ZÁPIS
Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ
ze dne 14.3. 2012
Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá,
Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát, Jiří Škramlík, Radek Dvořák, Bohumil Brejla
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Hlasování: pro – proti – zdržel se
Návrh programu 9. zasedání zastupitelstva obce:
1. Plnění usnesení
2. Návrh na schválení rozpočtu pro rok 2012
3. Organizační záležitosti
4. Žádost o uložení vodovodní přípojky na pozemek parc.č. 2535/1 v k. ú. Mrač
5. Návrh na pronájem pozemku parc.č. 1025/1 v k. ú. Mrač, v Křenčíně
6. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 1312 v k. ú. Mrač, v Důlích
7. Informace starosty
8. Závěr
1. Zasedání zahájil starosta pan F. Zvolský. Přivítal přítomné členy zastupitelstva a občany a
sdělil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2. Starosta přednesl návrh programu 9. zasedání ZO a zeptal se, zda má někdo jiný návrh
na doplnění programu.
Starosta navrhl doplnění programu o žádost na rozdělení a prodej části pozemku parc.č. 2525/1
v k. ú. Mrač.
Hlasování: 10-0-0. Návrh byl přijat.
Vzhledem k tomu, že se nikdo další nepřihlásil, nechal starosta o doplněném programu hlasovat.
Hlasování: 10-0-0. Návrh byl přijat. Program 9. zasedání ZO byl schválen.
3. Plnění usnesení
Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z posledních zastupitelstev a konstatoval, že
usnesení z 8. zasedání zastupitelstva je průběžně plněno. Obec Řehenice potvrdila zřízení 5
míst ve školce pro děti z Mrače pro školní rok 2012-2013. Z finančních důvodů nebyla podána
žádost o dotaci na rekultivaci bývalého muničního skladu, to podrobně vysvětlil starosta v
bodu informace. Dále se pozdržel převod komunikace Na Stráni, smlouvy jsou již všechny
připraveny a budou rozeslány k odsouhlasení. Pan Velebil požadoval informaci k webovým
stránkám, starosta odpověděl, že podá zprávu v informaci.
ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení.
4. Návrh rozpočtu obce na rok 2012
Po projednání byl sestaven návrh rozpočtu na letošní rok, který byl vyvěšen k seznámení.
Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, ale snahou je omezit výdaje a finanční prostředky
přesunout do kapitoly kanalizace.
Starosta předal slovo účetnímu ing. Průchovi, který vysvětlil postup pro sestavování rozpočtu a
seznámil přítomné ještě se změnami v návrhu ve věci dotace Středočeského kraje na státní
správu.
V 19,40 hodin se dostavil zastupitel Miloš Pilát.
Jelikož nikdo nevznesl dotaz ani připomínku, přečetl starosta návrh usnesení.
Hlasování: 11-0-0. Návrh byl přijat
Usnesení č. 1-9/2012 – ZO po projednání schvaluje předložený návrh rozpočtu obce
na rok 2012.
5. Organizační záležitosti
V letošním roce pokračuje u rozpočtových organizací přechod na běžné účetnictví. Jednou ze
změn je odepisování majetku obce. K tomu byla zpracována vnitřní směrnice, která byla
zastupitelům předána k seznámení. Dále byla zpracována směrnice k pronájmu obecního sálu,
která bude po případných úpravách zveřejněna
Starosta se zeptal, zda má někdo nějaké připomínky. Pan Brejla se zeptal, kdo bude osvobozen
od plateb za pronájem sálu. Proběhla diskuze k podmínkám pronájmu sálu. Starosta slíbil, že do
dalšího zasedání připraví podmínky pro platby energií a návrh organizací či složek, které budou
od plateb osvobozeny.
Usnesení č. 2-9/2012 – ZO bere na vědomí směrnici č.1/2011 odepisování majetku obce a
směrnici č. 1/2012 pronájem obecního sálu, směrnice bude ještě upravena.
6. Stavební komise
V tomto volebním období nebyla zatím zřízena stavební komise, která je v naší obci poradním a
iniciativním orgánem starosty. Předsedou stavební komise byl jmenován František Fiala. Za tuto
funkci starosta navrhl odměnu ve výši 1.800,-Kč.
Na vznesené dotazy starosta vysvětlil, že stavební komise se nevolí, ale zřizuje. Pan R. Dvořák
se zeptal, co bude úkolem stavební komise. Starosta odpověděl, že bude zajišťovat stavební
práce v obci a dále jako poradní orgán. Dále byl vznesen M. Pilátem dotaz, zda bude mít komise
nějaké pravomoce. Starosta odpověděl, že komise je poradní a iniciativní orgán. Další dotazy
nebyly vzneseny.
Hlasování: 6-0-5. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 3-9/2012 – ZO bere na vědomí zřízení stavební komise jejíž předsedou byl
jmenován František Fiala a souhlasí s měsíční odměnou v hrubém příjmu ve výši
1.800,- Kč.
7. Žádost o uložení vodovodní přípojky na pozemku parc.č. 2535/1 a 198/1 v k. ú. Mrač.
Žádost se týká uložení vodovodní přípojky do cesty k Ohradě pro připojení pozemku parc.č.
925/5 - pana Moravce. Délka celé přípojky od vodoměru je zhruba 40m. Uložení vodoměrné
šachty na pozemku parc.č.198/1 již bylo schváleno dříve. Na přípojku by měla být sepsána
smlouva o věcném břemeni na uvedené pozemky. Za uložení přípojky v této délce podélně
v komunikaci můžeme požadovat úhradu.
Proběhla diskuze.
Nikdo další neměl dotazy, proto starosta přistoupil k hlasování.
Hlasování: 11-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 4-9/2012 - ZO souhlasí s uložením vodovodní přípojky na pozemek parc.č.
2535/1 a 198/1 v k.ú.Mrač dle předložené projektové dokumentace a požaduje úhradu
za věcné břemeno ve výši 1.500,- Kč.
8. Návrh na pronájem části pozemku parc.č. 1025/1 v k. ú. Mrač, v Křenčíně
Na základě žádosti Václava Balaty byl na předchozím zasedání schválen záměr pronájmu části
výše uvedeného pozemku, který byl zveřejněn. K záměru nebyly podány další žádosti ani
připomínky.
Po rozpravě starosta přečetl návrh. Nikdo další se do rozpravy nepřihlásil, proto nechal starosta
hlasovat.
Hlasování: 10-0-1. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 5-9/2012 - ZO souhlasí s pronájmem části pozemku parc.č.1025/1 v k. ú. Mrač
o výměře cca 1600m2 panu Václavu Balatovi, na dobu určitou 5 let se zkušební dobou
2 roky. Cena pronájmu je ve výši 150 Kč ročně včetně jeho údržby. Pozemek je možno
využívat pouze k zemědělským účelům a není ho možno oplotit trvalým oplocením.
Podmínkou k sepsání smlouvy je provedení úklidu v okolí nemovitosti č.p. 140.
9. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 1312 v k. ú. Mrač, v Důlích
Manželé Vávrovi opětovně žádají o prodej části jmenovaného pozemku, na kterém je umístěna
jejich chata č.ev. 309. Jelikož je zde problematická hranice a protože pozemek parc.č. 1312
sousedí s Benešovským potokem, který v průběhu doby změnil v terénu hranici koryta,
doporučuji, aby zde bylo provedeno geometrické zaměření, které bude iniciováno obcí a
projednáno s Povodím Vltavy s.p. Zaměření bude sloužit i pro potřeby pronájmu, který je nutný
v případě, že zastupitelstvo nebude souhlasit s prodejem.
Proběhla diskuze, starosta vysvětlil historii pozemku a trasy potoka.
Nikdo se další do rozpravy nepřihlásil, proto nechal starosta hlasovat.
Hlasování: 10-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 6-9/2012 ZO bere na vědomí žádost manželů Vávrových o prodej pozemku
parc.č.1312 v k. ú. Mrač a souhlasí s provedením geometrického zaměření stavby
rekreační chaty č.ev. 309 a jejího okolí. Pověřuje starostu k jednání s vlastníky stavby
ohledně spolufinancování nákladů za geometrické zaměření.
10. Žádost o rozdělení a odprodej části pozemku p.č. 2525/1 v k. ú. Mrač
Paní Jiřina Nováková požádala o rozdělení a odprodej části uvedeného pozemku z důvodu
vybudování příjezdu ke své nemovitosti č.p. 76 z přilehlé komunikace. Protože nebyli všichni
zastupitelé se žádostí seznámeni, tak ji starosta přečetl.
Po přečtení starosta vysvětlil, že předmětný pozemek je pro obec strategický. V předchozím
volebním období byl po mnohaletém úsilí získán do majetku obce směnou s novým majitelem
bývalého mlýna v Podmračí za pozemek, který byl historicky majetkem obce. Směna byla
provedena zejména z důvodu průchodu inženýrských sítí přes jmenovaný pozemek, ale mimo to
také z důvodu umožnění přístupu k nemovitosti č.p. 76, které dle dohody funguje. Přes pozemek
prochází oba vodovodní řady v majetku obce, kabel telekomunikačních sítí a je zde projektována
trasa hlavního kanalizačního řadu. Není v zájmu obce na tomto pozemku provádět vlastnické
změny.
Po dlouhé diskuzi přečetl starosta usnesení a přistoupil k hlasování.
Hlasování: 11-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 7-9/2012 ZO nesouhlasí s rozdělením a odprodejem části pozemku parc.č.
2525/1 v k. ú. Mrač a pověřuje starostu k jednání s panem Zavadilem o posunutí
ohradníku o 2m, aby měla paní Nováková příjezd k domu č.p. 76.
11.
Informace starosty
K odkanalizování obce. Od konce loňského roku jsou postupně předávány, případně
individuálně projednávány budoucí smlouvy na uložení domovních čerpacích šachet a
kanalizačních stok. Většina smluv již byla předána zpět. Je v zájmu vlastníků nemovitostí, kteří
se chtějí připojit na kanalizaci, aby své smlouvy předali nebo projednali se společností Project
ISA, která pro obec provádí projektovou činnost a inženýring. V současné době již není možné
řešit, který systém odkanalizování je vhodnější. Na základě výsledků dotazníkového šetření bylo
rozhodnuto o navrženém systému tlakového odkanalizování, které je investičně levnější a při
dodržování provozního řádu vychází lépe i provozní náklady. Na tlakovou kanalizaci již bylo
vydáno územní rozhodnutí. Z důvodu problémů na fondu ŽP nebyla zatím vyhlášena výzva
k podání žádostí o dotaci, ta poslední byla vyhlášena před více jak 2,5 lety. V současné době je
předpoklad, že výzva bude vyhlášena v 1. pololetí tohoto roku.
Obec pořizuje nové webové stránky, které vytváří pan Svoboda z Tábora. Návrh je vytvořen, ale
upravuje se ještě grafika. Dále obec pořizuje SMS Infokanál, který umožňuje posílat textové
nebo hlasové zprávy přímo na telefon občana, který se do systému přihlásí.
V loňském roce bylo rozhodnuto o rekultivaci bývalého muničního skladu Tužinka. Důvodem
bylo umístění objektů v nesouladu s využitím okolního pozemku, který je určen k plnění funkcí
lesa. Tak rozsáhlou plochu, na které se areál nachází není možno z důvodu ochrany lesního
půdního fondu změnit na jiné využití. V prostoru dochází k poškozování objektů a různým
nepovoleným činnostem jako je ukládání odpadů, rozebírání automobilů apod. K areálu není
přístup, obec by ho musela vybudovat přes své území včetně průjezdu vozidel přes zastavěnou
část obce. Prodejem by se tedy obec problémů nezbavila, finanční přínos by byl ve výsledku
diskutabilní. Na předchozím zasedání bylo rozhodnuto o podání žádosti o dotaci na rekultivaci.
Po zjištění skutečných nákladů v souladu s dotačním titulem, by obec musela vydat z rozpočtu
značné finanční prostředky na spoluúčast této akce. Z tohoto důvodu nebylo o dotaci požádáno.
Dále bylo postupováno v souladu s metodikou a vnitřním předpisem obce o zadávání zakázek
malého rozsahu. Bylo osloveno několik společností u nichž je záruka dokončení I. etapy
rekultivace, dle stanovených požadavků. Jako protihodnota za provedené práce byly nabídnuty
zpevněné plochy v části určené k dané etapě rekultivace. Dále byly osloveny společnosti a
fyzické osoby, které by si v případě zájmu rozebrali a odvezli stavební objekty tak, aby se snížily
náklady na jejich demolici. Mezi oslovenými, kteří se zajímali o demontáž hal byli: Kare Praha pro vysoké náklady a odstraněné montážní prvky odstoupili, Jaško Ford Benešov-měl zájem o
haly, ale nevyplatí se mu demontáž a opětovná montáž, JASA Benešov- nevyplatí se mu
demontáž a opětovná montáž, levněji postaví novou zateplenou halu, Stavebniny INKOR – měli
zájem o halu, ale nevyplatí se jim demontáž a opětovná montáž, Ladislav Ježek, měl zájem o
část haly na garáže, ale po prohlídce sdělil, že je vše velmi pracné a nákladné, Michal OndičSlovenská republika – měl zájem o haly, ale neozval se.
Ze 4 oslovených pro I. etapu rekultivace ve výsledku podali nabídku tři společnosti a to Firma
Wenzl s.r.o z Prahy 9, Fehas group spol. s r.o. z Mostu a ZEMPR Tábor s.r.o.. Společnost
Proxima měla zájem o panely a byla oslovena vícekrát, ale nabídku nepodala z důvodu vysoké
ceny za panel a celkové finanční nevýhodnosti akce.
Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka od společnosti Firma Wenzl z Prahy 9, která provede
I. etapu rekultivace, při níž bude odstraněna 1 hala, 1 garáž, 2 podzemní objekty a ostatní
drobné objekty, které se nachází v této etapě.
Po přečtení informace proběhla diskuze. Pan Velebil vznesl dotaz, kdo rozhodl o firmě a jaké
byly podmínky výběru. Starosta předložil nabídky a podmínky výběru a vysvětlil, že firmu vybral
osobně v souladu s vnitřním předpisem obce a metodikou komory advokátů, jelikož se jedná o
zakázku malého rozsahu. Pan R. Dvořák se zeptal, co se všechno bude dělat. Starosta
odpověděl, že nyní proběhne I. etapa a dále ještě zbývá etapa druhá.
12.
Závěr,
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil 9. zasedání zastupitelstva obce.
Zapsala: Šárka Zvolská
František Zvolský
starosta obce
Download

zapis z 9. zasedani ZO