Město Lysá nad Labem
Odbor správy majetku a investic
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
 325 510 238
 325 552 066;
e–mail: [email protected]
Č. j.
V Lysé nad Labem
3. 2. 2015
Vyřizuje: Ing. Vladimír Kopecký
VÝZVA
Věc:
k předložení cenové nabídky k VEŘEJNÉ ZAKÁZCE na služby dle § 12 odst. 3 zákona
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
Vystavení průkazů energetické náročnosti budov
(PENB) pro rok 2015
Město Lysá nad Labem, Odbor správy majetku a investic Vás vyzývá k podání
nabídky:
1. PŘEDMĚT ZAKÁZKY
Předmětem zakázky je zpracování a následné vystavení „Průkazů energetické náročnosti
budov“ pro objekty, u nichž to vyžaduje zákon č. 406/2000 Sb., k datu 1. 7. 2015 respektive k
31. 12. 2015. (viz. příloha č. 2)
Pro objekty není většinou k dispozici projektová dokumentace, nebo je neúplná.
Zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), neboť předpokládaná
hodnota zakázky nepřesáhne limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu podle cit.
ustanovení. Zakázka je zadávána v souladu s § 6 ZVZ. Veřejná zakázka je zadávána mimo
režim zákona č. 137/2006 Sb.
2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY
2. 1.
Místo plnění: Česká republika. Území města Lysá nad Labem.
2. 2.
Předpokládaná doba plnění: květen až listopad 2015 (konkrétní nejzažší termín
předání PENB je uveden u jednotlivých objektů v příloze 2)
2. 3.
Obchodní, technické a další podmínky nezbytné pro zpracování a podání
nabídky:
Cenová nabídka uchazeče bude uvedena na samostatném listu jako cenová nabídka
nejvýše přípustná po celou dobu plnění zakázky, v korunách českých, v členění:
- cena bez DPH
- DPH
- cena celková včetně DPH.
Předání a převzetí předmětu díla bude provedeno v sídle zadavatele. Bude umožněna
prohlídka objektů. Splatnost faktur požaduje zadavatel minimálně 30 kalendářních
dnů. Lhůta splatnosti faktur je předmětem nabídky a je hodnotícím kritériem.
2. 4.
Požadované kvalifikační předpoklady:
a) Splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53 ZVZ. Uchazeč splní
základní kvalifikační předpoklady předložením čestného prohlášení. Z obsahu
čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní
kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem.
b) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 54 ZVZ. Doklad o
oprávnění k podnikání ve vztahu k předmětu zakázky (např. výpis z obchodního
rejstříku, živnostenský list) ve formě originálu či úředně ověřené kopie.
c) Splnění podmínky zápisu do příslušného seznamu „energetických expertů“ u MPO.
2. 5.
Lhůta, místo a forma podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek: do 16. 2. 2015 do 13.00 hod.
Místem podání nabídek je podatelna v sídle zadavatele.
Nabídky se podávají písemně, v jednom vyhotovení. Nabídka musí být zpracována
v českém jazyce.
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
Nabídky budou podány v řádně uzavřené obálce, viditelně označené heslem
„Vystavení průkazů energ. náročnosti budov (PENB) – NEOTVÍRAT“
Nabídka bude minimálně obsahovat:
1. Obsah nabídky
2. Identifikace uchazeče: jméno/název/obchodní firma, místo/sídlo podnikání, kontaktní
adresa, IČ, DIČ, bylo-li přiděleno, telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná jednat
jménem uchazeče (statutární orgán), bankovní spojení s uvedením čísla účtu
3. Doklady a čestná prohlášení uchazeče
4. Popis předmětu plnění zakázky
5. Nabídková cena předmětu zakázky (viz bod 2.3. - požadavek na zpracování ceny)
6. Nabídku platebních podmínek (viz bod 2.3. - požadavek na zpracování ceny)
7. Místo a datum vypracování nabídky a podpis osoby oprávněné jednat jménem
uchazeče
8. Krycí list zakázky (Příloha I.) s uvedením názvu zakázky
2. 6.
Hodnotící kritéria pro zadání zakázky:
1) Nabídková cena
(váha kritéria – 90%)
Rozumí se nabídková cena s DPH, uvedena v krycím listě. Nejvýhodnější nabídka má
minimální hodnotu.
2) Platební podmínky
(váha kritéria – 10%)
Rozumí se délka splatnosti faktur. Délka splatnosti faktur je minimálně 30 dnů ode dne
doručení faktury objednateli. Maximální možná délka splatnosti faktur, kterou zadavatel
zohlední v rámci hodnotícího subkritéria bude doba 120 dnů. Nejvýhodnější nabídka má
maximální hodnotu.
Způsob hodnocení nabídky
Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti pomocí výše uvedených
kritérií samostatně pro každé kritérium zvlášť. Pro hodnocení bude použita bodovací stupnice
v rozsahu 0 až 100. Každé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která
odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu
kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru
hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu
kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru
hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce.
Výsledná hodnota je pak redukována stupněm významu (vahou kritéria). Tedy pro číselně
vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria platí:
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu
kritéria platí:
Odůvodnění použitých hodnotících kritérií a volba vah:
Zadavatel má zato, že hodnotící kritéria Cena v Kč, vč. DPH (s vahou 90%) a platební
podmínky (s vahou 10%), nejlépe vystihují požadavky zadavatele na poskytnutí jím
poptávaného.
3.
OSTATNÍ:
Kvalifikaci podle bodu 2. 4. této výzvy nesplňuje uchazeč, který neposkytl zadavatelem
požadované doklady.
Otevírání obálek s nabídkami a posuzování nabídek je neveřejné.
Podáním nabídky uchazeč bere na vědomí, že je vázán obsahem své nabídky po celou dobu
běhu zadávací lhůty. Zadávací lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, jsou dva
měsíce ode dne ukončení lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávání této zakázky i bez uvedení důvodu, a to až do
doby uzavření smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat doplňující informace či vysvětlení k podané nabídce
uchazeče.
Zadavatel upozorňuje, že proti jeho postupu při zadávání této zakázky není možno podat
námitky.
Zadavatel si vyhrazuje možnost od zakázky odstoupit bez udání důvodů.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadat zakázku po ucelených částech, nebo jen na část
požadovaných prací.
3.1.
Kontaktní osoba:
Ing. Vladimír Kopecký – vedoucí OSMI
Tel: 325 510 244
S pozdravem
..........................................
Ing Vladimír Kopecký
vedoucí odboru SMI
Přílohy:
Krycí list nabídky
Soupis objektů v majetku Města Lysá n/L pro vypracování PENB v roce 2015
Příloha I.
KRYCÍ LIST NABÍDKY
Název veřejné zakázky:
Vystavení průkazů energetické náročnosti budov (PENB) pro
rok 2015
Město Lysá nad Labem, Odbor správy majetku a investic
Adresa: Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
Zastoupené: Mgr. Jiřím Havelkou – starostou města
IČO : 00 239 402
Zadavatel:
Uchazeč:
Sídlo / místo podnikání:
IČO / DIČ:
Osoba oprávněná
jménem uchazeče:
jednat
Telefon / e-mail:
Nabídková cena:
bez DPH
DPH
včetně DPH
Platební podmínky:
Termín dodání:
Vždy nejpozději v termínu uvedeném u jednotlivých objektů
v příloze 2
Příloha 2:
Soupis objektů v majetku Města Lysá n/L pro vypracování PENB v roce 2015
Číslo
popisné
Využití
Adresa
Zastavěná
plocha m2
Počet
podlaží
Celková
plocha m2
PENB do
Pozn.
497
Palackého
Školní jídelna + družina
145
2
290
30.06.2015
42
Školní náměstí
Byty
161
1
161
30.06.2015
5
Jiráskova
Byty + nebytové prostory k nájmu
184
2
368
30.11.2015
869
9. května
Byty + nebytové prostory k nájmu
196
2+1
325
30.11.2015
1032
Husovo náměstí
Byty + nebytové prostory k nájmu
257
3
771
30.11.2015
1737
Nám. B. Hrozného
Nebytový prostor - nájem
267
2
534
30.11.2015
MPZ
24
Husovo náměstí
Nebytový prostor - nájem
377
1
377
30.11.2015
MPZ
253
Na Františku
Byty
310
3
930
30.11.2015
MPZ
214
Masarykova
Nebytový prostor - nájem
283
3
849
30.11.2015
MPZ
Download

(PENB) pro rok 2015 - Město Lysá nad Labem