N o v ý
VA Š E
C E S TA .
S novým Stralisem Hi-Way nas t avila společnos t IVECO nové
s t andardy designu, výkonu a technologie ve světě práce , a jedno
po druhém překonává.
Iveco Shop nyní přichází s řadou příslušens tví navrženou podle
Vašich potřeb: má te možnos t upravit si svůj NOVÝ Stralis HiWay t ak , aby byl ješ tě bezpečnější, pohodlnější a přesně t akový,
jaký ho chcete mít.
Od exteriéru až po interiér, od bezpečnos tního vybavení až po
technologie , můžete si přizpůsobit každý det ail: protože právě v
det ailech se můžete odlišit.
S novým Stralisem Hi-Way bude jízda vždy znamena t
dosažení vyšších cílů a pr vním bude úplná svoboda volby.
Šťastnou cestu!
2
D E S I G N OVÁ S A DA
500050282
k ry t y z rc át ek
v yl ep š et e s i z rcát k a t ěm i to
2 t va rova n ý m i k ryt y
z A B S o d o l n éh o v ů č i U V z á ře ní.
DV E Ř NÍ K L I KY
v yl ep š et e s i dv eř n í k l i ky t ěmito
2 d í ly z ch ro m ova n é n erezové oce li
s lo g em I v ec o.
H O R NÍ PRO F I L M Ř Í Ž KY
1 d í l v e t va ru " U " z ch ro m ované
n erezov é o c el i k e z v ý ra z ně ní
lo g a I v ec o.
PRO F I L M Ř Í Ž KY
1 h o ri zo n tá l n í d í l z ch ro m ované
n erezov é o c el i k e z v ý ra z ně ní
n ov é m a s ky
OZ D O B NÁ L I Š TA B O Č NÍ H O V Ě TRÁNÍ
8 d í l ů z ch ro m ova n é n erezov é
o c el i k e z v ý ra z n ěn í
b o č n í ch v ět rac í ch ot vo rů
L I Š TA NÁR A Z NÍ K U
1 d í l z A B S o d o l n éh o v ů č i U V záře ní,
k e z v ý ra z n ěn í
n ov ých ná ra z n í ků.
H I - S TYLE
BAREVNĚ ROZLIŠENÉ KRYTY ZRCÁTEK
Extrémně lehké , barevně rozlišené plas tové kr yty. Ochrání a
zvýrazní vaše zrcá tka v souladu s celkovým vzhledem vašeho
vozidla.
Sada obsahuje 4 kusy.
500050249 KRYTY ZRC ÁTEK, ORANŽOVÁ FEELGOOD
500050251 KRYTY ZRC ÁTEK, BÍLÁ ALPINE
500050253 KRYTY ZRC ÁTEK, ČERVENÁ MARANELLO
500050476 KRYTY ZRC ÁTEK, BÍLÁ
500050257 KRYTY ZRC ÁTEK, ČERNÁ
500050259 KRYTY ZRC ÁTEK, MODRÁ ISTANBUL
KRYTY ZRCÁTEK, CHROMOVANÉ
Tyto extrémně lehké pochromované plas tové kr yty ochrání
vaše zrcá tka a zvýrazní jejich tvar.
Sada obsahuje 4 kusy.
500025719 KRYTY ZRC ÁTEK, CHROMOVANÉ
BAREVNĚ ROZLIŠENÉ KRYTY MATIC
32mm, barevně rozlišené plas tové kr yty ma tic kol.
Sada obsahuje 10 kusů.
500050250 KRYTY MATIC KOL, OPTIMISTICKÁ FEELGOOD
500050252 KRYTY MATIC KOL, BÍLÁ ALPINE
500050254 KRYTY MATIC KOL, ČERVENÁ MARANELLO
500050479 KRYTY MATICE KOLA , BÍLÁ
500050258 KRYTY MATIC KOL, ČERNÁ
500050260 KRYTY MATIC KOL, MODRÁ ISTANBUL
KRYTY MATIC KOL, CHROMOVANÉ
Plas tové pochromované kr yty ma tic kol.
Sada obsahuje 10 kusů.
500050281 KRYTY MATIC KOL, CHROMOVANÉ
MATICE NÁBOJE
Ma tice předního náboje , 10 otvorů, 22,5”.
500050296 PÁR ČERNÝCH MATIC NÁBOJŮ S B AREVNÝM LOGEM
93162440 IVECOPÁR CHROMOVANÝCH MATIC NÁBOJŮ S LOGEM
IVECO
4
500050249 - kryt y z rcát e k , o r anžová F EELGOO D
500050250 - KRYTY MATIC KOL, ORA N ŽOVÁ F EELGOO D - 500050296 - PÁR ČERN ÝC H MATI C
NÁBO J Ů S B AREVN ÝM LO GEM IVE C O
H I
S TYLE
-
S TI C KER
KIT S
Eleg antní, expresivní k přesnému vyjádření jedinečného charak teru
vašeho vozidla. Tyto s ady polepů odolné vůči povětrnos tním
vlivům a UV záření jsou k dispozici v nápadité řadě dekorů.
500050288 - ORANŽOVÉ značky
500050528 - Š EDÉ ZNAČKY
500050529 - ČERVENÉ ZNAČKY
500050289 - MO DRÉ o b rys y
500050530 - Š E DÉ O B RYS Y
500050290 - Š EDÉ okraje
500050531 - ČERNÉ okr aje
500050532 - MODRÉ okr aje
500050291 - DVO J ITÁ Š E DÁ
500050533 - DVO J ITÁ ORA N ŽOVÁ
500050534 - DVO J ITÁ ČERVE N Á
500050292 - ČERVE NÉ Horizons
500050535 - Š EDÉ HORIZON
500050536 - ORANŽOVÉ
HORIZON
500050293 - ORA N ŽOVÉ F LOW
500050537 - Š E DÉ F LOW
H I - C OM F ORT
Při navrhování kabiny nového vozidla STRALIS HI-WAY se
myslelo na vás a na vaše požadavky jako řidiče . Stejně jako vnitřní
příslušens tví: navržené t ak , aby vaše jízda byla ješ tě snadnější a
zábavnější a aby vytvářelo ideální pros tředí pro práci i odpočinek .
ORA N ŽOVÝ RAC I N G
5 0 0 0 5 0 2 2 0 - POTA H SEDAD LA ŘIDIČE vol.- 500050221 - POTA H S EDA DLA ŘI DIČE - 500050222 - POTAH S E DA DLA S POLU C E S T U J Í C Í HO - 500050223 - POTA H MATRAC E
5 0 0 0 5 0 5 2 4 - POLŠTÁŘ RACING - 500050520 - SADA ZÁVĚSU RACING - 500050275 - SADA KOBEREČKŮ ŘIDIČE + SPOLUCESTUJÍCÍHO - 500050 276 - PROSTŘEDNÍ KOBEREČEK
l uxury
5 0 0 0 5 0 2 26 - 5 0 0 0 5 0 2 2 7 - 500050228 - 500050229
5 0 0 0 5 0 5 25 - 5 0 0 0 5 0 5 2 1 - 500050245 - 500050246
F LOW
500050238 - 500050239 - 500050240 - 500050241
500050526 - 500050522 - 500050261 - 500050262
DE S ERT
500050232 - 500050233 - 500050234 - 5 0 0 0 5 0 2 3 5
500050527 - 500050523 - 500050247 - 5 0 0 0 5 0 2 4 8
7
H i - B r e a k
Příjemná vůně skvělého espressa Lavazza na dosah ruky: pro maximální potěšení z každé
ces ty. Pouze 8 cm v průměru, ohřev za pouhé 2 minuty. Připraví právě jeden šálek . Po
každém připraveném šálku nutno doplnit vodou.
5 0 0 0 5 0 3 1 9 - VES TAVNÝ KÁVOVAR NA ES PRES O
5 0 0 0 5 0 3 1 8 - KÁVOVAR NA ES PRES O J AKO PŘÍS LU Š ENSTVÍ
H i - P o r t a b l e
Odkládací schránky nového vozu
Taška "Hi-Por t able", k dispozici ve
Stralis
maximálně
dvou velikos tech a obě navržené t ak ,
prak tické a vaše věci t ak budou vždy
aby se dokonale vešly do úložných
uklizené a zároveň při ruce .
pros tor,
Hi-Way
jsou
další
šikovný
doplněk
řidiče Nového Stralis Hi-Way.
500050320 - VELKÁ TA Š KA
500050321 - MAL Á TA Š KA
8
pro
H I - LI G H T
Kompletní sada vnitřního osvětlení nabízí možnos t nas t avení
osvětlení v kabině přesně t ak , jak si přejete . Osvětlení hraje
klíčovou roli v jakémkoli pros tředí: ovlivňuje emoce , koncentraci
i vaši náladu. Pokud si sami zvolíte osvětlení, jaké chcete mít ve
vašem pracovním pros tředí, uvidíte najednou vše ... v úplně jiném
světle .
Sada obsahuje všechny potřebné díly pro vlas tní nas t avení 8
světel (4 pro kapsy dveřního panelu, 2 pro boční kapsu a 2 pro
skladovací pros tor nad čelním sklem).
500050315 - KOMPLET N Í S A DA V N ITŘN Í HO O S VĚTLE N Í
H I - VI S IO N
Sys tém Infot ainment v novém vozidle Stralis Hi-Way v sobě spojuje inovaci,
technologii a snadné použití.
Sys tém Blaupunk t Hi-Vision zahrnuje TV, TV dekodér, DVD, 6 reproduk torů s celkem
520 W, 700W zesilovače a subwoofer y s maximálním výkonem 400 W.
5 0 0 0 5 0 3 0 7 - S ADA AU DIO / VIDEO
H i - S O U N D
Nový Stralis Hi-Way má rovněž zcela nově definovaný zvuk díky sys tému Hi-Sound
složeného z reproduk torů s celkovým výkonem 520 W, 700W zesilovače a subwooferu s
maximálním výkonem 400 W. Zvukový sys tém navrhnutý k nejlepšímu využití vašeho času
na palubě .
5 0 0 0 5 0 3 0 8 - S ADA AU DIO
10
H I - S A F ETY
Pokud si přejete přida t ke špičkovým bezpečnos tním funkcím
nového vozu Stralis Hi-Way další pr vky, můžete si vybra t
z volitelné nabídky a ces tova t v maximálním bezpečí. Nabídka
obsahuje sněhové řetězy Trak Camion, jedno z nejspolehlivějších
řešení
v
zimních
podmínkách
dos tupné
na
trhu.
Díky
pa tentovanému upevňovacímu sys tému se řetězy upevňují pouze
na vnější s traně kola, t akže odpadá náročné přet ahování na vnitřní
s tranu. K dispozici je i další příslušens tví vhodné pro každou
ces tu v novém Stralisu Hi-Way, jež vám zajis tí klid a vašemu
vozidlu bezpečnos t včetně zařízení proti krádeži paliva, klaksonu
z nerezové oceli na s tlačený vzduch a černého dvoutónového
klaksonu s 24V elek tro-pneuma tickým kompresorem a logem
Iveco.
92954010 - A N TI S I F O N OVÉ ZAŘÍZEN Í , 8 0 mm
92954011 - A N TI S I F O N OVÉ ZAŘÍZEN Í S
HLIN ÍKOVO U N ÁDR Ž Í , 8 0 mm
500025949 - H O U KAČKA N A S TLAČE N Ý
VZDU C H
500050300 - S NĚHOVÉ ŘETĚZY TRAK C AMION
11 R 22,5 295/80
500050301 - S NĚHOVÉ ŘETĚZY TRAK C AMION
12 R 22,5 315/80
2994780 - ČERN Ý DVO U TÓ N OVÝ KLAKS O N
11
PU BLIKAC E H 1 2 7 0 1 2
W W W . IVE C O . C OM
IVEC O S .p.a. - V i a p ugl i a , 3 5 - 1 0 1 5 6 to r i n o - i tá l i e
Download

Katalog designových doplňků