Měření a řízení výkonnosti firem /
Performance Management
Pro problematiku měření a řízení výkonnosti firem vytvořila společnost KOMIX vlastní přístup
založený na propojení konzultačních aktivit s know-how v oblasti ICT. Tento způsob umožňuje
rychle a efektivně řešit potřeby našich klientů, s cílem podpořit jejich strategii
a dlouhodobou prosperitu.
Hledáte pomoc s odpověďmi na následující otázky?
»
»
»
»
»
Chcete měřit produktivitu jednotlivých útvarů, výkonnost zaměstnanců a nevíte konkrétně jak?
Chcete, aby byla strategie organizace podpořena dílčími cíli liniových manažerů?
Máte pocit, že informace, které máte k dispozici, by měly být kvalitnější a aktuálnější?
Chcete zlepšit kvalitu dat a zvýšit důvěryhodnost informací pro řízení?
Potřebujete operativně reagovat na měnící se požadavky na reporting?
Konzultační a aplikační služby poskytujeme většinou
Náš přístup k řešení projektu
ve formě komplexního projektu, který je společným
V úvodní fázi se rozhoduje o nastavení reálných „SMART“
dílem našeho řešitelského týmu a klienta. Ve všech
strategických cílů a způsobu, jak jich dosáhnout. Součástí
základní analýzy potřeb zákazníka je As-IS analýza,
identifikace problémů a příležitostí, porovnání stávajícího
stavu s best-practise.
fázích projektu se snažíme u klienta maximálně využít
dosavadní zdroje dat a technologie včetně ICT struktur,
naše přidaná hodnota a těžiště činnosti je především
v poskytování odborných služeb. Řešení v oblasti
Performance Management stavíme na dvou základních
nástrojích: Balance Scorecards a Key Performance
Indicators.
Implementace řešení
Konzultační project
Analýza potřeb klienta
Návrh řešení
Implementace SW řešení
Post-implementace
Výstupy
Výstupy
Výstupy
Výstupy
» Návrh modelu
řizení výkonnosti
» Návrh roadmapy
pro implementaci
změny
» Vypracované BSC
a jejich propojení
s procesním
modelem
» KPI matice
» Komunikační plán
změny
» Funkční aplikace
pro řízení
výkonnosti
» Programová
dokumentace
» Zavedení SW
nástroje ve shodě
s nastavením BSC
a KPI
» Související
dokumentace
Obrázek 1 – Schéma projektu
Balanced Scorecard
indikátor
cíl
EBIT
stav
trend
indikátor
cíl
stav
11,5 % 13 %
Počet nových produktů na trhu
4
3
Pohledávky po splatnosti 2013/12
90 %
Spokojenost s prac. podmínkami
80 %
75 %
Plán provozních nákladů
100 % 95 %
Spokoj. zam. s kulturou a hodnotami
80 %
85 %
Počet odborných článků v tisku
13
8
100 %
Produktivita na FTE – poměr 2013/12 105 % 104 %
Finance
Inovace a růst
Vize
Strategie
Cíle
Zákaznící
indikátor
cíl
stav
Zakázkové krytí – plán
945
Počet nových zákazníků
trend
trend
Interní procesy
indikátor
cíl
stav
870,54
Fluktuace zaměstnanců
5%
4,2 %
10
8
In-time odezva Service Desku
99,5 % 97 %
Počet reklamací na zakázku
0,30
0,20
Cena kanc. ploch na FTE (Kč ročně)
5 300
5 250
Dodržení harmon. zakázek
95 %
85 %
Spotřeba energie na m2 (kWh ročně)
180
179
trend
Obrázek 2 – Balanced Scorecard – Příklad
Ve fázi návrhu řešení vytváříme strukturu Balanced
Scorecard (BSC ) pro definované úrovně řízení a jednotlivé
organizační jednotky, propojíme BSC s procesním
modelem, stanovíme vhodnou strukturu a obsah KPI
v návaznosti na BSC. Přístup pomocí Balanced Scorecard
jsme zvolili hlavně z důvodu, že se jedná o inovativní
přístup k řízení výkonnosti organizace. Základem konceptu
BSC je vyváženost mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli,
mezi finančními a nefinančními opatřeními, mezi zpětnými
a vstřícnými indikátory, mezi externími a interními
parametry výkonu. Vrcholová strategie se rozpadá do
jednotlivých dílčích cílů rozdělených do čtyř perspektiv:
finanční, zákaznické, interních procesů, a učení se a růstu.
Mezi jednotlivými cíli v perspektivách je kauzální vztah –
splnění jednoho má obvykle přímý vliv na plnění druhého.
BSC je nejrozšířenější koncept řízení výkonnosti
v podnikové praxi, který
»
používá vícekriteriální řízení s kombinací finančních
i nefinančních ukazatelů,
»
zajišťuje převedení vize a strategie do konkrétních
cílů, se kterými systematicky pracuje,
»
»
realizuje návaznost více úrovní řízení,
podporuje strategickou zpětnou vazbu a proces
učení se.
Pro dosažení cílů v rámci BSC se jako měřítka používají
klíčové indikátory výkonnosti, Key Performance
Indicators (KPIs). KPIs jsou prezentovány ve formě
Generální ředitel
EBIT, ROI, Podíl na trhu,
Růst produktivity, Obrátka zásob
Finanční ředitel
Obchodní ředitel
EBIT, ROI, Vývoj pohledávek,
Úrokové krytí, Likvidita
EBID, ø marže, % nových zakázek,
% problémových klientů, ø pracnost zakázky,
Win/Loss rate, Retention rate
Vedoucí účtárny
Marketing manager
Počet vydaných Fa, Počet Fa zpracovaných
% Fa po splatnosti, Počet Fa na FTE,
Počet chyb na FTE
Návštěvnost webu, Míra konverze, ø náklad
na kampaň, Počet kontaktů na kampaň, % plnění
markt. rozpočtu
Obrázek 3 – Příklad vertikálního členění KPI
poměrů, podílů, sazeb, procent a jiných vhodných
parametrů s výraznou vizualizací. KPIs svou konstrukcí
podporují časové souvislosti a zdůrazňují změny
a trendy místo prezentace jednoduchých tabulek dat.
Zvolené indikátory musí být zaměřeny na chování, ke
kterému chceme motivovat a do oblastí, které organizaci
přednostně zajímají. Jsou to zejména procesy a faktory
kritické pro její provoz, a které svým charakterem určují
její podobu a výkonnost. Náš přístup rozlišuje procesy
a navazující indikátory v komerční sféře a veřejném sektoru
z důvodu sledování různých cílů, tedy s přihlédnutím
například k socioekonomickým faktorům. Řešitelský tým
disponuje rozsáhlým know-how v podobě několika set
možných KPIs, typických pro jednotlivá odvětví či funkční
oblasti organizací.
Ve třetí fázi projektu si klient může volitelně zvolit
implementaci SW řešení pro podporu řízení organizace
a související reporting (tj. grafická prezentace výstupů
systému řízení výkonnosti). Konkrétní prezentační vrstva
(tj. SW řešení) vyplývá z možností a potřeb klienta, často
to bývá využíván aktuální ERP systém nebo se instaluje
samostatná vrstva ve formě manažerského informačního
systému (MIS). Výstupem této etapy je fungující aplikace
v pilotním provozu a příslušná programová dokumentace.
Tato SW aplikace by měla mít následující vlastnosti:
»
On-line přístup k naměřeným datům i výstupům
s minimální dobou odezvy
»
Zobrazení BSC včetně kaskádových vazeb
Obrázek 4 – Příklady manažerských reportů
»
Analýza jednotlivých KPI a vzájemných vazeb
mezi nimi
»
Rychlé nasazení do provozu a přiměřené
pořizovací náklady
»
Jednoduché intuitivní ovládání.
V poslední fázi projektu se provádí úpravy interní
legislativy, revize celého nastavení, vyškolení
klíčových uživatelů a komunikace změny systému
řízení směrem k zaměstnancům v rámci schváleného
komunikačního plánu.
Výsledkem celé aktivity je moderní, flexibilní
a přehledný systém řízení výkonnosti
implementovaný do struktur organizace.
Přínosy Performance Managementu
»
Funkční nástroje na měření výkonnosti: koncepčně
nastavené, konkrétní, srozumitelné a jasně
vyhodnotitelné
»
Rychlý a provázaný manažerský pohled na
fungování firmy prostřednictvím konceptu BSC
»
»
»
Flexibilitu pro vícestupňové řízení
»
Konkrétní reporty pro manažerské řízení,
které zohledňují více kritérií hodnocení.
Lepší predikci budoucnosti
Přehledné dashboardy, které poskytnou
koncentrované informace
Naše reference:
Klient
Popis
Zentiva Group a. s.
Systém pro manažerské řízení jednotlivých funkčních úseků, např. Budgeting,
Forecasting, Product Sales & Investments, Global Performance, KPI Benchmark,
Sales for Alocation.
Prakab Pražská kabelovna s.r.o.
Manažerský informační systém zpracovávající zejména data z výroby a prodeje
Renault Trucks CE
Řízení síťové servisní činnosti - pomocí KPI se sleduje např. ziskovost,
profitabilita, produktivita podle pracovníků a dílen, řešení záručních
i pozáručních oprav, sazby a náklady na jednotlivé činnosti.
Státní fond životního prostředí
Implementace MIS pro reporting a analýzy v rámci dotačního programu
Zelená úsporám.
Globus ČR, k. s.
Analytický systém pro vyhodnocování prodejních akcí.
O společnosti KOMIX
KOMIX s.r.o. je česká společnost založená v roce 1992. Specializuje se zejména na dodávky informačních
systémů nebo aplikací na klíč, dále pak integrační nebo transformační projekty. Společnosti KOMIX také
poskytuje konzultační služby zaměřené jak na návrh informačních systémů, tak na jejich kvalitu, testování
a provoz. Naším posláním je pomocí ICT technologií zlepšovat lidem život, usnadnit jim práci a firmám
poskytovat dlouhodobou konkurenční výhodu.
KOMIX s.r.o.
Drtinova 467/2A / Praha 5 / 150 00
+420 257 288 211 / [email protected] / www.komix.cz
Download

Měření a řízení výkonnosti firem / Performance