ENGİNEERING MANAGEMENT
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ
BUSİNESS ETHICS
NEGOTIATIONS
CONTRACTS
İŞ AHLAKI
MÜZAKERELER
MUKAVELELER
Thick Face, Black Heart:
The Warrior Philosophy
for Conquering the
Challenges of Business
and Life
“Yüzi körki kolma kılınç edgü kol
Kılınç edgü bolsa yarutgay sini”
Kudatgu Bilig
FIRST BOOK
BİRİNCİ KİTAP
THICK FACE
BLACK HEART
THICK FACE, BLACK HEART
There are 2 main concepts:
2 Temel Kavram:
Thick Face- The shield - Zırh
Black Heart- The spear – Mızrak
 Thick Face is a shield to protect yourself from the negative opinions
of others. This is all about being non-reactive and having the faith in
yourself, your purpose, and your abilities to carry on in the face of
opposition to your goals.
 Thick Face diğer insanların olumsuz düşüncelerinden kendinizi
korumak üzere kullanacağınız zırhı ifade eder. Bu zırh içinde acele
tepki vermemeyi, hedeflerinize,kendinize, güven duymayı ve
hedeflerinize yönelik bir muhalefet ortamı içinde yürüyüşünüze
devam etmeyi öğrenirsiniz.
Black Heart is the ability to take action without regard to how the
consequences will affect others. A black heart is ruthless, but not
necessarily evil.
-You need to be unaffected by others and be wiling to go to extremes
to get what you want.
Black Heart eyleminizin başkalarını nasıl olumsuz etkileyebileceğini
bilip sonuçları göze alarak eyleminizi gerçekleştirme yeteneğinin
kazanılmasını ifade eder. Black Heart acımasız olabilir, ama mutlaka
şerri ifade etmez..
Bunu yapabilmek için diğer insanlardan etkilenmemeyi ve amacınıza
varmak için en uç noktalara kadar gitme iradesini içinizde oluşturmayı
öğrenmeniz gerekir.
 The law of nature, learning to behave successfully in every aspect of
life.
 The power within you for discovering your intended destiny.
 Breaking limitations and ignoring criticism, ridicule, or vilifications from
others, in order to carry out your duties.
 Finding TFBH within you by successfully conquering yourself.
 Hayatın her alanında uyumlu ve başarılı davranmak üzere doğa
kanunlarının öğrenilmesi ve içselleştirilmesi
 Hedeflenmiş kaderinizi keşfetmek amacı ile içinizdeki gücün farkına
varılması ve içselleştirilmesi.
 Görevlerinizin icrasında başarıya ulaşabilmek için dışarıdan gelecek
eleştiri, alay ve iftiralara aldırış etmeden sınırlarınızı kırmak için gerekli
irade gücünün öğrenilmesi ve içselleştirilmesi.
 Kandinizi içten fethederek içinizdeki TFBH potansiyelinin ortaya
çıkartılması
1. The Essence of Thick Face, Black Heart
Thick Face, Black Heart Kavramlaşmasının Özü
PHASES OF TFBH - TFBH AŞAMALARI:
PHASE 1 – 1. AŞAMA
: Winning at all costs – Bütün bedelleri ödeyerek kazanmak
-Thick as a castle; Black as charcoal – Kale gibi sağlam ve kalın, Kömür gibi
siyah
-Thick and hard; Black and shimmering – Kalın ve sert – Siyah ve parıltılı
-So Thick it’s formless, so Black it’s colourless - O kadar kalın ki biçim yok oluyor.
-O kadar siyah ki renksizleşiyor.
PHASE 2 – 2. AŞAMA
: Self- inquiry – Nefsi sorgulama
PHASE 3: The Warrior – 3. AŞAMA : SAVAŞÇI
-Dispassion/ Detachment – Soğukkanlı / Önyargısız
-Fit for greatness – Büyük olma durumu için uyum
-Union of Spiritual and Material World – Maddesel ve manevi dünyaların birleşmesi.
Breaking the constrains of inner images and external standards.
İçsel imajların ve dışsal standartların kısıtlamalarını kaldırmak
Searching your own inner conviction. (time to submit-time to hit back)
İçinizdeki inançların araştırılması – anlaşılması. (Teslimiyet ve karşılık verma zamanı).
Finding the mystery in the staunchness of the oak and yielding of the grass.
(pretend to be a pig, so that you can eat a tiger)
Meşe ağacının dayanma gücünde ve çimenlerin kabulcü dayanıklılığında yatan
gizi keşfetmek. (Kaplanı yiyebilmek için domuz taklidi yap).
Understanding yourself. – Kendini anlamak.
Overcoming the fear of success-or-failure. –
Başarı veya başarısızlık korkusunu yenmek.
Understanding the nature of illusion-or-reality. ( See what you want to see)
Yanılsama ve/veya gerçeğin doğasını anlamak. (Görmek istediğini görmek)
The distinction between the virtue and vanity. (Man on the tree)
Kibir ve erdem arasındaki fark. (Ağaçtaki adam örneği).
Overcoming fear. (How to overcome fear)
Korkuyu yenmek.
Beyond the avoidance of pain and pursuit of pleasure.
(The main motivator of men is to avoid the pain)
Acının önlenmesi ve hazzın aranmasının ötesine geçebilmek,
(İnsanın ana motivatörü acının önlenmesine yöneliktir).
Courage to believe in yourself.
Kendine inanmak için gerekli cesaret.
TFBH nature of the CREATOR.
(The principles of Universe are greater than our little concerns)
Yaratıcının TFBH doğası. (Evrenin prensipleri bizim küçük
endişelerimizden çok daha büyüktür).
3. DHARMA: the wish-fullfilling tree
3. DHARMA: İsteklerimizi gerçekleştiren agaç
 To act in accordance with one’s duty.
 Kişinin görevlerine uygun davranması.
 Recognizing the role which of us plays in the life.
 Hayatta üstlendiğimiz rolün anlaşılması.
 Works in mysterious and subtle ways throughout our lives.
 Hayatlarımızdaki gizemli ve incelikli yollar.
 Where there is DHARMA, there is victory.
 DHARMA’nın olduğu yerde zafer vardır.
 NATURE’s Law : Choosing -> Acting -> Consequences.
 DOĞA KANUNU: Seçim > Eylem > Sonuçlar
4. Dharma and Destiny
4. Dharma ve Kader
 F0llow your duties and your desires will be fulfilled.
 Görevlerini yerine getirdiğinde isteklerin de gerçekleşir.
 There is a Divine Plan for our life, so every little incident should be seen









as mystery of our fate, which needs to be unveiled.
Hayatımız için bir ilahi plan vardır. Bu nedenle her hadise
kaderimizin gizemi içinde anlaşılmalı ve deşifre edilmelidir.
Pre-destiny and self-effort are the two wheels of the same car.
İlahi takdir ve kişisel gayretler aynı arabanın iki tekerleğidir.
Being true to our life- true to our desires.
Hayatımızın ve isteklerimizin gereğini yapmalıyız.
Understanding the role of our work now, in the context of the bigger
picture of our destiny.
Büyük resim içindeki kaderimiz bağlamında an itibarı ile yapmakta
olduğumuz işin gereğini anlamalıyız.
Invest in what you are doing- and support it.
Yapmakta olduğun işe bağlan ve onu destekle.
5. Winning through negative thinking
5. Negatif düşünce yolu ile kazanmak
 We can succeed in the way we are.
 Kendi uslubumuz içinde başarılı olabiliriz.
 Success has more equal vision and less prejudice than people who





promote the positive thinking theory.
Başarı, pozitif düşünce kuramını destekleyen insanlardan daha fazla
öngörü ve daha az önyargı içerir.
Negativities are the strongest assets in our professional development,
though they aren’t as important, as we think they are.
Olumsuzluklar profesyonel gelişimimizin en önemli varlıklarıdır.
Bununlar birlikte genelde sandığımız öneme sahip değillerdir.
Be true to our opinion we have about ourself, and never consider
ourself as unworthy.
Kendi hakkınızdaki düşüncenizin gereğini yapın fakat asla kişiliğinizi
değersizleştirmeyin.
Winning through negative thinking
Negatif düşünce yolu ile kazanmak
We make the rules, so we should be free to follow, break, or change them
Kuralları biz yaparız. Onlara uymak, onları bozmak veya değiştirmek bizim
özgürlük alanımızın içinde olmalıdır.
.
Bend low, in order to jump high.
Yükseklere sıçramak için iyice eğilmek gerekir.
Hibernating and Resting are also important.
Hazırda beklemek ve hareketsiz kalarak dinlenmek önemlidir.
Be positively negative.
Olumlu anlamda negatif olunuz.
Focusing on our dreams.
Rüyalarınıza, hayallerinize yoğunlaşınız.
6.The magical power of endurance
6. Sabrın sihirli gücü
 We are truly great if we: Suffer the insufferable & Endure the







unendurable.
Katlanılamayacak durumlara katlanabilirse ve sabredilemeyecek
konularda sabır gösterirsek gerçekten büyük oluruz.
Defeat is the Mother of Success.
Yenilgi başarının anasıdır.
TFBH is the foundation, which supports the enduring of the
humiliation and criticism.
TFBH temeldir. Aşağılama ve eleştiriye karşı durmanın sürekliliğini
sağlar
Greater accomplishments have an extensive preparation period.
Büyük başarıların arkasında geniş bir hazırlık dönemi vardır.
The magical power of endurance
Sabrın sihirli gücü
Crisis is Opportunity in Disguise.
Kriz, fırsatın kılık değiştirmiş halidir.
Through the endurance, the opportunity reveals itself.
Dayanıklılık süreci bağlamında fırsat kendisini ortaya koyar.
Recognize when it’s time to go with the flow, and when is time for action
Akıntı ile birlikte gitmenin de ona karşı harekete geçmenin de
bir zamanı vardır
Live your life to the fullest and with no fear or regrets.
Hayatını korku veya pişmanlıklara yer vermeden en dolu şekilde yaşa.
“Live through the dark of the night, in order to see the glory of day-break.”
Sabah güneşinin doğuşunu takdir edebilmek için gecenin karanlığını tam
olarak yaşamak gerekir.
7. The mystery of money
7.Paranın Gizemi
 MONEY= 1 Gold + 2 Spears
1st Spear= The outward struggle
2nd Spear= The battle within.
PARA = 1 Altın + 2 Mızraklar
1. Mızrak = Dışarıya karşı verilen mücadele
2. 2. Mızrak = İçimizdeki Mücadele
 POVERTY= a man sat in a pit, and bent as if under a great burden.
 YOKSULLUK = Çukurda oturan ve büyük bir yük altında imişçesine
eğilen adam.
 “We are where we want to be financially”
 Finansiyel açıdan olmak istediğimiz yerde dururuz.
 Money inspires the greatest emotions in life, though is very connected
with emotions such as agony and ecstasy.
Para hayattaki en büyük duyguların esin kaynağıdır. Bununla birlikte
heyecan ve acıyı da içinde taşır.
The mystery of money
Paranın Gizemi
Money is earned, if we do things, we are unique at doing, and in this case
we should be attentive to see what’s impossible to see.
Özgün olduğumuz işleri yaparak para kazanmamız kolaylıkla mümkündür.
Ne var ki bu durumda görülmesi imkansız olanı görmek konusunda bir
beceri geliştirmemiz gerekir.
The world is like a pyramid, so try to fight there where it’s easier and less
crowded-near the top of it.
Dünya bir piramit olarak düşünülebilir. Böylece eğer savaşmak gerkli ise
kalabalığın ve rakiplerin daha az olduğu ve bu nedenle kazanmanın
kolaylaştığı tepeye yakın yerlerde savaşmayı yeğlemeliyiz.
We should try to recreate the Maker’s creativity in our work and then
money will come.
İşinizde yaratanın yaratıcılığına yaklaşarak davranırsak paranın kolay
kazanılabildiğini göreceksiniz.
We should enjoy money, but keep a indifferent attitude towards it.
Paranın tadını çıkarmalı, fakat ona karşı kayıtsız bir tavır geliştirmeliyiz.
8.Deception without deceit
8. Kandırmadan İkna Etmek
 We should invest more time and energy, with those who will benefit us







most, now or later in the future.
İleride yaşadığımız zamanda bize yarar sağlayacak kişilere zaman ve
enerjimizi daha fazla ayırmalıyız.
Through services, we will increase our value to others.
Diğer kişilere olan değerimizi onlara verdiğimiz hizmetler ile
artırabiliriz.
Unconditional support & Mutual benefit
Şartsız destek & Karşılıklı yarar.
The con-man and the businessman: outward actions and the expression
of their souls.
Hilekar ve iş adamı: görünen eylemleri ve ruhlarının dışa vurumu.
9. Sixteen noble attributes of work
9. Çalışmanın, emeğin 16 asil özelliği
 1. ‘Work, the fondest human expression’
 Çalışma – Emek en şefkat dolu insani dışa vurum.
 2. Providing for ourselves and others
 Kendimizin ve başkalarının gereksinimlerini karşılama.
 3. Working to achieve our spiritual unfoldment
 Manevi çözümlenmemizi sağlamak üzere çalışmak.
 4. ‘Work, the greatest teacher’
 Çalışma – Emek en büyük öğretmen.
 5. ‘Work does not need us, we need work’
 İşin bize gereksinimi yoktur, işe gereksinimi olan biziz.
 6. ‘Through work, our destiny unfolds’
 Çalışma – Emek ile kaderimizi ortaya çıkartırız.
 7. ‘Our life evolves through actions’
 Hayatımız eylemlerimiz ile gelişir.
 8. Embracing the farmer’s virtue
 Çiftçinin erdemi ile kucaklaşmak
Sixteen noble attributes of work
Çalışmanın, emeğin 16 asil özelliği
9. The working secret of W. A. Mozart.
W. A. Mozart’ın çalışmasındaki sır.
10. Using our intuition as a business tool
Sezgimizi bir iş aleti olarak kullanmak
11. Working in the light of grace
Erdem ışığında çalışmak
12. Discovering our natural rhythm
Doğal ritmimizi keşfetmek
13. Reaching for our limitless limit
Sınırsız sınırlarımıza ulaşmak
14. Understanding the three P’s of work (Purpose, Perseverance, Patience)
Çalışmanın temel niteliğini anlamak. (Amaç, Azim, Sabır).
15. ‘Work, the highest worship and highest sacrifice’
Çalışma. En yüksek ibadet ve kurban alanı.
16. Realizing the harmony of divine will and human will
İnsan iradesi ve ilahi irade arasındaki intibakı gerçekleştirmek.
10. The advantage of playing the fool
10. Aptalı oynamanın avantajı
Why the fool and yes the fool !
 Neden aptalı oynamalı? Bu görünüm bize ne kazandırır ?
If victory, is what we want, then we should act through submission and disguise our-self:
let’s appear weak and inept, instead of able and strong.
Eğer zafere yönleniyorsak, kişiliğimizi maskeleyerek teslimiyetçi bir görünüm ile
hareket etmeliyiz. Muktedir ve güçlü bir görüntü yerine zayıf ve aptalca görünmek
yeğlenmelidir.
Practice to know when is time for fighting back, or time for going forward and submitting
Ne zaman karşılık vermek gerektiğini ve ne zaman ileri çıkarak teslimiyetçi bir tavır
takınmak gerektiğini alanda öğrenmeliyiz.
Never fight every battle- choose the one that conveys you the best, and even if you
participate, distinguish the ones in which you should accept defeat and so, endure the
humiliation of the defeat.
Her savaşı kabul etmemelisiniz. Sizi en iyi ifade eden mücadeleye katılın. Yenilgiyi
kabul etmeniz gereken dövüşleri diğerlerinden ayırt edin. Böylece aşağılanma ve
yenilgiye tahammül etmeyi de öğrenin.
Prepare yourself to accept the fact, that there are also other people, even tougher and
stronger than you.
Şu gerçeği kabul etmeye kendinizi hazırlamalısınız. Sizden daha sert ve güçlü insanlar da
vardır.








11. Thriving among the cunning & ruthless
11. Kurnaz ve acımasız insanlar arasında varlığını
sürdürmek
 If we don’t stand up for what’s rightfully ours, nobody else will
 Gerçekten hakkımız olanları almak için ayağa kalkmaz isek başka hiç










kimsenin bunda yardımcı olmayacağını bilmeliyiz.
In the competition of life, only the strong will survive
Hayat mücadelesinde sadece güçlü olanlar hayatta kalır.
The strong lion can always identify a seek gazelle among a herd of thousands
Güçlü aslan binlerden oluşan bir sürü içinde zayıf ceylanı ayırt edebilir.
A biting dog must be admired from the distance
Isıracak köpek belirli bir mesafeden teşhis edilmelidir.
Our words or actions may be tough or gentle, but it’s the spirit behind them
that defines us
Sözlerimiz veya eylemlerimiz sert veya nazik olabilir. Bunun gerisindeki öz
bizi tanımlar.
We can win more battles by acting obliquely, than assaulting frontally.
Doğrudan cepheden saldırmak yerine başka açıları deneyerek daha fazla
muharabe kazanabiliriz..
Thriving among the cunning & ruthless
Kurnaz ve acımasız insanlar arasında varlığını sürdürmek
We can always trust the person who we don’t have to trust.
Güvenmek zorunda olmadığımız insana güvenmemiz mümkündür.
Non-violence is not a sign of weakness, on the contrary, it’s the strongest
power
Şiddete karşı olmak zaaf işareti değildir. Tam tersine, en güçlü duruş budur.
We should avoid the “death form 1000 cuts” caused by the ‘serenity
stealers’
Dinginliğimizi bozan olguların alevlediği işkenceli ölüm şeklini önlemeliyiz.
Without self defense, peace is nothing but a non-attainable dream
Nefsi müdafaa olmaz ise barış ulaşılamaz bir rüyadan ibaret kalır.
We should put other people’s negative energy to good use
Başka insanların negatif enerjisini iyi amaçlarla kullanmalıyız.
‘Be tough with others, but first be tough with yourself’
Başkalarına karşı sert olabilirsiniz, fakat ilkönce kendinize karşı sert olmak
gerekir.
12. Acquiring the killer instinct
12. Öldürmek içgüdüsünü kazanmak
What is the Killer Instinct: Öldürme içgüdüsü nedir?
1. Is one aspect of the TFBH ( without it, TFBH would be only good
2.
3.
4.
5.
6.
7.
intentions with no power and ability of acting )
TFBH nın temel niteliklerinden biridir.( Bu olmadan TFBH eylem
gücünden ve yeteneğinden yoksun iyi niyetler yumağına döner).
Is part of our genetic coding ( Keeps us on the right path to our
objectives)
Genetik kodlamamızın bir parçasıdır.(Bizi hedeflerimize ulaşan doğru
istikamete yönlendirir).
It has helped the mankind survive against the hostile elements of
nature, throughout the history.
İnsan soyuna tarih boyunca doğanın düşman güçlerine karşı hayatta
kalma yeteneği vermiştir.
Is the root of the TFBH- is the courage to finish the job quickly and
cleanly.
TFBH nın özüdür. Bir işi çabuk ve temiz bitirme cesaretinden
ibarettir.
Acquiring the killer instinct
Öldürmek içgüdüsünü kazanmak
About the Killer Instinct: Öldürmek İçgüdüsü Hakkında
 Face the darkness of the reality in order to correct the timid kind of nature.
 Ürkek bir doğal yapıyı düzeltmek için gerçeğin karanlık yüzü ile yüzleşmenizi
sağlar.
 “Know yourself, know your opponent, one hundred battles, one hundred
victories” SUN TZU
Don’t avoid the topic if the enemy tries to incorporate the Killer Instinct and
victimize us.
“Kendini tanı, düşmanını tanı. “Yüz muharebe, yüz zafer – SUN TSU”
For to win one hundred victories in one hundred battles is not the acme of skill. To
subdue the enemy without fighting is the acme of skill.
13. Thick Face, Black Heart Leadership
13. “Thick Face Black Heart” Liderliği

( Art of war, Kung Ming) - (Savaş Sanatı, Kung Ming)

Power and responsibility – Güç ve sorumluluk
Uproot the wicked – Zayıfı yok etmek
Recognize the individual’s true character – Bireyin gerçek karakterini tanımak
The different types of leaders – Değişik lider tipleri
Character flaws among leaders – Liderler arasında karakter bozuklukları
Essential abilities of a leader – Bir liderin temel yetenekleri
Yielding and overcoming – Boyun eğme ve kazanma
The 3 must-haves for a proficient leader – Yeterli liderin 3 temel niteliği
Organization of the troops according to each individual’s natural abilities – Bireylerin doğal
yeteneklerine göre birliklerin organize edilmesi
Codes of leadership – Liderlik kodları
Fundamental rules of leadership – Liderliğin temek kuralları
Omens of victory and defeat - Zafer ve yenilginin alametleri
The proper attitude of a leader towards his troop – Bir liderin birliklerine karşı doğru tavrı
How to motivate the troops - Birlikler nasıl motive edilir













14. Thick within, black within
14. Özdeki kalın, özdeki siyah



-


-
The main task: to discover what we already possess- the gift of TFBH
Esas Görev: Zaten sahip olduklarımızı keşfetmek – TFBH nın ödülü
The 7 stages of Self- Unfoldment: Kişiliğimizin 7 aşaması – Ortaya çıkarma
The desire to do right. – Doğruyu yapma isteği.
Confusion and Negativity. – Karmaşa ve olumsuzluklar.
The Battle for Surrender. – Teslimiyet savaşı
Acceptance of Your Imperfect Perfection. – Mükemmel olmayan mükemmeliyetinizin kabulü.
The New Possibilities. - Yeni olasılıklar.
The Inner Harmony. – İçimizdeki uyum.
Detachment: The Power Source of Magnetism. – Önyargısız olma: Çekimin güç kaynağı.
Man’s 3 qualities: - İnsanın 3 niteliği
Tamas
Rajas
Sattva
The Virtues of the Four Fources: - Dört gücün erdemleri
Sister Water – Kızkardeş: Su
Brother Fire – Erkek Kardeş :Ateş
Brother Wind- Erkek Kardeş: Rüzgar
Mother Earth – Dünya anamız
15. Paths to Thick Face, Black Heart
15. “Thick Face Black Heart”a ulaştıran yollar
 We must learn how to read the manual located within us
 İçimizdeki kullanma talimatını okumayı öğrenmeliyiz.
 Our actions are motivated by the basic desire of feeling ‘good’ and feel
connected with the Divine
 Eylemlerimiz kendimizi iyi hissetmek bunun yanında da ilahi güç ile
bağlantı kurabilmek istekleri ile motive olurlar
 We are not aware of the power within us, so we seek support in the
outer world
 İçimizdeki gücün farkında olmadığımız için dışımızdaki dünyadan
destek ararız.
Paths to Thick Face, Black Heart
“Thick Face Black Heart”a ulaştıran yollar
Seven centering techniques – Yedi odaklanma tekniği
Invoking the power of the name of the Divine. İlahi takdirin adında
gizlenen gücü uyandırmak
Prana Yama, the art of breathing. Prana Yama. Nefes alma sanatı.
Invoking the inner music. İçimizdeki müziği uyandırmak
Unlocking the inner vision. İçimizdeki vizyonun kilidini çözmek
Contemplating the vast open space. Büyük açık alanı dikkatle
izlemek (Ard Allahu Vasıa – Tanrının geniş toprakları).
Courting the blissful oblivion Mutlu kayıtsızlığı davet ediş.
Soliciting joy from eating/drinking. Yeme içme aşırı hazzından
kurtuluş.
16. How a piranha eats the shark
10. Piranha Köpek Balığını Nasıl Yer
 The ENTERPRENEUR ! - Girişimci - Müteşebbis
 BIG fish, eats SMALL fish: - BÜYÜK Balık KÜÇÜK balığı yer
- The Fox borrows the Tiger’s presence. (The 7 possibilities)
- Tilki Kaplanın görünümüne girer. (7 Olasılık).
- Before hitting a dog, first identify who’s dog is it.
- Köpeğe vurmadan önce onun kimin köpeği olduğunu öğren.
- Collect the small forces together.
- Küçük güçleri bir araya topla.
- Deception is the Essential Element.
- Aldatma temel unsurdur.
How a piranha eats the shark
Piranha Köpek Balığını Nasıl Yer
-Attack the Vulnerability of your opponent.
-Hasmınızın zayıf noktasına saldırın.
(Remove the firewood from under the cooking pot; Display your force in East,
and attack in West)
(Tencerenin altından odunları alın. Gücünüzü batıda gösterin ve doğudan saldırın).
-Master the Art of Retreat.
-Ricat sanatında ustalaşın.
-Effective Execution. (Sails follow the wind; One arrow, two birds)
-Etkili icra.(Yelkenler rüzgarı izler. Bir ok ile iki kuş – Bir taşla iki kuş)
-Beware the Smallest.
- En küçükten sakının.
-The New Leap-Frog Theory.
-Yeni kurbağa – zıplama teorisi.
-Altered Reality.
-Başkalaşmış gerçeklik.
-From Victim to Victory
-Mazlumdan Muzaffere doğru.
Download

2 THICK FACE BLACK HEART EK