Obsah výtisku :
- Starosta škrtal ve
volebních seznamech
- Co na škrtání říkají lídři
- Prostor pro předvolební
vyjádření lídrů kandidujících stran
- Stránka NpČŠ
- Jelo se po dvacáté aneb
20 Novoroční jízda
- Co se šušká
- Reakce na „Dvořákův
dokument“
- Omluva
Na vysvětlenou.
Na začátku tohoto vydání se chci čtenářům omluvit za rozdílné pořadí článků proti
napsanému seznamu. Na základě takzvaného „Dvořákova dokumentu“, který byl roznášen během páteční a sobotní noci po
Mezné a Hřensku. Kdyţ jsem si tento papír
přečetl, nechápal jsem, jak můţe někdo
zplodit takovou snůšku blamáţí a smyšlenek. Kdybych nevěděl, ţe zde jiţ nepůsobí
JUDr. Kozáková, myslel bych si, ţe se na
tomto obsahu podílela.
Na druhou stranu jsem měl radost
z pocitu, ţe se naše noviny čtou všude,
protoţe z nich pan Dvořák dokonce odcitoval celou větu. Z tohoto dokumentu mě
bylo hnusně, kdyţ jsem si uvědomil, ţe
v něm Dvořák napadá člověka, který ho na
Meznou přivedl a byl několikrát i jeho důleţitou osobní oporou.
Všichni jsme rádi, ţe v čele NpČŠ sedí
ředitel který s námi komunikuje a dokonce
se nám snaţí, někdy aţ nad rámec svých
moţností pomoct nebo alespoň vyjít vstříc.
Člověk, který nedělá ukvapené závěry a i
přesto ţe je mu příroda vším, snaţí se vytvořit a docílit vzájemné symbiosy s lidmi.
Je mi líto ţe pan Dvořák neměl slitování
ani se starostou obce Černým. Myslím si,
ţe teď po dobu bezvládí je to jeho nejhorší
období za celou jeho komunální karieru.
Přijde mi to aţ jako móda, ţe kdyţ něco
nejde, můţe za to starosta. Proto jsem pozměnil toto vydání a dal prostor napadeným pro jejich vyjádření.
Celý „dokument“ mi přijde jako zoufalý
výkřik, zoufalého člověka. Ale proč?
jk
Místo pro vaší reklamu.
Otázka pro
Starostu obce
Josefa Černého
V minulém vydání jste našim čtenářům napsal, že budou v tomto čísle seznámeni
s finančními výsledky za minulý rok.
Vzhledem k povinnostem starosty v předvolebním období a současné situaci v obci, změně účetních předpisů, článek o finančních výsledcích hospodářské činnosti v obci, zveřejním v dalším čísle.
Co jsem o sobě nevěděl !
V nedávné době jsem se z veřejného listu
pana Mirka Dvořáka dozvěděl, ţe jsem
nebo budu majitelem akcií lodní dopravy v
Soutěskách, spolu s pány JUDr. Pánkem a
Havlem. Je zajímavé, ţe o celé akci nevím
a ţe od začátku svého funkčního období
jsem usiloval o navrácení provozu Soutěsek
zpět do majetku obce. Domnívám se, ţe je
všeobecně známo, ţe patřím mezi ty, kteří
by obec Soutěsek nezbavili v ţádném případě! Divím se, jak autor tohoto listu k
uvedeným názorům dospěl, či kdo mu je
diktoval.
Pan Dvořák rozdával v naší obci článek
ve kterém napadá ředitele Národního
parku. Vytýká mu, že o jeho návštěvě u
něj informoval našeho starostu. Jaký je
Váš názor na tuto skutečnost.
Dvořák se ve svém článku opomněl zmínit, ţe ředitele parku navštívil spolu
s doktorkou práv Kozákovou.
Důvodem jejich návštěvy bylo hledání způsobu, jak nás všechny opět připravit o lodní provoz v Soutěskách.
Děkujeme řediteli Národního parku, ţe si
tuto všivárnu nenechal pro sebe a informo-
val představitele naší obce. Byla to jeho
morální povinnost.
Josef Černý, dosluhující starosta obce
Zamyslete se spolu se mnou :
- Která právnička asi tento článek plný
paragrafů a lţí panu Dvořákovi napsala ?
- Kdo chce mít za kaţdou cenu na radnici
své lidi a proč ?
- Které volební straně dělá Dvořák tzv.
,,bílého koně“ ?
Jan Havel
Hřensko
Původně jsem nechtěl, ale nyní se musím bránit.
Dlouho jsem zvaţoval, zda do měsíčníku obecního úřadu mám prakticky několik dní před
opakovanými volbami do místního zastupitelstva přispět osobní úvahou nad děním v obci.
Původně jsem se chtěl od níţe uvedeného příspěvku distancovat, avšak bez povšimnutí nemohu strpět cílené slovní a písemné útoky na moji osobu, učiněné ve snaze v očích místních
občanů mě očernit a zdiskreditovat.
A co se konkrétně mělo stát? Rozhodně ne na první pohled usměvavá záleţitost, která
nakonec přerostla do zhoubných rozměrů. Jestliţe jsem se ještě na sklonku minulého roku,
kdy bylo pravomocně rozhodnuto o opakovaných volbách v obci, dozvídal, ţe moji jedinou
snahou je získat do svého vlastnictví Soutěsky, usmíval jsem se a na tyto ataky jsem nereagoval. Pokud však právě v této době uvedené slovní a písemné „Prohlášení občanům Hřenska a Mezné“ od p. Miroslava Dvořáka vůči mé osobě zesilují a dosahují obludných rozměrů, musím se bránit. Podotýkám, ţe více jak deset let jsem činným v obecním zastupitelstvu
a po krátký čas, v době zřícení skalních bloků a likvidační povodně v r. 2002, jsem vykonával post starosty obce. Netřeba zdůrazňovat, ţe moje advokátní kancelář se v zárodku aktivně zapojila do úsilí získat Soutěsky zpět do vlastnictví obce, coţ se poté, za přispění mých
nástupců p. Janu Havlovi a p. Josefu Černému nakonec podařilo. Kdybych byl v následující
době opojen úmyslem jednat způsobem, jak jsem nyní osočován, pak bych musel dát zřetelně najevo, ţe mé předchozí snaţení bylo populistické a vlastní pro mě je egoistické jednání,
zaslepen úmyslem vlastnicky profitovat z provozování Soutěsek. Je mi upřímně líto těch,
kteří stojí za zrůdností „Prohlášení“, které jiţ od pátku a soboty minulého týdne putuje po
Mezné a Hřensku. Nevím, z jakých zdrojů čerpají, pokud dovozují, ţe vyvíjím úsilí směřující k zaloţení akciové společnosti a dokonce jsem jeden z těch, kdo v této souvislosti nabízel
„zlatou akcii“ řediteli Ing. Pavlu Bendovi, Ph.D.. Nevím, jakým způsobem se mám potud
bránit, aby mi bylo uvěřeno, ţe vše, co se o mně píše, je nehorázná leţ a cílený záměr úzké
skupiny lidí mě několik dní před konáním voleb totálně zdiskreditovat a poukázat na moji
chamtivost, s cílem potírat ekonomické potřeby obce. Snad pouze tím, ţe čestně prohlašuji,
ţe vše, co v „Prohlášení“ stran mé osoby je uvedeno, je leţ. Rozhodně mi není vlastní mně
podsouvané jednání, k němuţ bych se nikdy nesníţil, navíc si neumím představit, jak bych
se občanům Mezné a Hřenska mohl zpříma podívat do očí pro případ osobního profitování
z provozu Soutěsek.
Všechny, kdo stojí v pozadí této absurdity znám a znám i toho, kdo se aktivně podílel na
realizaci zmíněného „Prohlášení“, které povaţuji za totální „blábol“. Zvláště pak proto nechápu důvod jejich jednání, kdyţ nikdy v minulosti jsem jim neublíţil a vţdy s nimi četně
jednal. Jestliţe chcete příště o mé osobě něco „zaručeně objektivního a duchaplného“ psát,
nabízím osobní jednání a nikoliv pouţít vůči mně zákeřný a podpásový úder.
JUDr. Zdeněk Pánek
Chcete se vyjádřit k článku, který se v naší obci roznáší a je podepsán pí.Stárkovou ?
Na rozdíl od Stárkové nepomlouvám, ale emotivně reaguji :
1./ nevolte Stárkovou a její bandu, protože na základě tohoto jejího článku jí zavřou.
2./ kdyţ si jiţ tato banda dovolí tak nehorázné lţi, po kterých jim hrozí kriminál, to musejí
být úplně posraní strachy, abych se na tu radnici nedostal.
3./ trestní oznámení na tento ,,mozkový výplod“ Stárkové nebudu podávat pouze já, ale
všichni, kterých se to týká a které tímto napadla.
4./ tolik základních pravopisných chyb, by snad nenadělal ani debil. A tohle by mělo být
na radnici ?
5./ Stárková říká, ţe podala trest. oznámení a ţe by měl být někdo potrestán. Potrestána
bude ona, protoţe jen díky ní a jejím ţalobám je nyní obec v totálním svrabu a opravdu
přišla nejen o ty miliony.
6./ o výtěţek ze Soutěsek, ţe jsem se dělil s obcí ? - z tohoto stupidního nesmyslu zcela
jasně vyplývá, co se Stárkové honí hlavou a co by chtěla dělat, kdyby měla tu moţnost.
Nebo to takto dělala její kamarádka ?
7./ po povodních, v r. 2002, prý Havel s Králem nabízeli peníze za volby. To je jiţ průkazná schizofrenie. Navrhuji léčení. Všichni, kteří jste nic nedostali, se přihlaste u Stárkové.
8./ Stárková dělá, ţe jiţ zapoměla, ţe za mého působení ve funkci starosty, na mě na udání skočili finančáci a do dneška se s nimi soudím. Kdo toto udání tenkrát asi podal ? Kdo
mne chtěl z radnice odstavit ?
Proto jsem tehdy musel odstoupit. Ihned potom přišla obec o Soutěsky. To, ţe
z těchto důvodů mám obstavený některý majetek, ví přece dávno celá obec. Vţdyť před
lety, kdyţ jsem odstupoval,jsem o této skutečnosti veřejně na zasedání a potom i písemně
informoval všechny občany. Tak proč ty kecy ?
9./ o tom nesmyslu s akciovkou, toho bylo jiţ napsáno tolik, ţe se k této pitomosti jiţ nebudu vyjadřovat. Zlatou akcii bych nalepil Stárkové na čelo.
10./ nenechte se prosím, těsně před volbami, ovlivnit ve svém názoru tímto špinavým
a jedovatým plivancem Stárkové, kamarádky Kozákové a celé její bandy, ale naopak
jím to pěkně osolte.
Za celým tímto článkem cítím nějakou ţenu právničku a nějakého přívrţence tzv.
,,Zemanovců“ a přeji Stárkové, aby dle jejích slov mohla : cituji a přesně opisuji její text :
,,rozkvéct a skrásnět“.
Jan Havel - Hřensko
Jubilejní 20 „Novoroční jízda“, přátel vojenské techniky.
Je novoroční pošmourné dopoledne na
počátku roku 2012. Čas kdy většina populace na celém světě spí tvrdým spánkem po bouřlivých oslavách Nového
roku a někde se možná ještě oslavuje.
Z prostor „hasičárny“,
v Hřensku vyjíţdí vojenská kolona. Pro náhodného pozoro-vatele
to můţe vypadat vzhledem k různorodosti
vozidel, počínaje německými a americkými
vozidly z dob druhé
světové války přes česká a anglická poválečná
vozidla, konče vozidly
„Varšavské smlouvy“,
jako „skupina povstalců“, jedoucích do akce.
Celkem dvanáct vozidel + polní kuchyně
vyjíţdějí tak jako jiţ devatenáct Nových
roků předtím na „spanilou jízdu“, která
vede na „mezimostí“, odtud zpět do Hřenska, dále po nábřeţí směrem k Německým
hranicím kde se vozidla otáčejí na rozmezí
české a německé hranice a vracejí se, aby
projela tzv. „vnitřní částí obce“, a pokračovala dále na Mezní Louku a Meznou.
Nejedná se o ţádné povstání nebo promyšlený puč. Takto jedou „přátelé vojenské techniky“, jiţ po dvacáté uvítat Nový
rok, popřát obyvatelům obou obcí, nabídnout tolika ročníky „vybroušenou“, a všude
očekávanou „záchranou vyprošťovací
knedlíčkovou česnečku“, kterou doprovází
„gulášovka“, nebo „dršťkovka“. Oplátkou
se jim dostane při kaţdém přání a výdeji
polévek „panáček pro zahřátí“. Smutně
pokukují pouze řidiči, kteří dobrovolně
přijali „roli černého Petra“, protoţe si nemohou také připít. Během této jízdy se
rozdá okolo 60 litrů od kaţdé polévky, kdy
jiţ zmiňovaná zkráceně „česnečka“, obsahuje 1500 ručně uválených knedlíčků. Této
„Novoroční jízdy“, se účastní vozidla
s posádkami aţ z Teplic a Litvínova, při
některých ročnících také přátelé
z Litoměřicka a Liberecka.
(Pokračování na stránce 9)
vztahu.
Co dodat. Vzhledem
k letošnímu „jarozimnímu
počasí“, které se pramálo
podobalo Novoročnímu,
si libovali i majitelé otevřených vozidel. Po návr atu
do pr ostor
„hasičárny“, proběhlo
zh odn ocen í spoj en é
s debatou a všichni se
rozcházejí „doslavit Silvestr“. jk
Konečné zastavení na
Mezné mělo při tomto
jubilejním ročníku slavn ostn ější
n ádech.
„Mezňáci“, kteří vţdy
čekají na „konvoj“, při
zapáleném táboráku u
svého „KULTURNÍHO
DOMU“, nabízející teplo
a pohoštění, obdrţeli od
„přátel vojenské techniky“, pamětní list, který
byl předán do jejich
„KULTURÁKU“, na
počest tohoto hezkého
Podpora cestovního ruchu v obci - ano, ale čím a jak začít?
Přestoţe je před volbami, je dobré se jiţ
teď zamyslet, jak po volbách přejít od slov
k činům.
Začít bychom měli praktickými a konkrétními věcmi, které je moţné realizovat rychle a jednoduše s minimem peněz. Jako první a nejdůleţitější vidím vymyšlení a následnou realizaci přehledného informačního
a navigačního systému pro návštěvníky
obce. Ten by měl návštěvníkům jiţ v okamţiku vjezdu do obce umoţnil základní
orientaci a informovat je např. o volných
parkovacích místech na obecních parkovištích. Dále by je mohl nasměrovat do místa,
kde mohou získat více informací o obci,
turistických cílech v okolí, včetně prezentace sluţeb místních podnikatelů v oblasti
cestovního ruchu (ubytování a stravování,
doprava...). Tím bychom mohli sníţit počet
těch, kteří jen zmateni projedou a svoje
peníze utratí jinde.
Vhodným nástrojem pro zadání a nastavení
takového systému by mohla být komise pro
rozvoj obce a podporu cestovního ruchu,
která krátce fungovala jiţ po minulých
(zrušených) volbách. Tato komise můţe
vyuţít ochotu, zkušenosti a energii všech
lidí z Hřenska a Mezné, kteří by měli zájem
obci s podporou cestovního ruchu a rozvo-
jem pomoci. Bez podobně připravených
návrhů totiţ zastupitelstvo nebude mít co
schvalovat, protoţe od obecní úřad na jejich přípravu nemá (a ani mít nemůţe) ani
kapacitu ani znalosti.
Výše uvedená komise by mohla být mimo
jiné i dobrým nástrojem pro to jak vyuţít
dobrou vůli, schopnosti a energii občanů.
Obec je v současné době v tak tíţivé situaci, ţe si po volbách nemůţeme dovolit přijít
ani o jednu pomocnou ruku či hlavu, ať jiţ
patří komukoliv.
PS. Jen pro informaci, komise pro rozvoj
obce a cestovního ruchu v loňském roce
dokázala významně podpořit starostu obce
při jednání se správou chráněné krajinné
oblasti Labské pískovce ohledně přípravy
územního plánu, Správa CHKO Labské
Pískovce ve svém stanovisku zamítla celou
řadu návrhů, které v územním plánu byly, a
tlačila starostu obce, aby její zamítavé stanovisko odsouhlasil. Zástupci komise se
dokázali většině poţadavků správy CHKO
tvrdě postavit. V důsledku zrušení voleb
však bylo jednání přerušeno.
RNDr. Lubomír Paroha
Další „pravdivý dokument“ zaplavil obec!
Po přečtení dalšího „dokumentu od paní Stárkové“, který zaplavil obec Hřensko a Meznou jsem nevěděl, jestli si ze mne někdo udělal legraci a nezkouší, jak budu reagovat. Listy papíru popsané tak, ţe je mi líto stromu, ze kterého byl tento list vyroben. Všichni, kteří
jsou v našich obcích dlouho, si jistě pamatují na doby o kterých se, v onom „dokumentu“,
píše, protoţe ne na nějakou politiku ale na skutečnou zkázu se nedá do smrti zapomenout.
Proto je mi divné ţe si to pisatelka neuvědomuje, nebo moţná chce oslovit své nové voliče, kteří to nezaţili, nevím.
Další co se nabízí, je obava z připravovaného zákona o obcích, kde uţ nebude tak snadné
něco prodat nebo jinak získat. Proto moţná ta obrovská snaha získat rozhodující post na
radnici, protoţe teď by to ještě šlo. jk
Prostor pro vyjádření kandidujících stran
(není určen pro zveřejnění volebních programů)
Váţení přátelé,
velice dlouho jsem přemýšlel, co Vám říci těsně před opakovanými volbami.
Nakonec jsem se rozhodl, ţe neřeknu vůbec nic, jelikoţ vše bylo jiţ řečeno.
Pouze Vás chci poţádat, aby jste i přes veškeré problémy a v některých případech i přes
Vaši nechuť jíti opět k volbám, všichni přišli volit.
Pomůţete tím všem, kteří v naší obci opravdu ţijí, nebo pracují a mají ji skutečně rádi.
Volte prosím podle svého rozumu.
Děkuji
Jan Havel
Hřensko
Pár dnů před volbami.
Blíţí se mimořádné volby do obecního zastupitelstva. Hřensko, které má něco kolem
dvou stovek voličů je rozděleno na čtyři voličské tábory. Je to osobní věcí kaţdého, kdo se
na jednotlivé kandidátky nechal napsat a je také jeho věcí co chce po jeho případném zvolení do zastupitelstva změnit a pro nás ostatní občany udělat. Po přečtení některých jmen
kandidujících do ZO se sám sebe ptám kde byli třeba po povodních nebo odříznutém
Hřensku zřícenou skálou a nebo proč nebyli alespoň na některém veřejném zasedání zastupitelstva pomoci dobrou radou, nebo podnětnou otázkou. Ono se dobře kritizuje někde
venku u lahváče něco, o čem se ví jen polovina.. Bohuţel je mnohem jednodušší vytvářet
nové problémy, třeba i z teplé kanceláře, neţ ty, uţ vzniklé pomáhat řešit.
Jako starosta hasičů a lídr koaliční kandidátky bych měl představovat kolik dobrovolní
hasiči ušetří obci po kaţdé povodni, proč by neměli být rušeni a co je naším programem
v případě volebního úspěchu.
Nechci spoluobčany a kolegy zatěţovat přesvědčováním koho by měli volit. Spoléhám
jen na obyčejný selský rozum kaţdého voliče , který za kaţdým jménem kandidáta do
zastupitelstva si představí co pro obec a tím pádem pro kaţdého z nás udělal, dělá a můţe
udělat a komu jde jen o vlastní prospěch.
Stanislav KŘÍŢEK
Tento prostor jsem nabídl i lídrovi kandidující strany „Rodáci“. Dostalo se mi odpovědi,
ţe to kolegům vyřídí a oni napíší. Po vypršení domluveného termínu jsem ţádné vyjádření
neobdrţel, pro jistotu jsem se paní Pačákové dotazoval a bylo mi řečeno, ţe asi nic napsat
nechtějí. Škoda. jk
Sháněl jsem i pana JUDr. France. Získal jsem od starosty telefonní číslo, na které se panu
Francovi všichni dovolají, jenom já jsem měl smůlu. Proto jsem se snaţil pana doktora
zastihnout doma v místě trvalého bydliště ale ani tam jsem nebyl úspěšný. Ptal, jsem se
sousedů kdy bych jej zastihl, nikdo však nevěděl, o koho se jedná. jk
Starosta
škrtal voliče!
Starosta obce se rozhodl, vzhledem
k neutěšenému stavu obce, který nastal
v období od minulých voleb do těchto opakovaných voleb, ke kroku kterým chce
zabránit dalšímu blokování rozvoje obce a
všem problémům, které jsou spojeny s tím,
ţe v obci není Zastupitelstvo, které je potřeba pro hromadu úkonů. K tomuto rozhodnutí ho navíc motivovalo jak rozhodnutí Ústavního soudu tak i rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem.
Proto, aby proběhly volby do Zastupitelstva obce bez problémů a obec mohla začít
fungovat, vyškrtal ze seznamu voličů
tzv.“účelové voliče“. Tím jsou myšleni
voliči, kteří se přihlásili do obce krátce
před volbami, v obci nepůsobí, nepodnikají, vůbec se zde nezdrţují atd. Tento krok
udělal po prostudování jiţ zmíněných rozhodnutí a rozsudků, ve kterých, jsou tyto
skutečnosti vysvětleny a rozsudek se o ně
opírá. Mimo jiné ţe :
„zmanipulování voleb obstaráním formálních voličů je relativně snadné. Těmto praktikám lze do jisté
míry předejít ve fázi sestavování
seznamu voličů tím, že osoby
hlášené k trvalému pobytu toliko formálně z něho budou vyškrtnuty. Výklad, podle něhoţ
zákon o volbách do zastupitelstev
takovýto aktivní postup orgánu,
který stálý seznam voličů vede,
umoţňuje, podporuje i moţnost
vyškrtnutých osob následně ţádat
o správní (námitkové řízení) a
soudní přezkum. A odpovídá to
téţ představě samotné Ústavy,
která v čl. 100 odst. 1 nepředpokládá ochranu práva podílet se na
Pro
vaší
správě obecních záleţitostí u těch,
kdo se skutečným ţivotem obce
nemají objektivně nic společného“.
Dále je psáno, ţe je rozdíl mezi rovinou
evidenční a faktickou, kdy evidence místa
trvalého pobytu není skutečně prověřována
a dle Ústavního soudu je ve věcech volebních nutné tento pojem vykládat materiálně. Pro lepší vysvětlení je moţné prostudování rozhodnutí ÚS ze dne 4. Května 2011
v podobné věci týkající se voleb v Karlově
Studánce.
Před volbami je na kaţdém voliči, aby si
v úředních hodinách ověřil na Obecním
úřadu, zda je zapsán v seznamu voličů či
nikoliv. V případě, kdy zjistí, ţe není zapsán v seznamu voličů a s tímto nesouhlasí,
můţe se domáhat nápravy u obecního úřadu. Tento akt je moţno provést písemně,
popřípadě ústně do protokolu v úředních
hodinách. Obecní úřad této ţádosti buďto
vyhoví do 48 hodin nebo v této samé lhůtě
písemně obeznámí ţadatele, proč jeho ţádosti vyhovět nelze.
Toto negativní rozhodnutí můţe ţadatel
podřídit soudnímu přezkoumání, kdy
v určité, časové hranici bude vyrozuměn o
soudním rozhodnutí.
Starostovi za jeho rozhodnutí většina
obce fandí, protoţe je jiţ otrávena neustálým čekáním na nějaké rozhodnutí.
Jsem rád, ţe se starosta rozhodl pro tento
krok a plně si uvědomuji, i kdyţ si to neumím představit, ţe je vystaven tlaku osob,
které se přihlásili účelově a nyní se nechtějí
smířit s realitou. Svým způsobem je starosta „obdivuhodný bojovník“, který se na
sklonku své veřejné komunální kariery
rozhodl k tomuto kroku. jk
inzerci.
Co se šušká !
„Šušká“, se ţe, ODS nedala na svůj volební program fotografii podnikatele Vatrse protoţe jej shání policie ČR pro podezření ze spáchání trestného činu. Prý za
tuto kolegialitu zasluhují pochvalu. jk
„Šušká“, se po obci ţe mají občané obavy, aby se do obce se „sedmi statečnými“
nenastěhovali také „čtyři z tanku a pes“
nebo „Čuk a Gek“. Prý těch nových tváří,
které ani neznají je uţ dost.
Horká věc do „šuškárny“, v obci je prý
vyhlášená soutěţ. Kdo prý najde první
v zákoníku práce, ţe být morální je trestné,
dostane za odměnu zarámovaný takzvaný
„Dvořákův dokument“.
Učitel na hodině zadává práci. „Studenti
dnes zhodnotíte písemně ekonomickou a
hospodářskou situaci v České republice na
konci roku 2011. Gramaticky slabší studenty upozorňuji ţe v „prdeli“ se píše
z měkkým i“.
Tohle se „nešuškalo“, ale myslím ţe to do
„šuškárny“, patří.
Někde jsem zaslechl, jak se kdosi pokusil
vyjádřit volební situaci ve Hřensku. Podělím se s vámi o to, co jsem si zapamatoval.
Naslibujem, nalţeme – radnici si vezmeme.
Vy jste ale pěkně hloupí – za prachy
mě kaţdý koupí.
Kdyţ se správně zablýská – peníze to
vytříská.
Já se pořád stěhuju – pozici si buduju.
Neumím číst ani psát – post starosty
vezmu rád.
Dávno jsem to říkala – jste jen blbci –
tra-la-la.
Tím ţe jste mne vyškrtli – pěkně jste
mne nakrkli.
Z Děčína nás vyhodili! – To nás nutí
v Hřensku k píli!
Kde maj vlastní zahrádku? – U Georga
na „Hrádku“!
Bylo toho trochu víc, ale pouze na tohle
jsem si vzpomněl. Jak umí být lidová tvořivost krásná a trefná. Lidé se baví ale také
zamýšlejí. Co tomu říkáte? jk
Je vidět, že vám „šuškárna“, chyběla, když jste sami přispěli svým podílem, aby se zase
do našich novin vrátila. Jsem rád, že nejste lhostejní k dění okolo vás. Že o něm přemýšlíte
a dokážete ho s humorem podat dál. Když bude příspěvků víc uděláme tuto rubriku na dvě
stránky.
Těší mne, že na to nejsem sám a děkuji. Přispívejte dál. jk
Co na škrtání říkají lídři kandidátek?
Jan Havel
Tím, ţe došlo ve Hřensku k opakovaným volbám, je celá obec zcela paralyzována a utrpěla velké, nevratné a nejen materiální škody.
Ústavní i krajský soud podal ve svých rozsudcích zcela jasná kritéria, kdo je t.zv.
,,účelový volič“ a nemá právo volit.
Jestliţe chtěl pan starosta zamezit tomu, aby se neopakovala účelová ţaloba na průběh
voleb a tím se naše obec totálně nezlikvidovala, dále aby volby byly zcela transparentní a
nenapadnutelné, nezbylo mu nic jiného, neţ uposlechnout rozhodnutí obou soudů a tzv.
,,účelové voliče“ , kteří se doposud neodhlásili, z volebních seznamů vyškrtnout.
Mým názorem je, ţe to byl velice rozumný a správný krok, jelikoţ z dalších voleb, by
jsme se asi jiţ nevzpamatovali.
Jan Havel Hřensko
Stanislav Křížek
V téhle obci ţiji od narození. Ve vedení obce se střídali různí starostové, různí radní
různého stáří a různého povolání. Byli ale vţdy voleni místními obyvateli. Proto nemohu
souhlasit s tím, ţe by o potřebách Hřenska a Mezné měli rozhodovat ti, kteří zde neţijí,
nepodnikají nebo zde nemají rekreační objekty. Co o problémech našich obcí vědí? To o
nás mají rozhodovat Rómové z Matiční ulice nebo pikolíci ze Španělska?
Proto plně souhlasím s rozhodnutím pana starosty.
Stanislav Kříţek Hřensko
Alena Pačáková
Telefonicky jsem poţádal paní Pačákovou o její názor. Odpověděla, ţe se poradí se svými kandidáty. Po třiceti minutách mi oznámila, ţe se její strana a tím pádem ani ona nebudou vyjadřovat. jk
JUDr. Milan Franc
Chtěl jsem znát názor i lídra strany, která podala ţalobu na neplatnost voleb ohledně přihlášených voličů. Na základě této ţaloby Krajský soud zrušil volby. Mimo jiné se zdůvodnění týkalo účelového přihlášení voličů. Zajímal mne proto názor pana France na seškrtaný
seznam voličů, kde se jiţ tito účeloví voliči nenacházejí.
Bohuţel situace byla stejná, nedařilo se mi jej sehnat. jk
Jubilea
V měsíci lednu oslaví své jubileum tito občané :
Hrušková
Peroutka
Havlová
Havlák
Nguyen
Tíkalová
Behenský
Hruška
Pluháčková
Tyburcová
Pačák
Bauerová
Vlasta
Vlastimil
Milada
Jiří
Hai
Lucie
Lukáš
Pavel
Marie
Jitka
Michal
Vlasta
Dzurko
Janči
Bohatý
Peršl
Friš
Franc
Malinová
Neuman
Košík
Taušner
Olahová
Krejčová
Jiří
Miroslav
Marek
Marian
Tomáš
Milan
Štěpánka
Roman
Jan
Karel
Anh
Kateřina
Všem jubilantům
srdečně blahopřejeme.
Omluva
V prohlášení pana Milana France, které rozdává v naší obci, jsem se dočetl, ţe mu komolím jméno a pomlouvám jej tím, ţe ho nazývám pan Franz, nebo pan Franze.
Nejsem si toho vědom, ale jestliţe k tomuto omylem došlo, velice se mu tímto omlouvám. Mohlo to být zapříčiněno skutečností, ţe v naší obci neţije, ani nebydlí a tudíţ jsem
jeho správné jméno dobře neznal.
Jan Havel, Hřensko
Jubilea
V měsíci únoru oslaví své jubileum tito občané :
Hrušková
Černá
Sallman
Křivák
Alešová
Halama
Jarmila
Anna
Herbert
František
Veronika
Jan
Bejšovcová
Fabiánová
Černá
Podhradská
Touš
Frömmel
Anna
Šárka
Alena
Jiřina
Jiří
Pavel
Všem jubilantům
srdečně blahopřejeme.
Měsíčník obecního úřadu Hřensko reg.číslo MK ČZ E 12244
Vydán 26.01.2012
Redakční rada: redaktor Josef Král jk, Kateřina Horáková kh, Vlasta Hrušková vh,
Věra Zárubová vz, Robert Mareš rm
SMS na tel. +420777868889
e-mail: [email protected]
Příspěvky, připomínky, názory a náměty zasílejte na zde uvedené kontakty .
Download

Jubilea V měsíci lednu oslaví své jubileum tito občané