabul görmüştür. Belirli aralıklarla
gerçekleştirilen kullanılabilirlik testleriyle sistemlerin
arayüzlerinin kolay kullanılabilirlik açısından sürekli
iyileştirilmesi hedeflenmektedir.
ve verifikasyon süreçleri konusunda ciddi bir tecrübe ve
altyapıya sahip olmuştur.
İlk Kabul ve Ön Kabul’leri tamamlanan sistemlere ait
Nihai Kabul’e yönelik yürütülen Kalifikasyon Testleri başarıyla sonuçlandırılmıştır. Gerçekleştirilen Sayısal Harita uçuş testlerinde test pilotlarından oldukça olumlu
geri bildirim alınmıştır. DO-178B emniyet-kritik yazılım
geliştirme esaslarına uygun olarak geliştirilen Sayısal
Harita Sistemi ile STM, aviyonik yazılımların validasyon
Jandarma Genel Komutanlığı Helikopterleri
Sayısal Harita ve Görev Planlama Sistemleri
ASELSAN-STM arasında 16 Şubat 2009 tarihinde imzalanan sözleşmeyle Jandarma Genel Komutanlığı’na
ait Sikorsky S-70A helikopterlerinin modernizasyonu
kapsamında Sayısal Harita ve Görev Planlama Sistemleri’nin geliştirilmesine başlanmıştır. Proje kapsamında STM, 28 adet Sayısal Harita Sistemi, 2 adet Sabit, 8
adet Taşınabilir Görev Planlama Yer İstasyonu, 12 adet
Taktik Gösterim Ekranı’nın tasarım, geliştirme ve üretiminden sorumludur.
İki sürüm olarak teslimatı planlanan Sayısal Harita
Sistemi’nin I. Sürümünün Haziran 2013 içerisinde testleri tamamlanmıştır. Haziran 2013 tarihinden itibaren
bir S-70A helikopterinde operasyonel olarak kullanılan
Sayısal Harita Sistemi’yle ilgili Mart 2014’e kadar prototip fazının tamamlanması ve seri üretim fazına geçilmesi planlanmaktadır.
YARASA Görev Destek Sistemi (GDS) Projesi
Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Kuvvetler Komutanlığı envanterindekiBlack Hawk helikopterlerinin aviyonik modernizasyonu için SSM tarafından başlatılmış olan Yarasa Projesi kapsamında Görev Destek Sisteminin milli
olarak geliştirilmesi amacıyla, kuruluşumuz TAİ’nin alt
yüklenicisi olarak görev yapmaktadır. STM tarafından
tamamen milli olarak geliştirilen yazılımın kalifikasyon
testleri tamamlanmıştır. Yer Birimi tedariki ve testleri
tamamlanmış ve Özel Kuvvetler Komutanlığına teslim
edilmiştir. Hava Birimi donanımı kalifikasyon testleri,
uçak entegrasyonu ve uçuş testleri başarı ile tamam-
lanmıştır. 30 Aralık 2010 tarihinde dördüncü helikopter
teslimatı da Özel Kuvvetler Hava Grup Komutanlığı’na
yapılmıştır.
Proje 2013 yılı içerisinde pasif olarak devam etmiştir.
Kasım 2013 ayında TUSAŞ, STM tarafından JHM Projesinde geliştirilen ürünün, Yarasa Helikopterlerinde,
mevcut GDS çözümü yerine bedelsiz olarak uygulamasını talep etmiştir. Bu çerçevede görüşmeler devam etmektedir.
ERCİYES Yer Görev Planlama Birimi
(YGPB) Projesi
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na (Hv.K.K.lığı) ait 7 (yedi)
adet C-130E ve 6 (altı) adet C-130B tipi uçağın aviyonik
modernizasyonu için SSM tarafından başlatılmış ERCİYES Programı kapsamında TUSAŞ alt yüklenicisi olarak
STM Yer Görev Planlama Biriminin (YGPB); yazılımının
geliştirilmesinden; kullanıcı tesislerinde kurulmasından, test ve doğrulamasının yapılmasından; kullanıcı ve
bakım eğitimi verilmesinden sorumludur.
YGPB projesi kapsamında STM tarafından Kayseri’de
konuşlanacak 1 (bir) adet sabit planlama birimi ve 1
(bir) adet yedeği, 15 (onbeş) adet askeri standartlarda
taşınabilir planlama birimleri ve 1 adet yazıcı teslim
edilecektir. YGPB ile Jeppesen, Dafif havacılık veritabanları, itihbarat verileri, haberleşme ve seyrüsefer
verilerinin sisteme yüklenmesi, kıymetlendirilmesi,
harita gösterimi ve coğrafi bilgi sistemi araçları, IFR ve
VFR rota planlama, kargo planlama, atma ve atlatma
planlama, engel, yeryüzü çarpma ve tehdit analizi gibi
rota analizleri, raporlama, HvBS Entegrasyon, görev
öncesi prova, hava birimine veri aktarımı ve görev sonu
değerlendirme temel yetenekleri sunulmaktadır.
38
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
F A A L İY E T AL ANL AR I
39
Denizcilik ve Ürün Geliştirme Projeleri
Veri hazırlama ve veri yönetimi odaklı olan 1. Faz kabul testleri 13-17 Ağustos 2012, görev planlama odaklı
olan 2. Faz kabul testleri 21-28 Ağutos 2013 tarihlerinde tamamlanmıştır. Canlı ortamda HvBS entegrayonunun gösterileceği 3. Faz kabul testleri Şubat 2014
içerisinde yapılması, planlanmıştır.
ALTAY Tank Komuta Kontrol Muhabere ve
Bilgi Sistemi Projesi (TKKMBS)
TKKMBS, ALTAY Projesinde geliştirilecek olan Türk
Ana Muharebe Tankı’nın dahili ve harici haberleşme
ve komuta kontrol ihtiyaçlarını karşılayacak, Tank
Tabur Görev Kuvveti içerisinde yer alan tek tanktan
tabur seviyesine kadar olan unsurların üretilecek bilgilerden sayısal ağ yapısının kullanılması yolu ile istifade etmesine imkan veren entegre bir komuta kontrol sistemidir.
OTOKAR’ın ana yükleniciliğinde devam etmekte olan
ALTAY projesinde ASELSAN Elektronik entegratör gö-
revini üstlenmiş bulunmaktadır. STM ise ASELSAN’ın
alt yüklenicisi olarak TKKMBS yazılımlarını geliştirme, test ve entegrasyonu çalışmalarını yürütmektedir. Ayrıca TKKMBS ile ilgili çalışmaların tüm sistem
mühendisliği safhalarında ASELSAN’la birlikte çalışmaktadır. ALTAY TKKMBS Alt Sözleşmesi ASELSAN
ve STM arasında 11.09.2009 tarihinde imzalanarak
yürürlüğe girmiştir.
2012 yılında Kullanıcı makam ile yapılan Kullanıcı
Arayüzü inceleme çalışmaları sonrasında sistemin
kullanılabilirliğini artıran değişiklikler yazılımlara dahil edilerek yazılımların güncel sürümlerinin
Entegrasyon ve İşletme testleri tamamlanmıştır.
8-9 Kasım 2012 tarihlerinde OTOKAR’ın katılımıyla
ASELSAN tesislerinde bulunan kule maketinde ALTAY TKKMBS ile entegre edilen tank içi diğer alt sistemlerle beraber yapılan Ön Kabul testleri başarıyla
tamamlanmıştır.
2013 yılında sanal klavye çalışmaları tamamlanmış,
MS 76-2 Müşterek Askeri İşaretler Sözlüğü’ne uyumlu
olacak şekilde sembol ve taktik grafik üretimi yapılmıştır. KKBDVM entegrasyonu için eklenmesi istenen
yeni mesajların kodlaması ve değişen ADOP mesajları ile ilgili yazılım güncellemeleri tamamlanmış, diğer alt sistemlerle entegrasyon çalışmalarına devam
edilmiştir. Alt Sistem Kalifikasyon testleri prosedürleri kullanıcı makam tarafından verilen görüşlere göre
güncellenmiştir. ASELSAN’da ve şirket içinde kapsamlı
test çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca ASELSAN’la birlikte
Komuta Kontrol Sisteminin yurt dışı tanıtımlarına başlamak üzere çalışmalar yapılmıştır.
teslim edilmiştir. Blok B ile ilgili analiz tasarım ve geliştirme çalışmaları henüz başlatılmamış, proje büyük
oranda pasif olarak devam etmiştir.
TUSAŞ tarafından sağlanacak olan Blok B veri setinin
teslim edilmesinin ardından, Blok B kapsamındaki faaliyetler planlanacak, takvim hazırlanarak, bu doğrultuda çalışmalar sürdürülecektir.
NATO Hava Komuta Kontrol Bilgi Sistemi
Projesi (AirC2IS)
2013 yıl sonu itibariyle Alt sistem kalifikasyon testleri
hazırlıkları tamamlanmış, testlerin 2014 Ocak ayında
yapılmasına karar verilmiştir.
Türkiye’de NATO için yapılacak en büyük savunma bilgi
teknolojileri projesi olma niteliğini taşıyan NATO Hava
Komuta Kontrol Bilgi Sistemi (AirC2IS) Projesi ana
sözleşmesi NATO ve Atos Türkiye arasında 2011 yılında imzalanarak 17 Ocak 2011 tarihi itibari ile yürürlüğe
girmiştir.
Özgün TİHA GÖRSİS Görev Planlama ve
Takip Yazılımı (GPY) Projesi
Atos’un ana yüklenici olduğu AirC2IS Projesinde, sistem geliştirme sorumluluğunun tamamı STM’nindir.
STM, SSM tarafından TİHA GÖRSİS (Türk İnsansız Hava
Aracı Görev Sistemleri) içerisinde yer alan Görev Planlama ve Takip Yazılımı yazılımı için tek kaynak olarak
belirlenmiş ve TİHA GÖRSİS için yüklenici olan Milsoft
ile STM arasındaki alt sözleşme 23 Eylül 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Görev Planlama ve Takip Yazılımı, Hava Aracında bulunan Faydalı Yüklerin görevlerini yerine getirebilmesi için Uçuş ve Görev Planlarının
hazırlanmasını, hazırlanan planların Yer Kontrol İstasyonu Bilgisayarları ile gerekli aviyonik sistemlere
(Hava Aracı Bilgisayarları) yüklenmesini ve icra edilen
görevin takibini sağlayacaktır.
Proje kapsamında dünyanın en büyük savunma ve bilişim şirketlerinin rekabet ettiği zorlu ihale sürecinde yaklaşık bir yıllık bir hazırlığın ardından, AirC2IS
için sunulan teklif hem teknik hem de finansal olarak
olumlu bulunarak toplamda belirgin bir farkla birinci
seçilmiş ve önemli bir ihracat başarısı elde edilmiştir.
Ayrıca, bu teklifte sunulan çözümün NATO tarafından
başarılı bulunmuş olması neticesinde, AMN INT CORE
Projesi’nin sözleşmesi tek kaynak olarak Atos-STM
ortaklığına verilmiştir.
2013 yılı içerisinde Blok A Kabul faaliyetleri tamamlanarak ve Blok A Görev Planlama ve Takip Yazılımı
AirC2IS (Air Command and Control Information Services), NATO’nun geliştirdiği Ağ Destekli Yetenek
konseptine uygun olarak tasarlanan ilk komuta kont-
40
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
F A A L İY E T AL ANL AR I
41
Denizcilik ve Ürün Geliştirme Projeleri
rol bilgi sistemidir. Hava Komuta Kontrol hizmetle-
tasarım ve detaylı tasarım mihenk taşları planlandı-
ve “NATO CAOC Commanders’ Conference (NCCC)
rinin yanı sıra, Aktif Balistik Füze Savunma Sistemi
ğı şekilde gerçekleştirilmiştir. Bunu takiben Kullanı-
2012”ye katılım sağlanmıştır.
fonksiyonlarını da içermektedir. AirC2IS, NATO’nun
cı odaklı yazılım geliştirme yönteminin benimsendiği
komuta kontrol alanındaki ilk Servis Odaklı Mimari
yazılım geliştirme fazına girilmiştir. Proje kapsamın-
NATO’nun talebi doğrultusunda AirC2IS portal kabili-
(SOA) çözümü olacaktır. Bu modern çözüm, ileride
da 2011-2012 yıllarında önemli kilometre taşları NA-
yetinin bir kısmının erken teslimatı gerçekleştirilmiş ve
NATO’nun stratejik seviye sistemleri için örnek teş-
TO’nun onayı alınarak tamamlanmıştır. Bu çerçevede;
portal Ramstein Ambition Exercise (RAN’12) tatbikatın-
kil edecektir.
2012 Yılı içerisinde HMI (Human-Monitor Interface),
da başarıyla kullanılmış ve büyük övgü almıştır.
JPR (Joint Personal Recovery), Test Planlama, Proje
2011 yılı içerisinde, projenin gereksinim analizi, ön
Yönetimi, Microsoft, Kalite Güvence vb. Çalıştaylara
eXploration, eXperimentation, eXamination, eXercise
2012 (CWIX) 2012” tatbikatında NATO Hava Komuta
ve Kontrol Sistemi ile entegrasyon,“Ensemble Test
2 (ET2)” tatbikatında ise canlı Balistik Füze Harekat
Alanı-Theatre Ballistic Missile (TBM) izleri ile yapılan
testlere katılım sağlanmıştır.
AirC2IS sisteminin teslimatı 4 (dört) ana Baseline şeklinde gerçekleştirilecek olup, Baseline-1 (AirC2IS Pilot)
teslimatı Ekim 2012 ayı içerisinde gerçekleştirilmiştir.
İlk AirC2IS Pilot (Baseline-1) kurulumları öncesi Kullanıcı Doğrulama 2 (User Validation 2) aktivitesi, Bağımsız Kontroller ve Güvenlik Testleri, Fabrika Kabul
Testleri (Factory Accepance Test (FAT) Dry-Run) başarılı bir şekilde tamamlanarak, sistem Pilot safhası
için akredite edilmiş ve ilgili sahalara Pilot (Baseline
1) kurulumları gerçekleştirilmiştir.
Buna ilaveten “The Coalition Warrior Interoperability
Halihazırda geliştirilmekte olan ve geliştirilecek olan
NATO’nun balistik füze savunma kabiliyetinin test
edileceği “Ensemble Test 3 (ET-3)” tatbikatına yönelik tüm yazılım geliştirme ve test faaliyetleri 2013 yılı
içerisinde tamamlanarak, ET-3 tatbikatına 2014 yılı ilk
çeyreği içerisinde katılım sağlanacaktır
Hava Harekat ve Bilgi Portali Yeteneğinin içerildiği Baseline-2 Teslimatına yönelik; Ekim ve Kasım 2013 aylarında NCI Agency yetkililerinin de katılımıyla Fabrika
Kabul Testleri (FAT) Ankara’da, Kullanıcı Kabul Testleri (User Acceptance Test (UAT)), Sistem Entegrasyon Testleri (System Integration Test (SIT)) ve Sistem
Bakımı ve Destek Testleri (System Maintenance and
Support Test (SAT)) NCI Agency The Hague yerleşkesinde gerçekleştirilerek, tümünden başarıyla geçilmiş
ve NCI Agency ve Kullanıcı onayı alınmıştır. NCI Agency’nin Şubat 2014 ayı içerisinde gerçekleştirileceği
Bağımsız Kontroller ve Güvenlik Testleri sonrasında
AIRCOM Ramstein’de Baseline-2 sistem kurulumu
ve aktivasyon faaliyetleri gerçekleştirilerek, teslimatı
sağlanacaktır.
Baseline-3 ve Baseline-4’e ilişkin analiz ve tasarım faaliyetleri Kasım 2013 ayı içerisinde başlatılmış olup,
NCI Agency ile Analiz ve Tasarım Workshop’ları gerçekleştirilmektedir. İlgili analiz ve tasarım safhasının
Nisan 2014 ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Füze Savunma, Durumsal Farkındalık ve Harekat Düzeni Yeteneklerinin kapsanacak olduğu Baseline-3 tüm test sürecinin tamamlanması sonrasında,
2015 yılı başında teslimatının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Baseline-1, Baseline-2 ve Baseline-3 AirC2IS yeteneklerine Hava Lojistik, Hava Stratejik Planlama Yeteneklerinin eklenerek oluşturulacağı Baseline-4 teslimatına yönelik test süreci ise Eylül 2015 ayı içerisinde
tamamlanarak, 25 yerleşkeye gerçekleştirilecek kurulumların 2015 yılı sonunda kadar gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır.
NATO AMN INT-CORE Projesi
NATO Afghanistan Mission Network Integration Core
(AMN INT-CORE) Projesi’ne ilişkin Ana Sözleşme NATO
Communications and Information (NCI) Agency ile Atos
arasında 30 Ağustos 2011 tarihinde imzalanmış ve Proje 05 Eylül 2011 tarihinde resmi olarak başlatılmıştır.
Projedeki tüm önemli kilometre taşları başarıyla tamamlanarak, 28 Haziran 2013 tarihinde System Partial
Acceptance ve 01 Kasım 2013 tarihinde Final System
Acceptance kabulleri alınmıştır. 1 (bir) yıl sürecek olan
ve 28 Haziran 2013 tarihinde başlatılan garanti hizmetleri devam etmektedir.
Projenin temel amacı, Afganistan’daki NATO ve diğer
koalisyon ülkelerinin fonksiyonel alan sistemlerinin
birlikte çalışabilirliklerini sağlamak üzere basit, esnek,
sağlam ve adapte edilebilir bir Entegrasyon Çekirdeği
(Integration Core) geliştirerek, Bilgi Sistemleri Enteg-
42
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
F A A L İY E T AL ANL AR I
43
Denizcilik ve Ürün Geliştirme Projeleri
rasyon Altyapısı sunmaktır. Hava komuta kontrol bilgileri, müşterek haraket resmi ve muharebe bilgilerinin
dağıtımına yönelik ISAF iş süreçlerine destek olmak
projenin diğer amaçlarındandır.
AMN INT-CORE projesi Türk şirketleri tarafından
NATO için yürütülen en büyük bilgi teknolojileri projelerinden birisi olup, NATO açısından da stratejik önemi
haizdir ve pek çok teknolojik yenilikleri içermektedir.
Projede Ağ Destekli Yetenek (ADY) komuta kontrol
sistemlerinin entegrasyonu, müşterek durum farkındalığı, ağ tabanlı yazılım teknolojileri, servis odaklı
mimari ve arakatman yaklaşımlarının kullanılması
sağlanmıştır.
da Factory Acceptance Test (FAT) testleri ve sonrasında
güvenlik, entegrasyon ve diğer tüm testleri başarıyla
tamamlanmıştır. Mayıs 2013 ayı içerisinde, Afganistan
Kabul’de, ISAF Joint Command’de (IJC) kurulumu gerçekleştirilerek, kullanılmaya başlanılmıştır.
AMN INT-CORE Sistemi’nin tasarlanarak, geliştirilmesi,
test edilmesi ve kurulumları 2 (iki) ayrı baseline’da gerçekleştirilmiştir. Baseline 2’ye yönelik Şubat 2013 ayın-
European Cyberspace Protection Alliance
(CYSPA) Projesi
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı’nın Bilgi ve İletişim
Teknolojileri Çağrı’sına (FP7-ICT-2011-1.4.d) teklif edilen European Cyberspace Protection Alliance (CYSPA)
projesinin amacı; araştırma toplulukları, sanayi, kamu
otoriteleri ve altyapı işletmecileri gibi kitleler ile beraber Avrupa genelinde bir strateji geliştirerek siber
alanı korumaktır.
CYSPA projesinde Avrupa Güvenlik Organizasyonu
(EOS) koordinatör konumundadır. Projede 10 farklı ül-
keden (Belçika, İtalya, İspanya, Fransa, Birleşik Krallık, Portekiz, Almanya, Türkiye, Hollanda, Romanya)
toplam 17 ortak ve 4 danışman kuruluş yer almaktadır.
30 ay sürecek olan CYSPA projesinin başlangıç toplantısı 19 Ekim 2012, Avrupa Komisyonu 1. Yıl Gözden
Geçirme toplantısı ise 17 Aralık 2013 tarihinde düzenlenmiştir.
Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi (BSGS)
Fizibilite Çalışması Projesi
Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi (BSGS) Fizibilite Çalışması Projesi Siber Güvenlik temel ihtiyaçlarını karşılamak ve Siber Güvenlik Vizyonu’nu hayata geçirmek
amacıyla 2012 yılında başlamıştır. Bir Ar-Ge projesi
niteliğinde olan BSGS kapsamıda Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi prototip olarak geliştirilmiş ve toplanan
sonuçlardan fizibilite çalışması yapılarak bir fizibilite
raporu hazırlanmıştır.
Konusunda uzman 20’den fazla mühendisin görev aldığı prototip ürün geliştirilmesi kapsamında;
• Siber savunma unsurlarını kapsayan bir ontoloji ve
milli zafiyet veritabanı oluşturulmuş,
• Tüm organizasyonel birimlerin kullanabileceği bir
Siber Güvenlik Risk Analiz ve Değerlendirme Sistemi gerçeklenmiş,
• Siber Güvenlik zafiyet ve risk değerlendirmeleri yapabilecek, anlık verileri toplayarak veri füzyonunu
gerçekleştirecek bir Siber Güvenlik Koordinasyon
Merkezi’nin teknik altyapısı oluşturulmuş,
• Kaynaştırılan verilerden Müşterek Siber Güvenlik
Resmi’ni oluşturabilecek sistem gerçeklenmiştir.
BSGS Projesi sözleşmede belirtilen proje takvimine
uygun olarak 2013 Ekim ayı itibariyle tamamlanmıştır.
BSGS Projesi ile organizasyonel birimlerden ve omurga ağdan toplanan zafiyet, ağ topolojisi ve IT varlık bilgisini merkezileştiren bir sistem geliştirilmiştir.
Geliştirilen prototip ürün siber saldırganların sistem
varlıklarına yapacakları en etkin siber saldırıları hangi
yolları (zafiyet, topoloji, vs.) kullanarak gerçekleyebileceğini gösteren saldırı ağaçlarını hesaplamaktadır.
BSGS kullanıcıları saldırı ağacı yardımı ile sistemlerin
barındırdığı riskleri hesaplayabilmekte ve önlemleri
analiz edebilmektedir. BSGS yukarıda belirtilen kabiliyetlerine ilaveten merkezi koordinasyon birimi üzerinden tüm ağdan sistem ve uygulama kayıtları ve sensör
uyarılarını anlık olarak toplayabilmektedir. Toplanan
tüm bu veriler birbirleri ile ilişkilendirilerek kullanıcılara siber durum farkındalığı sağlanmaktadır.
BSGS projesi ülkemize oldukça önemli kazanımlar
sağlamaktadır. BSGS ile gelecekte ortaya çıkabilecek
yeni tehditlerin ve Siber Saldırı yöntemlerinin test edilebileceği ve önlemlerin geliştirilebileceği bir mükemmeliyet merkezinin temelleri atılmıştır. AR-GE projesi
kapsamında geliştirilmiş olan BSGS’nin esnek ve ölçeklenebilir teknik altyapısı sayesinde, uzun vadeli ve
yaygınlaştırılması kolay bir sistem hayata geçirilmiştir. Ayrıca bir Siber Güvenlik Ontolojisi ve Milli Zafiyet
Veritabanı ülkemize kazandırılmış ve kurumlararası
ve kurum içi Siber Güvenlik süreçlerinin ve koordinasyon yapısının oluşmasına öncülük edecek altyapı
hazırlanmıştır.
44
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
F A A L İY E T AL ANL AR I
45
AR-GE Projeleri
Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda sağlanmakta olan
ürün ve hizmetlerin kalitesini, kapsamını arttırarak sürdürmek ve kritik alanlardaki bilgi ve teknoloji altyapısını yerli işgücü ve bilgi birikimine dayalı olarak kurmak,
kurumsallaştırmak ve geliştirmek şirketin öncelikli
stratejik hedefleri arasında yer almaktadır. Söz konusu
stratejik hedefler doğrultusunda, uluslararası pazarda
ve ileri teknoloji alanlarında rekabet edecek ürünlerin
geliştirilmesi en temel önceliklerimiz arasındadır.
rol sistemi geliştirilmiştir. Proje kapsamında geliştirilen
kullanılan arayüzler sunan bir komuta kontrol sistemi
yönelik sistemler geliştirilmektedir. Bu çalışmalar sı-
yazılım taşınabilir donanım (Tablet, PDA vb.) üzerinde
geliştirilmiştir.
rasında oluşan bilgi birikiminin sivil havacılık alanında
çalışmaktadır.
değerlendirilmesi amacıyla 2012 yılı başında şirket içi
Hassas Konum Belirleme Sistemi (HKBS)
AR-GE niteliğinde başlamış olan STM AeroTab™ EFB
Proje kapsamında, birliklerin haberleşme ihtiyaçları-
Havacılık uygulamalarında dikey ve yatay konumun has-
(Electronic Flight Bag) projesi, askeri ve sivil havacı-
nı mesajlaşma standartlarına uygun olarak karşılayan,
sas olarak tespit edilmesi, sistemlerin analiz ve göste-
lık sektöründe kullanılabilen, pilotlara uçuş sürecin-
Komuta Kontrol AR-GE projesi ile, İç Güvenlik ile ilgili operasyonlarda yer alan per-
semboloji standartlarını kullanarak taktik harita üze-
rim kabiliyetlerinin operasyonel fayda sağlaması açısın-
de yardımcı olmak üzere “kağıtsız kokpit” konseptine
sonelin, arazide planlama ve icra safhalarında kullanabileceği ve sensörlerden gelen
rinde durum farkındalığı yaratan, görev icra takibine
dan önemli görüldüğünden, aviyonik sistemlerle birlikte
uygun olarak geliştirilen ve bilgi güvenliği sağlayan bir
görüntü bilgilerinin işlenip sonuçlarının paylaşılabileceği taşınabilir bir komuta kont-
imkan veren, kullanıcılara dokunmatik ekran ile kolay
çalışabilir bir sistemin geliştirilmesi için AR-GE projesi
elekronik bilgi sistemi projesidir.
Komuta Kontrol AR-GE projesi
başlatılmıştır. TUBİTAK Öncelikli Arge Alanları kapsamında TEYDEB desteği olan projede Hassas Konum
Uçuş sürecinin güvenli ve etkin şekilde gerçekleşti-
Belirleme Sistemi gerçekleştirilecektir. Söz konusu
rilmesine ve sivil ve askeri iniş – kalkış prosedürle-
AR-GE çalışmasında, Ankara Üniversitesi’nden konuyla
rinin güvenli şekilde kullanımına imkan veren STM
ilgili uzman akademisyenlerden danışmanlık alınarak
AeroTab™ EFB sistemi ile uçuşa ilişkin çeşitli bilgilerin
Sanayii-Üniversite işbirliği açısından önemli bir çalışma
detaylı olarak pilotların kullanımına sunulduğu, hava-
yürütülmektedir. 24 ay süreli projede INS/GPS, Baro-
yolu süreçlerine uygun olarak hazırlanan uçuş planının
metrik Altimetre, Radar Altimetre simülatörleri ve yazı-
elektronik olarak aktarılarak uçuş sırasında güncelle-
lımın algoritması geliştirilmiş, algoritmanın iyileştirme
nebildiği, uçağın güvenli bir şekilde kalkış ve inişinin
faaliyetleri devam etmektedir. Tamamlandığında gerek
gerçekleştirilmesi için gerekli performans hesapları-
Uçuş Yönetim Sistemleri’nin gerek Sayısal Harita Sis-
nın hızlı ve etkili bir şekilde yapılabildiği, uçuş süre-
temleri’nin kullanabileceği daha rafine bir konum bilgisi
since kullanılması gereken basılı kağıt formatındaki
üretilmiş olacaktır.
dokümanlara uygulama üzerinden elektronik ortamda
hızlıca erişilerek pilotların uçuş zamanlarını etkin ola-
Bunun yanında, GPS sinyalinin yoksunluğunda po-
rak kullanmalarını sağlayacak bir sistem geliştirilmek-
zisyon bilgisinde zamanla ortaya çıkan yüksek hata
tedir.
oranlarının, arazi yükseklik bilgisi ve veri füzyonu disiplinleri kullanılarak iyileştirilmesi ve platformların
STM bünyesinde geliştirilen AeroTab™ EFB projesi-
operasyonel kalabilme sürelerinin artırılması hedef-
ne Mobil Platform Tabanlı Elektronik Uçuş Çantası
lenmektedir.
(Electronic Flight Bag) ismi ve 3090062 proje numarası ile Temmuz 2012 – Haziran 2013 tarihleri arasında
Elektronik Uçuş Çantası
TÜBİTAK TEYDEB Sanayi AR-GE Desteği alınmış ve
STM bünyesinde 10 yılı aşkın süredir Türk Silahlı Kuv-
proje 30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla başarı ile ta-
vetleri için pilotların durumsal farkındalığını artırmaya
mamlanmıştır.
46
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
F A A L İY E T AL ANL AR I
47
AR-GE Projeleri
2013 yılı başında AtlasJet Havayolları ile yapılan işbir-
tirildiği STM AeroTab™ EFB ürünü AtlasJet filosunda
ürünü yurt içi sivil havacılık sektöründeki firmalara
yeteneklerin de EFB sisteminde bulunması gerektiği
masına ve özellikle mevcut durumda havacılık hari-
liği ve ürün kullanımı anlaşmasıyla AtlasJet ile ortak
aktif olarak kullanılmaya başlanacaktır. Bununla bir-
hizmet edebilecek seviyeye gelmiş bulunmaktadır.
değerlendirilmiştir.
talarının manuel olarak hazırlandığı DHMİ gibi sivil
çalışmalara başlanmış ve projenin geliştirilmesine bu
likte AeroTab™ EFB sisteminin konferans, fuar, kong-
EFB projesinin geliştirilme aşamasında havayolu şir-
doğrultuda devam edilmektedir. 2013 Aralık ayında
re gibi çeşitli platformlarda tanıtım faaliyetleri devam
ketleri ile gerçekleştirilen dirsek temasları ve DHMİ,
STM AeroTab™ EFB sisteminin uçak içinde kullanımı-
etmekte, yurt içi ve global pazarda aktif ve rekabetçi
SHGM gibi sivil havacılık konusunda yetkin kamu ku-
na yönelik Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onay süre-
bir ürün olarak yer alması hedeflenmektedir.
rumları ile gerçekleştirilen toplantılar ve bilgi alış-
ci başlamış olup 2014 Haziran ayından itibaren uçuş
verişi neticesinde havayolu şirketlerinin sistemi etkin
sürecinde basılı kağıt kullanımı yerine uçuş işlemleri-
2012 yılı başından itibaren STM A.Ş. bünyesinde ge-
ve verimli bir şekilde uçuş süreçlerinde kullanabil-
nin dijital bir platformda elektronik olarak gerçekleş-
liştirilen EFB projesi ile ortaya çıkan EFB prototip
meleri için halihazırdaki yeteneklerin yanında yeni
STM AeroSuite projesi ile:
otoritelerin ve hazırlanan haritaları uçuş süreçlerin-
• Tamamen milli imkanlarla geliştirilen Elektronik
Bununla birlikte EFB sisteminin havayolu operasyo-
de kullanan havayolu şirketlerinin yabancı kaynaklı
Uçuş Çantası ürününe yeni kabiliyetler kazandı-
nel birimleri ile entegre bir şekilde uçuş öncesi ve
sistemlere ödediği yüksek meblağlı abonelik ücret-
rarak uçuş kokpit ekibine uçuş sürecinde en etkin
sonrasında da kullanılabilmesi ihtiyacı ortaya çık-
lerini azaltacak milli kaynaklı bir otomatik havacılık
biçimde yardımcı olacak bir sistem geliştirilmesi,
mıştır. Bu süreçte EFB ile birlikte havayolu şirket-
bilgi yayını üretim aracına yönelik ihtiyaçlar da be-
lerinin uçuş süreçlerinde aktif olarak kullanmayı
lirlenmiştir.
düşündüğü bir kabin ekibi yönetim sistemi uygula-
AEROSUITE Ar-Ge Projesi
Son yıllarda mobil cihazların ucuzlaması ile havayolu
• Kokpitteki uçuş ekibine benzer şekilde uçuş sürecinde yoğun bir iş yükü ile karşı karşıya olan kabin
ekibine uçuş sürecinde yardımcı olacak bir kabin
ekibi yönetim sistemi geliştirilmesi,
şirketleri filolarında uçuş süreçlerine yardımcı olacak
• Hem askeri hem de sivil havacılıkta tüm uçuşlar-
mobil uygulamaların kullanımına başlamış bulun-
da kullanılan havacılık bilgi haritalarını standart-
maktadır. Türkiye’de de özellikle 2013 yılı, havayolu
laşmış ham verilerden otomatik olarak üretebilme
şirketlerinin filolarında mobil sistemlerin kullanımına
yeteneğine sahip bir çizim aracı yazılımının geliş-
ilişkin araştırmaların ve yoğun çalışmaların yapıldığı
tirilmesi,
bir yıl olmuştur. STM’nin havacılık sektöründeki faaliyetleri sırasında, kağıtsız kokpit ve kağıtsız kabin konseptlerine uygun olarak geliştirilen mobil uygulamalara olan ihtiyacın arttığı ve bu ihtiyacın ülkemizden
karşılanamayarak yurt dışından tedarik ile giderilmeye çalışıldığı görülmüştür.
• Birbirleri ile ilişkili olacak şekilde geliştirilecek
sistemler ile uçuş sürecinde uçtan uca çalışabilecek bir ürün ailesi ortaya çıkarmak,
• Böylece tamamen dışa bağımlı olunan bir alanda
yurt dışı bağımlılığın en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. STM AeroSuite projesi için 2014 ve 2015
Benzer şekilde havacılık yayınlarının üretilmesi ve ya-
yıllarını kapsayan bir TÜBİTAK TEYDEB Sanayi
yınlanması konusunda da manuel olarak yapılan çizim
AR-GE Desteği başvurusu yapılmış olup, gerekli
işlemlerinde dahi yurt dışı kaynaklı uygulamaların
destek sağlanmıştır.
kullanıldığı, ülkemizde otomatik olarak havacılık haritalarının üretilmesi ve yayınlanmasına yönelik profesyonel bir çalışmanın bulunmadığı değerlendirilmiştir.
STM’nin kuruluş misyonuna uygun bir şekilde, bu ihtiyaçların milli bir yazılım sistemi ile karşılanabilmesi için gerekli olan AR-GE faaliyetleri STM AeroSuite
projesi kapsamında toplanmıştır.
48
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
F A A L İY E T AL ANL AR I
49
İş Geliştirme Faaliyetleri
2013 yılı içerisinde STM için yeni iş imkânlarının geliştirilmesine yönelik genel pazar izleme ve değerlendirme çalışmalarına devam edilmiştir. Pazar izleme ve
STM’nin genel tanıtımı amacı ile düzenlenmekte olan
çeşitli seminer ve toplantılara katılım sağlanmış ve
potansiyel işbirliği yapılabilecek firma ve kuruluşlarla
karşılıklı ziyaretler organize edilmiştir.
STM’nin SSM’ye sunduğu Mühendislik ve Destek Hizmetlerinin yurt içi ve dışı diğer
kamu kurum ve kuruluşlarına yaygınlaştırılması hedefine yönelik olarak 2006 yılında
başlanan pazarlama faaliyetleri bu yıl içerisinde de yoğun bir şekilde sürdürülmüştür.
Kamu sektöründe uzun yıllar iş yapan ve bilinirliği yüksek firmalar ile bilişim teknolojileri konusunda ortak iş geliştirilmesi için çalışmalara devam edilmiştir.
Danışmanlık ve Sertifiksyon Hizmetleri İş Geliştirme Faaliyetleri
Danışmanlık Projeleri
2010 yılı başında imzalanan MDH Sözleşmesi’nin ilk dört yılı başarıyla tamamlanmış,
SSM ve STM A.Ş. arasında imzalanan protokol ile sözleşme 2014 senesi için uzatılmıştır.
2013 yılı içerisinde danışmanlık hizmtlerimiz kapsamında, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile SSM Bilişim
Sistemleri Danışmanlık Hizmeti, Yazılım Geliştirme
Teknolojileri Mükemmelleştirme Fizibilitesi, Uydu Tabanlı Yaklaşma İniş Sistemleri Yapılabilirlik Etüdü Projeleri sözleşmeleri imzalanmıştır.
2013 yılı içerisindeki gelişmeler dikkate alındığında, önümüzdeki dönem içerisinde danışmanlık faaliyetlerinde fizibilite çalışmalarının ağırlığının artacağı öngörülmektedir.
2013 yılı içerisinde Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyon Danışmanlığı dışında SSM tarafından ihtiyaç duyulan fizibilite çalışmalarında da aktif olarak rol almıştır.
2010 yılında BAE devlet firması ile imzalanan Mühendislik Danışmanlık Sözleşmesi kapsamında Danışman
kadromuz bir kişi ile artırılmış ve Mühendislik & Danışmanlık Hizmetleri kapsamında BAE’de çalışan personel sayımız dörde yükselmiştir. Bu kapsamda, Birleşik
Arap Emirlikleri’ne verilmekte olan mühendislik hizmetlerinde artış sağlanmıştır. Firmanın Sertifikasyon
süreçlerinin STM tarafından geliştirilmesi için görüşmeler sürdürülmektedir.
Bununla beraber iş geliştirme faaliyetleri kapsamında
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Havacılık ve
Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile irtibata geçilerek uçuşa elverişlilik sertifikasyonu kapsamında yapılabilecek işbirliği imkanları görüşülmüş ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkili denetim kuruluşu olma
yolunda gerekli çalışmalar başlatılmıştır.
Link-16 Danışmanlık ve Sertifikasyon olmak üzere diğer
alanlarda da çeşitli ülkelere ürün/hizmet ihracatı gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler sürdürülmektedir.
İhracat ve Lojistik Hizmetleri İş Geliştirme
Faaliyetleri
Diğer taraftan, Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetlerinin yurt içinde ve yurt dışında diğer kamu kurumlarına ve kuruluşlarına verilmesi konusunda çalışmalar
sürdürülmüştür.
Şirketimizin yeni organizasyonu doğrultusunda belirlenen lojistik ve ihracat alanlarında da test sahaları ve
merkezlerinin kurulumu, işletilmesi, entegre ve performans tabanlı lojistik destek ve tedarik, savunma sanayii
ihracatının tek elden yönetilmesine yönelik iş geliştirme
ve projelendirme faaliyetlerine ağırlık verilecektir.
Sertifikasyon Projeleri
SSM’ye verilen askeri uçuşa elverişlilik sertifikasyonu
hizmetlerinin yanısıra sivil havacılık sektörünün gelişmesiyle bu hizmetler sivil dünyaya sunulmaya başlanmıştır. Bu kapsamda, Uçak Koltuk Üretimi Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’ne 2012 yılı içinde imzalanan 6 aylık sözleşme ile başlanılan uçuşa elverişlilik sertifikasyonu danışmanlık hizmetine 2013 yılında da devam edilmiştir.
2013 yılı içerisinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Ses
Altı ve Yüksek Hızlı Rüzgar Tüneli Kavramsal Tasarım
Analizi Projesi ve Dikey Rüzgar Tüneli Kesintisiz Güç
Kaynağı Tedarik Projeleri imzalanmıştır. Bu kapsamda,
Şirketimiz, 2013 yılı içerisinde yurt dışı pazarlara açılma kapsamında önemli adımlar atmıştır. Yurt dışında,
öncelikle Arap ülkeleri ve diğer Ortadoğu ve Asya ülkelerinde yoğun iş geliştirme faaliyetleri sürdürülmesi
planlanmaktadır.
Projeler Direktörlüğü İş Geliştirme
Faaliyetleri
Yurt İçi Geliştirme Faaliyetleri
• STM, özel havacılık kuruluşları ile hava kargo işlet-
50
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
F A A L İY E T AL ANL AR I
51
İş Geliştirme Faaliyetleri
melerini orta ve uzun vadede beklenen teknolojik
ihtiyaçları ve potansiyel müşteri istekleri değerlendirerek, çeşitli AR-GE alanlarında hizmetler vermek
için çalışmalar sürdürmektedir. Söz konusu çalışmalar sonucunda başlatılan ‘Elektronik Uçuş Çantası’ başlıklı AR-GE Projesi tamamlanarak, STM EFB
Çözümü STM Aerotab ürün haline getirilmiştir. Bu
kapsamda ATLASJET ile işbirliği hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda EFB Sisteminin ATLASJET operasyonel süreçlerine göre uyarlanması tamamlanmış-
tır.EFB Sistemi ATLASJET tarafından kullanılarak
test edilmiş ve ATLASJET tarafından Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü (SHGM)’ne denetim başvurusu
yapılmıştır. Halihazırda SHGM’nin denetimleri devam etmekte olup 2014 yılının Şubat ayı içerisinde
resmi olarak ATLASJET’in uçuşlarında EFB sisteminin test kullanımına başlanması planlanmaktadır.
SHGM onayı alınmasını takiben, onaylı bir EFB Sisteminin ATLASJET’te kullanılır hale gelmesi sonrası
IPAD, Iphone, Blackberry ve Android mobil cihazlara
yazılım geliştirilmesinde bir taraftan kıymetli kabiliyetlerin kazanılması, diğer taraftan ülkemizin ihtiyaçlarına dönük milli çözüm üretilmesi hedefine
ulaşılmış olunacaktır. 2013 yılı içerisinde STM AeroTab EFB ürününün yurt içi piyasada yaygınlığının
arttırılması ve yeni geliştirilmesi planlanan sivil havacılık Ar&Ge ürünlerine yönelik bilgi alışverişinde
bulunmak üzere Pegasus, Onur Air ve THY ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
• EFB projesinin geliştirilme aşamasında havayolu
şirketleri ile gerçekleştirilen dirsek temasları ve
DHMİ, SHGM gibi sivil havacılık konusunda yetkin
kamu kurumları ile gerçekleştirilen toplantılar ve
bilgi alışverişi neticesinde havayolu şirketlerinin
sistemi etkin ve verimli bir şekilde uçuş süreçlerinde kullanabilmeleri için halihazırdaki yeteneklerin yanında yeni yeteneklerin de EFB sisteminde
bulunması gerektiği değerlendirilmiştir. Bununla
birlikte EFB sisteminin havayolu operasyonel birim-
leri ile entegre bir şekilde uçuş öncesi ve sonrasında da kullanılabilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu
süreçte EFB ile birlikte havayolu şirketlerinin uçuş
süreçlerinde aktif olarak kullanmayı düşündüğü bir
kabin ekibi yönetim sistemi uygulamasına ve özellikle mevcut durumda havacılık haritalarının manuel olarak hazırlandığı DHMİ gibi sivil otoritelerin
ve hazırlanan haritaları uçuş süreçlerinde kullanan
havayolu şirketlerinin yabancı kaynaklı sistemlere
ödediği yüksek meblağlı abonelik ücretlerini azaltacak milli kaynaklı bir otomatik havacılık bilgi yayını
üretim aracına yönelik ihtiyaçlar da belirlenmiştir.
• Son yıllarda mobil cihazların ucuzlaması ile havayolu şirketleri filolarında uçuş süreçlerine yardımcı
olacak mobil uygulamaların kullanımına başlamış
bulunmaktadır. Türkiye’de de özellikle 2013 yılı,
havayolu şirketlerinin filolarında mobil sistemlerin
kullanımına ilişkin araştırmaların ve yoğun çalışmaların yapıldığı bir yıl olmuştur. STM’nin havacılık
sektöründeki faaliyetleri sırasında, kağıtsız kokpit
ve kağıtsız kabin konseptlerine uygun olarak geliştirilen mobil uygulamalara olan ihtiyacın arttığı ve
bu ihtiyacın ülkemizden karşılanamayarak yurt dışından tedarik ile giderilmeye çalışıldığı görülmüştür. Benzer şekilde havacılık yayınlarının üretilmesi ve yayınlanması konusunda da manuel olarak
yapılan çizim işlemlerinde dahi yurt dışı kaynaklı
uygulamaların kullanıldığı, ülkemizde otomatik
olarak havacılık haritalarının üretilmesi ve yayınlanmasına yönelik profesyonel bir çalışmanın bulunmadığı değerlendirilmiştir. STM’nin kuruluş
misyonuna uygun bir şekilde, bu ihtiyaçların milli
bir yazılım sistemi ile karşılanabilmesi için gerekli
olan AR-GE faaliyetleri STM AeroSuite projesi kapsamında toplanmış olup Tübitak TEYDEB’e proje
başvurusu yapılmıştır. 2013 yılı içerisinde projelere
atanan hakemlere proje tanıtımları başarı ile yapılmış olup 2014 yılı Ocak ayı içerisinde Tübitak’ın
onay kararı beklenmektedir.
• STM’nin yazılım ve sistem kabiliyetleri çerçevesine
uygun şekilde iş geliştirme faaliyetleri 2013 yılında
da devam etmiştir. Yapılan bu faaliyetler kapsamında Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile yapılan
görüşmeler sonucunda RTÜK’ün halihazırda kullanmakta olduğu Sayısal Kayıt Arşiv ve Analiz Sistemi
(SKAAS)’nin yenilenmesi konusunda STM kabiliyetlerinin uygun olduğu RTÜK ve STM tarafından karşılıklı olarak tespit edilmiştir. Bu doğrultuda yapılan
çalışmalar devam etmektedir.
• 1959 yılında işletmeye açılan ve halihazırda MSB
Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı uhdesinde bulunan Türkiye’deki NATO boru
hatlarındaki kaçakların tespit edilmesi çerçevesinde
oluşturulacak projede yer almak için STM kabiliyetlerinin değerlendirilmesi konusunda MSB ANT Başkanlığı ile çeşitli görüşmeler yapılmış olup STM’nin
bu projede sunabileceği teklif ile ilgili çalışmalar
devam etmektedir.
• Resmi Gazete’nin 04.03.2010 tarihli nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren 5952 sayılı ‘’Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ile terörle mücadeleye ilişkin
politika ve stratejileri geliştirmek ve bu konuda ilgili
kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere, İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulan
ve 2011 yılında Başbakanlığa bağlana Kamu Düzeni
ve Güvenliği Müsteşarlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye’de Terör Politikaları Algısı Projesi
için Ön Yapılabililirlilik ve Kavramsal Tasarım Projesi kapsamında STM Kabiliyetlerinin değerlendiri-
52
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
F A A L İY E T AL ANL AR I
53
İş Geliştirme Faaliyetleri
lebileceği Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
tarafından değerlendirilmiştir. Projenin STM tarafından hayata geçirilebilmesi için faaliyetler devam
etmektedir.
• Son olarak bilgi toplumu olma yolundaki ülke hedefine paralel olarak ülke siber güvenliği konusunun
öneminin farkında olarak STM ulusal siber güvenliğe katkı sağlamak amacıyla hem savunma hem
de sivil sektörde yapılan çalışmaları yakından takip
etmekte ve bu konuda ülkemiz siber güvenlik politikalarına katma değer sağlamak amacıyla faaliyetlerde bulunmaktadır. T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı’nın(UDH) siber güvenlik alanında yaptığı çalışmalara katkı sağlamak ve STM’nin
ülkemiz yararına mühendislik bilgisi geliştirilmesi
vizyonuna paralel olarak UDH bakanlığı ile yapılan
görüşmelerde STM’nin Avrupa Güvenlik Organizasyonu (EOS) üyesi olarak yapmış olduğu European
Cyber Security Protection Alliance CYSPA) ve ben-
zeri AR-GE projelerinden elde etmekte olduğu bilgi
birikiminin ülkemiz siber güvenliği politikalarının
oluşturulma çalışmalarına önemli bir katkı sağlayabileceği değerlendirilmiştir. Bu konuda 2013 yılında
UDH Bakanlığı ile başlatılan görüşmelerin önümüzdeki dönemde işbirlikteliklerine çevrilmesi hedeflenmektedir.
• 2013 yıında, Görev Destek Sistemi ve türevlerinin
gündemdeki hava platformu tedarik projelerinde yer
almasına yönelik iş geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda, Genel Maksat Helikopteri
(GMH) Tedariği Projesi için Aselsan ve Sikorsky firması ile görüşmeler yapılmıştır. GMH kapsamında,
sözleşmesi imzalanmış olan ATAK Projesi için geliştirilecek sistemin büyük ölçüde kullanılması esasına dayalı maliyet-etkin bir çözüm üzerinde çalışılmakta, geliştirme kapsamında sadece entegrasyon
ve ilave isterlerin ele alınması planlanmaktadır.
• ÖMTTZA projesi kapsamında komuta kontrol ve bilgi
sistemi geliştirilmesine yönelik olarak iş geliştirme
çalışmaları yürütülmüştür. Bu kapsamnda ALTAY
TKKMBS projesinde yürütülmekte olan proje model,
temel alınmaktadır.
• STM tarafından sağlanan Dikey Rüzgar Tüneli’ne
yönelik olarak Özel KuvvetlerKomutanlığı tarafından
ihtiyaç duyulan bakım ve onarım hizmetlerinin karşılanmasına istinaden iş geliştirme faaliyetleri yürütülmüştür. Projenin SSM’nin ilk Performansa Dayalı
Lojistik uygulamalarından biri olması beklenmekte
olup, modele yönelik çalışmalar sürdürülmüştür.
Haziran ayı içerisinde kullanıcı katılımı ile iş tanımı ve sözleşme üzerinde görüşmelerbaşlamıştır.
Sözleşme koşullarına ilişkin görüşmeler Temmuz
ayı içerisinde sürdürülmüştür.SSM tarafından ilgili
ie ilişkin Eylül ayı sonunda bir BAFO istenmiş olup,
revize teklifiz 20 Eylül’de kendilerine iletilmiştir.
Sözleşme görüşmeleri sonuçlandırılarak Kasım ayı
içerisinde sözleşme imzalanmıştır.
• GPS olmadığı durumlarda hassas konum hesaplamasının yapılması amacıyla oluşturulanhava
araçları için Hassas Konum Hesaplama Projesi’ne
yönelik olarak, SDT firması ile birlikte TEYDEB
1511 Destekleme Programı’na başvuru gerçekleştirilmiş olup, Aralık ayı içerisinde hakem değerlendirme süreci başlamıştır. Proje kapsamında danışmanlık sağlayacak öğretim görevlilerinin
belirlenmesi ve çalışma modellerinin müzakeresi
amacıyla toplantılar yürütülmüştür.Nisan ayı içerisinde TEYDEB’den projenin kabulüne ilişkin resmi
yazı alınmış olup, proje sözleşme Mayıs ayı içerisinde imzalanmıştır.
• SSM tarafından sürdürülmekte olan Savunma Sistemleri Test ve Kalifikasyon Merkezi fizibilite çalış-
ması kapsamına dahil olmak üzere ilgili merkezlerin ve kabiliyetlerin kullanılabilmesi amacıyla bir
organizasyonel model çalışması gerçekleştirilmiş.
İlgili önerimiz Nisan ayı başında SSM’ye gönderilmiştir.Yılın son çeyreğinde SSM ile tekrar görüşmelere başlanmış dünyadaki benzer uygulamaların
incelenmesine yönelik bir çalışma başlatılmıştır.
Yurt Dışı İş Geliştirme Faaliyetleri
2013 yılı içerisinde gelecekte açılması planlanan NATO
Communications and Information (NCI) Agency projelerinde yönelik iş geliştirme faaliyetleri yürütülmüştür.
2014 yılı içerisinde ihalesi açılması beklenen projeler
için ortaklık yapılabilecek Avrupa ve ABD menşeili şirketlerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Kazakistan, Azerbaycan ve Orta Doğu’da farklı ürünler
için iş geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir.
Avrupa Birliği İş Geliştirme Faaliyetleri
Avrupa Birliği Kurumları ile özel sektör işbirliğini kuvvetlendirmeyi hedefleyen STM, Avrupa’nın güvenlik
alanında faaliyet gösteren önemli firmalarının üye olduğu lobi kuruluşu olan ve kar amacı gütmeyen Avrupa
Güvenlik Kuruluşu (European Organization for Security-EOS)’a 2011 yılından bu yana üyedir. Bu kapsamda,
Güvenlik alanında teknoloji çözümleri üretilmesinde
EOS’un çalışmalarına 2013 yılında da aşağıdaki konularda katkıda bulunulmaya devam edilmiştir.
• EOS çalışmalarının yürütülmesi
• Havacılık Güvenliği alanında Avrupa Komisyonu nezdinde lobi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi:
• Avrupa Komisyonu Havacılık Güvenliği Danışma
54
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
F A A L İY E T AL ANL AR I
55
İş Geliştirme Faaliyetleri
Grubu SAGAS’ın (Stakeholders Advisory Group of
Aviation Security) faaliyetlerinin takip edilmesi
• COPRA adlı havacılık güvenliği alanında AB 7. Çerçeve proje çalışmalarının yürütülmesi
• AB fonlu çeşitli proje fırsatlarının araştırılması, teklif hazırlık çalışmalarının yürütülmesi
Bunun yanında sivil havacılık alanında EFB ve benzeri
diğer konularda elde edilen deneyimin Avrupa Birliği
Projelerinde de kullanılması için 2013 yılı içerisinde
CleanSky Programı çerçevesinde faaliyetler başlatılmıştır. CleanSky Programı Avrupa Komisyonu ve sivil
havacılık endüstrisinin önde gelen firmalarının finansörlüğü ile daha çevreci bir hava sahası oluşturulması
vizyonuyla 2008 yılında başlatılan bir araştırma programıdır. Bu program kapsamında daha çevreci bir hava
sahası oluşturulma amacına yönelik proje çağrıları
yapılmakta ve belirlenmiş alanlarda projesi olan ku-
ruluşlara ve firmalara destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda 2014 yılı dönemi için belirlenen proje alanları
incelenmiş ve STM kabiliyet ve hedeflerine yönelik projeler belirlenerek gerekli araştırmalar ve çalışmalara
başlanmıştır.
STM, 2014 yılında başlayacak AB 7.Çerçeve Programı’nın devamı olarak kabul edilen 2014- 2020 yılları
arasında yürürlükte olacak yeni Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı “Horizon 2020 (H2020)”nda da
çeşitli AR-GE proje teklifleri vermeyi hedeflemektedir. AB Çerçeve Programları için yapılan çalışmaların
yanısıra, Türkiye’nin AB’ye katılım öncesi muktesabat uyum sürecinde AB tarafından fonlanan Merkezi
Finans ve İhale Birimi tarafından yapılan ihalelerde
yer alınması konusunda da faaliyetler devam etmektedir. Bu kapsamda, 2012 yılı içerisinde açılan Bilgi ve
İletişim Sektörü Pazar Gözetleme Sistemi için Teknik Yardım İhalesinde STM’nin konu hakkında yetkin
olduğu değerlendirilerek ihalede konsorsiyum lideri
olarak yer almasına karar verilmiştir. 2013 yılı içerisinde Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından ihaleye teklif verebilecek firmaların listesinin açıklandığı kısa listede STM’nin de olduğu bilgisi verilmiştir.
Bunun üzerine teknik metodoloji ve fiyat teklifinin de
içinde bulunduğu ihale teklif dosyası Merkezi Finans
ve İhale Birimi’ne Kasım ayında iletilmiştir. 2014 yılının Şubat ayında ihale sonucunun açıklanması beklenmektedir.
zalanan 1 adet Denizde İkmal Tankeri sözleşmesi
gereğince, projenin başarılı bir şekilde sonuçlanması neticesinde 2’nci geminin inşaasının opsiyon
olarak değerlendirilmesi taraflarca taahhüt edilmiştir.
• Pakistan Savunma ve Üretim Bakanlığı tarafından
yapılan talebe istinaden 3 adet Midget Sınıfı Denizaltının modernizasyonu için 2013 yılı içerisinde Pakistan makamlarına teklif sunulmuştur. 2014 yılının ilk
çeyreğinde ihalenin sonuçlandırılması beklenmek-
Deniz Projeleri Direktörlüğü İş Geliştirme
Faaliyetleri
tedir.
• Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri tarafından öncelikle korvet projesi olmak üzere tüm askeri deniz
Yurt İçi İş Geliştirme Faaliyetleri
• MİLGEM Projesinin 3 ve 4ncü gemilerinin Platform
Dizaynı ve Platform Entegrasyon Dizaynı, Ana Tahrik
Sistemi Entegrasyonununda ve Ana Tahrik Sistemi
Kontrol İzleme Sistemi faaliyetlerini tasarım faaliyetlerinde görev alınmasına yönelik çalışmalar ve
hazırlıklar icra edilmiştir.
• 26 Eylül 2013 tarihinde SSİK’in, MİLGEM Projesinin
3 ve 4ncü gemilerinin İstanbul Tersanesi K.lığında,
Prototip ve İkinci gemi Proje modelleri ile aynı Proje
Modeli ile icra edileceği yönünde almış olduğu karar çerçevesinde MİLGEM Projesi 3 ve 4ncü Gemileri
için SSM’ye fiyat teklifi verilmiştir.
• TF-2000 Projesinin realize çalışmaları kapsamında
sorumluluk almak üzere gerekli alt yapı çalışmalarına başlanmıştır.
Yurt Dışı İş Geliştirme Faaliyetleri
• Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı ile 2013’te im-
platformlarının inşa ve modernizasyon faaliyetleri
kapsamında Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren
Atheeb Holding ile 2013 yılı içinde bir işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Bu çerçevede Suudi Arabistan’da ortaya çıkan talepler yakından takip edilmekte olup 2014 yılı içinde korvet projesine yönelik
çözümlerimiz doğrultusunda görüşmelere devam
edilmesi planlanmaktadır.
• Polonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan davet
kapsamında 3 adet Korvet ve 3 adet Mayın Avlama
Fonksiyonlu Karakol Gemisi için teknik görüşme
toplantıları icra edilmiştir. 2014 yılı içinde ikinci tur
görüşmelere iştirak edilmesi beklenmektedir.
• Ayrıca 2013 yılı içerisinde özellikle Ortadoğu, Kuzey
Afrika, Güney Amerika ve Uzakdoğu pazarlarında
STM’nin ve Türkiye’nin askeri gemi dizayn ve inşa
yeteneğinden azami ölçüde yararlanılabilmesi için
uluslararası fuarlar ve ikili görüşmeler sürdürülmüş, Cezayir, Kazakistan, Peru ve Kuveyt’te iş geliştirme faaliyetlerine devam edilmiştir.
56
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
K U R U M S A L FAAL İYET L ER
Bina, Tesis ve Kalite Belgeleri
STM, 2013 Yılı Faaliyetlerini 4 Farklı Tesiste Sürdürmüştür.
SEI-CMMI Seviye-3
01
(Sistem Mühendisliği, Yazılım Geliştirme,
Alt Yüklenici Yönetimi)
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
02
TS ISO/IEC 27001 BGYS Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
NATO AQAP-160
04
(Danışmanlık, Yazılım Ağırlıklı Sistem Tasarımı,
Geliştirilmesi, Kurulumu ve Bakımı
03
(Yazılım Tabanlı Sistem Tasarımı,
Geliştirme, Entegrasyon ve Bakımı)
Facility Security Clearance Certificate (FSCC)
05
Turkish Ministry of National Defence Facility Security Clearance Certificate
Milli Savunma Bakanlığı Üretim İzin Belgesi
Milli Savunma Bakanlığı Tesis Güvenlik Belgesi
07
08
STM Merkez Bina
06
Ankara Teknoloji Geliştirme
Bölgesi’nde 4160 m2’si
kapalı toplam 6480 m2
kullanım alanı bulunan şirket
merkezi, NATO & MİLLİ
GİZLİ” Tesis Güvenlik belgelidir. Ayrıca, yazılım geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için hizmet veren
Yazılım Geliştirme Laboratuvarı bulunmaktadır.
Link 16 Birlikte
Çalışabilirlik Projesi
Ofisi
Uçuşa Elverişlilik
ve Sertifikasyon
Hizmetleri Ofisi
İstanbul Tersanesi
Komutanlığı
Yerleşkesi
Gölcük Tersanesi
Komutanlığı
Yerleşkesi
Bilkent Cyberpark Cyberplaza
C.Blok 1.Kat’ta içerisinde 12
adet ofisin bulunduğu 500
m2 büyüklüğünde bir koridor
kiralanmış ve bu ofisler proje
isterlerine göre tadilattan
geçirilerek STM bünyesine
kazandırılmıştır. Link-16 Ofisi,
NATO & MİLLİ GİZLİ” Tesis
Güvenlik belgelidir.
Bilkent Cyberpark Cyberplaza C.Blok 2.Kat’ta içerisinde 1200 m2 büyüklüğünde
bir alan kiralanmış ve bu
ofisler proje isterlerine göre
tadilattan geçirilerek STM
bünyesine kazandırılmıştır.
Sertifikasyon Ofisi için NATO
& MİLLİ GİZLİ” Tesis
Güvenlik belgesine
başvurulmuştur.
STM, İstanbul Tersane
Komutanlığında 650 m2 lik
alanda bulunan MİLGEM
ofisinde yürüttüğü çalışmalar ile Deniz Kuvvetleri
Komutanlığımıza yüksek
katma değerli mühendislik
ürünlerini sunmaktadır.
Yaklaşık 300 m kare kapalı
çalışma alanında öncelikle
“AY Sınıfı Denizaltı Cihaz/
Sistem Yenileme Projesi”ne
hizmet vermektedir. Bunun
yanı sıra Yeni Tip Denizaltı
Projesi kapsamında da
tersane altyapı geliştirme ve
denizaltı mühendislik destek
hizmetlerine de katkıda
bulunmaktadır.
57
58
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
K U R U M S A L FAAL İYET L ER
59
Kurumsal Bilgi Yönetimi Faaliyetleri
Kurumsal Yazılım Sistemleri
da personel arama özelliğinin eklenmesi; hedeflerin
bilgi alt yapısının ve var olan uygulamaların yeni orga-
izin taleplerinin onaylanmasından sonra kendi takvim-
KBY Müdürlüğü olarak 2013 yılı yazılım faaliyetlerimiz üç
oluşturulması ve onaylanması sürecinde oransal not
nizasyonla uyumlu hale getirilmesi ve alt yapı değişik-
lerine Microsoft Exchange aracının sağladığı servisler
başlık altında gerçekleşmiştir. Bu çalışmaları, E-Kurum
verebilme yöntemi kullanılarak yapısal performans
likleri bu çalışmalar altında yapılmıştır.
vasıtasıyla ve geliştirilen uygulama sayesinde Outlook
(Kurumsal Elektronik Doküman Yönetimi ve İş Süreçle-
hesaplama değişikliklerinin yapılması; İnsan Kaynak-
ri), YBS (Yönetim Bilgi Sistemi), ve EEYS (Elektronik Evrak
ları Talep Formlarında personelin açmış olduğu iste-
Bu çalışmalara ek olarak E-Kurum da bulunan Seyahat
Yönetim Sistemi) çalışmaları olarak gruplandırabiliriz.
ğin sonuçlanmasından sonra memnuniyet anketi ile iş
formunda Seyahat Nedeni alanı eklenerek SAP Enteg-
yapan personelin değerlendirilmesi ve bu sayede sene
rasyonuna ek özellik katılmıştır.
E-Kurum üzerinde kurumsal süreçlerimiz için çeşitli
sonunda İnsan Kaynakları Müdürlüğüne rapor oluştu-
çalışmalarda bulunulmuştur. Kişisel Hedef Formların-
racak veri alt yapısı sağlanması; sistemimizde bulunan
entegrasyonu yapılmış ve yöneticilerin kendileri arasında takvimlerinin paylaşımına olanak sağlanmıştır.
KBY bünyesinde bulunan kurumsal yazılımların en son
teknolojiyle alt yapıya sahip olmalarını sağlamak için
Şirketimizde üst yönetimde olan yöneticilerin seyahat ve
2013 yılı ikinci döneminde alt yapı ispat çalışmaların-
da bulunulmuştur. Bu çalışmalar kapsamında STM’de
bulunan tüm sistemler sanallaştırılmış ve bu sanallaştırılmış yapı üzerinde var olan yapının SharePoint 2013
üzerinde çalışabilirliği ispat edilmiştir.
Yönetim Bilgi Sistemi (YBS)’nin alt yapısında bulunan
sıkıntıları gidermek üzere sunucularda olan işletim
sistemleri son teknolojiye uygun olarak değiştirilmiştir. Diğer yandan sistemin kullanmış olduğu Oracle
veri tabanı versiyonu 11g versiyonuna yükseltilmiştir.
Yeni organizasyon değişikliği nedeniyle Primavera ile
entegre olarak bilgi alt yapısı yeniden oluşturulmuştur.
YBS ile SAP arasında yeni entegrasyonlar kullanılarak
SAP ile veri akışı var olan yapıdan daha ileri seviyelere çıkarılmıştır. Buna ek olarak, çalışanların E-Kurum
üzerinde YBS’ye ulaştıklarında sisteme otomatik olarak giriş yapmaları sağlanmıştır.
EEYS üzerinde Yöneticilerin kullanacağı yeni imza cihazları alınmış, eski sistemde kullanılan cihazlara ait
yazılım alt yapısı tamamen değiştirilmiş ve en son teknoloji üzerinden canlı yayına alınmıştır.
Bilişim Altyapısı
2013 yılında, kurumsal servislerin daha performanslı
ve verimli çalışabilmesi için hızlı ve yüksek kapasiteli
veri depolama alanı cihazı devreye alınmıştır.
Cyberpark C bloktaki ofislerimiz ile merkez ofis arasında doğrudan hat bağlantısı sağlanmış ve merkezdeki
kurumsal sistemlerin yedeklerini diğer ofise alan Felaketten Kurtarma Merkezi (FKM) kurulmuştur. Merkezdeki sistemlerin yedekleri ihtiyaç anında FKM’den
çalıştırılabilmektedir.
Kurumsal bilgisayarında hizmete özel bilgi taşıması
gereken personelimizin bilgisayarlarındaki ve kullandıkları veri depolama cihazlarındaki bilgileri şifreleyen
yazılım sistemi hayata geçirilmiştir. Değişen ihtiyaçların en uygun şekilde karşılanması için tüm sunucularımız ve sistemlerimizde (donanım ve yazılım olarak)
gerekli sürüm güncellemeleri ve iyileştirmeler yapılmıştır.
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
STM Yönetimi, TSE tarafından, ilgili standardın gereksinimlerinin tam olarak karşılandığının tespit edilmesi
sonucunda almış olduğu, ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’nin yenileme denetimlerini
Mayıs ayı içerisinde başarıyla tamamlamıştır. Denetim
sonucu, belgemiz yenilenmiştir.
BGYS, sürekliliği ve yönetilmesi ile Tesis Güvenlik Belgemizin gereksinimlerini karşılamakta da önemli bir
rol oynamaktadır.
BGYS süreçlerinin geliştirilmesi için 3 KBY müdürlüğü
çalışanı ISO 27001 Baş Denetçi eğitimine katılmış ve
sınavı başarıyla tamamlayarak ISO 27001 Baş Denetçi
sertifikasını almışlardır. Kurumsal bilgilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla, 2013 yılında 2 kez penetrasyon testleri gerçekleştirilmiştir. Penetrasyon testlerini yaparken dışa bağımlığı azaltmak adına Licensed
Penetration Testing eğitimi tamamlanmış ve 3 KBY
müdürlüğü çalışanı CEH (Certified Ethical Hacker)
sınavlarını başarı ile geçmiştir. Alınan eğitimler sonucunda gerekli testler tamamlanmış ve elde edilen
bulgular sistemin iyileştirilmesinde kullanılmıştır. Bu
kapsamda sızma testlerinde kullanılmak üzere test tanımları oluşturulmuş, test planı yapılarak, iyileştirme
çalışmaları, maliyet analizleri ve risk analizi çalışmaları yönetime sunulmuştur.
60
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
K U R U M S A L FAAL İYET L ER
61
Kurumsal Bilgi Yönetimi Faaliyetleri
Kütüphane Uygulaması
lüğüne, geliştirilen projelerde konfigürasyon yönetimi
nı gözlemleyerek, projelerde kullanılmak üzere yeni
venlik tatbikatına aktif katılım sağlamış ve tatbikat
2013 yılı içerisinde E-Kurum bünyesindeki Kütüphane-
desteği verilmiştir. Sertifikasyon Müdürlüğü’nün sahip
teknolojiler araştırılmıştır. Application Life Cycle Ma-
sırasında STM A.Ş. sistemlerinin dış kaynaklı saldı-
mizde bulunan kitap sayısı 1135’e, dijital kitap sayısı ise
olduğu tüm dokümantasyon, Sertifikasyon Müdürlüğü
nagement konseptini destekleyen, Kovair firmasının
rılara dayanıklılığı test edilmiştir. TÜBİTAK ve BTK
1050’ye çıkarılmıştır.
Cyberpark ofisinde oluşturulan, kapalı SRT alanına ta-
Omnibus ürünü, IBM Rational Team Concert ve Team
şınarak, tüm geliştirmelerin bu kapalı alan üzerinde
Foundation Server (TFS) ürünleri incelenmiş ve demo
KBY personeli, STM A.Ş.’yi temsilen Ulusal Siber Gü-
tarafından yapılan testlerde, STM A.Ş. sistemleri için
Major/Minor seviyede açıklık tespit edilememiştir.
Konfigürasyon Yönetimi
kurulu olan portal üzerinden, konfigürasyon yöneticisi
kurulumları yapılmış, kullanım açısından TFS uygun
KBY personeli ayrıca tatbikat kapsamında düzenlenen
2013 yılında 5 kişilik Konfigürasyon Yönetimi Uzmanlığı
kontrolünde geliştirilmesi sağlanmıştır.
görülmüştür. Product Life Cycle Management ürünleri
Capture The Flag yarışmasına STM A.Ş.’yi temsilen
ekibimiz ile, yazılım geliştirme projeleri, danışmanlık
katılmıştır.
projeleri, denizcilik projeleri ve sertifikasyon müdür-
için de Oracle firmasının PLM ürünü olan AGILE ürünü,
Güncel teknolojiler ışığında projelerin ihtiyaçları-
Dassault firmasının Enovia aracı, Siemens firmasının
Teamcenter ürünü incelenmiştir.
Yapılan çalışmalar esnasında, projelerde çalışan konfigürasyon Yönetimi Uzmanları için, proje yöneticileri ile
yapılan memnuniyet anketi sonucunda, memnuniyet
oranının %92 olduğu gözlemlenmiştir.
Bilgi İşlem Hizmet İstekleri
2013 yılında Bilgi İşlem Hizmet Taleplerine Memnuniyet anketi eklenerek, ilgili hizmet talebinin çözümlenme süresi, çözümleyenin teknik bilgisinin yeterliliği ve
genel olarak memnuniyeti ile ilgili veriler toplanmıştır.
Bu veriler sonucunda, 2013 yılında girilen 1923 adet
Bilgi İşlem Hizmet Talebinin, ortalama memnuniyet
skoru 10 üzerinden 9.2 çıkmıştır.
Sertifikalar ve Yayınlar
KBY Müdürlüğü çalışanları tarafından güncel teknolojik gelişmeler takip edilmiş, Konfigürasyon Yönetimi, Sistem ve Ağ Yönetimi, Bilgi Güvenliği Yönetimi ve
Kurumsal Yazılımlar uzmanlık alanları ile ilgili girilen
sınavlarla uluslararası geçerliliği olan sertifikalar şirketimize kazandırılmıştır.
Sertifikalar
• 2 Personel Sharepoint 2010 Administration Sertifikası
• 3 Personel ISO 27001 Bilgi Güvenliği Lead Auditor
olmuştur.
• 3 Personel Certified Ethical Hacker v8 sertifikası
• 1 Personel SharePoint Application Development
Sertifikası
• 2 Personel, IBM Certified Deployment Professional-DOORS V9 Sertifikasi almıştır. Ayrıca, 2 personel PMP Sertifikasyon Hazırlık Eğitimi’ne katılmış ve
katılım sertifikası almıştır
Yayınlar
• 2013 yılı içinde KBY Müdürlüğü çalışanları 17 adet
makale / sunum hazırlamıştır.
• Veri Merkezleri ve Bilgi Güvenliği
• Application Life Cycle Management
• Publishing Engine
• Sertifikasyon Portalı
• Bilgi Güvenliği Farkındalığı
• Kriptoloji ve SSL Güvenliği
• System Center Operation Manager
• Güvenli İnce İstemci
• Bilişim Güvenliği
2013 yılı içinde KBY Müdürlüğü çalışanlarından;
• 1 Personel Microsoft Certified Trainer 2013 (MCT)
Sertifikası
• 5 Personel Microsoft Certified Solutions Assosiate
(MCSA) Sertifikası
• 1 Personel Microsoft Certified IT Professionalist
(MCITP) Sertifikası
• 1 Personel Microsoft Certified Technology Specialist
(MCTS) Sertifikası
• Microsoft SQL 2012 High Availability and Load Balancing
• IPv6
• Microsoft System Center Configuration Manager
• Sharepoint 2007’den Sharepoint 2010’a Geçiş
• SharePoint 2007 ve SharePoint 2013 Farklılıkları
• Team Foundation Server 2012
• Dark Side of Google
• Primavera SAP Entegrasyonu
62
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
K U R U M S A L FAAL İYET L ER
63
Tanıtım ve Diğer Faaliyetler
2013 yılı içinde iş geliştirme amaçları doğrultusunda
STM’nin ürün, imkan ve kabiliyetlerinin müşteriye tanıtımına yönelik olarak faaliyetler sürdürülmüştür.
Ödüller ve Başarılar
STM, İlk 500 Bilişim Şirketi Arasında “Danışmanlık
Hizmetleri”nde Birinci
Bilişim şirketlerinin net satışlarına göre sıralama yapılarak Türkiye bilişim sektörünün en büyük 500 şirketinin belirlendiği “İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2010 Araştırması”
çalışması sonuçlarına göre STM altıncı kez “Danışmanlık
Hizmetleri” kategorisinde Birinci seçilmiştir.
27 Haziran 2011 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen törenle kamuoyuna duyurulan ve İnterpromedya tarafından gerçekleştirilen söz konusu araştırma sonuçlarına göre, Danışmanlık Hizmeti gelirlerini
2009’daki 45 milyon TL’den 2010 yılında 48 milyon TL’ye çıkaran STM, “Danışmanlık Hizmetleri Kategorisi”nde 2010
yılında da birinci sırada yerini korumuştur. 2005 yılından bu
yana danışmanlık kategorisinde birinciliğini koruyan STM,
son üç yılda en iyi performans gösteren ilk 20 bilişim şirketi arasında bu yılda yerini almıştır. Aynı zamanda STM,
söz konusu araştırma kapsamındaki diğer kategoriler arasındaki “Sistem Bütünleştirme” kategorisinde ilk 15 şirket
içinde ikinci sırada yer alırken, Ankara ilinin ilk 10 Bilişim
Şirketi arasında ise 5’incı sırada yerini almıştır.
Savunma, kamu ve deniz sektörlerinde, ileri teknoloji
gerektiren alanlarda proje yönetimi, sistem ve yazılım
STM ile Atheeb Holding Arasında İşbirliği Anlaşması
“İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2010 Araştırması”
Töreni
STM-Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı Arasında
Denizde İkmal Tankeri Sözleşmesi İmza Töreni
STM ile Üniversiteler Arasında Danışmanlık
Anlaşması
mühendisliği, teknik ve lojistik destek hizmetleri sağlamayı ve kritik teknolojileri ülkemize kazandırmayı hedefleyen misyonu ile STM, teknoloji odaklı danışmanlık
ve mühendislik çözümlerinde uluslararası düzeyde rekabet edebilen saygın bir kuruluş olma doğrultusunda
çalışmalarını her yıl geliştirerek sürdürmektedir.
SAP Forum Ankara’da “Geleceği İnşa Edenler”
Kategorisinde Birincilik Ödülü
Bu yıl 17.’si düzenlenen ve pek çok sektörde yüzlerce
kurumdan, 650’ye yakın orta ve üst düzey yöneticiyi ağırlayan SAP FORUM, 21 Şubat Perşembe günü, Ankara
Rixos Otel’de gerçekleştirilmiştir. STM kurumsal uygulamalarının SAP ile entegrasyonunu gerçekleştirdiği
projesi ile “Geleceği İnşa Edenler” kategorisinde birincilik ödülünü aldı. Ödül Kurumsal Bilgi Yönetimi Müdürümüz Hayrullah Kale’ye SAP Türkiye Genel Müdürü
Zeynep Keskin tarafından verilmiştir.
STM ile Atheeb Holding Arasında İşbirliği Anlaşması
STM ile Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren Atheeb
Holding arasında IDEF-2013 fuarında imzalanan İşbirliği
Anlaşmasının kapsamı, 24 Kasım 2013’te İstanbul’da Atheeb Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Abdulaziz Ahmad Abdulaziz Al Saud ve STM Genel Müdürü Sn. Recep
Barut’un karşılıklı imzaladıkları revize anlaşmaya bağlı
olarak genişletilmiştir. Bu çerçevede Atheeb Holding ve
STM; Suudi Arabistan’da tüm askeri gemi inşa ve modernizasyon faaliyetleri ile askeri sahil tesisleri konularında
işbirliği içinde bulunmayı taahhüt etmişlerdir.
STM ile Üniversiteler Arasında Danışmanlık Anlaşması
STM, 8 Mayıs 2013 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi ile
Danışmanlık Sözleşmesi, İstanbul Üniversitesi, Yıldız
Teknik Üniversitesi ve Pirireis Üniversitesi ile Mutabakat Protokolleri imzalamıştır.
IDEF 2013 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı esnasında imza törenleri gerçekleştirilen anlaşmalar ve mutabakat protokolleri çerçevesince; Bahçeşehir Üniversitesi
ile STM arasında danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır.
Bahçeşehir üniversitesinin “Denizaltı Gemisi ile Helikopter arasında Güvenli Optik Haberleşme Sistemi (DEHEGOPHS) Tasarım ve Üretimi” Projesi kapsamında, ihtiyaç
duyacağı teknik bilgi, dokümantasyon desteği, testler,
koordinasyon gibi hizmetler STM AŞ tarafından sağlanacaktır. Bahçeşehir Üniversitesi; Savunma Sanayi Müsteşarlığı‘nın Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü kapsamında
öngördüğü bir AR-GE Projesi olan “Denizaltı Gemisi ile
Helikopter arasında Güvenli Optik Haberleşme Sistemi
(DEHEGOPHS) Tasarım ve Üretimi” Projesi kapsamında,
denizaltı gemisi ve helikopter arasında güvenli optik haberleşme sistemi prototipini tasarlayacak ve üretecektir.
İstanbul Teknik Üniversitesi ile Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri konularına ilişkin muhtelif disiplinlerde birikim ve
tecrübelerini bir araya getirerek güçbirliği oluşturmak ve
gelecekte ortak olarak gerçekleştirilebilecek projeler için
çalışmak üzere bir mutabakat protokolü imzalandı.
Yılıdz Teknik Üniversitesi ile Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri konusunda karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi mutabakat protokolü imzalandı. Bu çerçevede; STM AŞ. ve
YTÜ: ögrenci ödevi, bitirme tezi,doktora,ortak AR-GE projesi, ortak seminer ve konferanslar vb.için konuların tespiti, bu konular için iş planlarının hazırlanması, stajyerlerin belirlenmesi çalışmalarını gerçekleştireceklerdir.
Ayrıca, Pirireis Üniversitesi ile Deniz Sistemleri alanında araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini
gerçekleştirmek ve muhtelif disiplinlerde çalışmalar
yürütmek, birikim ve tecrübelerini bir araya getirerek
güçbirliği oluşturmak ve gelecekte ortak olarak gerçek-
64
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
K U R U M S A L FAAL İYET L ER
65
Tanıtım ve Diğer Faaliyetler
leştirilebilecek projeler için çalışmak üzere bir Mutabakat Protokol’ü imzalanmıştır.
STM-Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı Arasında
Denizde İkmal Tankeri Sözleşmesi İmza Töreni
Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacının
karşılanmasına yönelik olarak Karaçi Tersanesi’nde inşa
edilmek üzere 1 adet Denizde İkmal Tankeri (Fleet Tanker) Tedarik Projesi kapsamında; Dizayn Paketi, Malzeme, Ekipman, ELD, Yedek Parça, Test ve Tecrübelerin
yapılması, Tersane ve Kullanıcı Eğitimleri ile Danışmanlık
Hizmetlerinin verilmesini içeren Sözleşme, Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı ile STM arasında 22 Ocak 2013
tarihinde Rawalpindi/Pakistan’da imzalanmıştır.
Pakistan Denizde İkmal Gemisi Çelik Kesim Töreni
Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacı olan
Denizde İkmal Tankeri’nin Sac Kesim Töreni Pakistan’ın Karaçi Tersanesinde yapılmıştır. Şirketimiz ile
Pakistan Deniz Kuvvetleri arasında imzalanan projenin
kritik aşamalarından biri olan Sac Kesim Törenine, Türkiye tarafından SSM Müsteşarı sayın Murad Bayar, Türkiye’nin Pakistan Büyükelçisi sayın Sadık Babür Girgin,
Karaçi Baş Konsolosu sayın Murat Onart, STM adına Yönetim Kurulu Başkanımız- SSM Müsteşar Yardımcısı sayın Faruk Özlü, Yönetim Kurulu Üyemiz-SSM Elektronik
Harp Daire Başkanı sayın Elife Ünal, Genel Müdürümüz
sayın Recep Barut, Genel Müdür Yardımcımız sayın M.
Yavuz Bartu ve Deniz Projeleri Direktörümüz sayın M.
Savaş Onur ve beraberindeki heyet iştirak etti. Pakistan
IDEF 2013 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı
SAP Forum Ankara’da “Geleceği İnşa Edenler”
Kategorisinde Birincilik Ödül Töreni
GDA 2013 Uluslararası Savunma Fuarı
Pakistan Denizde İkmal Gemisi Çelik Kesim
Töreni
adına ise Pakistan Savunma Üretimi Bakanı Rana Tanveer, Savunma Bakanlığı Mühimmat Üretim Direktörü
Tuğgeneral Adnan Nazir, Karaçi Tersanesi Genel Müdürü Tuğgeneral Syed Hasan Nasır Shah, Üretim Müdürü
Komodor Saleem Iqbal hazır bulunmuştur.
Dört yıl sürecek projede inşa edilecek tankerin ağırlığı
15.600 ton, boyu 156 metre ve seyir hızı da maksimum
20 knot olacaktır. Denizde ikmal tankeri seyir halinde diğer donanma unsurlarına yakıt, su gibi sıvı, gıda, ilaç gibi
katı kargo nakli gerçekleştirebilecek, ayrıca acil durumlarda kullanılmak üzere bir hastanesi olacak. Geminin
kıç kısmında ise bir helikopter hangarı ile helikopter iniş
pisti bulunacaktır.
STM A.Ş. ve Atlasjet arasında 29.04.2013 tarihinde
Elektronik Uçuş Çantası (EFB) Sözleşmesi imzalandı
Yapılan sözleşmeye göre Atlasjet uçaklarında STM’nin
Elektronik Uçuş Çantası (EFB) çözümü olan AeroTab™
kullanılacaktır. Elektronik Uçuş Çantası (EFB), pilotların
uçuş sırasında ihtiyaç duydukları ve kağıt üzerinde sakladıkları bilgileri elektronik ortamda tutan, uçaktaki aviyonik sistemler ile entegre olabilen, uçuş sırasında oluşturulan dökümanların elektronik ortamda yaratılmasına
ve yönetilmesine imkan veren sistem olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde mobil teknolojiler birçok alanda
olduğu gibi havacılık sektöründe de havayolu şirketlerinin
süreçlerinin kolaylaşmasını, uçuş işlemlerinin zaman ve
maliyet etkin olarak gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.
STM A.Ş., AeroTab™ çözümü ile milli bir EFB ürünü ortaya çıkararak sivil ve askeri havacılık sektöründe mobil
teknolojilerin kullanımına öncülük etmekte, kağıtsız kokpit konseptine uygun şekilde havayolu şirketlerinin uçuş
maliyetlerinin azaltılmasına ve pilotların uçuş süresince
oldukça önemli olan zamanlarını etkin biçimde kullan-
malarına yardımcı olmaktadır. 2012 yılında iç AR-GE
projesi olarak başlatılıp kısa bir zamanda ürünleştirilen
AeroTab™ EFB çözümü ile sektörün teknolojik ihtiyaçlarını karşılama konusunda önemli bir ilke imza atılmıştır.
STM, CMMI-DEV Modeline Göre Seviye-3
Uyumluluğunu Devam Ettiriyor
25-28 Mart 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen
CMMI Seviye-3 Belgelendirme Denetimi personelin titiz
çalışmaları sonucu başarıyla tamamlanmıştır.
Aralık 2006’da CMMI v1.1 modeli Seviye-3’e uygun olarak
ürün geliştirme yaptığını belgeleyen STM, SEI değerlendirmecilerinden Bay Norman Hammock tarafından yapılan
SCAMPI-A değerlendirmesi sonucunda, yenilenen CMMI
modeline göre (CMMI-DEV) Seviye-3’e uygun olarak ürün
geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirdiğini belgelemiştir.
Askeri ve sivil alanlarda müşterilerine teknoloji odaklı
danışmanlık ve mühendislik çözümleri üreten STM, tüm
uygulamalarda ve projelerde kalite sistemi esasları gereğince çalışmalarını sürdürmektedir.
Fuarlar
STM, AUSA 2013 Uluslararası Savunma Fuarı’nda
STM, 21-23 Ekim 2013 tarihleri arasında Washington DC/
ABD‘de düzenlenen AUSA 2013 Uluslararası Savunma
Fuarı’na, Savunma Sanayii Müsteşarlığı koordinasyonunda düzenlenen milli katılım altında yer almıştır. Vaşington
Büyükelçisi Sn. Namık Tan ve Silahlı Kuvvetler Ataşesi
Tuğgeneral Semih Koşucuoğlu da standımızı ziyaret ederek, şirketimiz ve projelerimiz hakkında bilgi aldı.
IDEF 2013 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı
STM, 07-10 Mayıs 2013 tarihleri arasında, T.C. Milli Savunma Bakanlığı himayesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güç-
66
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
K U R U M S A L FAAL İYET L ER
67
Tanıtım ve Diğer Faaliyetler
lendirme Vakfı yönetiminde, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece/İstanbul ‘da düzenlenen, IDEF’13
11. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na 112 m² alana
kurulu standı ile yer aldı. Stand alanında, AY Sınıfı Denizaltı Cihaz-Sistem Yenileme Projesi, MİLGEM Projesi,
Pakistan Denizde İkmal Tankeri Projesi ve Dikey Rüzgar
Tüneli maketler üzerinde, Focus Flite AS/GS özel tasarlanan konsolu üzerinde, Taktik Veri Linkleri, Havacılık
Sertifikasyon ve Danışmanlık Hizmetleri LCD ekranda
ve posterler üzerinde sergilenmiştir.
Fuar süresince, şirketimiz ile Bahçeşehir, İstanbul Teknik, Yıldız Teknik ve Piri Reis Üniversiteleri ile deniz projeleri kapsamında toplu olarak anlaşma imzalanmıştır.
Ayrıca Suudi Arabistan Deniz projelerine yönelik olarak
da bir Suudi firma ile Mutabakat Muhtırası imzalandı.
Her iki anlaşma için de 8 Mayıs 2013 tarihinde standımızda birer imza töreni düzenlenmiştir.
IDEX 2013 Uluslararası Savunma Fuarı
STM, 17-21 Şubat 2013 tarihleri arasında Abu Dhabi/
Birleşik Arap Emirlikleri‘nde düzenlenen IDEX 2013
11. Uluslararası Savunma Fuarı’na, Savunma Sanayii
Müsteşarlığı koordinasyonunda düzenlenen milli katılım
altında, 56 m² alana kurulu standı ile yer almıştır. Stand
alanında, AY Sınıfı Denizaltı Cihaz-Sistem Yenileme maket üzerinde, MİLGEM Projesi maket üzerinde, TİHA
Görev Planlama Yazılımı yer kontrol istasyonu üzerinde,
LİNK-16 Birlikte Çalışabilirlik Projesi LCD ekranda ve
poster üzerinde, Dikey Rüzgar Tüneli LCD ekranda, Danışmanlık Hizmetleri posterler üzerinde sergilenmiştir.
Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Tümgeneral Sayın Gürsel Öztürk’ün Ziyateri
Pakistan Silahlı Kuvvetleri Generallerinin Ziyareti
Fuar boyunca, BAE ve Körfez Ülkeleri askeri delegasyonları, bölge ülke ve uluslararası firma temsilcileri ile
görüşmeler yapılmıştır.
Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Necmettin
Baykul’un Ziyareti
GDA 2013 Uluslararası Savunma Fuarı
Savunma Sanayi Müsteşarı Sayın Murad Bayar’ın
STM Kiel Ofisini Ziyareti
Havelsan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Atilla
GÜRDERE’nin Ziyareti
STM, 10-12 Aralık 2013 tarihleri arasında, Kuveyt’ in başkenti Kuveyt City’de Kuwait İnternational Fair alanında düzenlenen, GDA 2013 2’inci Uluslararası Savunma Sanayii
Fuarı’na 36 m² alana kurulu standı ile yer almıştır.
Stand alanımızı ziyaret eden Kuveyt Deniz Kuvvetleri
Komutanı, Logistik Komutanı ve Savunma Müsteşarı
şirketimiz ve projelerimiz hakkında bilgi almıştır. Türkiye Cumhuriyeti Kuveyt Büyükelçisi Sn. Murat Tamer ve
Ticari Ateşe Sn. Kerim Doğanay’ın yanısıra Azerbaycan
Büyükelçisi ve Bangladeş Büyükelçisi de standımızı ziyaret ederek Şirketimizin yürüttüğü projeler hakkında
bilgi edinmişlerdir.
Ziyaretler
Pakistan Silahlı Kuvvetleri Generallerinden STM’ye
Ziyaret
Pakistan Silahlı Kuvvetleri’nde görevli Tümgeneral Tarik Resit ve Tuğgeneral Hurşit Ahmed 11 Aralık 2012
tarihinde şirketimize şirketimize ziyarette bulunmuştur.
Ziyaret kapsamında, kendilerine şirket tanıtımına yönelik bir sunum yapılarak sahip olunan savunma platformlarına yönelik imkan ve kabiliyetler anlatılmıştır.
Havelsan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Atilla
Gürdere’nin Şirketimizi Ziyareti
Havelsan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Atilla Gürdere
başkanlığında bir heyet 26 Temmuz 2013 tarihinde şirketimize bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Ziyaret esnasında
kendilerine STM’nin imkan ve kabiliyetleri ile projeleri
hakkında bilgi verilmiş, daha sonra, Yönetim Kurulu üye-
miz Sayın Cengiz KÖKSAL tarafından Sayın Gürdere’ye ziyaretinden dolayı teşekkür plaketi sunulmuştur.
Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Tümgeneral Sayın Gürsel Öztürk’ün Ziyareti
Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tümgeneral Gürsel Öztürk 21 Kasım Perşembe günü Şirketimizi
ziyaret etmiştir. Ziyaret esnasında Genel Müdürümüz
sayın Recep Barut Şirketimizi tanıtan bir sunum yaparak
yürüttüğümüz projeler hakkında bilgi vermiş ve ziyaretin
anısına bir plaket takdim etmiştir.
Savunma Sanayi Müsteşarı Sayın Murad Bayar’ın
STM Kiel Ofisini Ziyareti
Savunma Sanayi Müsteşarımız Sayın Murad Bayar 04
Aralık 2013 tarihinde Yeni Tip Denizaltı projesi kapsamında faaliyet gösteren Almanya-Kiel ofisimizi ziyaret
etmiştir. Ziyaret esnasında gerçekleştirilen çalışmalar
hakkında bilgi verilmiştir. Yeni Tip Denizaltı için yapılan
dizayn çalışmaları ofis personelimiz tarafından yapılan
sunum ile anlatılmıştır.
Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Necmettin
Baykul’un Ziyareti
Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Necmettin Baykul 31.12.2013 tarihinde şirketimizi ziyaret etmiştir. Ziyaret esnasında Genel Müdürümüz Sayın Recep Barut
şirketimizi tanıtan bir sunum yaparak yürüttüğümüz
projeler hakkında bilgi vermiştir. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Necmettin Baykul’a ziyareti anısına
bir plaket takdim edilmiştir.
Toplantılar, Eğitimler ve Önemli Faaliyetler
Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordinasyonunda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
68
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
K U R U M S A L FAAL İYET L ER
69
Tanıtım ve Diğer Faaliyetler
ile TÜBİTAK tarafından yürütülen tatbikatta 61 kuruma
gerçek siber saldırı yapıldı. STM’nin de aktif olar 25 Aralık’ta başlayan tatbikat yaklaşık 17 gün sürmüştür.
STM Sertifikasyon Müdürlüğü tarafından
“Uygulamalı Sistem Emniyet Değerlendirmeleri
Eğitimi” verildi.
SİBER Güvenlik Tatbikatında; DDOS, WEB Güvenliği
Taraması, Port Taraması, Log Analizi, Web Uygulama
Testi, Sosyal Mühendislik, Capture The Flag yarışması,
Yazılı Senaryo saldırıları yapıldı. Hizmet Dışı Bırakma
Saldırısı olan DDOS ile, hedef sistemin kaynakları ya da
bant genişliğinin tüketilmesi amaçlanmıştır.
STM Sertifikasyon Müdürlüğü tarafından 4-6 Mart 2013
tarihlerinde STM Merkez Bina Eğitim Salonu’nda, “Uygulamalı Sistem Emniyet Değerlendirmeleri Eğitimi”
verilmiştir. Uçuşa Elverişlilik kapsamında uçak ve sistem seviyesi emniyet gereksinimleri ve bu gereksinimlere uyumun nasıl gösterilebileceği ile ilgili uluslararası standartlar, rehber dokümanlar ve Sertifikasyon
Müdürlüğü’nün görev aldığı projelerdeki tecrübeleri
yardımıyla hazırlanmış olan eğitim, 2 günü teorik 1
günü de uygulama olmak üzere 3 gün sürmüştür. Eğitime SSM ve STM Sistemler Müdürlüğü çalışanlarından
10 kişilik bir ekip katılım sağlamıştır. Müşterilerine
uçuşa elverişlilik sertifikasyonu konusunda danışmanlık ve teknik destek veren STM Sertifikasyon Müdürlüğü, edindiği bilgi ve tecrübe ile yeni müşteri ve sektörlere açılmaya devam etme hedefindedir.
“Avrupa Savunma Ajansı, (EDA) Askeri Uçuşa
Elverişlilik Otoriteleri Konferansı
STM’den Link 16 Eğitimi
Kansas Üniversitesi Tarafından Project Management
For Aerospace Professionals Eğitimi
Uygulamalı Sistem Emniyet Değerlendirmeleri
Eğitimi
STM’den Link 16 Eğitimi
4-8 Şubat 2013 tarihleri arasıdan STM, Link 16 Birlikte
Çalışabilirlik Projesi ekibi tarafından ASELSAN personeline Link 16 eğitimi verilmiştir. STM Link 16 Ofisinde gerçekleştirilen eğitime ASELSAN Savunma Sistem
Teknolojileri Grup Başkanlığı (SST) ve Mikroelektronik,
Güdüm ve Elektro-Optik Grup Başkanlığı (MGEO) personelinden oluşan 24 kişilik bir ekip katılım sağlamıştır.
STM Veri Merkezleri ve Bilgi Güvenliği
Konferansı’na Katılım Sağladı
26 Mart 2013 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı himayelerinde Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu, Türkiye Barolar Birliği ile birlikte
“Veri Merkezleri ve Bilgi Güvenliği Konferansı” düzenlenmiştir.Bu etkinlikte konuya ilişkin Düzenleme ihtiyaçları, Teknolojik durum, Sunulan hizmetler ve Bilgi
güvenliğinin sağlanması tartışılmış ve Veri Merkezleri
Strateji Belgesi oluşturulmuştur.
Kurumsal Bilgi Yönetimi Müdürümüz “Veri Merkezleri: Teknoloji, Hizmetler ve Bilgi Güvenliği” oturumunda
konuya ilişkin bir sunum yapmıştır.
Cranfield Üniversitesi Tarafından Eğitim Verildi
Cranfield Üniversitesi (İngiltere) tarafından 1-3 Nisan
2013 tarihlerinde, STM Merkez Bina Eğitim Salonu’nda,
Prof. Richard Ormondroyd tarafından Military Communications eğitimi verilmiştir. Eğitime STM Sistemler Müdürlüğü, Yazılım Müdürlüğü, KYS ve İK Müdürlüğü çalışanları
ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı çalışanlarından 20 kişilik
bir ekip katılım sağlamıştır. Bu eğitim sayesinde katılımcılar, analog ve sayısal haberleşme sistemlerine, ses kodlama yöntemlerine, RF yayılım özelliklerine, RF linklerinin bütçe hesaplamalarına, anten özellikleri ve kullanım
alanlarına, sayısal ve yazılım tabanlı telsiz sistemlerine,
kriptoloji uygulamalarına, ağ yapılarına, IP üzerinden ses
haberleşmesine, uydu haberleşme sistemlerine ve tüm
bu sistemlerin kara-hava-deniz operasyonel kullanım
alanlarına ilişkin 3 gün boyunca bilgi edinmişlerdir.
STM, Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Kurultayı’nda
Her iki yılda bir, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen,
“Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı” bu yıl TMMOB Eskişehir Şubesi tarafından, 3-4
Mayıs 2013 tarihlerinde Eskişehir’de düzenlendi. Yedincisi düzenlenen bu yılki Kurultayda, ulusal teknolojik gelişimin sağlanması yönünde havacılık ve uzay
sektöründeki, yeni ve ileri teknoloj yatırımları, özgün
ürün çalışmaları, yan sanayi, üniversite sanayi işbirliği,
bakım-onarım-yenileştirme ve sertifikasyon başlıkları
mühendislik çerçevesinde tartışılmıştır.
24 bildirinin sunulduğu kurultaya, STM “Türkiye’de
Üniversite Sanayi İşbirliğini Etkinleştirme Yolları”
isimli sunum ile katkı sağlamıştır. Bu sunumda, üniversite sanayi işbirliğinin önemi vurgulandıktan sonra,
ülkemizdeki mevcut işbirliği mekanizmaları sıralanmış, bu mekanizmalar insan yetiştirme başarıları açısından değerlendirilmiştir. Dünyadaki ve ülkemizdeki
havacılık mühendisliği bölüm sayıları ve lisansüstü öğrenci mezun sayıları örnek olarak verilmiştir.
Kurultayda ayrıca, STM Sertifikasyon Bölümü’nün İnsan Faktörleri konusundaki çalışmalarına da yer verilmiştir. STM Sertifikasyon Müdürlüğü tarafından“Havacılık Sektöründe İnsan Faktörlerinin Önemi” sunum
gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan, Kurultaya, STM
“Sivil Havacılıkta Ürün ve Organizasyon Sertifikasyonu”
isimli sunum ile katkı sağlamıştır.
70
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
K U R U M S A L FAAL İYET L ER
71
Tanıtım ve Diğer Faaliyetler
STM NATO IST-115 Mimari Tanımlama ve
Değerlendirme Sempozyumunda
STM, 13-14 Mayıs 2013 tarihlerinde Toulouse/Fransa’da
düzenlenen NATO IST-115/RSY-027 “Architecture Definition and Evaluation” Sempozyumuna gerçekleştirdiği
sunum ve yayımladığı makale ile katılım sağlamıştır.
Sempozyum’da STM tarafından “Interoperability and
Formal Concept of Radar Systems as Clouds” başlıklı
yayın katılımcılara sunulmuştur.
Geleceğin sistem mimarilerinin tanımlanması ve tasarımların değerlendirilmesi konusunda NATO’nun
en önemli sempozyumu olan söz konusu toplantıda,
STM’nin Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri kapsamında geliştirdiği, deniz ortamlarında radar sistemlerinin bulut bilişim altyapıları ile birlikte çalışabilirlik uygulamaları üzerine katılımcılara görüşler
aktarılmış, değerlendirmeler alınmış ve NATO ve AB
paydaşı ülkelerin bilgi sistemleri yol haritası üzerinde
çalışılmıştır.
Kansas Üniversitesi Tarafından Project
Management For Aerospace Professionals Eğitimi
Kansas Üniversitesi (ABD) tarafından 3-7 Haziran 2013
tarihlerinde, STM Merkez Bina Eğitim Salonu’nda, Prof.
Herbert TUTTLE tarafından Project Management for Aerospace Professionals eğitimi verilmiştir. Eğitime STM
Sistemler Müdürlüğü, Sertifikasyon Müdürlüğü ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı çalışanlarından 20 kişilik bir
ekip katılmıştır. Bu eğitim sayesinde katılımcılar, proje
yönetimi esasları, liderlik özellikleri, proje yönetiminin
Android Geliştirici Günleri
Georgiatech Üniversitesi Tarafından STM’ye Eğitim
Bilişim Zirvesi 2013
“MIDS Internatonal Review Board” Konferansı
engelleri, proje organizasyonu, proje yönetim süreçleri, sözleşme müzakereleri, müşteri ilişkileri, planlama
usulleri, risk yönetimi, iş dağılım ağacı, zaman yönetimi,
takım çalışması, proje maliyet ve kaynaklarına ilişkin 5
gün boyunca bilgi edinmişlerdir. Ayrıca, verilen senaryolar dahilinde örnek proje planı hazırlanması ve sunumuna yönelik grup çalışması gerçekleştirilmiştir.
Georgiatech Üniversitesi Tarafından STM’ye Eğitim
Georgiatech Üniversitesi (ABD) tarafından 4-6 Eylül
2013 tarihlerinde, STM Merkez Bina Eğitim Salonu’nda, Alan Steinberg tarafından Multi Sensor Data Fusion
eğitimi verilmiştir. Bu eğitim sayesinde katılımcılar,
çoklu sensör veri füzyonuna yönelik olarak konsept ve
uygulamalar, gelecek eğilimleri, sistem mühendisliği,
sensör entegrasyonu, füzyon mimarisi, tasarım metodolojisi, insan-makine arayüzü, hedef tanıma, hedef
izleme ve geliştirilen sistemlerin test ve değerlendirmesine ilişkin 3 gün boyunca bilgi edinmişlerdir.
Diğer taraftan, 10-12 Eylül 2013 tarihlerinde, STM Merkez Bina Eğitim Salonu’nda, Dr. James Ralph Teague ve
Dr. James Michael Cathcart tarafından Optical Systems
Engineering eğitimi verilmiştir. Bu eğitim sayesinde katılımcılar; optik sistem mühendisliği ve bu alana yönelik
sistem mühendisliğine yönelik genel esaslar konularında 3 gün boyunca bilgi edinmişlerdir. Georgiatech Üniversitesi tarafından verilen söz konusu eğitimlere STM
Sistemler Müdürlüğü, KYS ve İK Müdürlüğü ve Savunma
Sanayii Müsteşarlığı çalışanları katılım sağlamıştır.
STM “Avrupa Savunma Ajansı, (EDA) Askeri Uçuşa
Elverişlilik Otoriteleri Konferansı”nda
25-26 Eylül tarihlerinde Aix-En-Provence/Fransa’da
gerçekleştirilen, “Avrupa Savunma Ajansı (EDA) Askeri
Uçuşa Elverişlilik Otoriteleri Konferansı”nda, STM Ser-
tifikasyon Müdürlüğü tarafından, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) adına “C-130 Projesi Sertifikasyon Süreci
ve Zorlukları” konulu bir sunum gerçekleştirilmiştir.
23 ülke ve 6 uluslararası organizasyon temsilcilerinin
katıldığı Konferansta, özellikle Avrupa Birliği içerisindeki Askeri Uçuşa Elverişlilik çalışmaları ve işbirliği alanları değerlendirilmiştir. C-130 Modernizasyon projesi
kapsamında yapılan sunumda, sertifikasyon açısından
Avrupa Birliği ülkeleri standart ve süreçleri ile global
bir uyum içerisinde çalışıldığı vurgulanmıştır.
STM Link 16 Birlikte Çalışabilirlik Projesi 2013
Eğitimleri Tamamlandı
Link 16 Birlikte Çalışabilirlik Projesi kapsamında SSM/
TSK personeline verilmek üzere 2013 yılı için planlanmış olan Taktik Data Link (TDL) eğitimleri başarıyla tamamlandı. STM Link-16 Birlikte Çalışabilirlik Proje ekibi
tarafından geliştirilen üç yeni program ile daha da güçlendirilen eğitimlere yaklaşık 150 SSM/TSK personeli
katılım sağladı. 2013 yılında kazandırılan bu eğitimler
ile belirli kullanıcı profillerinin Link 16 bilgi birikiminin arttırılması hedeflendi. Bu kapsamda TDL Testleri,
Çoklu-Link Planlama ve F-16 Pilotlarına Özel Link 16
kullanımı konularında eğitim programları uygulandı.
STM, “MIDS Internatonal Review Board”
Konferansına Katıldı
STM Link 16 Birlikte Çalışabilirlik Projesi, Proje Yöneticisi
Uygar Karadeniz ve Milli Taktik Data Link Fizibilite Projesi, Proje Yöneticisi Deniz Altın tarafından “MIDS Internatonal Review Board (MIRB)” konferansında Türkiye’nin
Link 16’ya bakış açısı ve ülkemizdeki TDL faaliyetleri konularına yer verildiği bir sunum yapılmıştır. 09.12.201313.12.2013 tarihleri arasında Krakow, POLONYA’da bu yıl
20.’si gerçekleştirilen konferansa aralarında NATO ülke-
72
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
K U R U M S A L FAAL İYET L ER
73
Tanıtım ve Diğer Faaliyetler
lerinin, uzak doğu ve arap ülkelerinin de bulunduğu yaklaşık 27 farklı ülkeden temsilci katılım sağlanmıştır.
2008 yılından bu yana STM’nin düzenli olarak katılım
sağladığı konferansta ülkelerin Link 16 vizyonu ve mevcut uygulamaları, Link 16 kullanımında karşılaşılan
problemler ve ortaya çıkan hususlar, Link 16 terminalleri ile ilgili problemler ve iyileştirmeler, TDL eğitimleri,
Birlikte Çalışabilirlik, TDL testleri, terminal bakım faaliyetleri gibi konular üzerinde durulmuştur.
Etkinlikler ve Sponsorluklar
14. Kamu Kalite Sempozyumu
STM’nin Oturum Sponsoru olarak destek sağladığı “Ülkeler Nasıl Yükselir” konulu 14. Kamu Kalite Sempozyumu 23 Mayıs 2013 tarihinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı Nuri Demirdağ Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.
Açılış konuşmasını Kalder Ankara Yönetim Kurulu Üyesi
Sayın Hilal Erdinç ve Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Sayın Orhan Öğe’nin yaptığı Kamu Kalite Sempozyu-
munda, Sayıştay, Adalet Bakanlığı gibi kamu kurumları
ile Bilkent, Sabancı Üniversitesi ve TODAİE’den konunun
uzmanı akademisyenler “Ülkeler Nasıl Yükselir” ana
teması çerçevesinde görüşlerini paylaşmıştır. Sempozyum sonunda Sponsorluk desteği sağlayan firmalara
katkılarından dolayı Plaket sunulmuştur.
Android Geliştirici Günleri
Gelecek teknolojilerin ve mobil teknolojilerdeki gelişmelerin geliştiriciler açısından değerlendirildiği, Android
Havacılık Sanayinde Uçuşa Elverişlilik ve
Sertifikasyon: Bugün ve Gelecek Sempozyumu
14. Kamu Kalite Sempozyumu
USMOS 2013 (Ulusal Savunma Uygulamaları
Modelleme ve Simülasyon) Konferansı
Geliştirici Günleri 14-15 Haziran 2013 tarihlerinde ODTÜ
Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Organizasyonu 7 farklı ülkeden 15 organizatör topluluk düzenledi.
Bu topluluklar arasında GDG (Google Developer Group)
Ankara, IEEE ODTÜ, GDG İstanbul, GDG Bakü, GTUG (Google Technology User Group) Brussels, GDG Cluj-Napoca,
GDG Dnipropetrovs’k, GDG Eskişehir, GDG Konya, GDG
Kyiv-Center, GDG Lviv, GDG Samsun, GDG Tbilisi, GDG
Tmişoara, GDG Moldova, GDG Zürich yer almıştır.
Katılımcılara küresel pazara girme konusunda ilham ve
kıvılcım veren bir organizasyon olması amaçlanan etkinliğe STM Sponsor olarak destek sağlamıştır.
Etkinliğin GDG Ankara’nın organizatörlerinden biri
olarak da katkı sağlayan, STM Yazılım Müdürlüğü tarafından “Open Source Android Libraries” konulu bir
sunum gerçekleştirmiştir.
VI. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji
Konferansı (ISCTurkey 2013)
20-21 Eylül 2013 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Bilgi Güvenliği Derneği,
Gazi Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliği ile “VI. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji
Konferansı (ISC Turkey 2013)” gerçekleştirilmiştir.
STM’nin de Sponsor olarak destek sağladığı Konferansın ikinci gününde, STM Kurumsal Bilgi Yönetimi Müdürlüğü tarafından “Tek Uç Biriminden Farklı Güvenlik
Seviyeli Ağlara Güvenli Erişim” başlıklı bir sunum gerçekleştirilmiştir.
Bilişim Zirvesi 2013
Interpromedya tarafından 2005 yılından bu yana düzen-
lenen Bilişim Zirvesi 24-26 Eylül 2013 tarihleri arasında
Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilmiştir. Bu yıl ICT
Summit NOW Bilişim Zirvesi’13 olarak düzenlenen etkinlik Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının en büyük bilişim
zirvesi olma özelliğini taşıyor.
STM’nin Sponsor olarak yer aldığı Zirvenin üçüncü gününde düzenlenen, Savunma Sanayi Müsteşarı Murad
BAYAR’ında konuşmacı olarak katıldığı, “Savunma ve
Ulusal Bilgi Güvenliği Konferansı”nda, STM Sistemler
Müdürlüğü tarafından “Yenilikçi Siber Güvenlik Çözümleri” konulu bir sunum gerçekleştirmiştir.
USMOS 2013 (Ulusal Savunma Uygulamaları
Modelleme ve Simülasyon) Konferansı
Geleneksel olarak ODTÜ-TSK MODSİMMER tarafından 2005 yılından beri iki yılda bir düzenlenmekte olan,
USMOS - ULUSAL SAVUNMA UYGULAMALARI MODELLEME VE SİMÜLASYON Konferansı 11-12 Haziran 2013
tarihlerinde beşinci kez ODTU-Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilmiştir. USMOS Konferansı, gelişmiş
ülkelerin “milli kritik teknoloji” olarak kabul ettiği Modelleme ve Simülasyon (MODSİM) alanında, ihtiyaç makamı, sanayi ve üniversite etkileşimini sağlamak amacıyla ülkemizde düzenlenen ilk ve tek konferanstır.
STM’nin Sponsor olarak destek sağladığı söz konusu
Konferansta, Oturum Başkanlığını şirketimiz Proje Yöneticilerinden Sn. Deniz Altın’ın yürüttüğü Simülasyon
Tabanlı Tedarik oturumunda, Sn. Uygar Karadeniz ve
Sn. Deniz Altın tarafından “Link 16 Modelleme ve Simülasyonu ile Modern Tedarik Zinciri İlişkisi” konulu bildiri sunulmuştur. Bildiride, Modelleme ve simülasyon
araçlarının desteği ile TSK’nın aktif olarak kullanmakta
olduğu Link 16 Taktik Data Link sisteminin tedarik aşamalarında hem işlem maliyetlerinin azaltıldığı hem de
74
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
K U R U M S A L FAAL İYET L ER
75
Tanıtım ve Diğer Faaliyetler
ihtiyaçları karşılayan doğru sistemlerin alınmasına yardımcı olunduğu ifade edilmiştir.
Diğer taraftan, STM Sistemler Müdürlüğü ve Yazılım Müdürlüğü tarafından “Bilgi Güvenliği ve Siber Savunma Konularında Simülasyon ve Modellemenin Önemi ve Kullanım Alanları” isimli bildiri yayınlanmış ve sunulmuştur.
Uluslararası Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın himayesinde, Savunma
ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD), Defence Turkey Dergisi ve ODTÜ Teknokent Savunma Sanayii
Kümelenmesi tarafından organize edilen ve yerli ve yabancı firma ve devlet temsilcilerinin de katılımı ile 19-20
Kasım 2013 tarihlerinde Ankara’da “Uluslararası Siber
Savaş ve Güvenlik Konferansı” (International Cyber Warfare and Secutrity Conferense) gerçekleştirilmiştir.
STM’nin Sponsor olarak destek sağladığı Konferansta, STM tarafından “STM ve Siber Güvenlik Çözümleri”
konulu bir sunum gerçekleştirilmiştir.
“Havacılık Sanayinde Uçuşa Elverişlilik ve
Sertifikasyon: Bugün ve Gelecek” Sempozyumu
Sivil ve askeri havacılık alanında uçuşa elverişliliğin
sağlanması ve sertifikasyonuna yönelik olarak, yurt
içi ve yurt dışı firma ve kurumların katılımıyla, uçuşa
elverişlilik sertifikasyonuna ilişkin deneyimlerin ve
güncel gelişmelerin paylaşılarak, sorunların ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği “Havacılık Sanayinde
6. Deniz Sistemleri Semineri
Uluslararası Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı
Bowling Turnuvası 2013
Oryantasyon Eğitimleri
Uçuşa Elverişlilik ve Sertifikasyon: Bugün ve Gelecek”
Sempozyumu 18 Eylül 2013 tarihinde Savunma Sanayii
Müsteşarlığı’nda gerçekleştirilmiştir.
Şirketimizin ana sponsorlardan biri olarak destek sağladığı Sempozyumda, Sertifikasyon Müdürlüğü tarafından “Sivil ve Askeri (EASA Part21-EMAR21) Organizasyon Onaylarına Genel Bakış ve Türkiye” başlıklı bir
sunum gerçekleştirmiştir. Günün sonunda katılımcı
firmaların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen katılımcı panelinde ise Genel Müdürümüz
Sn.Recep Barut STM’nin söz konusu faaliyetler için gerekli yetişmiş insan gücünü sağlayarak sürece katkıda
bulunduklarını ve bu gücün sürekliliğini sağlama konusunda görüşlerini iletmiştir.
6. Deniz Sistemleri Semineri’nde
Deniz Sistemleri konusundaki ortak bilgi birikiminin
artırılması, karşılıklı işbirliklerinin geliştirilmesi, ilgili
üniversite/araştırma kuruluşlarının ve firmaların yetenekleri hakkındaki farkındalığın sağlanması ve ayrıca
bu yöndeki stratejilerin paylaşılması amacıyla Savunma
Sanayii Müsteşarlığı ev sahipliğinde 28-29 Kasım 2103
tarihleri arasında ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde
Deniz Sistemleri Semineri’nin 6.cısı düzenlenmiştir.
STM’nin de bilgilendirme standı ve oturum sponsorluğu ile katılım sağladığı seminerde, Deniz Projeleri
Direktörlüğü tarafından “Gemi Dizayn Sürecinde Kapsamlı Yenileme İhtiyacı“ ve “Denizde İkmal Gemileri
için Başlangıç Tekne Formu Seçimi” konulu birer bildiri sunulmuştur.
Uluslararası Bilgi ve Ağların Güvenliği Konferansı
STM, bu sene 6.sı düzenlelen “Uluslararası Bilgi ve Ağların Güvenliği Konferansı”nın (The 6th International
Conference on Security of Information and Networks,
SIN2013) ana sponsoru olmuştur.
Malaviya Ulusal Teknoloji Enstitüsü (Hindistan), Macquarie Universitesi (Avusturalya), Güney Federal Üniversitesi (Rusya), İstanbul Teknik Üniversitesi ve Aksaray
Üniversitesi tarafından organize edilen konferansta,
STM siber güvenlik alanındaki tecrübeleri ve projeleri
hakkında tanıtıcı bir sunum gerçekleştirmiştir.
Diğer Faaliyetler
Bilgi Paylaşımı
Bilginin paylaşıldıkça değer kazandığına inanan STM,
şirket bünyesinde gerçekleştirdiği “Kurumsal Bilgi Paylaşımı” seminerlerini sürdürmektedir. Bu noktada temel
amacımız çalışanlarımızın kendi uzmanlık alanlarında ve
şirketin diğer bölümlerinde sürdürülen faaliyetler ile ilgili
güncel verilerin paylaşımını sağlamaktır.
Yaklaşık sekiz yıldır devam eden seminerlere, her ayın
son haftası şirketin ilgili bölümlerinden katılım sağlanmakta ve çalışanlarımız tarafından güncel çalışmalara
ilişkin sunumlar gerçekleştirilmektedir.
Bowling Turnuvası 2013
Geleneksel STM Bowling Turnuvası, 05.12.2013 tarihinde İstanbul’da, 26.11.2013 tarihinde ise Ankara’da
yüksek bir katılım ile keyifli anı ve hatıraları zihnimizde
bırakarak Bilkent Rollhouse’da gerçekleştirilmiştir.
Oryantasyon Eğitimleri
Göreve yeni başlayan personelimizin Şirketimize alışmasını ve kurum aidiyetini kazanmasını sağlamak amacıyla,
Şirket ve Bölüm süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi vermek
üzere “Oryantasyon Eğitimi Programı” düzenlenmektedir.
Söz konusu eğitimler yıl içinde gerçekleştirilmiştir.
76
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
M A L İ T A B L O L AR
77
31.12.2013 Tarihli Bilanço (TL)
(31.12.2012 KARŞILAŞTIRMALI) Aktif I- DÖNEN VARLIKLAR
A- HAZIR DEĞERLER
1- Kasa
2- Bankalar
B- MENKUL KIYMETLER
1- Repolar
2- Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bono
3- Yatırım Fonları
C- TİCARİ ALACAKLAR
1- Alıcılar
2- Alacak Senetleri
3- Diğer Ticari Alacaklar
D- DİĞER ALACAKLAR
1- Ortaklardan Alacaklar
2- Diğer Çeşitli Alacaklar
E- STOKLAR
1- Ticari Mallar
2- Yapımı Devam Eden Programlar
3- Yapımı Tamamlanmış Programlar
4- Verilen Spariş Avansları
F- YILLARA YAYGIN İNŞ. ve ONAR. MALY.
G- GELECEK AYLARA AİT GİDER ve GELİR TAHAKKUKLARI
1- Gelecek Aylara Ait Giderler
2- Gelir Tahakkukları
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
1- Devreden KDV
2- İndirilecek KDV
3- Diğer KDV
4- İş Avansları
5- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
6- Personel Avansları
II- DURAN VARLIKLAR
A- TİCARİ ALACAKLAR
1- Ver. Depozito ve Tem.
B- MALİ DURAN VARLIKLAR
1- Bağlı Menkul Kıymetler
C- MADDİ DURAN VARLIKLAR
1- Arazi ve Arsalar
2- Binalar
3- Tesis, Makine ve Cihazlar
4- Taşıtlar
5- Demirbaşlar
6- Diğer Maddi Duran Varlıklar
7- Birikmiş Amortismanlar ( - )
D- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri
2- Özel Maliyetler
3- Diğer Maddi Olmayan Duran V.
4- Birikmiş Amortismanlar ( - )
E- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
F- DİĞER DURAN VARLIKLAR
Önceki Dönem
154.298.499,02
71.903.540,71
66.711,61
71.836.829,10
0,00
0,00
0,00
0,00
22.011.075,40
22.011.075,40
Cari Dönem
224.139.824,95
80.094.705,54
4.484,35
80.090.221,19
0,00
0,00
0,00
0,00
13.513.720,77
13.512.469,97
0,00
0,00
1.250,80
6.255,67
0,00
58.811.839,53
0,00
26.257.053,42
0,00
32.554.786,11
6.255,67
127.552.181,38
7.923.362,95
58.825.866,26
0,00
60.802.952,17
188.686,70
108.744,65
79.942,05
1.383.356,68
1.340.124,80
0,00
0,00
6.648,23
0,00
36.583,65
243.883,43
141.659,84
102.223,59
2.729.078,16
2.684.068,39
0,00
0,00
2.704,77
0,00
42.305,00
11.139.016,51
81.237,34
81.237,34
250.000,00
250.000,00
5.230.003,56
3.298.750,00
22.218,11
6.871,06
0,00
5.214.307,74
43.774,39
-3.355.917,74
5.577.775,61
9.600.029,35
1.809.407,34
3.783.365,64
-9.615.026,72
0,00
0,00
11.152.783,24
70.181,53
70.181,53
690.000,00
690.000,00
5.076.325,73
3.298.750,00
22.218,11
6.871,06
0,00
5.962.704,88
43.774,39
-4.257.992,71
5.316.275,98
11.474.666,61
1.855.643,34
4.122.575,33
-12.136.609,30
0,00
0,00
165.437.515,53
(31.12.2012 KARŞILAŞTIRMALI) Pasif
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A- MALİ BORÇLAR
1- Banka Kredileri
B- TİCARİ BORÇLAR
1- Satıcılar
2- Borç Senetleri
C- DİĞER BORÇLAR
1- Ortaklara Borçlar
2- Personele Borçlar
3- Diğer Çeşitli Borçlar
D- ALINAN AVANSLAR
1- Proje Avansları (Sipariş Avansları)
E- ÖDENECEK VERGİ ve YASAL YÜK.
1- Ödenecek Vergiler
2- Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri
3- Vad. Geçmiş, Ert.-Taks. Verg. Diğ. Yük.
4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler
F- GELECEK YILARA AİT GELİR ve GİD.TAH.
1- Gider Tahakkukları
G- BORÇ ve GİDER KARŞILIKLARI
1- Dön. karı vergi ve yasal yük. karş.
2- Dön. karının peşin öd. verg. diğ. yük (-)
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A- ALINAN AVANSLAR
1- Alınan Sipariş Avansları
C- ÖDENECEK VERGİ ve YASAL YÜK.
1- Vad. Geçmiş, Ert.-Taks. Verg. Diğ. Yük.
B- BORÇ ve GİDER KARŞILIKLARI
1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları
C- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER ve GİD. TAHK.
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler
III- ÖZKAYNAKLAR
A- SERMAYE
1- Sermaye
2- Serm. Düzeltmesi Olumlu Farkları
2- Ödenmemiş Sermaye
B- SERMAYE YEDEKLERİ
1- MDV Yeniden Değerleme Artışları
C- KAR YEDEKLERİ
1- Yasal Yedekler
2- Olağanüstü Yedekler
D- GEÇMİŞ YIL KARLARI
E- GEÇMİŞ YIL ZARARLARI
1- Enflasyon Düzeltme Zararları
F- DÖNEM NET KARI
Önceki Dönem
41.474.253,38
804,28
804,28
10.099.778,67
10.099.778,67
0,00
5.200.072,33
10.627,10
4.763.994,55
425.450,68
22.115.807,93
22.115.807,93
2.584.879,29
1.812.788,88
772.090,41
0,00
0,00
0,00
0,00
1.472.910,88
4.215.783,53
-2.742.872,65
77.448.734,60
74.671.192,21
74.671.192,21
0,00
0,00
2.577.400,39
2.577.400,39
200.142,00
200.142,00
46.514.527,55
21.000.000,00
21.000.000,00
0,00
0,00
0,00
7.436.153,63
3.182.682,21
4.253.471,42
0,00
0,00
0,00
18.078.373,92
9.014.527,55
4.531.600,91
4.482.926,64
0,00
0,00
0,00
27.888.560,38
165.437.515,53
235.292.608,19
Cari Dönem
32.205.955,49
120,00
120,00
14.020.031,92
14.020.031,92
0,00
5.297.484,34
16.127,10
5.163.273,00
118.084,24
8.026.826,22
8.026.826,22
3.015.836,93
2.083.539,17
932.297,76
0,00
0,00
0,00
0,00
1.845.656,08
6.665.939,73
-4.820.283,65
134.183.564,77
131.026.683,92
131.026.683,92
0,00
0,00
3.156.880,85
3.156.880,85
0,00
0,00
68.903.087,93
32.000.000,00
32.000.000,00
0,00
235.292.608,19
78
STM 2 0 1 3 F A A L İ YE T R A P OR U
M A L İ T A B L O L AR
31.12.2013 Tarihli Gelir Tablosu (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR (+)
1- Yurt İçi Satışlar
2- Yurt Dışı Satışlar
3- Diğer Gelirler
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
1- Satış İadeleri
2- Satış iskontoları
NET SATIŞLAR
C- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
1- Satılan Tic. Mal. Maliyeti
2- Satılan Hizmet Maliyeti
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
D- FAALİYET GİDERLERİ (-)
1- Araştırma ve Geliştirme Gid.
2- Paz. Satış ve Dağt. Gid.
3- Genel Yönetim Gid.
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
E- DİĞER FAALİYETLERDEN OLĞ. GELİR-KARLAR (+)
1- İştiraklerden Temettü Gelirler
2- Bağlı Ort.Temettü Gelirler
3- Faiz Gelirleri
4- Komisyon Gelirleri
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar
6- Menkul Kıymet Satışları
7- Kambiyo Karları
8- Reeskont Faiz Gelirleri
9- Enflasyon Düzeltme Karları
10- Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar
F- DİĞER FAALİYETLERDEN GİD. VE ZARARLAR (-)
1- Komisyon Gid.
2- Karşılık Gid.
3- Menkul Kıymet Satış Zararları
4- Kambiyo Zararları
5- Reeskont Faiz Giderleri
6- Diğer Olağan Gid. ve Zararlar
G- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
1- Kısa Vadeli Borçlanma Gid.
2- Uzun Vadeli Borçlanma Gid.
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
H- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR (+)
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
I- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
1- Çalışmayan Kısım Gid.ve Zararları
2- Önceki Dönem Gid. ve Zararları
3- Diğer Olağandışı Gid. ve Zararları
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
J- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YASAL YÜK. KARŞ. (-)
1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük. Karş.
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
79
31.12.2013 Kar Dağıtım Tablosu (TL)
Önceki Dönem
136.811.819,58
133.732.243,45
2.002.735,95
1.076.840,18
248.366,46
248.366,46
0,00
136.563.453,12
110.135.384,90
36.998.519,23
73.136.865,67
26.428.068,22
6.642.111,40
4.550.340,64
691.777,32
1.399.993,44
19.785.956,82
11.896.185,17
Cari Dönem
215.447.249,90
206.507.792,77
5.887.769,55
3.051.687,58
1.640.856,28
1.640.856,28
0,00
213.806.393,62
177.761.070,96
108.655.641,73
69.105.429,23
36.045.322,66
3.938.556,86
1.868.886,48
718.141,55
1.351.528,83
32.106.765,80
35.467.995,76
2.152.245,80
1.893.273,32
5.449,99
9.661.954,73
0,00
33.545.858,16
76.534,65
0,00
9.018.377,00
33.020.067,58
0,00
33.019.307,94
2.219,56
428.110,85
0,00
193,87
193,87
0,00
22.233.434,58
62.376,24
0,00
62.376,24
34.554.500,11
0,00
0,00
0,00
1.653,37
0,00
0,00
1.653,37
0,00
0,00
0,00
0,00
22.294.157,45
4.215.783,53
4.215.783,53
34.554.500,11
6.665.939,73
6.665.939,73
18.078.373,92
1. DÖNEM KARI
34.554.500,11 TL
2. ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6.665.939,73 TL
-Kurumlar vergisi
6.665.939,73 TL
NET DÖNEM KARI
3- GEÇMİŞ DÖNEM ZARARLARI
4- GENEL KANUNİ YEDEK AKÇE (-)
27.888.560,38 TL
0,00 TL
1.394.428,02 TL
5- İŞLETMEDE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR
DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI
26.494.132,36 TL
6- ORTAKLARA 1. TEMETTÜ
0,00 TL
7. PERSONELE TEMETTÜ
0,00 TL
8- YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ
0,00 TL
9- ORTAKLARA II. TEMETTÜ
0,00 TL
10- GENEL KANUNİ YEDEK AKÇE
0,00 TL
11-STATÜ YEDEKLERİ
12-DAĞITILMAMIŞ KARLAR (O. ÜSTÜ YEDEKLER)
0,00 TL
13-DİĞER YEDEKLER
0,00 TL
14-ÖZEL FONLAR
0,00 TL
1-DAĞITILAN YEDEKLER
0,00 TL
2-II. TERTİP YASAL YEDEKLER
0,00 TL
3-ORTAKLARA PAY
0,00 TL
4- PERSONELE PAY
0,00 TL
5- YÖNETİM KURULUNA PAY
0,00 TL
C- PAY BAŞINA KAR
1-ADİ PAY SENEDİ SAHİPLERİNE
1,08 TL
2-İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
0,00 TL
D- PAY BAŞINA TEMETTÜ
759,64
428.110,85
Cari Dönem
A- DÖNEM KARININ DAĞITIMI
B- YEDEKLERDEN DAĞITIM
28.864,28
9.020.596,56
27.888.560,38
1-ADİ PAY SENEDİ SAHİPLERİNE
0,00 TL
2-İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
0,00 TL
80
M A L İ T A B L O L AR
STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı
Toplantı Tarihi
12 Şubat 2014
Toplantı Saati
09:00
Toplantı Sayısı
2014 / 03
Karar No
713
Toplantı Yeri
STM A.Ş. Toplantı Salonu
Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilkent Cyberpark E Blok 5. Cadde No: 6/A 06800 Bilkent - Çankaya / Ankara
Toplantıya Katılanlar
Faruk ÖZLÜ (Başkan)
M. Kenan IŞIK (Başkan Vekili)
Elife ÜNAL (Üye)
Celal ARAL (Üye)
Cengiz KÖKSAL (Üye)
Recep BARUT (Genel Müdür)
M. Yavuz BARTU (Gn. Md. Yrd.)
Volkan ÖzTÜRK (Gn. Md. Yrd.)
Murat İKİNCİ (Gn. Md. Yrd.)
Toplantıya Katılmayanlar
Karar
Genel Müdürlük tarafından hazırlanan “STM 2013 Yılı Faaliyet Raporu” okunmuş ve kabul edilerek Genel Kurul’a sunulmasına karar verilmiştir.
Faruk ÖZLÜ
(Başkan)
Elife ÜNAL
(Üye)
Cengiz KÖKSAL
(Üye)
M. Kenan IŞIK
(Başkan Vekili)
Celal ARAL
(Üye)
Download

STM 2013 FAALİYET RAPORU