Informační systémy
pro polygrafii
Firma CICERO Stapro Group s.r.o. dodává na trh informační
systémy pro polygrafii od roku 1995. V počátku působila jako divize
se specializací na polygrafii v jedné z nejvýznamnějších českých
softwarových firem Stapro s.r.o., později se oddělila do samostatné
společnosti, která zajistila lepší předpoklady k dynamickému růstu
a k lepšímu uspokojování potřeb zákazníků bývalé divize cicero.
MIS
Každá společnost je nějakým způsobem řízena a organizována a k této činnosti potřebuje účinné nástroje. Je chybné si myslet,
že jednoduchý program nebo evidence v tabulkovém editoru pokryjí všechny důležité procesy v tiskárně, zajistí plnou kontrolu,
zvýší efektivitu a využijí plný potenciál trhu, strojů a personálu. Investice do profesionálního polygrafického MIS je investicí,
která se tiskárně velmi rychle vrátí a zajistí jí mnoho přínosů ve všech aspektech její činnosti. Trvale.
Efektivita
Našim cílem je, abyste považovali investici do MIS za nejlepší
investici Vašeho podnikání. Investici s nejrychlejší návratností
a největším přínosem. Náš argument: naši zákazníci vykazují
v průměru 30% nárůst ekonomických ukazatelů bez nutnosti
nárůstu personálu.
Okamžitý přehled o všech relevantních informacích
k zakázce z jakéhokoliv místa ve firmě / krátké
a efektivní porady.
Přehledné manažerské výstupy o klíčových procesech
ve firmě kdekoliv, kdykoliv.
Sloučení všech firemních evidencí do MIS,
racionalizace administrativních procesů.
4
Konkurenceschopnost
Profitabilita
V dnešní době není možné nechat procesy bez přímé kontroly,
nedělat něco na 100%, nevyužít maximálně potenciál…
Pracovat proti těmto zásadám znamená přenechat trh bez
boje konkurenci.
Na prvním místě u majitele, či ředitele nejen polygrafického
provozu je profit, zisk. Čím méně vím o interních procesech,
tím hůře je dokáži řídit. MIS Cicero Vám poskytuje absolutní
a okamžitou kontrolu o všech klíčových procesech ve firmě
a velmi efektivně pracuje se strojovou kapacitou a tokem
materiálu.
Kalkulace přesně odpovídající nákladům na zakázku.
Kalkulace a sdělování informací o zakázce může být
delegováno na zákazníka.
Efektivní prodej.
Rychlé kapacitní plánování / úspora díky
efektivnějšímu využití času strojů a lidí.
Přehledy o strojových výkonech a prostojích.
Hlídání vícenákladů.
Minimalizace (optimalizace)
skladových zásob.
5
MIS
Bezproblémová implementace a přidané služby CICEROplus
Zavedení MIS není zrovna malý zásah do organismu společnosti. Pro naše konzultanty je tento proces běžnou rutinou
– celým zavedením Vás provedeme a navrhneme procesní vylepšení. MIS Cicero není krabicová verze SW podobně jako
např. kancelářský SW. MIS Cicero je vždy přesně upraveno dle konkrétních potřeb tiskárny.
Procesní analýza mapující zavedené workflow.
Doporučení k optimalizaci na základě našich zkušeností.
Racionalizace, standardizace, controlling a podpora při dotačních projektech
To jsou služby zahrnuté pod názvem CICEROplus. CICEROplus zajišťuje správnou
implementaci MIS, optimalizaci a racionalizaci interních procesů včetně ekonomických
(controlling), polygrafickou standardizaci a v neposlední řadě optimalizaci investičních
prostředků pomocí dotačních projektů.
6
Oborová specializace
MIS Cicero se vyznačuje svojí úzkou vazbou na polygrafii. Tedy výlučný obor, který se vyznačuje zpravidla zakázkovou výrobou,
velkým množstvím typových produktů v rozličném provedení – širokou škálou použitých materiálů a výrobních postupů,
extrémně krátkými výrobními lhůtami a přísnými technologickými pravidly. Na žádné jiné průmyslové odvětví nejsou kladeny
takovéto nároky a proto i MIS pro polygrafii musí být specifický. MIS, který je přesně uzpůsoben potřebám polygrafů.
Velký polygrafický výrobce knih (periodik)
akcidence s mezinárodní působností
Významný producent obalů Výrobce cenin
Regionální středně velká tiskárna
Speciální polygrafický provoz
Digitální tiskárna
Digitální tisk, Ofsetový tisk, Rotační tisk, Flexotisk, V1, V2, V8, mailing, signmaking
MIS Cicero lze využít v různých polygrafických oborech a díky modulární stavbě v různě velikých společnostech. Každý dostane systém na míru
a vždy jsou zohledněny
• oborové specifika (digitální tisk, ofsetový archový/rotační tisk, flexotisk, dokončující zpracování periodik, měkkých/tuhých vazeb, zpracování
mailingů atd.)
• technologická specifika (vlastní/kooperační procesy, slučování jobů, kombinace zpracování)
• zákaznická specifika (flexibilní zadávání zakázek přes web, bezpečnost informací, přesné mapování toku materiálu, statistické přejímky a shoda
s normami, výstupy v libovolných jazykových mutacích a měnách)
7
Aplikace
Systém Cicero je MIS zaměřený na oblast polygrafie. Vyznačuje se modulární stavbou – síla systému je samozřejmě v jeho využívání
jako celku, ale lze využívat pouze některé moduly, popř. zapojovat do řízení jednotlivé moduly postupně. Moduly MIS jsou spolu
propojeny, takže vstupní informace se zadají do systému pouze jednou a pak jsou postupně automaticky přebírány dalšími moduly.
A stejně tak opačně – informace z jednotlivých modulů jsou k dispozici i v ostatních modulech. V jednom modulu tak lze zobrazit
kompletní informace k zakázce (z obchodního oddělení, technologie, výroby, nákupu, sběru dat, expedice, fakturace).
OBCHOD
Maximální využití obchodního potenciálu a náskok před konkurencí jsou priority MIS Cicero pomocí flexibilních
postupů CRM, kontroly, správně tříděných a využitých informací, analýzy obchodních procesů
VÝROBA
Absolutní informovanost a efektivní řízení výrobních procesů znamenají finanční, personální a časové úspory
a optimalizaci v oblasti výroby.
NÁKUP
Pružný tok materiálu je klíčový pro dodržení výrobního plánu a minimalizaci skladových položek a personálu skladu.
SBĚR DAT
Analýza reálných nákladů přináší velmi cenné porovnání kalkulovaných dat, výkonnostních parametrů strojů
a personálu. Je tak nezbytné pro optimalizaci celkové ekonomiky společnosti.
LOGISTIKA
Organizace kooperačních přesunů materiálu a expedice hotových výrobků přesně dle potřeb všech stran je stejně
tak důležitá jako výroba samotná. MIS Cicero poskytuje na pokrytí těchto procesů silné nástroje.
FAKTURACE
Okamžitá fakturace, kontrola kreditního rámce, platební morálky, blokace a dalších výstupů přispívají
k výraznému zlepšení cash-flow a selekci rizikových partnerů.
NORMY
MANAŽERSKÉ PŘEHLEDY
8
kategorizované
zápisy z jednání, koevidence stávajících
munikace se zákakalkulace a tvorba
a potenciálních
zníkem, přidělování
zn
nabídek
zákazníků
úkolů v rámci oddú
úko
ěělení obchodu
ělen
evidence zakázek
dlouhodobé
kontrakty
evidence a analýza
reklamací
přístup ke všem
relevantním údajům
správa relevantních analýza obchodních o zakázce (stav dat,
výroby, materiálu,
dokumentů
procesů
kooperací, fakturace,
reklamací atd.)
výrobní zakázkový
list, generování
materiálových
ma
požadavků na
p
poža
zakázku
zak
správa tiskových
podkladů
plánování výroby
správa výrobních
zařízení
JDF/JMF
komunikace
komunikace IS
CICERO se stroji
prostřednictvím
PLC karet
přehled
rozpracovanosti
zakázek
sklad materiálu
skl
sklad polotovarů
sklad hotových
výrobků
blokace materiálu
správa dodavatelů
tvorba objednávek
správa kooperací
JD
JDF/JMF
(o
(on(on-line)
PLC karty
(on-line)
touchscreen
(off-line)
vyhodnocení
analýza reálných
rentability zakázek
nákladů na zakázky
(zpětná kalkulace)
detailní analýza
výrobního procesu
motivace
zaměstnanců
dodací listy
dod
paletové listy
evidence vratných
obalů
plán expedice
využití čárových
kódů, RFID čipů
vystavení a správa
vy
ffaktur
fak
sdílené kreditní
informace
blokace
salda
komunikace
s ekonomickým
systémem
S
SW podpora
IISO9001
ISO
SW podpora FSC
SW podpora
polygrafických
norem
Statistické přejímky
con
controling
analýza obchodních přehled zaplnění
procesů
kapacit
přehled
rozpracovanosti
zakázek
analýza výkonů
strojů a personálu
správa servisu
a údržby
porovnání
kalkulovaných
a reálných nákladů
9
Přínos pro vaši pozici
ŘEDITEL
» Analyzujete v reálném
čase klíčové procesy
ve firmě (z oblasti
obchodu, nákupu,
technologie, výroby,
expedice)
» Sledujete správného
nastavení ekonomiky
společnosti pomocí
zpětných kalkulací
» Kontrolujete kapacitní
vytížení strojové
kapacity
» Máte přehled
o flexibilitě interních
procesů (je včas
kalkulováno, vyrobeno,
expedováno,
fakturováno?)
» Můžete zlepšit cashflow díky využití sdílené
databáze kreditních
dat zákazníků; blokaci
zákazníků; stanovení
kreditního rámce apod.
VEDOUCÍ
VÝROBY
» Máte přehled
o kapacitním vytížení
strojů
» Můžete si zaplánovat
fixní údržbové a servisní
časy
» Evidujete servisní práce
na strojích a můžete je
zpětně analyzovat
» Disponujete přehledem
výkonů na strojích,
popř. u jednotlivých
pracovníků, které
můžete dle jejich práce
motivovat
» Vaši podřízení pracují
velmi efektivně pomocí
komunikace se strojem
JDF/JMF; popř. PLC
karet
» V nastaveném
systému není místo
pro skreslování
údajů a získaná data
odpovídají realitě
DISPEČER
» máte k dispozici
plánovací tabuli, kde
plánujete sled zakázek
na strojích
» plánování vám
usnadňují nástroje pro
efektivní plánování –
tak aby byl využit co
nejefektivněji strojový
park a personální
kapacita
» MIS za vás hlídá
dodržení expedičního
termínu a technologicky
nutných prodlev
» Můžete pracovat se
zakázkami očekávanými
i opakovanými
» Pro plánování máte
k dispozici veškerá
relevantní data (dodání
podkladů/materiálu;
dostupnou kapacitu
atd.)
» Plány práce přenáší na
pracoviště v reálném
čase MIS
» Stav rozpracovanosti
zakázky je automaticky
načítán z výroby do
dispečerské tabule
10
TECHNOLOG
OBSLUHA
STROJE
VEDOUCÍ
OBCHODNÍHO
ODDĚLENÍ
» Technologický postup
máte předpřipraven
s provedené kalkulace
» Přímo na pracovišti
máte k dispozici výrobní
plán
» Pracujete s ucelenou
databází potenciálních
a stávajících zákazníků
» Systém Vám navrhuje
optimální technologický
postup
» Sběr dat probíhá buď
automaticky nebo přes
dotykové displeje
» V rámci oddělení
udělujete svým
podřízeným v MIS úkoly
» Máte přehled o ceně
navržené technologie
oproti kalkulaci
» Vaše ohodnocení je
přímo úměrné vaší
výkonnosti
» Snadno analyzujete
aktivity a změny
spolupráce u klíčových
zákazníků
» Systém generuje
materiálové
požadavky do skladu
a technologický výrobní
list
OBCHODNÍK
» Všechny relevantní informace
k zakázce naleznete na kartě
zakázky
» Rychlá kalkulace
z předdefinovaných vzorů
nebo archivních zakázek
» Rychlé vytvoření nabídky
v jakékoliv jazykové
mutaci a měně (včetně
tvorby technologicky velmi
komplikovaných produktů)
VEDOUCÍ
NÁKUPU
» Spravujete databázi
skladového materiálu, včetně
cen, šarží, materiálových
parametrů.
» Využíváte agendu požadavků
na materiál z technologie,
popř. blokace materiálu
z obchodu.
» Požadavky na materiál třídíte
podle skladového materiálu
a materiálu k objednání.
» Souhrnně objednáte všechny
denní materiálové požadavky
u dodavatelů přímo z MIS
Cicero
SKLADNÍK
» Skladové pohyby běžného
materiálu vyřešíte během pár
sekund na Skladové kartě
» Pro evidenci částí výrobků,
které budou využity k dalšímu
zpracování, máte k dispozici
Sklad polotovarů
» Manipulace materiálu
je možná velmi rychle
s využitím mobilních čteček
čárových kódů nebo RFID čipů.
EXPEDIENT
» Pro expedici máte k dispozici
kompletní agendu tiskovin
(dodací listy, paletové/
balíkové štítky
» Evidujete vratné obaly
» Disponujete skladem
hotových výrobků
» Stanovujete plán expedic
(tzn. optimální vytížení
distribučních cest)
ÚČETNÍ
» Díky propojení MIS se dozvíte
o požadavku fakturace
okamžitě
» Přímo z MIS můžete
vystavovat faktury zálohové,
dílčí, konečné
» Modul Fakturace je plně
propojen s ekonomickým
účetním systémem; informace
máte na obou místech
» K práci využíváte čárové
kódy, popř. RFID, které vám
maximálně zrychlují práci
» Disponujete evidencí všech
objednávek a využíváte jí
transparentně pro párování
s DL a kontrolu faktur.
» Pracujete s evidencí
schválených dodavatelů.
11
CICEROplus
Naše činnost nekončí prodejem a instalací MIS, ale jde ještě dále. Chceme, aby se našim zákazníkům dařilo, byly konkurenceschopní
a profitabilní a náš MIS byl skutečně maximálně využit. K dosažení tohoto závazku využíváme soubor konzultačních služeb CICEROplus.
Zahrnuje procesní analýzu a systémovou integraci při implementaci MIS, controlling, implementaci nebo optimalizaci QMS, standardizaci
workflow dle polygrafických norem a v neposlední řadě racionalizaci a optimalizaci interních procesů s co nejlepším využitím MIS Cicero.
Procesní analýza
Racionalizace a optimalizace workflow
Jedná se o popis stávajících procesů v tiskárně s definicí jednotlivých
vazeb, zdrojů, pravomocí a odpovědností. Výsledkem této analýzy je
dokument PROCESNÍ ANALÝZA, který popisuje výše uvedené aspekty
a slouží jako podklad pro následnou implementaci systému tak,
aby při ní byly co nejvíce zohledněny firemní zvyklosti, obor činnosti
a specifika vyráběných produktů.
Racionalizace a optimalizace interních procesů probíhá často ruku
v ruce s Procesní analýzou. Zatímco procesní analýza respektuje zažité
postupy, racionalizace a optimalizace má za cíl měnit interní procesy
tak, aby bylo výsledné workflow co nejpružnější, nejstabilnější,
aby fungovalo s optimálním stavem zdrojů (tzn. strojů, materiálu
a personálu) a maximální profitabilitou. Výsledkem je soubor
doporučených kroků a cílový stav včetně konkrétních hodnot z oblasti
obchodu, výroby, nákupu a lidských zdrojů.
12
Ekonomická analýza
Systémová integrace
Podpora při dotačním řízení
Jde o komplexní koordinační koncept, který
má za cíl pomáhat a podporovat vedení při
optimalizaci chodu podniku v ekonomické
oblasti. Výsledkem analýzy jsou tedy
konkrétní ekonomické návody týkající se
strategického řízení společnosti – nejde jen
o vnitřní koncepci firmy (hodinové sazby,
nákladová místa), ale i vztahy s věřiteli
a finančními institucemi.
Ve společnosti mohou (a zpravidla tomu
tak je) fungovat dva systémy vedle sebe
– MIS a ekonomický účetní systém (EIS).
V tomto bodě jde o jejich funkční propojení,
protože např. účetní informace jsou
potřebné jak v účetním EIS tak i MIS (např.
bonita zákazníků). Jde tedy o maximální
využití informací, které jsou ve společnosti
k dispozici.
Firma CICERO Stapro Group s.r.o. zajišťuje
sama nebo prostřednictvím svých partnerů
pro své zákazníky pomoc při získávání
dotací na nákup informačních systémů,
souvisejících komponentů, případně školení.
13
CICEROplus
Implemetace QMS
Implementace polygrafických standardů
Systém zabezpečování kvality (QMS, např. dle ISO9001) je velmi
klíčový systém stabilizující chod firmy. Do funkční dokumentace
QMS jsou často implementovány další pokyny z oblasti racionalizace
a standardizace. Proto je velmi důležité, aby byl celý potenciál
systému zabezpečování kvality využit a aby byl respektován. Tedy
aby byl managementem chápán jako účinný nástroj řízení a ostatními
pracovníky jako pevná pravidla vnitropodnikových procesů. Tato
část CICEROplus se týká zavedení nového, popř. optimalizací
stávajícího QMS tak, aby byl pro firmu skutečně užitečný, ale zároveň
ji neomezoval. Výsledkem jsou perfektně zmapované procesy,
stanovená pravidla pro jejich řízení a v neposlední řadě proškolený
personál, který QMS rozumí a respektuje ho.
PrintQuality je řešení, které standardizuje polygrafické procesy od
tvorby dat až po dokončující zpracování.
Cílem je implementace důležitých polygrafických mezinárodních,
národních norem ISO, ČSN a oborových polygrafických norem institutů
Fogra, BVDM a ECI do funkčního a efektivního celku, který firmu
nezatěžuje byrokraticky, ale pomáhá jí zefektivnit a stabilizovat
výrobní procesy a zvýšit konkurenceschopnost. Výhodou je vyšší
konkurenceschopnost, snížení rizika reklamací a obecně snížení
vícenákladů na opravy, přídavků a přípravných časů – tedy výrazná
úspora času a financí. Výstupem jsou konkrétní pracovní instrukce
a postupy zajišťující plně standardizovaný proces a certifikát
PrintQuality.
14
Reference
Ringier Axel Springer Print CZ a.s.
– periodika
Slovenská Grafia a.s.
– akcidence, periodika, mailing
GRASPO CZ, a.s.
– knihy
Astron print, s.r.o.
– digitální tisk
KASICO, a.s.
– tisk cenin
Bauch, Navratil s.r.o.
– packaging obecný
15
CICERO Stapro Group s.r.o.
sídlo společnosti
Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice
tel.: +420 467 003 111
fax: +420 467 003 119
e-mail: [email protected]
www.iscicero.cz
IČ: 27523586
DIČ: CZ27523586
Firma je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném u KS Hradec Králové oddíl C, vložka 24014
Download

polygrafie / tiskárna / knihárna