ZÁPIS
Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ
ze dne 22.6. 2011
Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Jiří Škramlík, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana
Černá, Ing. Radek Dvořák, Anna Svobodová, Tomáš Velebil, Miloš Pilát
Omluveni: Radek Dvořák
Neomluveni: 0
Hlasování: pro – proti – zdržel se
Program zasedání:
1. Úprava rozpočtu
2. Návrh na převod pozemků evidovaných na LV 1
3. Návrh na prodej části pozemku p.č. 2514/1 v k.ú. Mrač
4. Žádost o odprodej bytu v bytovém domu
5. Žádost o odprodej části majetku obce v Tužince
6. Návrh na příjem daru - osazení hracích prvků v Podmračí
7. Pověření zastupování obce v DSO OLB
8. Závěr
1. Zasedání zahájil starosta pan Zvolský. Přívítal přítomné členy zastupitelstva a občany a sdělil,
že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2. Starosta předložil návrh programu dnešního zasedání a zeptal se přítomných zastupitelů, zda
chce někdo program doplnit, změnit či některý z bodů vypustit.
Pan Velebil - navrhuje, aby byla do programu zahrnuta jako jeden z bodů diskuze
Starosta vysvětlil, že diskuze probíhá ke každému projednávanému bodu samostatně. Jiná
diskuze dle zákona se nepřipouští. Poté dal starosta o návrhu pana Velebila hlasovat.
Hlasování: 5-1-4. Návrh nebyl přijat.
Dále starosta – navrhuje, aby byl do programu zahrnut jako bod č. 1: Pořizování zvukových
záznamů ze zasedání zastupitelstev, z důvodu věrohodnosti zápisu.
Hlasování: 10-0-0. Návrh byl přijat.
Jako další bod starosta – navrhuje, aby byl do programu zahrnut bod: Revitalizace vojenského
areálu.
Hlasování: 7-0-3. Návrh byl přijat.
Jako další bod starosta – navrhuje, aby byl do programu zahrnut bod: Návrh na zpracovatele
nového územního plánu
Hlasování: 7-0-3. Návrh byl přijat.
Jako další bod starosta – navrhuje, aby byl do programu zahrnut bod: Návrh na pořízení
projektové dokumentace pro vodoprávní řízení včetně inženýrské činnosti na odkanalizování
obce.
Hlasování: 8-0-2. Návrh byl přijat.
Jako další bod starosta – navrhuje, aby byl do programu zahrnut bod: Jednání o umístění dětí
do MŠ
Hlasování: 10-0-0. Návrh byl přijat.
Vzhledem k tomu, že se nikdo další nepřihlásil, nechal starosta o doplněném programu hlasovat.
Hlasování: 6-4-0. Návrh byl přijat. Program 5. zasedání ZO byl schválen.
3. Pořizování zvukových záznamů ze zasedání zastupitelstev
Starosta přednesl návrh na pořizování zvukových záznamů ze zasedání zastupitelstev, z důvodu
věrohodnosti zápisu. Po vysvětlení, že se budou záznamy archivovat na CD nechal o návrhu
hlasovat.
Hlasování: 8-0-2. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 1-5/2011 – ZO souhlasí s pořizováním zvukových záznamů ze zasedání
zastupitelstev.
4. Starosta seznámil přítomné s návrhem úpravy rozpočtu, kde se jedná o přesun výdajů mezi
kapitolami letošního rozpočtu. Požadavkem je, aby zůstal rozpočet vyrovnaný. Také budou
potřebné prostředky pro uhrazení zpracování nového ÚP. Pro letošní rok je to odhadem 120 tisíc
Kč. Poté předal slovo účetnímu Ing. Pavlovi Průchovi, který podrobně vysvětlil všechny přesuny.
Starosta se zeptal jestli má někdo ze zastupitelů nebo občanů dotaz. Nikdo se nepřihlásil, proto
dal starosta hlasovat o návrhu.
Hlasování: 10-0-0. Návrh byl přijat
Usnesení č. 2-5/2011 – ZO souhlasí s navrženou úpravou rozpočtu v rámci finančního
plánu obce na rok 2011 dle rozpočtového opatření č. 1.
5. Starosta předložil návrh na převod pozemků evidovaných na LV 1
Šetřením majetkoprávních vztahů k pozemkům zapsaných na LV 1 v k.ú. Mrač zjistil Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, že pozemky parc.č. 1342/1 a 10 o výměře celkem
198 m2, které se nachází ve Ztracené stopě a pozemky p.č. 2651, 2652, 2654, 2656, 2657 a
2658 o celkové výměře přes 1,5 ha, které se nachází na Mařetíně a v Hlinách jsou do současné
doby zapsány pro ČR-MNV Mrač. S ohledem na provedené šetření došel Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových k názoru, že se jedná o majetek obce Mrač, který nebyl ve smyslu
zákona č.172/1991 Sb. převeden do majetku oprávněného vlastníka. Z tohoto důvodu navrhuje
uvedený úřad podání návrhu na zápis vlastnického práva v katastru nemovitostí na Obec Mrač.
Starosta se zeptal jestli má někdo ze zastupitelů nebo občanů dotaz. Nikdo ze zastupitelů dotaz
nevznesl, z občanů vznesl dotaz pan Petzold, který chtěl vědět proč tato informace nebyla
vyvěšena na úřední desce, starosta vysvětlil, že se nejedná o převod pozemků, který by musel
být vyvěšen jako záměr, ale o nápravu chyby, že se vrací vlastně zpět pozemky, které
v minulosti obec vlastnila. K tomuto vysvětlení se přidal pan F. Fiala i pan J. Škramlík.
Vzhledem k tomu, že nikdo jiný dotaz nevznesl, nechal starosta hlasovat o návrhu.
Hlasování: 10-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 3-5/2011 - ZO souhlasí s podáním návrhu na zápis vlastnického práva
do katastru nemovitostí k pozemkům v k.ú. Mrač parc.č. 1342/1,1342/10 a 2651, 2652,
2654, 2655, 2656, 2657, 2658 a 2659 vedených na LV 1pro ČR – MNV Mrač na LV 10001
pro obec Mrač.
6. Návrh na prodej části pozemku p.č. 2514/1 v katastrálním území Mrač
Starosta přednesl návrh na prodej části pozemku parc.č. 2514/1. Na předchozím zasedání
zastupitelstva byl schválen záměr prodeje této části pozemku. Jedná se o příkrou mez u cesty
do Křenčína, kterou od 90. let na základě dohody s obcí užívá společně se svou nemovitostí
J.Š. K vyvěšenému záměru prodeje nebyla podána žádná připomínka. Z těchto důvodů starosta
navrhl ke schválení prodej části uvedeného pozemku a podmínky kupní smlouvy.
Vzhledem k tomu, že nikdo dotaz nevznesl, nechal starosta hlasovat o návrhu
Hlasování: 9-0-1. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 4-5/2011 - ZO souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 2514/1 díl „a“ v k.ú.
Mrač o výměře 47 m2 oděleného geometrickým plánem č. 566-66/2010 dle záměru prodeje
vyhlášeného na 4. zasedání ZO, J. Š., Mrač 40 za vzájemně dohodnutou cenu 200 Kč/m2.
Zastupitelstvo obce dále souhlasí s podmínkami předložené smlouvy na převod
uvedeného pozemku a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
7. Žádost o odprodej bytu v bytovém domu
Starosta přečetl žádost manželů L., kteří požádali o prodej bytu v bytovém domu č.p. 224, který
mají pronajatý od 90. let min. století. Do bytu obec Mrač po dobu jejich nájmu neinvestovala
žádné prostředky. Návrh ceny byl stanoven ve výši 575 889,- Kč včetně příslušného
spoluvlastnického podílu 709/5253 na společných částech domu a pozemku parc.č.st. 378 v k.ú.
Mrač. Cena plochy bytu odpovídá hodnotě 9.000 Kč/m2.
Bytová plocha 56,3 m2, sklep 14,6m2
Poté starosta zahájil rozpravu, vysvětlil že mají dle nájemní smlouvy předkupní právo, proběhla
rozprava. Zastupitel Miloš Pilát sdělil, že budou mít zřejmě zájem i další nájemníci, starosta
přednesl další žádost o koupi bytu L. P. Starosta navrhl, že by se vypsaly záměry na oba byty,
ve stejné ceně, a to 9.000 Kč/m2.
Z občanů byl vznesen dotaz jak bude naloženo s utrženými penězi za prodaný byt. Starosta
sdělil, že zatím půjdou peníze do rozpočtu. Pokud se bude prodávat bytů víc, že se založí fond
na kanalizaci.
Nikdo další se do rozpravy nepřihlásil, proto nechal starosta hlasovat.
Hlasování: 10-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 5-5-224/2011 - ZO souhlasí se záměrem prodeje bytu č.2 v 1. NP bytového
domu č.p. 224 za navrženou cenu 575 889,- Kč včetně příslušného spoluvlastnického
podílu 709/5253 na společných částech domu a pozemku parc.č.st. 378 v k.ú. Mrač.
Nájemce má při převodu vlastnictví bytu právo na jeho přednostní nabytí. Náklady na
převod hradí kupující.
Dále nechal starosta také hlasovat o záměru prodeje bytu v bytovém domu č.p. 223 dle žádosti
L. P.
Hlasování: 10-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 5-5-223/2011 - ZO souhlasí se záměrem prodeje bytu č.1 v 1. NP bytového
domu č.p. 223 za navrženou cenu 9.000 Kč/m2 včetně příslušného spoluvlastnického
podílu na společných částech domu a pozemku. Nájemce má při převodu vlastnictví bytu
právo na jeho přednostní nabytí. Náklady na převod hradí kupující.
8. Žádost o odprodej části majetku obce v Tužince
Starosta přednesl návrh pana M. J. o vyjádření k možnosti odprodeje části vojenského areálu
Tužinka. Starosta sdělil, že s panem J. jednal a seznámil ho s požadavky obce ohledně způsobu
využití tohoto areálu.
Zastupitel Jiří Škramlík rozsáhle vysvětlil historii a současnost využití vojenského areálu,
připomenul že mandátní právo na prodej tak rozsáhlého historického majetku obce
zastupitelstvo nemá, poté starosta přistoupil k hlasování, jelikož nikdo neměl žádné další
dotazy.
Hlasování: 10-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 6-5/2011 - ZO bere na vědomí žádost o možnost odprodeje části vojenského
areálu Tužinka. Dále bude v této záležitosti jednat.
9. Návrh na příjem daru - osazení hracích prvků v Podmračí
V rámci dobrých vztahů nám bylo nabídnuto osazení hracích prvků pro děti v hodnotě do 60 tisíc
Kč. Představa je osadit tyto prvky do prostoru nad hřištěm v Podmračí.
Nikdo nevznesl dotaz ani připomínku, a tak starosta nechal hlasovat.
Hlasování: 10-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 7-5/2011 - ZO přijímá dar – osazení hracích prvků pro děti na horní části
pozemku parc.č.2528/2 v Podmračí.
10. Pověření zastupování obce v DSO OLB
Dle požadavku Dobrovolném svazku obcí obecních lesů Benešovska musí být pro jednání
správní rady svazku pověřen zastupitel, k zastupování naší obce. Většinu obcí zastupuje
starosta. Pan Jiří Škramlík připomněl, že i v minulých volebních obdobích zastupoval obec Mrač
vždy starosta a tak by to mělo být. Nikdo nepřednesl jiný návrh. Starosta nechal hlasovat
o návrhu.
Hlasování: 9-0-1. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 8-5/2011 – ZO pověřuje Františka Zvolského k zastupování obce Mrač v DSO
OLB.
11. Revitalizace vojenského areálu
Starosta přednesl návrh revitalizace vojenského areálu, která byla usnesením minulého
zasedání zastupitelstva pozastavena. K pochybení ohledně prodeje panelů a jejich převozu do
obce nedošlo, protože se jedná o věc movitou a panely byly prodány za cenu v místě a čase
obvyklou. Stav panelů odpovídá stáří 30 -35 let, vlivem uložení ve vlhkém lesním prostředí, kdy
za posledních 15 let nebyl navíc udržován povrch jsou na panelech znatelné vlasové trhliny a
částečná koroze závěsných ok a ocelové výztuže. Dále účetní hodnota předaného majetku
v bývalém vojenském areálu činí u zpevněné panelové plochy cirka 45 Kč/ m2 po odečtení
podkladové vrstvy, která zůstane v majetku obce se účetní hodnota pohybuje kolem 30 Kč za
m2. V plánu bylo část panelů umístit v obci např. zpevnit komunikaci v Podmračí u
Benešovského potoka, nádvoří a podlahu stodoly v hospodářském dvoru obce, část použít pro
příjezd k pozemku pro stavbu ČOV apod. S tím, že náklady na převoz a položení panelů pokryje
z větší části jejich prodej. Z uvedených důvodů a z důvodu, že by pro výběrové řízení musela být
pořízena projektová dokumentace s výkazem výměr v souvislosti s oceněním uložení panelů
v jednotlivých částech obce a tím prodražení celé akce navrhuji, aby byla demontáž panelů
oddělena od revitalizace areálu. Zatím bude demontáž pozastavena, jelikož je podaná žádost na
koupi části areálu.
K samotné revitalizaci je třeba dopracovat projektovou dokumentaci, tak aby bylo zřejmé o jaké
objemy prací se bude jednat. Dále je třeba vypracovat podklady k zadávacímu řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu a vybrat dodavatele. Na tuto činnost je nabídka od
společnosti Allowance ve výši 40 tis. Kč bez DPH. Náklady na projektovou dokumentaci a
zadávací řízení tak mohou dosáhnout 100 tis. Kč.
Jiří Škramlík navrhl, že část panelů ke křižovatce se může pro potřeby obce odebrat. A dále, že
by se mělo počkat jak dopadne jednání se zájemcem o koupi.
Pan Velebil diskutoval o ceně panelů, starosta vysvětlil, že v majetku obce je vedena hodnota
účetní. Do diskuze se přidala paní Svobodová a pan účetní. Jednali o tom co je věc movitá.
Starosta porovnal cenu panelů s cenou, za kterou prodávalo panely město Benešov. Paní
Svobodová požaduje, aby se panely prodávaly (pokud se budou prodávat) za cenu takovou, aby
obec vydělala.
Po ukončení rozpravy nechal starosta hlasovat.
Hlasování: 10-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 9-5 /2011 – ZO souhlasí s odložením revitalizace bývalého vojenského areálu
Tužinka do projednání záležitosti s prodejem tohoto areálu
12.výběr zpracovatele nového územního plánu
Starosta přednesl návrh na zpracovatele nového územního plánu. Hodnotící komisí byl vybrán
ing. arch. Martin Jírovský z Tábora. Nabídnutá cena je ve výši 284.400 Kč včetně DPH.
V letošním roce by mohly být provedeny práce asi za 120 tisíc Kč. V zadání byli osloveny tři
subjekty, podmínky splnil pouze ing. arch. Jírovský.
Proběhla rozprava a nikdo nevznesl žádný dotaz, pan účetní připomněl, že se bude muset
udělat změna rozpočtu, poté nechal starosta hlasovat o návrhu.
Hlasování: 8-0-2. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 10-5/2011 – ZO schvaluje pro zpracování nové územně plánovací
dokumentace obce Ing. arch. Martina Jírovského.
13. Návrh na pořízení dokumentace pro vodoprávní řízení a inženýrské činnosti pro
odkanalizování obce
Starosta přítomné seznámil, že je připravena grafická část k dokumentaci pro vodoprávní řízení
V dohledné době bude možno požádat o stavební povolení na tuto stavbu. Součástí podkladů
pro řízení je projednání s dotčenými orgány a vlastníky nemovitostí, kteří souhlasili
s podmínkami napojení na kanalizační řad. Úplná projektová dokumentace bude vypracována
mimo dotaci dle předchozích dohod ve výši 380.000 Kč a za vyřízení inženýrské činnosti je ve
výši 80.000 Kč a za zpracování inž. činnosti jednotlivých přípojek při počtu nad 100 ks, je cena
900 Kč za kus bez DPH, tj. cca 180 000 Kč. V ceně jsou zahrnuty jednání s vlastníky a zajištění
standardní smlouvy. V případě, že bude nutně při jednotlivých smlouvách vyžadován právní
zástupce bude toto fakturováno dle jednotlivých případů. Předběžně se tedy jedná o částku asi
640 000 Kč bez DPH. Předpokládá se, že bude k žádosti o dotaci vyžadováno stavební
povolení.
Proběhla rozprava, starosta vysvětlil, že firma na zpracování dokumentace byla vybrána již
v minulém volebním období. Teď se schvaluje vyřízení stavebního (vodoprávního) povolení.
Inženýrskou činnost pro územní řízení si zajišťovala obec sama. Starosta se zeptal, zda má
někdo ještě dotaz a pak dal hlasovat o návrhu.
Hlasování: 10-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 11-5/2011 – ZO souhlasí s pořízením vodoprávního povolení a inženýrské
činnosti k odkanalizování obce v částce 640 000 Kč bez DPH.
14. Jednání o umístění dětí do MŠ
Starosta seznámil s možností spolufinancování rozšíření mateřské školy v Poříčí nad Sázavou.
Byly nám předneseny návrhy jakým způsobem by se bylo možno podílet na projektu rozšíření
školky. Jednou z možností je se spolupodílet na přebudování jednoho stávajícího bytu
v nástavbě školky v hodnotě cca 2,8 milionu Kč. Dále si zainvestovat přestavbu stávajícího
druhého bytu nad školkou na vlastní náklady za cenu bez vybavení cca 2,4 mil Kč. Další
možností by bylo hradit vzájemně dohodnutou finanční částku za umístění dítěte ve školním
roce.Podstatná je skutečnost, že se novou třídu otevřít nepovede od září letošního roku. Dále
bylo v souvislosti s umístěním dětí do MŠ jednáno s obcemi Řehenice, Přestavlky, Teplýšovice a
Čerčany, také se soukromými školkami Minisvět Mrač, Kopretina Benešov a již v loňském roce
s Nespeky, kde byl dohodnut příjem dětí z Mrače již v loňském roce, předškoláci vyplňovali
žádost na předběžné umístění.
Starosta dále vysvětlil, že se zastupitelé byli podívat ve školce a škole v Poříčí nad Sázavou, a
že dále budou jednat.
Dále sdělil, že se mu zdály náklady přestavby jednoho bytu na školku vysoké, a tak si nechal
získané podklady posoudit rozpočtářem a došli jsme k závěru, že náklady se mohou pohybovat
v částce 2,5 mil. Kč, ale včetně zateplení budovy, výměny všech podlah, jak to řeší projektová
dokumentace. Práce podmiňující vznik nové třídy tj. nové schodiště, přístavba šaten, výtah na
dopravu jídla a nezbytné úpravy bytu vychází přibližně ve výši 1,5 mil. Kč.
Starosta v rozpravě vysvětlil jak je složité financování do cizího majetku. Dále přislíbil, že bude
zajištěna schůzka s rodiči předškoláků.
Po dlouhé rozpravě starosta přistoupil k hlasování.
Hlasování: 0-7-3. Návrh nebyl přijat.
Usnesení č. 12-5/2011 – ZO po projednání souhlasí s umístěním dětí předškolního věku
do soukromých mateřských škol
15. Vzhledem k tomu, že se program dnešního zasedání ZO vyčerpal a nikdo již nemá žádné
připomínky, starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil 5. zasedání zastupitelstva
obce.
Zapsala: Šárka Pávová
František Zvolský
starosta obce
Download

zapis ze 5 zasedani ZO