Firma
PROFIL
D.R.J. Resl Transport & Servis
Opět jsme se zastavili ve východočeského regionu. Tentokrát na česko-polském
pomezí, v Náchodě, v malebném městečku s typickým náměstíčkem a nad ním se
tyčícím hradem. V dnešním profilu jsme zavítali k firmě, kterou zákazníci využívají
nejen jako tiskárnu, ale i k dopravě zásilek. Tedy ke dvěma zcela rozličným
službám. Nás bude zajímat, pochopitelně, divize transport společnosti D.R.J.
Dozvěděli jsme se, že dopravní divize má nejen zajímavou skladbu portfolia služeb
a vozového parku, ale i efektivní pneuhospodářství. Právě tato témata byla při
našem rozhovoru, který nám poskytl obchodní ředitel divize transport Tomáš Resl,
nejfrekventovanější.
Můžete přiblížit vznik divize transport?
Jak uvádíme v krátké historii, kořeny
naší rodinné společnosti sahají do
90. let, kdy byla z otcova podnětu
založena a registrována společnost
D.R.J Tiskárna Resl. Po mých skrov-
22 - Truck&business 1/2014
ných podnikatelských krůčcích
v autodopravě přichází vystřízlivění
a v roce 2000 vznik divize transport.
V roce 2007 skončilo podnikání pod
hlavičkou fyzické osoby, následovalo sloučení a transformace na společnost s ručením omezeným.
Kde vás zájemci najdou?
Sídlo společnosti je sice v Náchodě,
ale provozovnu dopravy máme
v Polici nad Metují, v Nádražní ulici.
V názvu společnosti, ať již hovoříme o divizi tisk či transport jsou tři
při magická písmena D-R-J. Co znamenají?
Písmena v označení naší společnosti vyjadřují ve zkratce tři jména,
která souvisejí se založením rodinné firmy v roce 1993. Prvním písmenem křestního jména matky Dany
Reslové název začíná a začátečními
písmeny příjmení a jména zakladatelů firmy, tedy otce a mého staršího bratra, název společnosti končí.
K tomu, abyste se stali firmou, která má dnes dohromady více než
stovku vozidel, jste potřebovali
slušný vstupní kapitál. Jak jste toho
dosáhli?
Za náš rychlý rozvoj vděčíme také
factoringu KB, který nám pomohl
k rychlému vzestupu vhodným produktem financování, kdy potřebujeme velké možství peněz na poměrně krátkou dobu. Bez tohoto
produktu bychom ani nemohli začít
růst a vidíme ho jako velmi vhodný
právě pro velkou řadu dopravců, kteří se s tímto problémem setkávají.
Velmi mile nás překvapil profesionální přístup a rychlé jednání pracovníků factoringu KB, kteří urgentně řeší veškeré problémy, a mají tak
velkou zásluhu na rozvoji naší společnosti, což se od běžných produktů, které banky nabízejí, očekávat
prostě nedá.
HISTORIE
Jako u mnohých podnikatelů, které jsme dosud představili v našem magazínu, sahá i založení
společnosti D. R. J. do devadesátých let, tedy do doby, kdy se u nás spontánně rozvíjí podnikatelská
činnost. Na rozdíl od jiných prezentovaných firem začíná náchodská společnost podnikat ve zcela
jiném oboru, než je autodoprava. se starším synem totiž zakládá Jiří Resl tiskárnu. mladší syn
Tomáš tíhne k volantu, zakládá vlastní autodopravu, zprvu jako fyzická osoba s jednou dodávkou,
záhy má ve vozovém parku již deset vozidel. sbírá zkušenosti mimo “rodinný krb“. Nakonec se
z fyzických podnikatelů stává právnická osoba, vzniká rodinná firma s již ustálenou zkratkou
a stylizovaným R. Otevřeme-li dnes internetové stránky náchodské společnosti D.R.J., okamžitě
máme před sebou portfolio služeb jednak „divize tisku“, jednak „divize transport“. Je-li tiskárna
definována jako zaběhnutá polygrafická společnost, pak je divize transport představena jako
dynamicky se rozvíjející společnost, založená v roce 2000.
STATISTIKA
ObRaT V mIL. kČ
160
140
142,8
120
100
80
68,8
116,2
60
37,9
40
20
0
Jaký druh zboží přepravujete?
Jsme zřejmě jednou z mála společností s úzkým výběrem sortimentu
přepravovaných nákladů. Tomu je
uzpůsobena i skladba vozového
parku. Rozhodli jsme se, že chceme
dělat „jedno, a pořádně“. Z 80 procent uskutečňují naši řidiči transport paletového zboží a zboží určeného pro automobilový průmysl.
Převážíte díly, nebo celá vozidla?
Nabízíme převoz dílů, a to jak pro
prvovýrobu, tak pro servis. Nejsou
to jen drobnosti jako světlomety,
bezpečnostní pásy a podobně, ale
i plechové díly včetně svařenců, jako na jsou například podlahy pro
vozidla. Kompletní vozidla z montážní linky nepřevážíme.
Dokážete realizovat kupř. dodávky
v systému Just in Time?
Samozřejmě. Zabýváme se expresní přepravou po západní i východní
Evropě do 24 hodin.
Vraťme se do „vaší stáje“. Kterým
značkám motorových vozidel dáváte přednost?
V našem vozovém parku máme zastoupeny prakticky všechny značky
„velké sedmy“. Přednost však dáváme užšímu výběru, který tvoří Volvo, Scania a DAF.
Která vozidla vykazují nejlepší životnost a provozní spolehlivost?
Na tuto otázku se velmi těžko odpovídá. Každá značka a každý typ vozidla má své nesporné přednosti.
Drobné závady se vyskytnou u vozidla každé značky. Kromě toho je důležitá i trasa a náklad. Někdy je vhodnější pro dlouhý výjezd DAF, jindy je
to Scania. Na komfort a spolehlivost
si rozhodně nestěžujeme. Mohu prohlásit, že s výběrem vozidel je spokojeno jak vedení firmy, tak řidiči.
Kolik vozidel vašeho vozového parku splňuje emisní normu Euro 5,
příp. vyšší?
V našem vozovém parku jsou zastoupena nová vozidla. Z 60 tahačů
máme 43 tahačů s motory Euro V a
EEV . Nejnovějších 17 vozů Scania je
vybaveno motory Euro VI, takže náš
vozový park je postaven na ekologických vozidlech.
19,8
2009
TahaČe:
60
2010
2011
PříPOJNá VOzIDLa:
60
2012
2013
POČeT zaměsTNaNců:
80
VE ZKRATCE
Rok založení:
nejvyšší představitel:
specializace:
Hlavní sídlo:
Hlavní země působení:
inteRnet:
2000
JIří ResL (seNIOR)
NákLaDNí DOPRaVa
NáchOD, sOkOLOVská 1341
Česká RePubLIka, VeLká bRITáNIe, ŠPaNěLskO, ŠVéDskO
www.TIskaRNaResL.cz
„Jedno, a pořádně“
Truck&business 1/2014 - 23
Firma
Z vašich odpovědí vyplývá, že jste
společností, která si klade za cíl
nejen spolehlivou, ale i ekologickou přepravu. Získali jste kromě
„povinných certifikátů“ i osvědčení, která by ocenila vaše aktivity?
Ano. V rámci dobrovolné certifikace
jsme byli oceněni jako dopravní
společnost třídy A. Toto uznání jsme
získali právě za hospodárný a bezpečný provoz a za ochranu životního prostředí.
Váš vozový park tvoří návěsové či
kombinované soupravy. Jaké druhy
přípojných vozidel tvoří vozový
park transportní divize společnosti
D.R.J Resl?
Pro rozvoz zboží používáme výhradně plachtové nízkopodlažní velkoobjemové soupravy. Jeden z posledních přírůstků se objevil v „naší
stáji“ před několika měsíci. Vesměs
jde o soupravy s objemem 120 m3
uzpůsobené pro přepravu 38 europalet. Užitečná hmotnost každé
soupravy je 14 500 kg.
Jakým značkám přípojných vozidel
dáváte přednost?
SLOŽENÍ
■ vozový paRk
Nejpočetněji zastoupený typ nákladních vozidel
tahač s návěsem
■ přípojná tecHnika
Nejpočetněji zastoupené druhy:
nízkopodlažní plachtové návěsy
■ dodavatelé návěsové tecHniky
a nástaveb
kögel, nástavby marmont
■ dodavatelé poHonnýcH Hmot
a maziv
shell
■ pRůměRné stáří taHačů
2 roky
■ pRůměRné stáří přípojnýcH
vozidel
2,5 roku
■ pRůměRně ujeté kilometRy za
Rok na vozidlo
140 000 km
24 - Truck&business 1/2014
Zaměřili jsem se na přípojnou techniku Kögel. Od německé firmy máme
jak kompletní třínápravové návěsy,
tak návěsy mega light s provozní
hmotností 5760 kg.
Které domácí společnosti připravují
přípojná vozidla pro vaši firmu?
Využíváme služeb značek Svan
a Marmont. Svan dodává podvozky,
nová firma z Mladé Boleslavi dodává nástavby. Marmont ovšem staví
rovněž plachtové nástavby na podvozky Volvo.
Můžete uvést příklad nejnovějšího
produktu domácích výrobců?
Pro převozy lehčích neskladných dílů jsme objednali speciální návěs
„na míru“. Na povozku Svan vytvořil
Marmont velkoobjemový nízkopodlažní jednonápravový návěs s dvojmontáží, který jsme již v provozu vyzkoušeli k plné spokojenosti řidiče
i zákazníka.
Jaké zkušenosti máte s kvalitou
a cenami nafty u nás a v zahraničí?
Palivo pořizujeme výhradně u značky Shell, ať již doma, nebo v zahra-
ničí. Porovnáváme samozřejmě ceny, využíváme k tomu on line informační systém Shell. Takže naši řidiči jsou stále plně informování
o stavu paliva, a to jak o cenách, tak
o kvalitě u evropských čerpacích
stanic. Zajíždějí tam, kde je to nejvýhodnější.
Jaká opatření jste zavedli pro zvýšení hospodárnosti provozu vozidel?
Kromě pravidelných školení o hospodárném způsobu jízdy jsou
všechna vozidla vybavena telema-
tickým systémem sledování provozu. Máme tedy k dispozici podrobný záznam o průběhu jízdy z hlediska hospodárnosti. Získáme tedy
obraz o spotřebě paliva, opotřebení, i o vlivu na životní prostředí. Pro
vozidla Volvo a DAF jsme objednali
systém Dynafleet. Scania využívá
vlastní systém. Nejnovějších 17 vozidel Scania, včetně tří tahačů Volvo
je již vybaveno prediktivním tempomatem.
Jaký systém používáte pro sledování pohybu vozidel?
Přehled o pohybu vozidel má náš
dispečink díky službě O2 Car Control, které nám umožňuje efektivně
plánovat provoz a logistiku firmy,
ale zejména minimalizovat ztráty,
které by mohly vzniknout třeba z nedbalosti.
Jak je vybaven váš servis a jaké
opravy můžete provádět?
Zakládáme si na tom, že jsme ekologickou společností. S každou činnosti navíc, ať již by to bylo zřízení
čerpací stanice, myčky či servisu, by
měla být nutně spojena nezbytná
ekologická opatření. Všechny „vedlejší“ činnosti jsme svěřili profesionálům. Jak jsem se již zmínil, chceme dělat jedno, a to pořádně.
V našem případě je to převoz autodílů. Ostatním činnostem se záměrně vyhýbáme.
Přesto jsou s vaší hlavní pracovní
náplní spojeny některé nezbytné
„vedlejší logistické činnosti“. Jaké?
Naši hlavní náplň si nelze představit
bez solidního skladu. Ten náš má
kapacitu 1000 m3. Samozřejmou
„vedlejší činností“ je kromě skladování a běžné manipulace i třídění
a paletování.
Jak je zajištěn bezvadný stav pneumatik vašich silničních vozidel,
zvláště s přihlédnutím k nadprůměrnému počtu ročně ujetých kilometrů mimo republiku? Máte vlastní pneuservis, nebo využíváte
externích služeb?
I v tomto případě jsme vsadili na
profesionály, kteří nám vyšli ochotně vstříc, takže vlastní pneuservis
pro nákladní pneumatiky nemáme.
Jste zaměřeni na jednu značku, nebo necháváte výběr pneumatik na
cenové výhodnosti při nákupu?
Vybrali jsme po dlouhém rozmýšlení značku Bridgestone. Jí jsme svěřili
veškerou péči o pneumatiky našich
120 vozidel, tedy jak motorových,
tak přípojných.
Co vás přesvědčilo o výhodnosti využívat převážně pneumatiky jedné
značky?
I toto rozhodnutí je plně v souladu
s naší snahou o co nejúčinnější nejhospodárnější a ekologickou dopravu. Starost o pneumatiky jsme
prostě odsunuli z naší hlavní činnosti, které se chceme plně věnovat. Ostatně chtěli jsme vyzkoušet
v praxi výhody hospodárných pneumatik Bridgestone pro nákladní vozidla ve spojení s přínosy programu
Total Tyre Care.
Co si slibujete od systému Total Tyre Care?
Tomuto systému jsme „svěřili“ nejen fyzicky všechny pneumatiky, ale
i správu pneumatik a kalkulaci
všech souvisejících nákladů po celou dobu životnosti pneumatiky.
Takže nejde jen o finanční výhody
poskytované při pořizování nových
pneumatik…
Jde samozřejmě o výhodné pořizovací ceny, ale i o dlouhou životnost
z hlediska počtu ujetých kilometrů
a o systém centrální fakturace. Jsme
si vědomi toho, že kompletní kontrola správy pneumatik celého vozového parku včetně na míru střiženého reportingu minimalizuje
nežádoucí prostoje způsobené pravidelnou údržbou i nečekanými
opravami a snižuje celkové náklady
spojené s pneumatikami.
Jak pořizujete nové pneumatiky?
Dodávky nových pneumatik, montáž, pravidelnou kontrolu a údržbu
pneumatik má přímo v našem provozu na starosti příslušný prodejce
Truck Point.
Jak je to s péčí o pneumatiky v zahraničí?
Na servis pneumatik a asistenční
službu se můžeme spolehnout po
celé Evropě, což je pro nás velmi
důležitým faktorem. Více než 2400
profesionálních prodejců pneumatik Truck Point v 29 zemích tvoří rozsáhlou síť, kterou máme pochopitelně k dispozici.
Jaké typy pneumatik montujete na
tahače a na přípojná vozidla?
Ve vozovém parku autodopravy
Resl nalézají uplatnění zejména
pneumatiky Bridgestone M749
(295/60 R22.5) na poháněných nápravách tahačů a R249 EVO (315/60
R22.5) na vodicích nápravách.
Na přípojných vozidlech používáme
pneumatiky R168 (265/70 R 19,5 –
dvojmontráž, resp. 435/50 R19,5 –
jednomontáž).
Jaký je další osud ojetých pneumatik?
Zmíněný expert ze střediska Truck
Point má na starosti nejen běžnou
kontrolu a údržbu pneumatiky, ale
zajišťuje rovněž správu koster použitých pneumatik a jejich protektorování moderními protektory Bandag. Pneumatiky jsou opatřovány
originálními dezény Bridgestone
M749 a R168.
O aktivitách japonské pneumatikářské společnosti bychom jistě
mohli pokračovat (více o Bridgestonu na str. 64). Jaké další služby nabízí vaše společnost?
Jak jsme uvedli v úvodu našeho rozhovoru, společnost D.R.J. Resl tvoří
rovněž tiskárna, která nabízí služby
jak při výrobě knih a časopisů, tak
při tisku a katalogů firem a zákazníků z nejrůznějších oborů průmyslu,
obchodu a výroby.
Považujete za nutné další vzdělávání řidičů? V případě, že ano, jak
školení praktikujete?
Vzdělávání a odbornou přípravu řidičů a ostatních zaměstnanců považujeme za velmi důležitou součást naší činnosti. Díky našemu
akreditovanému školiteli jsme
schopni pravidelně, ale i nárazově
podle okamžité potřeby, vzdělávat
řidiče ve všech aktuálních oblastech souvisejících s mezinárodní
dopravou, uložením nákladu, pojištěním apod.
Z čeho jste měl v posledních dvou
třech letech největší radost?
Je to asi banální vyznání, ale mám
radost z toho, že se v hospodaření
firmy neobjevila červená čísla, že se
firma rozvíjí a že se nejen já, ale
i oba rodiče můžeme těšit ze zdraví.
XXX
xxx
FLEET MANAGEMENT
seRvis
autorizované servisy dodavatelů silniční
techniky
smluvní paRtneři
(dodavatelé dopRavní tecHniky)
v rámci celé ČR: dealeři zahraničních značek
Financování
ČsOb a komerční banka
Finanční a opeRativní leasing:
finanční leasing
it tecHnika
vnitřní systém k řešení všech logistických
procesů
Truck&business 1/2014 - 25
Download

zde - Resl