KONFERENCE 3. 10. 2013 - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2013/2014
"OD LOSOVAČEK K PODSTŘELENÝM CENÁM" (IV. ročník)
Praktické aspekty veřejných
zakázek i ve vztahu k zahraničí –
problematika jediné podané nabídky
VLADIMÍR LEVANDOVSKÝ
Zrušení zadávacího řízení v případě jedné nabídky
• Důsledek novely zákona účinné od 1. 4. 2012 (označované
jako protikorupční či transparenční)
• dlouho diskutovaná a obávaná povinnost zadavatele zrušit
zadávací řízení v případě pouze jedné hodnotitelné nabídky
• Původní verze vládního návrhu novely byla přísnější a
počítala s povinností zadavatele zrušit zadávací řízení i v
případě méně než tří nabídek
• Povinnost stanovena v § 84 odst. 1 písm. e) ZVZ:
• Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení,
pokud obdržel pouze jednu nabídku nebo po posouzení
nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka; to neplatí v
případech uvedených v § 71 odst. 7 větě druhé ZVZ
• případy, na které se povinnost zrušení nevztahuje:
• Postup dle § 22 odst. 3 a 4 ZVZ (JŘSU)
• Postup dle § 23 odst. 4 až 8 a 10 ZVZ (JŘBU)
• Zadání VZ na základě rámcové smlouvy.
Výjimky z povinnosti zrušení VZ - § 22 odst. 3 a 4
• ve výjimečných případech, pokud s ohledem na povahu
dodávek, služeb či stavebních prací nebo rizika s nimi
spojená lze důvodně předpokládat, že nabídkové ceny
uchazečů budou navzájem nesrovnatelné
• v případě VZ na služby (pojišťovací, bankovní, investiční,
projektové, auditorské, tlumočnické, právní apod.), pokud
povaha služeb neumožňuje dostatečně přesně určit předmět
VZ předem tak, aby jí bylo možné zadat v OŘ či UŘ (zejm.
stanovení hodnotících kritérií již při zahájení řízení)
• v případě VZ na stavební práce, pokud jde o stavební práce
prováděné výhradně za účelem výzkumu nebo vývoje a
nikoliv za účelem dosažení zisku nebo úhrady nákladů
spojených s výzkumem a vývojem
• Sektorový zadavatel může zadat VZ v JŘSU i bez naplnění
podmínek
Výjimky z povinnosti zrušení VZ - § 23 odst. 4 až 7
• VZ může být splněna z technických či uměleckých důvodů, z
důvodu ochrany výhradních práv nebo z důvodů dle
zvláštního právního předpisu pouze určitým dodavatelem
• VZ je nezbytné zadat v krajně naléhavém případě, který
zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl
předvídat, a z časových důvodů není možné zadat VZ v jiném
druhu zadávacího řízení
• dodávané zboží je vyráběno pouze pro účely výzkumu nebo
vývoje, vyjma případů, kdy je zboží vyráběno ve větším
množství za účelem dosažení zisku zadavatele nebo pokrytí
nákladů zadavatele spojených s výzkumem nebo vývojem,
• dodatečné dodávky od téhož dodavatele, s nímž již byla
uzavřena smlouva (neslučitelnost nebo nepřiměřené
technické obtíže při provozu a údržbě)
• dodávky nabízené a kupované na komoditních burzách
Výjimky z povinnosti zrušení VZ - § 23 odst. 4 až 7
• dodávky pořizované za zvláště výhodných podmínek od
dodavatele, který je v likvidaci, nebo v případě, že je vůči
dodavateli vedeno insolvenční řízení
• zboží pořizované za cenu podstatně nižší, než je obvyklá
tržní cena, nabízená jen po velmi krátkou dobu (pouze
podlimitní VZ)
• VZ na služby, je-li zadávána v návaznosti na soutěž o návrh
• VZ na stavební práce nebo na služby, jde-li o
• dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách,
jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně
nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro realizaci
• nové stavební práce a nové služby (veřejný zadavatel),
spočívající v obdobných stavebních pracích nebo
službách, jako v původní VZ (opce)
Výjimky z povinnosti zrušení VZ - § 23 odst. 8 a 10
Sektorový zadavatel:
• VZ pouze pro účely výzkumu nebo vývoje, nikoliv však za
účelem dosažení zisku zadavatele nebo úhrady nákladů
zadavatele spojených s výzkumem nebo vývojem, a to za
předpokladu, že zadání takové veřejné zakázky nebrání
zadání následných veřejných zakázek jiným dodavatelům
• VZ zadávanou na základě rámcové smlouvy.
VZ v oblasti obrany nebo bezpečnosti:
• není možné z časových důvodů způsobených krizí zadat VZ
v jiném druhu zadávacího řízení,
• předmětem VZ jsou služby v oblasti výzkumu a vývoje, na
něž se nevztahuje § 18 odst. 1 písm. c)
• předmětem VZ je poskytování služeb letecké a námořní
dopravy ozbrojeným složkám ČR při nasazení v zahraničí
Výhrady ze strany zadavatelů i dodavatelů
• je mimo možnosti zadavatele ovlivnit počet podaných nabídek
• nelze vyloučit naprostou vhodnost a ekonomickou výhodnost i
jediné podané nabídky pro zadavatele
• V případě projektů financovaných z EU může být prodloužením
zadávacího procesu podstatně ohrožena jejich realizace a
celkově čerpání finančních prostředků z evropských fondů.
• bid rigging - podávání tzv. krycích nabídek, a to pouze za
účelem splnění zákonného požadavku,
• přehlížení chyb v nabídkách - hodnocení méně kvalitních
nabídek
• snížení transparentnosti – zvýšení používání výjimečných
způsobů zadání (JŘBU)
• paralyzování malých obcí, do jejichž VZ se často hlásí pouze
jediný zájemce
• zvýšení administrativy a nákladů pro zadavatele
(administrativní a právní služby, opakovaná zadávací řízení)
Důvody opatření
• Zamezit zakázkám šitým na míru
• Zamezit omezování zájemců v zadávacích řízeních
• Zajistit co nejotevřenějších VZ
• Zvýšení transparentnosti VZ
Obdobná opatření ZVZ:
• povinnost předběžného oznámení dle § 86 ZVZ
• zrušení ekonomických a finančních kvalifikačních
předpokladů dle § 55 ZVZ
Zbytečné ustanovení?? – vychází ze 3 předpokladů:
• dodavatelé se ve velké míře účastní VZ
• uchazeči podávají své nabídky formálně v pořádku
• zadavatel může nastavením podmínek zadání ovlivnit
počet podaných nabídek i jejich formální kvalitu
Efektivní vynakládání veřejných prostředků??
Nelze vždy vhodně použít JŘBU (dodávky unikátních, patentem
chráněných výrobků, s problematickou distribucí)
Technická novela ZVZ
Tzv. technická novela mění mj. povinnost zrušit zadávací řízení,
pokud přijde jen jedna nabídka - při opakovaném vypsání VZ
bude moci zadavatel nově hodnotit i jediného zájemce.
MMR chce, aby prošla celým legislativním procesem do konce
roku – nutná platnost od 1. ledna 2014
Meziresortní připomínkové řízení - nejvíce výhrad ohledně
zrušení zadávacího řízení, pokud zadavatel obdrží pouze 1
nabídku – požadavek MPO, HK, MŽP a Svazu měst a obcí, aby
byla tato povinnost rušit zadávací řízení zcela vyškrtnuta - MMR
nesouhlasí a navrhuje nový mechanismus nového/opakovaného
zadávání veřejné zakázky
Řešení dle technické novely ZVZ
• Navržený postup zadavatele v případě, že obdrží pouze jednu
nabídku nebo pro hodnocení zbude pouze jedna nabídka
• Zůstává povinnost zadávací řízení zrušit.
• V případě, že zadavatel zadávací řízení z uvedeného důvodu
zruší, není povinen opětovné řízení se stejným předmětem rušit
za situace, kdy obdrží pouze jednu nabídku nebo pro hodnocení
zbude pouze jedna nabídka.
• Zadavatel je povinen ve formuláři pro oznámení nové zakázky
se stejným předmětem označit prostřednictvím identifikačního
čísla předchozí zrušené zadávací řízení a vymezit všechny
změny oproti předchozímu zrušenému zadávacímu řízení
• Zadávací podmínky nového řízení nesmějí být změněny tak, že
by zúžily okruh potenciálních dodavatelů
• Platí pouze u řízení, která se zahajují odesláním do Věstníku –
nelze u opakovaného zjednodušeného podlimitního řízení.
KONFERENCE 3. 10. 2013 - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2013/2014
"OD LOSOVAČEK K PODSTŘELENÝM CENÁM" (IV. ročník)
Děkuji za pozornost
a přeji příjemný
zbytek dne
Vladimír Levandovský
projektový manažer společnosti OTIDEA a.s.
[email protected]
Download

Problematika jediné podané nabídky