Vítám vás srdečně při čtení dalšího čísla našeho zpravodaje. Dočtete se v něm o akcích, které
proběhly v závěru roku 2011. V kalendáriu naleznete také plánované akce pro leden. Smutná
událost z předvánočního týdne nás všechny vedla k hlubšímu zamyšlení, a proto ji také
reflektujeme.
Děkuji, ţe se nám společnými silami podařilo proţít předvánoční období pokojně a v duchu
radostného očekávání Vánoc. Děkuji touto cestou všem učitelům a zaměstnancům školy za
navození takové atmosféry, která to umoţnila. Děkuji za bezproblémové zvládání všech našich
aktivit. Bylo to intenzivní, ale bylo to krásné. Děkuji také rodičům našich ţáků za podporu a za
všechna milá přání.
(jl)
2012 isn‟t just a New Year for the first class. It also means we will journey on to great new adventures in
learning English. We will explore word stories with Floppy and friends and we will also begin to act out our
special characters in the theatre room. The children will start to read stories to their parents at home and
we will begin to write! They are so eager to start putting their thoughts on paper and we will make this
happen now in the year 2012. What will this New Year bring to you? I leave you with words of inspiration
and a traditional New Years song.
In The New Year
New Year's Eve Song –
By: Joanna Fuchs
Auld Lang Syne
By: Robert Burns
In the New Year,
we wish you the best year you‟ve ever had,
Should old acquaintances be forgotten,
and that each New Year
And never brought to mind?
will be better than the last.
Should old acquaintances be forgotten,
May you realize your fondest dreams
And days of long ago !
and take time to recognize and enjoy
each and every blessing.
Chorus:
Happy New Year,
For old long ago, my dear
And many more!
For old long ago,
We will take a cup of kindness yet
For old long ago.
The traditional song for ringing in the New Year in almost every English speaking country in the world is
Auld Lang Syne. It is about old friends who have parted and meet again. To celebrate their long friendship,
they share a drink together and reminisce of memories from long ago. The basic message is that we should
not forget our old friends and should celebrate a reunion with them.
(rs)
čtvrtý týden adventní jsme začali ve smutném
obětí. Náš školní vzdělávací program ZŠ Open
tónu. V neděli 18. prosince 2011 se otevřela
Gate nabádá také k otevírání bran. Věřím, ţe pan
poslední brána na pozemském putování velkého
Havel
člověka Václava Havla – našeho bývalého pana
společenské zodpovědnosti a vzorem v otevírání
prezidenta, spisovatele, dramatika…
bran. Ať tak v našich ţivotech stále vítězí pravda a
Pan prezident Havel byl člověkem s velkým
láska nad lţí a nenávistí. Zní to prostě, ale v této
srdcem,
jednoduchosti
byl také tím, který naší zemi otevřel
bránu ke svobodě. Otevíral druhým brány za cenu
pro
nás
je
tak
můţe
velká
Pane Havle, děkujeme…
být
pravda
inspirátorem
a
hloubka.
(jl)
osobních
Milé děti, uţ se vám někdy stalo, ţe jste se ocitli
stát ve škole, nebo mezi kamarády, anebo i doma.
v situaci, kdy jste byli neprávem z něčeho
Zastat se vás mohl třeba spoluţák, bráška,
obviněni, a někdo jiný se vás zastal? Mohlo se to
maminka, tatínek, babička, někdo blízký. Určitě
jste měli radost, kdyţ se někdo našel, kdo byl
nemyslel jen na sebe, říkal to, čemu věřil. Myslím
takovým hrdinou, ţe se vás zastal. Takovým byl
si, ţe v tom je pro nás velkým vzorem do našich
také pan prezident Václav Havel. Zastával se
ţivotů.
(jl)
druhých, i kdyţ se mu to osobně nevyplatilo,
dramatik, esejista, kritik
spoluzakladatelů Občanského fóra. Jako jeho
komunistického reţimu
kandidát byl s velkou podporou veřejnosti zvolen
a totality jako takové,
prvním
politik, poslední prezi-
svobodné ze-mě. Nejen v této souvislosti bývá
prezidentem
po
dlouhé
době
opět
dent Československa a
Václav
první prezident České
srovnáván
republiky...
G.
Ať
si
to
uvědomujeme či nikoliv,
Havel
s T.
Masarykem.
Oba
také
Václav Havel se nesmazatelně vepsal do ţivota
zosobňují
nás všech a věřím, ţe i do ţivota budoucích
zodpovědný a morální postoj k ţivotu člověka jako
generací.
jednotlivce, stejně jako člena společnosti. A
Troufám si říci, ţe lidí, jako byl pan Havel, není
myslím, ţe právě toto morální poselství bychom
mnoho. Byl muţem, pro něhoţ slova svoboda a
měli přijmout za své.
demokracie nebyla prázdnými pojmy ani pouhým
Působení Václava Havla ve funkci prezidenta
nástrojem kritiky politického reţimu. Za ideál
republiky si neodmyslitelně spojujeme s přijetím
svobody byl ochoten nemalých osobních obětí.
ČR do NATO a také vstupem do Evropské unie,
Jiţ
na
konci
šedesátých
v době
jara
Havel
let
Praţského
se
Václav
zapojil
do
politické diskuze a
které
prosazoval,
a
s podporou
prozápadní
orientace našeho politického ţivota.
I po ukončení svého funkčního období byl Václav
Havel často oslovován s ţádostmi o komentář
politického dění, ač se sám bránil většímu
zasahování do politiky. Přesto stále měl co říci.
bojoval za obnovení
Velkou roli v ţivotě
demokracie v Československu. Po vojenské invazi
Václava
států
hrála dramatická a
Varšavské
smlouvy
byly
jeho
knihy
zakázány. Vstoupil do disentu a stal se jedním
literární
z kritiků normalizace. Vţdy obhajoval lidská práva,
Václav
vystupoval na obranu politických vězňů. Stál u
ovlivněn
Havla
tvorba.
Havel
je
přede-
zrodu Charty 77 a byl jejím signatářem, za coţ byl
vším absurdním divadlem, ale inspiraci nečerpal
také vězněn. Ani v té době se však nevzdal
pouze
literární činnosti. V roce 1989 se Václav Havel
zakladatelů tohoto dramatického směru, ale třeba
opět aktivně účastnil veřejného dění a po
také od Čechova, k němuţ sám Havel v některých
vypuknutí Sametové revoluce se stal jedním ze
hrách odkazuje. Klíčovými motivy Havlových děl
od
Samuela
Becketta,
jednoho
ze
jsou problémy moci, byrokracie i jazyka. Některé
z her
obsahují
nejznámější
slavnost,
autobiografické
Havlovy
Audience
práce
patří
Mezi
svou dobu. Za svůj přínos společnosti byl
Zahradní
nositelem mnoha řádů a vyznamenání. Mimo jiné
Kromě
mu byl propůjčen Řád Bílého lva a Řád T. G.
divadelních her tvoří stěţejní část literární tvorby
Masaryka. Domnívám se však, ţe jeho hlavní
Václava Havla také eseje a dopisy, z nichţ
odkaz nespočívá v politickém vlivu ani v jeho
nejvýznamnější
normalizace.
literární činnosti, ale především v důrazu, který
Přestoţe V. Havel se nepovaţoval za filozofa, ve
kladl na osobní čestnost a pravdivost, vlastnosti,
svých
v jejichţ duchu sám jednal. A jak to u velkých
pracích
nebo
prvky.
Václav Havel byl člověkem, který silně ovlivnil
vznikaly
se
Odcházení.
v době
dotýká
řady
filozofických
problémů od základních morálních otázek aţ po
osobností
otázky
skromným. Věřím, ţe i proto je a zůstane inspirací
transcendence.
Navázal
např.
na
Masaryka, Šafaříka a především na Patočku, přes
bývá,
přes
svou
velikost
zůstal
pro mnohé z nás...
něhoţ přijal tradici fenomenologické filozofie.
(hv)
It may be
„Eastern Bloc‟ countries were of more interest in
hard
the British media, particularly of course, in Berlin.
for
people in
Since I have been in Czech, of course I learned
Czech to
more about him: particularly that he was seen as
believe,
the „father‟ of the new Republic, much as Masaryk
but until I
had been
seen as father of the post 1918
came here, I had heard only his name, mentioned
Republic.
briefly in reports about Central Europe.
I have to say that it has only been since his death
Alexander Dubček I knew much more about,
that I have been made aware of the enormous
having been a student myself in 1968: a year of
respect and affection that the people of Czech
revolutionary fervor all over Europe. I recall that
had for him, and the extent of the mourning for his
we were all horrified about what we saw on
loss was brought home to me on Monday 2nd
television and had all sorts of crazy ideas about
January, when I came to the statue of St. Václav
how we would come to help the brave Czech
and saw the thousands of tributes lovingly placed
people drive out the Russian tanks. And I knew of
there.
Havel only really as a playwright of some renown,
Sadly, it seems to me that in present day Czech,
though I never saw or read anything by him.
his ideals and vision have been lost in the greed
Come the Velvet Revolution, I heard vaguely that
and materialism that has swept in from the west.
a group of intellectuals had taken over in Czech
but I had no idea of who they were or what they
Politicians seem interested only in furthering their
planned to do.............events in other former
own power and wealth, preferring petty squabbles
with each other to working together to make
Maybe the children of today will reject the values
Czech the leader of a new political force in
of the older generation and rediscover the ideals
Central Europe.
of Havel and his colleagues. Let us hope so.
(rse)
Dne 5.12. 2011 nás ve
a kdyţ to splnil, dostal adventní čokoládový
škole navštívili dva andělé,
kalendář. Čerti byli opravdu strašidelní, Mikuláš
tři čerti a Mikuláš. Mikuláš
působil důstojně a andělé byli krásní v tom bílém
četl z knihy hříchů jména
a taky se chovali tak důstojně. Kdyţ čerti přišli do
ţáků
a
v
něčem
je
třídy, kaţdého označili černými sazemi. Jsem
pochválil
a
něco
jim
zvědavá, jestli se hříšníci po mikulášské polepší,
vytknul. Anděl navrhoval,
a těším se na příští rok.
jak by si to mohl dotyčný
Johanka V. (4. třída)
odčinit (například písničkou či vypočítáním úlohy),
V pondělí 12.12. 2011 uspo-
od rodičů co nejvíce peněz pro
čtvrťáci zahájili své představení.
řádali čtvrťáci a druháci vánoční
Gouthama v Indii. Pak uţ jsme
Nejdříve jsme přečetli úryvek z
besídku v divadle Open Gate.
si ale museli rychle pospíšit.
Bible a potom s doprovodem
Na místo jsme se přesunuli jiţ v
Měli jsme málo času, protoţe uţ
klavíru zazpívali části z "Hej
začali přicházet první rodiče s
Mistře".
mladšími
Nevím
básničky a zazpívali známé
jak, ale nakonec se vše podařilo
koledy jako například "Nesem
stihnout
sourozenci.
včas,
neţ dorazila
většina rodičů. Dokonce jsme
16:45. Byli jsme překvapeni, jak
moc uţ toho bylo připraveno.
Všude stály stoly s jídlem a
předměty
připravenými
k
prodeji. Svícny a perníčky jsme
vyrobili my ţáci a přáli jsme si,
abychom jejich prodejem získali
prodali
velkou
část
našich
výrobků.
vám
Přednesli
noviny"
jsme
a "Pásli ovce
valaši".
S kytarovým
doprovodem
jsme
zazpívali
několik anglických vánočních
A potom uţ začalo představení.
Čtvrťáci a druháci zapálili tři
písní, které jsme si sami vybrali
adventní
- Santa Claus is Coming To
českou
svíčky
a
a
zazpívali
anglickou
verzi
adventní písničky ranní oázy.
Druháci
na
chvíli
odešli
a
Town,
Silent
Night
Chipmunk's Song.
a
The
Čtvrťáci
odešli
nastoupili
z
druháci
představením
pódia
se
o
a
Všichni
svým
společně
jsme
se
rozloučili koledou Narodil se
narození
Kristus pán.
Jeţíška. I druháci nám zazpívali
Společné
adventní
setkání
vánoční písně v angličtině -
skončilo. Rozloučili jsme se a
Jingle Bells, Rudolf, The Red
rodiče si zakoupili ještě další
výrobky. A nakonec jsme se
rozjeli do našich domovů.
Nose Reindeer a We Wish You
Nicolas W. (4. třída)
a Merry Christmas.
Dne 13. pro-
vánoční koledy, obyvatelé domova se připojili a
since se ţáci
zpívali s námi. Společně nám to hezky ladilo a
4. třídy vydali
věřím, ţe krásný záţitek si z představení odnesli
do
nejen senioři, ale také my. Měli jsme radost
domova
seniorů
Kavčí
Pod
Skálou
v Říčanech. A
z toho, ţe se nám podařilo přinést úsměv na tváře
diváků.
Vystoupení
v domově
víte proč? Samozřejmě chtěli udělat velikou
seniorů nebylo posled-
radost babičkám a dědečkům, kteří tam bydlí, a
ním provedením „Ry-
zahrát jim své vánoční představení – Českou mši
bovky“.
vánoční Hej, mistře na motivy Jakuba Jana Ryby.
ostatních
Myslím, ţe náš záměr se zdařil a představení se
dočíst v dalších článcích.
O
těch
se
můţete
všem líbilo. Kdyţ jsme pak na závěr přidali známé
Na
lidi,
Linda K. (4. třída)
kteří
soucit s potřebami druhých. V průběhu celého
naši
předvánočního času vyráběli ţáci prvního aţ
pomoc, bychom
pátého ročníku výtvarné práce, které nakonec
měli myslet po
nabídli k prodeji ve vestibulu základní školy a
celý rok.
v předsálí divadla ve
potřebují
dnech svých třídních
se
besídek. Výtěţek tohoto dobročinného trhu byl
ţáky
určen na zaplacení školného a dalších nákladů
Open Gate vést. Přesto však je období adventu a
na školní docházku indického chlapce Gouthama,
Vánoc
betlémským
o kterého škola pečuje v rámci projektu Adopce
dítětem ve svých srdcích nalézáme více místa pro
na dálku. Díky krásným výrobkům našich dětí,
I
k tomu
snaţíme
časem,
kdy
inspirováni
tvořených s láskou, a Vašim štědrým příspěvkům
křídel. Za tuto částku bude kopena zdravotní
jsme mohli uhradit příspěvek 4.900,- Kč na příští
matrace.
rok. Celkem bylo vybráno 9370,- Kč. 500,- Kč
Zároveň mnozí z Vás vyuţili příleţitost koupí
jsme věnovali na kostel v Mukařově, kde jsme
domina přispět Nadaci táta a máma, která
měli naši tradiční pouť. Zbývající část výtěţku
příspěvky věnovala na předvánoční nákup kníţek
3.970,- Kč bude pouţita na pomoc konkrétnímu
pro děti bez vlastní rodiny.
dětskému pacientovi trpícímu nemocí motýlích
Děkujeme. Níţe přikládáme děkovný dopis paní
ředitelky Petry Hubkové.
V sobotu 17.12. 2011 byla akce
se
Klíče k branám pro mladší ţáky.
vánoční trhy. Tam jsme se rozdělili do pěti
Sraz
praţským
skupinek a trhy jsme si prošli a něco si i koupili.
Rudolfinem. Tam jsme šli na
Cestou do Betlémské kaple jsme minuli stánek s
koncertní představení.
Byl tam
Betlémským světlem. Pán, co tam byl, nás pozval
také astrolog pan Grygar, který
na pódium, abychom něco zazpívali. Přednesli
k nám promluvil několik slov. Po představení jsme
jsme některé české i anglické koledy. Zpívali
byl
před
přesunuli
na
Staroměstské
(hv)
náměstí
na
jsme asi nejdelší 'Jingle Bells' (asi sedmkrát za
ské kaple na výstavu betlémů. I kdyţ jsem na té
sebou jsme opakovali refrén). Za odměnu kaţdý
výstavě byla jiţ podruhé, viděla jsem tam
dostal trdelník. Poté jsme se odebrali do Betlém-
Betlémy, kterých jsem si minule vůbec nevšimla.
Kája H. (5. třída)
Ve středu 14. prosince se v divadle Open Gate
doprovázely na různé hudební nástroje. Poté 3.
uskutečnila besídka 3. a 5. třídy. Nejprve si mohli
třída
rodiče koupit něco, co pro ně děti vyrobily.
zarecitovala svou úsměvnou básničku Jejda,
Výtěţek byl věnován Gouthamovi. Potom jsme se
jejda, jejda autora Josefa Malého. Nakonec
připravovali na naše vystoupení. Nejdříve jsme
třeťáci hráli Ezopovu bajku The Lion and the
společně zpívali písničku Tichá noc v anglickém
Mouse. Na závěr jsme my páťáci zazpívali a
jazyce, ţáci 3. třídy zazpívali své přichystané
zatancovali písničku All I Want for Christmas.
mluvila
o
projektu
Čtyři
elementy
a
koledy a my páťáci jsme zahráli vánoční hru Ţivý
Betlém od Radany Šimčíkové, kde se děti samy
V pátek 16. prosince se všichni ţáci základní
školy
a
jsme
společně
předstoupili ţáci
s učiteli vydali na
v prostorách kostela neobvyklou atmosféru a
jiţ
všichni zaujatě poslouchali. V kostele bylo trochu
tradiční
předvánoční pouť
zima, proto nás velmi
do Mukařova.
na nás čekal u
ještě
s pěkným záţitkem
lesní cestě do obce Mukařov. Kdyţ jsme dorazili
jsme
před
do
místního
lesem
zapálili
školy.
kostela,
jsme
celým
svíčky
Nakonec
se
potěšil horký čaj, který
vydali
zpět
do
Cestou
na
zpátky si s námi trochu zašpásovalo počasí.
adventním věnci a
Spustil se déšť se sněhem a my jsme byli rádi,
zazpívali jsme jiţ
kdyţ jsme došli zpět do školy. Převlečení a
všechny čtyři sloky
vysušení jsme se s velkou chutí pustili do oběda.
obdobím
Ještě v jídelně jsme si však tiše broukali „Hej
adventu
provázela. Primáni nám přednesli vánoční písně
v angličtině.
do
Rybovy České mše vánoční. Představení mělo
hodinou a procházkovým tempem jsme šli po
nás
oblečeni
společně
východu. Zahřátí a
která
třídy
kostýmů a zahráli a zazpívali ostatním svou verzi
devátou
písně,
čtvrté
studenti
primy
Vyrazili
Ţáci 5. třídy
před
kostelní
lavice
mistře“.
(hv)
Poslední den
řízek nebo smaţený sýr. Na závěr jsme si ještě
před zimními
pochutnali na moučníku. Studenti – číšníci se po
prázdninami,
celou dobu starali s dojemnou pozorností o to,
20. prosince
aby nikomu z nás nic nechybělo. Děkujeme.
se
Doufám, ţe i oni si tak krásně uţili slavnostní
všichni
ţáci i učitelé
večeři, kterou měli příští večer.
základní
Přesto, ţe jídlo bylo výborné, myslím, ţe jsme si
školy Open Gate sešli ke společné slavnostní
všichni uvědomovali, ţe to vše není hlavním
večeři. Atmosféra v jídelně školy byla přímo
smyslem
pohádková.
a
příleţitostí ke společnému setkání odlišnému od
ozdobeny květinami. Do pološera svítily svíčky.
toho během vyučování a rozloučení se před
Všechnu tu nádheru pro nás připravili studenti ----
vánočními svátky. Zahájili jsme tedy odpoví-
--ročníku, kteří nás také u večeře obsluhovali. A
dajícím způsobem – společným zpěvem koled a
byla to obsluha hodná prvotřídní restaurace. Také
poslechem
menu bylo vynikající. Nejprve jsme ochutnali
slavnostní nálada rozšířila nejen kolem, ale i
šunkové rolky s křenovou pěnou jako předkrm.
uvnitř nás. Za to patří díky všem, kteří se na
Hlavní chod jsme si volili předem ze tří moţností.
přípravě večeře podíleli.
Stoly
byly
prostřeny
ubrusy
K bramborovému salátu jsme si mohli dát rybu,
večera.
Večeře
anglického
byla
příběhu.
především
To
uţ
se
(hv)
A Christmas Story
long before, Saint Nicholas had come into a
Once upon a time a man called Nicholas lived in
fortune, and as he loved giving to those in need, he
Patara, a tiny village in the country we today call
no sooner heard of the trouble the poor lord was in
Turkey. Because he was very fond of children and
than he made up his mind to help him secretly. So
was kind and generous to them, they came to think
he went to the nobleman's house at night, and, as
of him as their dear friend and their beloved saint.
the moon shone out from behind a cloud, he saw
So it was that after a time the wonderful things he
an open window into which he threw a bag of gold.
did were woven into a beautiful legend. You know
With this timely gift, the father was able to provide
that Santa means Saint and Claus stands for
for his eldest daughter so that she could be
Nicholas, and that is how he came to be known as
married.
Santa Claus. In Santa Claus's own town, Patara,
On another night Santa Claus set off with another
lived a great lord who had three daughters. He was
bag of gold, and threw it in at the window, so the
very poor, so poor that one day he was on the
second daughter was provided for. However, by
point of sending his daughters out to beg for food
this time, the father had grown eager to discover
from his neighbors. But it so happened that not
whom the mysterious visitor could be, so the next
night he kept a lookout. When, for the third time
Santa Claus came with a bag of gold upon his
back and threw it in at the window, the old lord at
once recognized his fellow townsman, and falling
on his knees, cried, "Oh! Nicholas, servant of God,
why seek to hide yourself?" Is it not wonderful to
think that whilst this was so long ago - sixteen
hundred years - we still look for the secret coming
of Santa Claus with his Christmas gifts?
At first he was said to come on his own birthday,
which is early in December, but after a while, as
was very natural with Christmas so near, the night
of his coming was moved on in the calendar, and
now we hang up our stockings to receive his gifts
on Christmas Eve. In some countries children still
put their shoes by the fireside on his birthday. In
others they say it is the Christ-Kindlein or Christ
Child who brings the gifts at Christmas time. But it
is always a surprise visit, and though it now has
happened so many hundreds of times, the hanging
up of the Christmas stocking is still as great a
delight as ever. Year 3, as part of practising their
writing, wrote a letter to Santa Claus. Here is some
of their work . (nf)
Dne 8. prosince jsme my, ţáci 5. třídy navštívili Dům seniorů
v Mukařově, abychom tam přinesli trochu vánoční atmosféry. Zahráli
jsme hru Ţivý Betlém od Radany Šimčíkové. Zatím jsme hráli bez
kostýmů, ale přesto jsme si to uţili. Na konci hry si s námi nejznámější
koledy zazpívalo zhruba deset seniorů a poté jsme si s nimi povídali.
Kdyţ jsme viděli úsměvy na jejich tvářích, hřálo nás u srdce. Venku
byla velká zima, a proto jsme se museli nějak zahřát a zabavit, neţ
přijela karkulka – auto, kterým jsme se přepravovali. Celá třída se uţ nemůţe dočkat dalších setkání a
spolupráce, vţdyť rozdávat radost je tak krásné.
Kája B., Eliška, Kája H., Sarah a Radim (5. třída)
decorating christmas cookies
When
and an Advent wreath. The
building we went to sleep to our
wreath was beautiful because it
classrooms. Petra read us a
was made and decorated from
book
natural
we
wished us Good night. Mr. Luka
made another wreath together
stayed with us to supervise.
On Thursday,17th November,
with Mr. Luka. Everyone put
When four kids all wanted to go
kids from 5th and 3rd grade
one branch in it to symbolize
to the toilet, Mr. Luka joked: „So
stayed to sleep over at school
that we are one team together.
you can all go!“ We wanted to
for the night.Of course only
All day we were waiting for the
make a joke too, so everyone
those who wanted, but mostly
moment when the night game
stood up and went to the toilet.
everyone
started.
Mr. Luka couldn´t believe his
decided
materials.
Then
about
to
Christmas
the
and
stay.
hope
that
supposed to go outside and
eyes!
teachers too) were excited. The
follow a track along the lightning
I believe everyone enjoyed that
topic
sticks. The teachers gave us
evening and night and now we
was “Advent“.
instructions
are
After school time kids went to
questions about Christmas time.
theirs clubs. The rest of them
Some went in groups of 2 or 3
went outside to play games.
but some brave boys and girls
Then we watched the movie
dared to go by themselves,
called
even though the night was
(and
of
‚A
I
that
Christmas
evening
Carol„.
When the film finished, the
children of 5th grade started
really dark.
to
answer
were
returned
to
Children
Children
we
five
prepared
for
Christmas
time.
Eliška H. (5th grade)
V úterý 6. prosince
interaktivní
naši školu navštívilo
Psali písmena, svá
osm našich moţná
jména, kreslili atp.
budoucích
spolu-
Nakonec jsme se
mateřské
sami rozdělili do
školy MiniSvět v Mrači. My jsme si pro ně
malých skupinek tak, aby společně byl vţdy
připravili program, při kterém poznali areál naší
alespoň jeden předškolák a druhák v jedné
školy i naši práci.
skupince a společně jsme vyráběli vánoční
Nejprve jsme se šli podívat po areálu, kde se
hvězdu, kterou si kaţdý předškolák odnesl domů.
předškolákům nejvíce líbili koníci. Naši ţáci si pro
Jsme rádi, ţe jsme se mohli starat o naše
předškoláky připravili několik otázek.
kamarády z MŠ a ukázat jim školu, byla to velmi
Kolik koní zde máme?
příjemná návštěva.
Jak se říká jejich mláďátkům? atp.
Našim kamarádům z MŠ se u nás moc líbilo a na
Protoţe uţ venku byla zima, šli jsme pak do naší
oplátku nás pozvali k nim na návštěvu, kam se
třídy, společně jsme posvačili a dali si horký čaj a
vypravíme, aţ bude trochu tepleji.
ţáků
z
mikulášský perník. Zazpívali jsme si několik
písniček a předškoláci si vyzkoušeli práci
V rámci
celostátních
tabuli.
(jh)
na
srovná-
orientace v grafech a mapách či
jiţ náročnější variantu. Ţáci 5.
vacích testů SCIO jsme se
porozumění symbolům. Také
třídy jiţ absolvovali podobné
zúčastnili testování čtenářské
k tomu
úlohy
testování vloni, proto jsme pro
gramotnosti. Ţáci 4. a 5. ročníku
zaměřeny. Čtvrťáci absolvovali
ně zvolili variantu nejnáročnější,
byli
podobné
coţ je samozřejmě vidět na
přihlášeni
do
systému
byly
některé
testování
Eskalátor a pomocí počítače
proto
plnili jednotlivé úkoly vztahující
nejsnadnější úroveň.
Většina
porovnávány s pátými třídami,
se k porozumění textu. Úkoly
ţáků
s úkoly
poradila
které si zvolili třeba úroveň
spočívaly
výborně.
Také
celkové
nejlehčí.. O to více jsou páťáci
textu a zodpovězení otázek
hodnocení
dopadlo
nadprů-
motivováni.
týkajících se obsahu ukázky. Ke
měrně.
čtenářské gramotnosti patří také
průběţně, příště tedy zvolíme
v přečtení
úryvku
jsme
si
u
poprvé,
všech
Testování
zvolili
se
dělá
výsledcích,
gramotnosti
které
Na
je
jsou
čtenářské
třeba
stále
pracovat. Proto mají ţáci po
absolvování
testu
umoţněn
úlohy
na
rozvoj
čtenářství
přístup do systému Eskalátor
uzpůsobeny jejich momentální
přes vlastní adresu a heslo. Zde
úrovni. Věříme, ţe se nám
jsou pro ně připraveny různé
společnými
silami
čtenářskou dovednost u ţáků
rozvinout co moţná nejvíce.
(hv)
podaří
Where is the best place to be during Christmas?
Kate, 4th Grade: The best place to be during Christmas is at home. Because home is where I live and we
are at home – the whole family – and we are waiting for Santa Claus. It‟s a lot of fun to be together. I like
when Grandmother and Grandfather come for Christmas. And almost always we go to our cottage in the
Krkonoše. We have friends there and I have lots of fun with them. I like very much the presents that I get
from Santa Claus. We have a good time decorating the tree and baking Christmas cookies and singing
Christmas songs.
Fabian, 4th Grade: Well, actually it is best to celebrate it at home. Because on Christmas you should be
with your family and not be unhappy and not be worried about your problems at work.
Johana, 4th Grade: I think that the best place to be during Christmas is at home. Because in the town
where we live we might have friends, and with friends there is a good atmosphere, and Christmas is about
that.
Toni, 4th Grade: The best day for me is 24 December – Christmas. Do you know why? I‟ll tell you why!
Because we are all together, we eat together. We will all light candles and sing Christmas songs. I‟m so
happy!!!! I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year !!!!
Tonda, 4th Grade: The best place during Christmas is at home. I like it because we are all together. I like
Christmas because I am out of school! The second best place is at our cottage.
Do you sometimes feel lucky and thankful for it? Here, one Fourth-Grader answers.
Leti, 4th Grade: I am lucky that I have my brother Oliver. Sometimes I feel happy when I can play and talk
with him, because he is very kind to me and sometimes he draws a nice picture or makes a very nice thing
and he says: “Leti, this is only, only for you.” I like him very much and I am lucky that I have him.
I feel thankful that I have this good school, and I feel thankful that I have Mom, who helps me with my
homework, and that I have a good family and a good house. Sometimes I am thankful that I can (on
weekends) watch TV, play, read a book and stay up till very late at night.
The Fourth Graders were asked by their English teacher the following: “’A bird in the hand is worth
two in the bush.’ This is a famous English proverb. What do you think it is talking about?” Here a
few of the answers given.
Niki W., 4th Grade: I think it means that it is better to have something safe than something more that you
get with the risk to lose that which you had. An example: You love diamonds. You have one small
diamond., After a time you hear about the biggest diamond in the world that is in a pyramid. Now you must
choose if you go in the pyramid and maybe die, or not go in the pyramid and not get the diamond. What
would you choose?
Alena N., 4th Grade: So, one bird in the hand is worth two in the bush. There are those two birds in the
bush far and you must catch them before they belong to you. But you cannot catch those birds. And one
bird in your hand already belongs to you. This proverb says everybody must prize what he has got.
There are the same proverbs in different languages. “The tin in the hand is worth the stork in the sky.” This
is a famous Russian proverb.
Johanka V., 4th Grade:
It is better to have something
smaller, but sure, than something bigger, but not sure.
The pelican, ostrich, penguin, flamingo, parrot, peacock
and hummingbird don‟t live in Europe. We can see
these birds only in the zoo or if we go to other countries.
Alena N. (Grade 4)
Markéta Ř. (Grade 2)
S
prostředím
setkáváme
autobus
také
jiţ
se
zastávce více neţ na třetí? Kolikrát více lidí
od
nastoupilo...
prvního ročníku. Ţáci zde
Z počátku nemají ţáci ţádný stanovený systém,
porozumí
jak si zaznamenat změny a stavy
vyjadřují
číslům,
změnu
která
stavu
počtu
a
cestujících, které se během jízdy v autobuse
orientují se v souborech dat,
objevují. Pro většinu ţáků není velký problém
které obsahují jak stavy, tak
zapamatovat si několik (4, 5...) zastávek i se
změny a porovnání.
všemi
počty
vystupujících
a
nastupujících
Prostředí se zavádí v prvním ročníku formou hry.
cestujících na kaţdé zastávce. Čili na otázku
Hrajeme-li autobus se čtyřmi zastávkami, bude
'Kolik cestujících vystoupí z autobusu na konečné
hrát pět dětí. Ten, který nosí autobus (řidič
zastávce?' odpoví většina okamţitě. Problémy
autobusu), objíţdí všechny zastávky (ostatní
nastanou, kdyţ je zastávek více nebo pokládáme
hráči). Na kaţdé ze zastávek mohou nastoupit a
sloţitější otázky. Je velice náročné udrţet v hlavě
vystoupit cestující. A protoţe v kaţdé hře je nutné
tolik čísel (počtů) a ještě s nimi operovat.
dodrţovat pravidla, musíme se také naučit
Proto později vyuţíváme pro záznam tabulku:
přesnou syntax povelů a příkazů.
Řidič autobusu hlásí, na jakou zastávku právě
přijíţdí,
obsluha
zastávky
nahlas
řekne
a
postupně vyndá / nandá cestující (PET lahve). Po
ukončení se ptáme ţáků na různé otázky typu:
Kolik cestujících vystoupí na konečné zastávce?
Kolik lidí jelo v autobuse mezi třetí a čtvrtou
zastávkou? O kolik lidí nastoupilo na druhé
Někteří ţáci si tuto nebo podobnou tabulku či
systém záznamu vytvoří uţ dříve sami.
Pokud ţák problému rozumí, dokáţe (pokud to
zadání umoţňuje) z části vyplněnou tabulku
dopočítat a doplnit.
Takovéto úlohy je moţno řešit na dvě etapy,
jednou pro muţe, podruhé pro ţeny.
Ţáky
toto
prostředí
velice
baví,
obzvláště
dramatizace, kdy chce být kaţdý řidič autobusu,
Později se dostáváme do fáze, kdy cestující
coţ jen poukazuje na mezipředmětové vztahy,
rozdělujeme na ţeny a muţe (táty, mámy; pány,
které toto prostředí nabízí (dramatizace, tvorba
dámy...), kdy jsou čísla nahrazena symboly pro
autobusu a zastávek z kartonu atp.)
(jhl)
muţe a ţeny a přibude další řádek.
V prosinci jsme se opět
připomínající
vrátili
Narnie.
Odyssea. Jejich hlavním úkolem ale je vypořádat
Tentokrát jsme zhlédli
se se zelenou mlhou, která unáší lidi a ovládá
3. díl. Do Narnie se
jejich mysl. Na cestě musí samozřejmě čelit
Edmund
Lucinka
mnoha
nebezpečím.
přenesou spolu s protivným bratrancem Eustacem
Apted..
Snímek
pomocí obrazu, který nevysvětlitelně oţije a
předchozích dvou dílů v České republice, ale
zaplaví jejich pokoj proudy mořské vody. Po
tentokráte v Austrálii a na Novém Zélandu.
vynoření na hladinu zjistí, ţe se k nim blíţí loď
Letopisy Narnie se řadí ke klasice dětské literatury
Jitřní poutník. Její posádka trojici zachrání a děti
a
zjistí, ţe v čele námořníků je jejich přítel král
Přeloţeny byly do více neţ 47 jazyků a po celém
Kaspian.
Vydají
se
k filmu
společně
a
na
cestu
jsou
bloudění
starořeckého
Film
reţíroval
hrdiny
Michael
nevznikal jako v případě
nejznámějším
dílem
C.
S.
Lewise.
světě se prodalo přes 100 miliónů výtisků. (hv)
V měsíci prosinci proběhla setkání ţáků a rodičů s vystoupeními. 16. prosince jsme se zúčastnili poutě
do Mukařova. Další Morning Oasis Assembly proběhne 11.1. a budou je mít na starosti ţáci 2. ročníku.
Bliţší informace ke karnevalu 5.2. – viz kalendárium přijdou mailem. Další „klíčenka“ vyjde 7. února.
___________________________________________________________________________________________________________________
Poznámky: Změna programu vyhrazena. V průběhu roku mohou vznikat další akce.
za přispění redakční rady „klíčenky“ vydává ZŠ Open Gate
(jl) Jiří Luka, (mm) Marcela Marks, (td) Tereza Dušková, (jv) Jitka Vinklerová, (rs) Raquel Sales, (jhl) Jiří Hladík, (ad) Alexandra
Děţinská, (nf) Natalia Fajčíková, (hv) Hana Vavrečková, (pk) Petra Kobrová, (mf) Michael Franklin, (rse) Richard Seccombe, (iv)
Ilona Vuchtrlová, (vč) Veronika Čechová, (jh) Jitka Hildebrandová
ZŠ OPEN GATE, leden 2012
Download

2012 leden - i