NEO X7 Mini
návod k obsluze
www.symmtec.cz
strana 1 | návod k použití NEO X7 Mini
te
klikněsložky
Tlačítka ovládání hlasitosti
Tlačítko
vyhledávání:
nachází se v levém horním rohu plochy,
klikněte pro zadání slov pro hledání
Tlačítko
programových
nástrojů: nachází se v pravém horním rohu,
klikněte pro zobrezení všech nainstalovaných aplikací
9.3. Panel stavu systému
Nachází se v právém dolním rohu plochy. Zobrazuje stav Wi-Fi, čas, USB zařízení, stahování, atd.
2. Důležíté a záruční informace
3. Autorská práva
7. Instrukce k zapojení zařízení
9. Uživatelská plocha
1Bezpečné používání...................................... 1
2Důležité a záruční informace......................... 1
3Autorksá práva ............................................ 1
4 Ochranné známky....................................... 1
5 Prohlášení o shodě a likvidace..................... 1
6 Vstupy......................................................... 1
7 Instrukce k zapojení zařízení......................... 1
8 Bootování.................................................... 1
9 Uživatelská plocha....................................... 1
9.1 Posun a mazání ikon na ploše................... 1
9.2 Panel funkčních ikon................................. 1
9.3 Panel stavu systému................................. 1
9.4 Aplikace.................................................... 1
10 Nastavení................................................... 1
10.1 Nastavení Wi-Fi....................................... 1
10.2 Nastavení ethernetu................................ 1
10.3 Nastavení PPPOE................................... 1
10.4 USB........................................................ 1
10.5 Zvuk........................................................ 1
10.6 Zobrazení................................................ 1
10.7 Obrazovka.............................................. 1
10.8 Úložiště................................................... 1
10.9 Aplikace.................................................. 1
10.10 Zabezpečení.......................................... 1
10.11 Jazyk a vstup......................................... 1
10.12 Zálohování a reset.................................. 1
10.13 Datum a čas.......................................... 1
10.14 Možnosti pro vývojáře............................ 1
10.15 Informace o zařízení............................... 1
11 Procházení/operace se soubory................. 1
12 Instalace/Odinstalace aplikací..................... 1
12.1 Instalace přes Google Play Store............. 1
12.2 Offline instalace....................................... 1
12.3 Odinstalce aplikací.................................. 1
13 Airplay/DLNA............................................. 1
14 Browserování internetem............................ 1
15 Používání softwarové klávesnice................. 1
16 Změna metod zadávání.............................. 1
Často kladené dotazy...................................... 1
Specifikace...................................................... 1
Pro bezpečné a efektivní používání přístroje si
důkladně přečtěte následující pokyny.
Záruka se nevztahuje na mechanické poškození přístroje způsobené nevhodným používáním,
např. zlomené konektory, poškození obalu pádem nebo poškození způsobené rozebráním
přístroje. Záruka se dále nevztahuje na poškození způsobené nevhodnou obsluhou přístroje,
např. zapojení do sítě se špatným napětím. Záruka se dále nevztahuje na nefunkční či špatně
fungující přístroj z důvodu nefunkčnosti firmwaru
nebo softwaru, použitím závadných souborů, nesprávného odpojení od jiného zařízení, formátováním, použítím jiného firmwaru, apod. Jestliže
se přístroj jeví jako nefunkční, přehrajte nejdříve
firmware nebo software, který vám po kontaktování elektronicky zašleme.
Bez písemného povolení Symmtec.cz nesmí být
žádná čast tohoto návodu kopírována, překládána, předávána, šířena nebo reprodukována. Návod je chráněn zákony o autorských právech.
20.Propojte zařízení s televizí přes HDMI interface.
9.1 Posun/mazání ikon na ploše
3.Přístroj nepoužívejte v letadle, v nemocničních
zařízeních a v prostorách kde by mohlo dojít
k rušení důležitých přístrojů (komunikačních
systémů, kardiostimulátorů, naslouchadel,
apod.)
4.Osoby s elektronickými podporami jako jsou
kardiostimulátory, naslouchadla, apod. musí
manipulovat s přístrojem alespoň 40 cm od
těchto podpůrných zařízení.
5.Záruka se vztahuje pouze na přístroj a příslušenství, které jsou obsahem balení. Na neoriginální zařízení připojená k přístroji se záruka
nevztahuje.
6.Přístroj nerozebírejte, ani do něj nazasahujte.
V případě, že nepracuje správně, kontaktujte
nás.
7.Dobíjení provádějte v mimo dosah výbušnin,
nebo hořlavin a v místnostech s odvodem
tepla a cirkulací vzduchu.
8.Přístroj držte mimo dosah magneticky aktivních předmětů nebo zařízení (megnetů, cívek,
kreditních karet). Může dojít k vzájemnému
poškození.
9.Přístroj držte v suchu a mimo dosah vody a
vlhkosti - není vodotěsný.
10.Přístroj chraňte před vysokými teplotami,
před přímým slunečním zářením.
11.Přístroj nečištěte vodnými roztoky, benzínem,
ředidly nebo silnými čistícími prostředky.
12.Přístroj chraňte před pády, nárazy, vibracemi
nebo jiným mechanickým poškozením. Může
dojít k poškození citlivých součástek, povrchu
nebo konektorů.
Na ostatní poruchy se vztahuje záruka, která trvá
24 měsícu od data prodeje. Aby mohla být záruka uplatněna, musíte mít řádně vyplněný záruční
list nebo doklad o koupi. Za jakoukoliv ztrátu dat
odpovídá uživatel, nikoliv prodejce. Doporučujeme veškerá data zálohovat. Prodejce se zbavuje jakékoliv odpovědnosti za škody způsobené
ztrátou nebo škody se ztrátou dat souvisejicí.
Přístroj je před zasláním důkladně přezkoušen a
otestován. Je však možné, že po rozbalení, může
být z jakéhokoliv důvodu nefunkční.
Tento návod je aktuální k 13.4.2013.
14.Před prvním použitím si zálohujte veškerá
data uložená v paměti přístroje.
15.Přístroj ani jeho součásti a příslušenství nerozebírejte ani se je nasnažte opravovat - byly
vyrobeny složitými technologickými postupy.
16.Přístroj čistěte suchým látkovým hadříkem.
17.Přístroj nepoužívejte v prostorách s vysokými teplotami, nadměrnou vlhkostí, v prašném
prostředí a chraňte jej před přímým slunečním
zářením, chemikáliemi a vodou.
18.Přístroj likvidujte v souladu s pravidly a intrukcemi pro ochranu prostředí v České Republice.
Copyright © 2013 Symmtec.cz
21.Napajení zapojte do sítě 230V a propojte se
zařízením.
MINIX, logo MINIX jsou registrované známky
společnosti MINIX.
22.K ovládání zařízení zapojte do USB portu své
příslušenství. (Fly Mouse | USB myš | Bezdrátovou klávesnici | Gamepad) – s USB HUBem, můžete zapojit více příslušenství najednou.
Loga Android, Google Search™, Google Mail™,
Google Play™, Android Market™ jsou obchodními známkami společnosti Google, Inc.
23.Levé tlačítko myši slouží pro výběr | Pravé tlačítko myši slouží návratu Dlouhé podržení levého tlačítka myši vyvolá nabídku
Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou
registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi
Alliance.
8. Bootování
4. Ochranné známky
Všechny ostatní ochranné známky a autorská
práva jsou majetkem příslušných vlastníků.
11. Přohlížení a správa dat
Připojte ethernet kabel a klikněte na Nastavení >
Více > Ethernet > Nastavení PPPoE
Otevřete prohlížeč, který je na základní ploše.
Pro přecházaní mezi jednotlivými stránkami aplikací táhněte okraj obrazovky doleva / doprava
nebo použíjte kolečko myši.
Pro vytvoření zástupce na ploše klikněte a podržte ikonu aplikace a vhoďte ji na plochu.
10. Nastavení
Vaše android zařízení si můžete upravit dle vašich
potřeb. V nastvení definujete například internetové připojení, jazyk, metody vstupů a výstupů a
správu dat.
10.1 Nastavení Wi-Fi
Při spuštění, systém sám začne hledat signály
Wi-Fi a pokud je router bezheslový, sám se i připojí. Pokud je router zaheslovaný, zadejte příslušné heslo pro připojení.
Tato funkce slouží k propojení mini PC se stolním
PC.
Postup připojení:
Připojení zařízení: Použijte MicroUSB – USB kabel a propojte mini PC se stolním PC.
10.8 Paměť
Přibližně po minutě by měla naběhnout uživatelská plocha zařízení.
5. Prohlášení o shodě a likvidace
Symmtec.cz tímto prohlašuje, že výrobek je ve
shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2004/108/EC.
6. Vstupy
Kurzorem táhněte doleva nebo doprava pro listování mezi stránkami uživatelské plochy. Můžete
také použít kolečko myši.
Napajecí port: 5V 3A DC (jednosměrný), bez příslušenství stačí 1000mA
USB 2.0 HOST: Externí příslušenství | USB HUB
| externí HDD
HDMI: High Definition Multimedia Interface Output (HD A/V digitální výstup)
T-Flash: podporuje 2-32GB MicroSDHC karty
16. Přepínání vstupních zařízení
Zde můžete monitorovat zaplnění lokálního úložného prostoru a externích paměťových zařízeních.
Pro prohlížení webových stránek použijte základní Prohlížeč nebo jakýkoliv jiný nainstalovaný prohlížeč z Google Play.
Panel vstupních zařízení se nachází v právém dolním rohu, kde je možné vyvolat nastavení vstupního zařízení kliknutím na jednotlivé symboly.
10.9 Aplikace
V Prohlížeči zadáváte adresu v horní části do vyhledávacího okna, které také slouží jako vyhledávač Google.cz.
Otázky a odpovědi
Zde můžete spravovat veškeré nainstalované aplikace.
10.5 Audio
Zde si můžeze změnit jazyk systému dle vašich
požadavků (60 podporovaných jazyků)
Hlasitost: Nastavení úrovně hlasitosti pro aplikace
Hlasitost systémových procesů: Nastavení úrovně hlasitosti například pro klikání
Hlasitost zamykání zařízení: Nastavení úrovně
hlasitosti pro zamknutí nebo odemknutí plochy
Velikost fontů: Nastavení velikosti písmen v systému
10.2 Nastavení Ethernetu
10.7 Obrazovka
Pokud se v dosahu zařízení nenalézá žádný
zdroj Wi-Fi signálu, je možné se připojit k síti přes
ethernet kabel. K tomu je nutná USB 2.0 LAN
přípojka – doplňkové příslušenství.
24.Velikost obrazovky: Nastavení velikosti obrazovky
Připojte ethernet kabel a klikněte na Nastavení
> Více > Ethernet > zaškrtněte „Použít ethernet“
26.3. HDMI mód: Možnost nastavní odpovídajícího rozlišení pro vaše zobrazovací zařízení
25.Výstupní zařízení: Standardně HDMI
Nové záložky přidáváte pomocí tlačítka + a zavírate pomocí tlačítka -.
10.10 Bezpečnost
Zde můžeze nastavit heslo pro zařízení dle vaších
potřeb.
10.11 Jazyk a vstup
Dále si zde můžete nastavit rozložení klávesnice
a rychlost kurzoru.
10.12 Záloha a reset
Záloha – slouží k zálohování důležitých dat v počítači.
Reset – slouží k obnovení továrního nastavení, při
kterém jsou veškerá uložená data smazána (není
doporučeno).
10.13 Datum a čas
Slouží k nastavení času a data.
10.14 Možnosti vývojáře
USB odbugování – slouží k propojení s jiným zařízením (např. stolní počítač)
10.15 Informace o zařízení
Otevře okno s informacemi o současném nastavení a stavu zařízení.
12. Instalování / Odinstalování
aplikací
12.1 Online instalace
pomocí Google Play obchodu (potřebný účet na
Gmail.com) nebo jiného online obchodu. Instalací jste provázeni dialogovými okny.
pomocí APKInstall souborů.
12.3 Odinstalování aplikace
Klikněte na Nastavení – Aplikace a vyberte aplikace, kterou chcete odinstalovat. Pokud chcete
zrušit odinstalaci, jednoduše se vraťte pomocí
tlačítka zpět.
Obrazovka problikává nebo zařízení není stabilní:
zkontrolujte, zda je kabel HDMI správně připojen.
Není možné nalézt v přohlížeči souborů nalézt
SD kartu – zkontrolujte, zda v Nastavení je povoleno čtení SD karet.
Specifikace:
NEO X7 Mini umožňuje instalaci aplikací třetích
stran. Existují dva způsoby instalace aplikací:
12.2 Offline instalace
Přetažením ikony na symbol „X“, Vám umožní
ikonu odstranit z plochy. (Přetažením ikony z uživatelské plochy nedojde k odinstalování aplikace)
Toto zboží nesmí být likvidováno s běžným domácím odpadem. Jste odpovědni za likvidaci
všech svých elektronických zařízení ve sběrnách
určených k recyklaci takového odpadu. Řádnou
recyklací, odděleným shromažďováním a obnovením elektronických zařízení pomáháte chránit
přírodní zdroje, lidské zdraví a živodní prostředí.
13. Prohlížení webu
Nastavení: Poté co jsou zařízení propojena, klikněte na Nastavení > USB > Propojit s PC a klikněte na Potvrdit. Mini PC přejde do módu USB,
klikněte na Zapnout USB úschovnu. Nyní se zobrazí mini PC jako USB zařízení na vašem stolním
PC.
Pro nastavení audia klikněte na ikonku reproduktoru.
Vnitřní paměť Flash – vnitřní paměť zařízení.
SD paměťová karta – stane se aktivní po vložení
paměťové karty do zařízení
Místa v síti – umožní prohlížení dat v rámci
nastavené sítě
Správa souborů – pro vyvolání dialogového
okna (kopírovat, vkládat, mazat, přesouvat)
dlouze podržte ikonu určitého souboru či adresáře
Podržení ikony nebo widgetu Vám umožní je přemístit kam budete chtít. Přetažení ikony ke kraji
Vám umožní je umisťovat na vedlejší plochy. Mezi
plochami můžete listovat tažením, nebo kolečkem myši)
Po zapojení zařízení do napájení by do 10 vteřin
měla naběhnout bootovací obrazovka.
19.Pokud se na zařízení vyskytne závada, kontaktujte nás.
10.3 PPPoE nastavení
10.6 Zobrazení
Klikněte na tlačítko programových nástrojů pro
zobrazení všech nainstalovaných programů a tlačítka pro nastavení.
2.Přístroj nepoužívejte v blízkosti čerpacích stanic, mimo prostory s uskladněnými hořlavinami, chemikáliemi a na místech, kde by mohl
vzniknout požár elektrickým výbojem.
10.4 USB
Klikněte na panel pro rozvinutí.
9.4 Aplikace
1.Přístroj držte mimo dosah dětí.
Pokud se k síti připojujete přes modem, klikněte
na PPPoE nastavení a zadejte příslušné uživatelské jméno a heslo.
Tlačítko domů: kdykoliv kliknětě pro návrat na plochu
Tlačítko programů: klikněte pro zobrazení
všech běžících procesů
1. Bezpečné používání
13.Při likvidaci přístroje se řiďte pravidly a instrukcemi pro nakládání s tímto druhem odpadu.
9.2 Panel funkčních ikon
Tlačítko
pro
návrat:
pro
návrat
do
nadřazené
nebo pro návrat zpět
Obsah
14. Přehrávání videa a hudby
a prohlížení fotografií
Ve správě souborů jednoduše klikněte na soubor který chcete přehrát či prohlížet. Zařízení je
vybaveno kodeky pro přehrávání všech bežných
formátů. Pro přehrávání specielních formátů je
nutná instalace aplikací, které jsou schopny číst
dané formáty.
15. Softwarová klávesnice
Zařízení bude zobrazovat softwarovou klávesnici,
pokud ovládáte zařízení například „létající myškou“. Pokud k zařízení připojíte fyzickou klávesnici, softwarová klávesnice zůstane schována, je
však možné ji vyvolat tažením myší.
Model NEO X7 Mini
CPU RK3188 Quad Core
GPU Quad Core 2D/3D OpenGL ES2.0(AMD
Z430)/OpenVG1.1
Operační systém Android 4.2 Jelly Bean
Frekvence procesoru až 1.6GHz Cortex A9
RAM 2GB
Interní paměť 8GB
Externí paměť microSD až 32GB
Formáty videa AVI, MKV, MP4
Audio formáty MP3, WAV
Bluetooth vestavěné
Wi-Fi vestavěné
Napájení microUSB 5V/2A
Download

Český návod (PDF)