ZMĚKČOVAČ VODY
ŘADA GIX
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
www.devecchigaetano.com
Tabletová sůl
A_Tlačítko dolů
B_Tlačítko nastavení
C_Tlačítko nahoru
D_Tlačítko manuální regenerace
E_LCD displeie
F_Dioda chybějící sůl
Chybné dopojení přepadu
Minimální tlak
NE
NE
otvor
tryska
A_rychlospojka
B_tryska
C_regulátor solného roztoku
D_filter
E_senzor
F_motor
G_ nap. Adaptér
H_motor spojení senzor
I_nepoužito
L_výstup pro desinfekci chloru
Sací
Sacípotrubí
potrubí
Mixér uprav. vody
Mixér výst. voda
A_zpětný ventil
B_výstup ventil
C_ by-pass překlenutí
D_vstup ventil
E_přepad vedení
F_odvod tlako. vody
1.
2.
3.
•
•
•
•
•
Gratulujeme Vám k nákupu zařízení řads GIX série. Zařízení
zprovozněte v souladu s tímto manuálem. V případě problémů
kontaktujte dodavatele zařízení. Manuál uschovejte v blízkosti
zařízení.
Jak zařízení GIX série funguje?
Díky iontové náplně uvnitř. Z vody jsou odstraněny látky magnesia a
vápence. Iont. náplň je pravidelně regenerována solným roztokem z
nádoby. Z tohoto důvodu sůl musí být pravidelně doplňována.
Balení obsahuje
GIX série obsahuje 1x zařízení
1x manuál
4 metry odpadní hadice
1 přepadová hadice
1 šroubové připojovací body k napajení zařízení
Technická data
velikost
šířka v mm
hloubka v mm
výška v mm
váha v kg
spotřeba sůl na regeneraci v kg
sůl v zásobníku v kg
výroba upravené vody v m3 °f
GIX5
GIX8
GIX12
230
380
515
11
0,6
10
22
250
480
540
12
1
20
36
285
425
650
15
1,5
25
50
ele. napájení ….......................230Volt 50/60hz
….......................120Volt 60Hz na přání
Napájecí tlak vody min...........2Bar, max 8Bar
Maximum průtok …................1500l/h
Teplota okolí............................4°-30°C
Příkon.......................................4W
Připojení vody spojení.............3/4 závit G s mixerem
Napájecí voda nároky
• pitná voda
• teplota min 4°C-max 25°C
• čistá voda třída SDI 1
• maximum hodnota vstupní tvrdosti 90°f
Množství vyrobené změkčené vody v souladu s vstupní tvrdostí
tvrdost vody
model
GIX5
GIX8
GIX12
°f
°d
20
11
1050
1680
2520
tvrdost vody
30
16
700
1120
1680
tvrdost vody
40
22
525
840
1260
tvrdost vody
50
28
420
672
1008
tvrdost vody
60
33
350
560
840
Bezpečnostní upozornění
Těmto instrukcím věnujte pozornost před instalací zařízení.
1. Instalace a údržba musí být prováděna kvalifikovanou osobou seznámená s bezpečnostnímy předpisy zěmě.
2. Před instalací se přesvěčte že zařízení příslušenství není poškozeno transportem. V případě že ano kontaktujte
dodavatele.
3. Zařízení je určeno pouze pro výrobu změkčené studené vody. K žádnému jinému účelu není vhodné.
4. Opravy a údržby zařízení musí být prováděny pouze s originály díly.
5. Nevystavujte zařízení dešti a vlhkosti.
6. Nepoužívejte zařízení v vlhkém nebo mokém prostředí.
7. Před zapojením zařízení do ele. zásuvky se přesvěčte zda data na zařízení souhlasí s místní sítí.
8. Zařízení musí být uzemněno přes zásuvku.
9. Přesvěčte se zda tlak v potrubí není větší než 8 Bar. Popřípadě instalujte redukční ventil.
Instalace
Umístění
Vyberte prostředí v souladu s těmito podmínkami:
1. Okolní teplota musí být v rozmezí mezi 4°C a 30°C.
2. Zařízení musí být dobře přístupné pro pravidelné doplnování soli.
3. Vzdálenost mezi zařízením a přípojkami musí být co nejkratší.
4. Zařízení musí být v horizontální poloze.
5. Hadicové spojení nesmí být přehnuté nebo zlomené.
6. V případě blízkosti instalovaného boileru nesmí být hadice přehřívány.
7. Neinstalujte zařízení v kyselém, korozivním, zskouřeném prostředí.
Elektrické připojení
Před připojením zařízení do ele. sítě se přesvěčte o datech a kompaktibilitě ele. spojení. Toto zařízení bylo vyrobeno v
souladu s EU
Připojení na vodu
Přesvěčte se zda tlak v potrubí není větší než 8 Bar. Popřípadě instalujte redukční ventil. V případě že tlak je
menší 2 Bary zařízení nebude fungovat správně. Pro větší bezpečnost při manipulaci proveďte připojení viz
vyobrazení 3. Doporučujeme provézt instalaci v tomto vyobrazení z důvodů následné jednoduché obsluhy.
• Přípojné body pokuď je to možné nechte provézt na úrovni podlahy.
• Pokuď přípojné body jsou provedeny výše než umístění zařízení je zde limit max. 180cm
vzdálenost mezi body nesmí být větší než 5m a tlak musí být kolem 2, 8Bar.
• Hadicové spojení nesmí být překrouceno nebo ucpáno.
• Přepadové hadičky nesmí být dopojeny přes sifon.
Propojení kabelu
Přesvěčte se kabelové spojení je na svém místě viz. vyobrazení 8. Nádobka na solný roztok musí být dobře uzavřena.
Přepadové potrubí
Vyvrtejte otvor do boku nádoby. Instalujte přiloženou průchodku. Připojete přepadovou hadici. Zbavte nádobu odpadu z
vrtání otvoru. Dále instalujte na vývod tlakové odpadové vody hadici. Dobře zajistěte proti uvolnění provozem. Obě
hadice volně spojte s odpadem. Na hadicích nedělejte sifon. Předejdete k možnému vracení vody z odpadu do nádoby
solného roztoku.
Nastavení časovače
Naprogramování GIX změkčovače je jednoduché. Toto se provádí pomocí 4 tlačítek. Nastavení času, dne, množství soli
pro regeneraci obrázek 9. Během provozu displeie zobrazuje čas, právě den a den regenerace. Během regenerace
displeie zobrazuje zbývající čas regenerace a právě probíhající krok obrázek 18.
Připojení ele. přípojek
Připojte zařízení pomocí konektoru časovače obrázek 6, Displaie ukáže čas. Pokuď se ukáže Err3 počkejte až ventily
najedou do správného kroku. Error zmizí a na displeie se ukáže znovu čas.
Nastavení dne a času
1. Stiskněte
2. Použijte
a displeie se rozbliká.
k nastavení aktuální ho času.
3. K potvrzení stiskněte
. Nyní v horním rohu se zobrazí malý triangl označující den.
1. Stiskněte
a malý triangl začne blikat.
2. K pohybu použijte
k označení dne.
3. K potvrzení stiskněte .
Nastavení regenerace času
Na levé straně displaie se objeví malý triangl a zkratka regen_time
1. Stiskněte
a displeie se rozbliká.
2. Použijte
k nastavení regeneračního času .
3. K potvrzení stiskněte
.
Nastavení dne regenerace
Na displeie uvidíte číslo znamenající prodlevu mezi regenerací a další. Dále malý triangl pod nápisem DAYS.
1.
2.
3.
Stiskněte
a displeie se rozbliká.
Stiskněte
výběru čísla mezi regenerací a další. Hodnotu můžete měnit od 0.5 až 99. Hodnota 0,5
znamená, že 2 x bude regenerovat během dne. To znamená 1x za 12 hodin. Příklad pokuď nastavíte hodnotu 17
+ 2 převod rovná se 19 – 24 hodin je 5. Regenerace bude probíhat po 5 hodinách.
Ostatní hodnoty od 1 do 99 hodnota znamená 1 regenerace za den.
Pokuď chcete nastavit den regenerace v týdnu nastavte hodnotu na 0 podle následdujících instrukcí.
1. Stiskněte
0 zmízí s displeie a malý triangl se objeví na levé straně u něho nápis regen_day.
2. Stiskněte znovu
další malý triangl se objeví na horní části pod SU jako Sunday.
3. Stiskněte
znovu malý triangl se pohne znovu bez blikání na následující den.
4. Nyní je možno pomocí šipek
přejít k požadovanému dni regenerace.
5. Stiskněte
a malý triangl se rozbliká.
6. Stiskněte
k potvrzení a vybraný den bude podtržen. Regenerace bude prováděna pod tímto dnem.
7. Stiskněte
k potvrzení.
8. Nastavení bylo provedeno.
9. Stiskněte a držte následují tlačítko
do doby zobrazení písmene na displeie viz. obrázek 16.
Měření dávkování pro regeneraci
Množství solného roztoku je v souladu zvoleného času regenerace braného z nádoby.
Hodnota je nastavena výrobcem a musí být upravena instalujícím.
Po nastavení dne regenerace písmeno se zobrazí na displeie. S_L_H.
1. Stiskněte
a displeie začne blikat.
2. Použijte tlačítka
výběru nastavení L.
3. Stiskněte
k potvrzení.
Konec nastavení.
Zabezpečení dat
K zabezpečení dat je možno data uzamknout. Viz. následující postup.
Stiskněte a držte šipky
do té doby P1 se ukáže na spodní části displeie. Stiskněte znovu tlačítko
je možné projít všechny fáze programování.
P1- aktuální čas
P-2 aktuální den
P-3 čas regenerace
P-5 regenerace den
P-7 množství solného roztoku
P-9 systém měření (US/ metrický)
P-10 nastavování v čase 0-12, 1-24 h
P-11 alarm soli ON/OFF
K zablokování hodnot stiskněte tlačítko
na displeie se zobrazí zámek.
Hodnoty budou odblokovány tímto způsobem.
Poznámky ohledně nastavení
V případě, že žádné tlačítko nebude stisknuto do 20 sec displaie zobrazí zpět aktuální čas. V případě výpadku energiee
bateie udrží dta po dobu 6 hodin.
Manuální nastavení
Stiskněte tlačítko
a symbol začne blikat na levé straně displeie. To znamená, že regenerace bude provedena od
nastaveného času. Bez provedených změn v nastavení. Znovu stisknutím tlačítka
operace bude zrušena.
Aktuální provedení regenerace
Stiskněte a držte tlačítko
na 5 sec. Displaie ukáže písmeno právě probíhajícího kroku. Obrázek viz. 18.
Rychlý cyklus
Ke kontrole všech kroků. Stiskněte a držte tlačítko
Počkejte chvíli a na displeie se zobrazí C1 pokuď chcete vidět čas do konce tohoto kroku stiskněte tlačítko
Stisknutím
a
současně přeskočíte na další krok. Pokuď tuto kombinaci tlačítek stiskněte na více jak 5 sec
ventily v jakkékoli pozici přejdou všechny kroky testu.
Uvedení do provozu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ponechte zavřené ventily a připojte zařízení do sítě.
Vyčkejte chvíli a na displeie se zobrazí čas ventily přejdou do servisní polohy.
Stiskněte na 5sec. tl.
Začne manuální regenerace.
Počkejte až ventily přejdou do pozice a na dipleie se zobrazí C1
Odpojte zařízení ze sítě.
Opatrně pomalu otvírejte přívodní ventil, poté co veškerý vzduch odejde, ventil otevřete naplno.
Trochu vody nalijte do nádoby na sůl a těsně jí uzavřete víkem.
Zařízení znovu zapněte do sítě.
Stiskněte tlačítka
a
projděte všechny kroky až na pozici C8.
Vyčkejte až ventily opět najedou do servisní pozice.
Stiskněte znovu
a přejděte k manuální regeneraci. Počkejte chvíli ventily a ventily najeddou do pozice
C1.
12. Stiskněte tlačítka
a
a přejděte ke kroku C2(sání solného roztoku). Zde se přesvěčte zda solný roztok
je nasáván skrze trubičku. Ponechte kompletně nádobu vysát.
13. Stejné kroky
a
proveďte a přejděte až na pozici C5.
14. Kompletně cyklus trvá kolem 10 minut.
15. Otevřete ventily naplno.
16. Stiskněte tlačítko
. Nyní je možno naprogramovat čas a dny.
Seřízení mixéru pomocí šroubu
Změkčovač vody produkuje změkčenou vodu. V některých případěch zcela změkčená voda není žádoucí a proto je
zařízení vybaveno mixérem šroubem k regulaci. Tímto šroubem můžeme vodu ze vstupu mixovat s vodou na výstupu
změkčovače.
Desinfekce iontoměniče a alarm solného roztoku
Na požádání je možno toto zařízení vybavit sondou. Ta je umístěna u ventilů uvnitř hlavy. Tato sonda taky měří
koncetraci solného roztoku. V případě, že v nádobě chybí sůl oranžová kontrola na displei začne blikat.
K nastavení těchto funkcí je potřeba.
1.
2.
3.
4.
Stiskněte a držte
do doby kdy na displeie se zobrazí P1.
Stiskněte a držte šipku dolů
a uvidíte parametr P11.
Stiskněte tlačítko
a P11 začne blikat.
Stiskněte šipku
:
-0 pokuď chcete aktivovat alarm
-1 pokuď chcte deaktivovat alarm
Údržba
Údržba zařízení spočívá v pravidelném dosypávání soli NaCl.
Pro osoby instalující a udržující zařízení.
Vždy zkontrolujte čistotu nádoby. Další části jako jsou sací hadička. Po 6 měsících provozu.
1 x ročně vyčistěte podle obrázku 6 trysku.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Zavřete vodu
Stiskněte a držte
na 5 sec. Odstartuje se manuální regenerace.
Počkejte pár sekund na displeie se objeví C1
Počkejte cca. 15 sec a odpojte ele. napájení
Odšroubjte podle obrázku 6 B a C. Části.
Věci opláchněte pod vodou.
Opatrně věci dejte zpět.
Pomalu otvírejte přívod vody.
Znovu připojte ele .napájení.
Stiskněte knoflík
a
součsně na 5 sec. Ventily se vrátí do servisní polohy. Displaie znovu ukáže čas.
Praktické rady
Ze studie problémů je známé, že nejvíce problémů je způsobeno nesprávným připojením dopojením zařízení. Použíjte
dodané hadice k dopojení zařízení. Tam kde je možné instalujte filter k odstranění nečistot z napájecí vody.
PŘÍZNAKY PROBLÉMU
Regenerace samostatně není prováděna
Regenerace je prováděna v nesprávný čas
Solný roztok není nasáván
Tank solného roztoku je přeplňován
Spotřeba solného roztoku je větší
Po regeneraci není voda změkčená
Err1
Err2
Err3
ŘEŠENÍ
Přesvěčte se, že zařízení je připojeno do elektřiny, zkontrolujte nastavení.
Zkontrolujte aktuálně nastavený čas regenerace a nastavení.
Zkontrolujte napájecí tlak vody(větší 2Bar), Zkontrolujte připojovací hadice, vyčistěte trysku.
Přesvěčte zda není nasáván vzduch ze spoje.
Zkontrolujte zda nejsou hadice přehnuty blokovány, vyčistěte trysku, zkontrolujte tlak vody větší 2 bar.
Zkontrolujte nastavení množství soli L.
Zkontrolujte nastavení sání solného roztoku L, zkontrolujte nastavení času a dnů.
Zkontrolujte nastavení, zkontrolujte zda je nv nádobě sůl, zkontrolujte nastavení mixéru
Program nepracuje, stiskněte šipku nahoru, pokuď hlášení nezmizí vyměňte ovládací jednotku
Restartujte pomocí odpojením zařízení z zásuvky.
Pokuď chyby hlášení nezmizí znamená to, že napájení je chybné nebo časovač je vadný.
Kontrola nedostavá signál z pohybu hřídele. Počkejte až hřídel najede do servisní pozice chyba signál zmizí.
Pokuď chyba nezmizí, zkontrolujze spojovací kabel.
Download

ZMĚKČOVAČ VODY ŘADA GIX