Udržitelnost projektů v rámci OPŽP
Ing. Monika Špačková
dočasně pověřena řízením Odboru projektů a příjmu žádostí SFŽP ČR
Ministerstvo životního prostředí n Státní fond životního prostředí ČR
www.opzp.cz n zelená linka 800 260 500 n [email protected]
UDRŽITELNOST PROJEKTU
 Základní informace
 Kritéria udržitelnosti
 Kontrola udržitelnosti
 Nedodržení udržitelnosti
 Změny
 Archivace
2
UDRŽITELNOST PROJEKTU
Základní informace
 Udržitelnost je doba, po kterou příjemce podpory
musí udržet výstupy projektu, tj. doba, po kterou
budou dále využívány výsledky, jichž bylo projektem
dosaženo.
 Udržitelnost projektu je jednou z podmínek
poskytovatele dotace.
 Termín udržitelnosti bývá nejčastěji pět let, ale
může se lišit dle požadavků jednotlivých oblastí
podpory.
 Náklady na udržitelnost sice nejsou součástí
rozpočtu projektu, je však potřeba s nimi počítat.
3
UDRŽITELNOST PROJEKTU
Kritéria udržitelnosti
 Kritéria udržitelnosti jsou definována v Podmínkách
poskytnutí dotace každého programu.
 Projekt musí po předem stanovenou dobu fungovat
tak, jak je stanoveno v těchto Podmínkách.
4
UDRŽITELNOST PROJEKTU
Příklad podmínek Rozhodnutí
 Účel, pro který je poskytována dotace dle tohoto rozhodnutí,
bude řádně plněn nejméně po dobu 5 let od ukončení
realizace akce.
 Příjemce dotace je rovněž povinen zabezpečit, že předmět
podpory nebude převeden na jinou osobu (ani právně
zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby) nejméně
po dobu 5 let od ukončení realizace akce. Po tutéž dobu je
povinen předmět podpory řádně provozovat.
 Pro tento účel se předmětem podpory rozumí věci pořizované
(či rekonstruované, upravené, nebo jinak výrazně
zhodnocené) s dotací podle tohoto rozhodnutí, jakož i budovy
(stavby) a pozemky, ve kterých (na kterých) mají být
umístěny.
5
UDRŽITELNOST PROJEKTU
Kontrola udržitelnosti
 Plnění kritérií udržitelnosti projektu monitoruje
poskytovatel dotace při pravidelných kontrolách po
celou dobu udržitelnosti projektu.
 Před ukončením doby udržitelnosti žadatel dodá
monitorovací zprávu.
6
UDRŽITELNOST PROJEKTU
Nedodržení kritérií udržitelnosti
 Už před podáním projektu by žadatelé měli zvážit
všechna možná rizika, která by mohla udržitelnost
projektu zkomplikovat.
 V případě, že realizátor projektu nebude schopen
po danou dobu od proplacení dotace garantovat
udržitelnost projektu tak, jak byla definována v
Podmínkách, může na něm poskytovatel dotace
vymáhat zpět přidělenou částku (buď v plné výši,
anebo její část), nebo může poskytovatel dotace
přistoupit k udělení sankcí za porušení pravidel.
7
UDRŽITELNOST PROJEKTU
Změny
 V případě změn souvisejících s dodržením
podmínek udržitelnosti je třeba informovat Fond a
domluvit se na dalším postupu.
8
UDRŽITELNOST PROJEKTU
Archivace
 U všech projektů spolufinancovaných z evropských
fondů také platí podmínka archivace veškeré
dokumentace projektu včetně jeho účetnictví.
 Příjemce dotace je povinen uchovávat veškeré
doklady a písemnosti potřebné k řádnému
provedení kontroly po dobu 3 let od uzavření OPŽP
(podle čl. 89 odst. 3 Obecného nařízení), nejméně
však po dobu 10 let následujících po roce, ve
kterém obdrží protokol o Závěrečném vyhodnocení
akce.
 Informace o uzavření OPŽP bude zveřejněna na
internetových stránkách Fondu.
9
Děkuji za pozornost
Ing. Monika Špačková
dočasně pověřena řízením Odboru projektů a příjmu žádostí SFŽP ČR
Státní fond životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,
korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4,
tel.: +420 267 994 300
[email protected] n www.opzp.cz n zelená linka 800 260 500 n
[email protected]
10
Download

Snímek 1