NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU
JEDNOTEK THERMO KING S VLASTNÍM POHONEM
PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY
ŘADY
TITTL THERMO KING, s.r.o.
Závodná 76, 821 06 Bratislava
T-1200R, T-1000R, T-800R, T-600R
tel./fax: 02/ 40 25 22 11
mobil: +421 905 601 405
[email protected]
www.tittl.sk
TRS – 2 OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA
NÁVOD K POUŽITÍ A OVLÁDÁNÍ
Určeno pro - CHLADICÍ JEDNOTKY TYPU T - THERMO KING
T-600R
T-800R, T-800R SPECTRUM (dodatek)
T-1000R, T-1000R SPECTRUM (dodatek)
T-1200R, T-1200R SPECTRUM (dodatek)
TSR-2 Truck HMI Controller
TSR-2 Truck HMI Controller
POPIS
Obsahuje 9 funkčních tlačítek.
Na displeji se zobrazují čísla, číslice a ikony, nezobrazuje se žádný psaný text.
Každé ze 4 spodních tlačítek má tmavě žlutou kontrolku, která svítí, pokud je funkce tlačítka v činnosti.
Mezi tlačítky I – O na levé straně je červená kontrolka, která svítí, pokud je jednotka připojena na elektriku a přívod elektrického proudu je
z nějakého důvodu přerušen. Zároveň je v tomto případě zobrazen alarm kód 91. Kontrolka svítí také v případě, když se ke kontroleru připojí
data kabel .
DISPLEJ A TLAČÍTKA KONTROLERU, OVLÁDÁNÍ.
VYPNUTÁ JEDNOTKA – DISPLAJ SE VŠEMI IKONAMI
DISPLEJ PO DOBU 30 VTEŘIN PO ZAPNUTÍ JEDNOTKY (ON)
MOTOHODINY A ELEKTROHODINY S PŘÍSLUŠNÝMI SYMBOLY
STANDARDNÍ DISPLEJ
TEPLOTA VE SKŘÍNI A SETPOINT S PŘÍSLUŠNÝMI .SYMBOLY
SPINAČ ON
Hlavní funkce – stlačením se uvádí jednotka do chodu (ON)
Další funkce – pokud je jednotka v režimu (ON)
Stlačením spolu s tlačítkem PRETRIP vyvolá zobrazení alarm kódů
Stlačováním spolu s tlačítkem NAHORU nebo DOLU (na pravé straně kontroleru) se zesvětluje nebo ztmavuje
-
displej
Stlačením pouze tohoto tlačítka se displej vrátí na standardní displaj – teplota ve skříni a setpoint
VYPINAČ OFF
Jediná funkce – stlačením se jednotka vypíná (OFF)
TLAČÍTKO NAHORU (UP)
Hlavní funkce – stlačováním se mění setpoint směrem nahoru
Další funkce –
Zobrazování alarm kódů - pokud je zobrazen alarm kód, tak stlačováním se zobrazují další alarm kódy, pokud je jich
více.
Stlačováním spolu s tlačítkem I se zesvětluje displej
TLAČÍTKO DOLU (DOWN)
Hlavní funkce – stlačováním se mění setpoint směrem dolu
Další funkce –
Zobrazování alarm kódů - pokud je zobrazen alarm kód, tak stlačováním se zobrazují další alarm kódy, pokud je jich
více.
Stlačováním spolu s tlačítkem I se ztmavuje displaj
TLAČÍTKO ENTER
Hlavní funkce – stlačením se potvrzuje nové nastavení setpointu
POZOR – pokud je tlačítky NAHORU nebo DOLU vyvolán nový setpoint a není do 20 vteřin potvrzen tlačítkem ENTER,
pak zůstává v platnosti předchozí setpoint a neúspěšný pokus o změnu setpointu je signalizován alarm kódem 127 (Check
alarm).
Další funkce –
Vymazání alarm kódu – pokud je zobrazen alarm kód, tak stlačením se alarm kód vymaže
Nastavení Start of Trip (SOT) – stlačením na 5 vteřin
Funkce pro víceteplotní jednotky –
Manuální volba zóny a funkce zóny – stlačením se otevře výběr jednotlivých zón (Manual Zone Selection). Pokud je
zóna otevřena, mohou být pro tuto zónu voleny a měněny následující funkce
- zóna může být vypnuta nebo zapnuta
- setpoint může být změněn
- ruční odtávání může být iniciováno
CYCLE SENTRY/CONTINUOUS
Jediná funkce – stlačením se přepíná jednotka do chodu CYCLE SENTRY pokud je zrovna v nepřetržitém chodu
(CONTINUOUS) nebo do nepřetržitého chodu pokud je zrovna v CYCLE SENTRY. Chod CYCLE SENTRY je
signalizován rozsvícenou tmavě žlutou kontrolkou.
OMEZENÍ VYSOKÝCH OTÁČEK (HIGH SPEED LOCK-OUT)
Jediná funkce – stlačením se aktivuje chod jednotky pouze na nízké otáčky motoru. Jednotka se může automaticky vrátit
do vysokých otáček po uplynutí nastaveného času časového relé, pokud je toto relé instalováno. Tato funkce je typicky
používána v oblastech, kde je třeba omezit hluk. Funkce je signalizována tmavě žlutou kontrolkou.
RUČNÍ ODTÁVÁNÍ
Jediná funkce – ruční odtávání.
Sepnutí ručního odtávání je signalizováno blikáním kontrolky. Kontrolka pak svítí po celou dobu, kdy je jednotka v režimu
odtávání. Spuštění ručního odtávání je omezeno teplotou na lamelách výparníku, tato teplota musí být menší než 7 C.
Ruční odtávání je automaticky ukončeno při dosažení teploty 11 C na lamelách výparníku. Ručně lze odtávání přerušit tím,
že se jednotka vypne vypínačem OFF a znovu sepne do chodu spinačem ON.
Funkce u víceteplotních jednotek – spuštění ručního odtávání výparníku zvolené zóny musí být tato zóna nejdříve
nastavena.
PRETRIP TEST
Hlavní funkce – kontrola funkčnosti jednotky (PRETRIP TEST).
Funkce PRETRIP je uvedena v činnost stlačením tlačítka na dobu 5 vteřin.
Funkci PRETRIP lze obecně spustit pouze tehdy, pokud není signalizován žádný alarm, který vypíná jednotku (shut down
alarm). Přítomnost alarmu neomezující chod jednotky (Check alarm),,funkci PRETRIP neomezuje.
Probíhající test PRETRIP je signalizován tmavě žlutou kontrolkou.
Test PRETRIP lze kdykoliv přerušit vypnutím jednotky vypínačem OFF. Tento zásah je signalizován alarmem 28. Je to
běžně používaný zásah, nijak jednotku nepoškozuje a neovlivňuje negativně její funkci.
Při ukončení PRETRIP testu z jakéhokoliv důvodu zhasne kontrolka PRETRIP.
Test je možné provádět jak na chod na diesel motor tak na elektro.
Test trvá 20 – 30 minut.
UPOZORNĚNÍ PRO PROVOZOVATELE JEDNOTKY:
Funkce PRETRIP TEST není určena pro denní provoz. Thermo King doporučuje spuštění této funkce jenom v případě, že je
jednotka odstavena z provozu na delší dobu a před naložením zboží a znovuspuštěním jednotky do pravidelného provozu je
třeba její stav zkontrolovat. Tato kontrola odhalí případné závady, které je třeba před vyjetím vozidla se spuštěnou
jednotkou odstranit nebo konzultovat s odborným pracovníkem servisu Thermo King.
Při pravidelném provozu jednotky není třeba PRETRIP TEST spouštět.
Existují dva způsoby kontroly PRETRIP TEST:
Kompletní kontrola – Full trip test - kontrola elektrických okruhů a komponentů v činnosti – jednotka se vypne,
znovu zapne a v moment, kdy na displaji naskočí údaje motohodin, stiskne se tlačítko PRETRIP na dobu 5 vteřin.
-
Test probíhá pokud neprojde úspěšně všemi okruhy a komponenty nebo není zastaven alarmem vypínajícím
jednotku (shut down alarmem).
Částečná kontrola – Engine running test – pouze kontrola komponentů v činnosti – prostým stisknutím tlačítka
PRETRIP kdykoliv je jednotka v režimu ON.
-
Výsledek PRETRIP kontroly –
pokud je vše v pořádku, test projde a je automaticky ukončen a jednotka pokračuje v chodu bez toho, že by se na
displeji objevila další signalizace
pokud se vyskytnou závady neovlivňující zásadním způsobem chod jednotky, test projde a je automaticky ukončen
a jednotka pokračuje v chodu s tím, že na displeji se objeví trojúhelníkový symbol signalizující přítomnost alarmu
nebo alarmů (Check alarms)
pokud se vyskytnou závady zásadním způsobem ovlivňující chod jednotky, test je ukončen v okamžik nalezení této
závady, test je přerušen a jednotka je zastavena. Na displeji se objeví trojúhelníkový symbol signalizující přítomnost
alarmu nebo alarmů (Shut down alarm a případně další Check alarms). V tomto případě je vždy přítomen alarm kód
28 signalizující přerušení procesu PRETRIP.
-
Další funkce –
zobrazení alarm kódů za standardního displeje – stisknutím tlačítka PRETRIP společně s tlačítkem ON
-
V horní části displeje se zobrazí číslo alarm kódu, pod ním pak počet aktuálně přítomných alarmů
HMI controler seriál No (v horní části displaje) a software controleru (v dolní části displaje).
POZNÁMKY K PROVOZNÍM OPERACÍM KONTROLERU
START JEDNOTKY
DIESEL. Jednotka startuje na diesel po uvedení do provozu tlačítkem I (ON). Během žhavení a startování motoru, je start motoru
signalizován zvukovým signálem. Stejným způsobem je signalizován start motoru z nulového módu, pokud je provoz nastaven na
Cycle Sentry.
ELEKTRO. Při připojení na elektriku jednotka po uvedení do provozu automaticky běží na elektromotor. Pokud z jakéhokoliv
důvodu dojde k přerušení dodávky elektrického proudu, jednotka se zastaví, rozsvítí se červená kontrolka mezi tlačítky ON a OFF a
je signalizován alarm kód (91 - Check Electric Ready Input). Při obnově dodávky proudu je třeba jednotku vypnout tlačítkem OFF a
znovu zapnout tlačítkem ON. Tímto krokem dojde i k vymazání alarm kódu 91.
Program TSR-2 je od výrobce nastaven tak, že při odpojení od elektrického zdroje NENASTARTUJE automaticky diesel motor.
Jednotku je třeba vypnout OFF a diesel motor uvést do chodu tlačítkem ON. Toto nastavení lze změnit přeprogramováním v Guard
Access Mode.
Spuštění elmotoru je signalizováno zvukovým signálem trvajícím 20 vteřin od uvedení jednotky do provozu tlačítkem ON.
ALARMY
SYMBOL ALARMU
Závada na jednotce je signalizována symbolem alarmu – trojúhelníkem v levé horní části displeje.
Symbol alarmu buď jenom svítí, pak se jedná o upozornění (check alarm), jednotka nadále pracuje, je třeba při nejbližší příležitosti
navštívit servis.
Symbol alarmu bliká, pak se jedná o závadu ohrožující chod jednotky (shutdown alarm), jednotka je vyřazena z provozu a lze ji
nastartovat po odstranění závady a vymazání alarm kódu.
ZOBRAZENÍ ALARMŮ
Závady jsou označeny číselnými kódy.
Zobrazení kódů alarmu se na displeji vyvolá tak, že se současně stlačí a na krátkou chvíli podrží tlačítko I (ON) a tlačítko PRETRIP.
Na displeji se zobrazí v horní části číselný kód alarmu a pod ním pak počet v současné době přítomných alarmů.
V tomto případě je přítomný pouze jeden alarm kód a to kód 127-vyvolaný pokus o nastavení nového setpointu, setpoint
nepotvrzený enterem.
Pokud je alarmů více, tak další alarmy se vyvolají dalším a dalším stisknutím tlačítka NAHORU (UP).
VYMAZÁNÍ ALARMŮ
Po odstranění závady signalizované alarmem lze alarm z displeje odstranit tlačítkem ENTER. Maže se ten alarm kód, který je právě
zobrazen na displeji.
Pokud jsou všechny alarmy odstraněny, spodní číselný symbol ukazuje 00.
Pokud není závada signalizovaná některým alarmem odstraněna, alarm kód nelze vymazat nebo se vymaže, ale za krátkou chvíli
znovu naskočí.
Některé alarmy nemůže obsluha jednotky tímto jednoduchým postupem na kontroléru vymazat. Lze je odstranit jenom po zásahu
servisního mechanika z chráněného Guarded Access Mode nebo Maintenance Menu. Jedná se o závady ohrožující zásadním
způsobem chod jednotky. Mezi tyto kódy patří hlavně
• Alarm Code 10 High Discharge Pressure
• Alarm Code 23 Cooling Cycle Fault
• Alarm Code 24 Heating Cycle Fault
• Alarm Code 32 Refrigeration Capacity Low
Alarm kód 91 zmizí automaticky při znovuzapnutí jednotky na diesel. Jsou i některé další, které zmizí automaticky během změny
provozních podmínek. Mezi ně patří
• Alarm Code 64 Pretrip Reminder – zmizí, když se aktivuje Pretrip Test .
• Alarm Code 84 Restart Null – objeví se, když je jednotka dlouho v NULL modu a zmizí, když se jednotka znovu rozeběhne
• Alarm Code 85 Forced Unit Operation – objeví se, když je jednotka o omezeném provozu a zmizí, když přejde do plného provozu
(např. vypnutí odtávání timerem, omezení vysokých otáček a vypnutí timerem apod.)
• Alarm Code 92 Sensor Grades Not Set – zmizí, když je grade sensoru změněno na 5H
PRE-TRIP
SEKVENCE ÚPLNÉHO (FULL PRETRIP) testu jednotky
• Amp Checks – každý elektrický komponent je přiveden pod napětí a je kontrolována proudová hodnota podle nastavení.
• Engine Start – automatický start dieselmotoru.
• Defrost – odtávání je iniciováno (pokud to dovolí teplotní čidlo výparníku, teplota musí být nižší než 7C).
• RPM Check – kontrola správného nastavení nízkých a vysokých otáček motoru během režimu chlazení.
• Cool Check – kontrola režimu chlazení při nízkých otáčkách motoru.
• Heat Check - kontrola režimu topení při nízkých otáčkách motoru.
• Report Test Results – Výsledky testu se projeví formou zobrazení informace PASS, pokud je vše v úplném pořádku, nebo zobrazením
alarm kódů signalizujících nalezený problém.
SEKVENCE ČÁSTEČNÉHO (ENGINE RUNNING PRETRIP) testu jednotky
Obsahuje všechny kontroly FULL TRIP s výjimkou Amp Check a Engine start.
Výsledky testu se projeví formou zobrazení informace PASS, pokud je vše v úplném pořádku, nebo zobrazením alarm kódů signalizujících
nalezený problém.
PRETRIP doporučení.
Poznámka: Funkce PRETRIP TEST není určena pro denní provoz. Thermo King doporučuje spuštění této funkce jenom v případě, že je
jednotka odstavena z provozu na delší dobu a před naložením zboží a znovuspuštěním jednotky do pravidelného provozu je třeba její stav
zkontrolovat. Tato kontrola odhalí případné závady, které je třeba před vyjetím vozidla se spuštěnou jednotkou odstranit nebo konzultovat
s odborným pracovníkem servisu Thermo King.
V situaci, kdy je jednotka v pravidelném provozu, není třeba PRETRIP TEST spouštět.
Pro test PRETRIP se doporučuje:
• Jestliže je to možné, test PRETRIP provádějte s prázdnou skříní, bez nákladu zboží.
• Při částečném testu (Engine running Pretrip) - pokud je skříň naložena suchým zbožím (bez obsahu vlhkosti), přesvěčte se, že náklad je
založen správně a nezamezuje obtékání vzduchu kolem nákladu. Nesprávný tok vzduchu může vyvolat nepravdivé alarmy a může též vést
k nepřiměřené změně teploty ve skříni během testu a u některého druhu zboží i k eventuelnímu poškození vlivem teplotní změny.
• Při částečném testu (Engine running Pretrip) – velká vlhkost prostředí ve skříni může prodloužit trvání testu a vyvolat nepravdivé
• Při částečném testu (Engine running Pretrip) - jestliže je naloženo čerstvé zboží (zelenina , ovoce apod.) jeho teplota se během testu může
mírně změnit.
• PreTrip obecně – teplota ve skříni se bude v průběhu testu dočasně měnit. Je to normální stav.
• PreTrip test provádějte vždy při zavřených dveřích skříně.
DODATEK
VÍCETEPLOTNÍ APLIKACE.
Pro jednotky typu T – SPECTRUM se používá stejná stejná ovládací skříňka jako pro jednoteplotní aplikace.
DISPLEJ A OVLÁDÁNÍ KONTROLÉRU.
STANDARDNÍ DISPLAY
Zobrazení teplot komory1. – jedna čárka
Standardní displej ukazuje, stejně jako u jednoteplotní jednotky, aktuální teplotu ve skříni v horní části displeje a nastavenou teplotu
(setpoint) ve spodní části displeje.
Horizontální čárka vlevo od teplot ukazuje, teploty které komory jsou právě zobrazeny. Na obrázku je jedna horizontální čárka, což
značí, že na displeji jsou teplota v komoře 1 a nastavená teplota (setpoint) komory 1 (obvykle té komory, která je v přední části
skříně).
AUTOMATICKÉ, POSTUPNÉ ZOBRAZOVÁNÍ KOMOR.
Standardní displej automaticky přepíná postupně v intervalu každých 10 vteřin z jedné zóny na další. Na displeji se zobrazí aktuální
teplota v příslušné komoře a její nastavená teplota (setpoint). Druhá komora je znázorněna dvěmi a třetí komora třemi horizontálními
čárkami umístěnými nad čárkou první zóny.
Pokud je zobrazen jiný než standardní displej, pak se standardní displej vyvolá jednoduchým stlačením tlačítka ON.
Kromě teplot se na standardním displeji příslušné komory mohou objevit i další symboly: znak alarmu nebo signalizace aktuálních
provozních režimů komory (C/S, odtávání, blokování vysokých otáček).
Poznámka: komora 3 se na standardním displeji objeví, i když je skříň jenom dvoukomorová. Namísto číselných teplot jsou
znázorněny přerušované čáry.
RUČNÍ VÝBĚR KOMOR – NASTAVOVÁNÍ PARAMETRŮ PROVOZU
Jednotlivé komory lze zobrazit postupně ručně. Pokud je displej ve standardním stavu, pak se jednoduchým stlačením tlačítka
ENTER fixuje na dobu 30 ruční výběr komor jednotky. To, že je ruční výběr komor aktivní je signalizováno blikáním světelné tečky
umístěné napravo od horizontální čárky první komory (viz obr.)
Indikace funkce ručního zobrazení komor na displeji
Která komora je aktuálně zobrazena je znázorněno počtem horizontálních čárek. Další komory lze rychle vybrat dalším stisknutím
tlačítka ENTER Ruční výběr komor automaticky skončí po 30 vteřinách od posledního stisknutí tlačítka ENTER, pokud není
manipulováno s ostatními tlačítky, jak je uvedeno v následujícím popisu.
Hlavní funkcí ručního výběru komor je možnost změny nastavení programu pro příslušnou, právě zobrazenou komoru. Jedná se o
následující základní programy:
• vybraná komora může být vypnuta z provozu nebo zapnuta do provozu.
• pro vybranou komoru může být změněna požadovaná teplota (setpoint).
• pro vybranou komoru může být iniciováno odtávání.
Vypínání a zapínání komor
Každá komora může být individuálně vypnuta nebo zapnuta. Toto nastavení pro vybranou komoru zůstane zachováno i po vypnutí
celé jednotky z provozu. Pokud byla např. tímto způsobem vyřazena z provozu komora 2, pak při vypnutí celé jednotky a jejím
znovuuvedení do provozu je komora 2 i nadále ve stavu vypnuto.
Na standardním displej komory, která je vypnuta, se namísto číselných hodnot teplot objeví přerušované čáry.
Aktivní ruční nastavení komor (blikající tečka vpravo od čárky)
Vybraná komora 2, provoz komory 2 v režimu Vypnuto
Důležité upozornění: aspoň jedna z komor musí být vždy ve stavu zapnuto. Pokud by byla chybná snaha vyřadit z provozu poslední
z činných komor, kontrolér tuto akci neumožní a nechá tuto jedinou komoru v činnosti.
Způsob vypnutí vybrané komory – současným stisknutím tlačítka ON a ENTER se vypne komora, která je právě zapnuta.
Zpětné zapnutí vybrané komory - opět současným stisknutím tlačítka ON a ENTER se zapne komora, která je právě vypnuta.
Důležité upozornění: u jednotek s tímto typem kontroléru (na rozdíl od aplikací kontrolérů pro návěsové jednotky) lze vypnout
z provozu i první komoru (nejbliže k jednotce) pokud zůstane v činnosti některá z dalších komor.
Poznámka: I u dvouteplotních jednotek se objeví displej komory 3, je však vždy v pozici vypnuto a nelze jej zapnout.
Změna nastavené teploty (setpointu).
Po ručním výběru příslušné komory, signalizovaném blikající kontrolkou vedle čáry první komory lze pro tuto komoru změnit
setpoint. Postup je naprosto shodný s postupem pro jednoteplotní jednotku včetně nutnosti potvrzení změny a případné indikace
nesprávného postupu. Viz podrobný popis v části pro jednoteplotní aplikaci.avení a změnu setpointu platí stejný postup jako u
jednoteplotní jednotky.
Aktivní ruční nastavení komor (blikající tečka vpravo od čárky)
Vybraná komora 2, změněn setpoint komory 2, potvrzen tlačítkem ENTER
Odtávání..
Po ručním výběru příslušné komory, signalizovaném blikající kontrolkou vedle čáry první komory lze pro tuto komoru iniciovat
odtávání. Postup je naprosto shodný s postupem pro jednoteplotní jednotku včetně signalizace odtávání.
Download

Manuál T-serie - TITTL THERMO KING, sro