PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ NA TECHNICKÉ
UNIVERZITĚ V LIBERCI JAKO MOŽNOST ZVÝŠENÍ
PROFESIONALITY MANAŽERŮ SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ
SOCIAL BUSINESS SUBJECT AT TECHNICAL UNIVERSITY
OF LIBEREC AS AN OPPORTUNITY TO INCREASE
PROFICIENCY OF SOCIAL ENTERPRISES MANAGERS
SYROVÁTKOVÁ Jaroslava
Abstrakt (ČJ)
Vzdělávání budoucích managerů v oblasti sociálního podnikání se jeví především v současné
době jaké absolutní nezbytnost. Počet nezaměstnaných a to především z oblasti sociálně
znevýhodněných stále narůstá. Nutnost zakládat nové sociální podniky, případně
transformovat stávající podniky na sociální podniky přináší nové možnosti i v řešení současné
ekonomické krize. Zvýšení úrovně vzdělávání v České republice v oblasti sociálního
podnikání pomáhá řešit také Technická univerzita v Liberci, která již od akademického roku
2009/2010 nabízí předmět Sociální podnikání.
Abstract (AJ)
Recently the educating of future managers in the field of social business seems to be the
absolute necessity. The number of unemployed, especially amongst the socially handicapped
groups of people, has been permanently increasing. The need for establishment of new social
businesses as well as transformation of existing companies into social enterprises brings new
opportunities for dealing with the current economic crisis. Technical University of Liberec is
also contributing to increased awareness of social undertaking in the Czech Republic. Since
academic year 2009/2010 it offers the subject called "Social Business" to daily students of
bachelor programs at the Faculty of Economy.
ÚVOD
Chudoba a sociální vyloučení stále představují vážný problém. Různé okolnosti nebo
podmínky, jakými jsou například nízká úroveň počátečního vzdělání, nezaměstnanost,
omezené životní šance v důsledku široké škály důvodů, vedou k marginalizaci velkého počtu
lidí a k jejich vyloučení z možnosti využívat výdobytků společnosti a být aktivními občany.
Jednou z možností, jak snižovat počet sociálně vyloučených lidí je příprava managerů pro
vedení sociálních podniků, které tyto skupiny obyvatelstva především zaměstnávají.
Zvyšování profesionality těchto pracovníků se vztahuje, jak na budoucí absolventy především
vysokých škol, ale i pracovníky, kteří jsou již na pracovním trhu etablovaní. Zásadní pak je
1
zvyšování celkové úrovně vzdělávání dovedností dospělého obyvatelstva prostřednictvím
nabídky většího počtu lepších příležitostí k vzdělávání po celý dospělý život.
Vzdělávání dospělých je označením pro celý soubor probíhajících vzdělávacích procesů, které
se uskutečňují ve vzdělávacích institucích i mimo ně, kdy lidé považovaní společností, do
které patří, za dospělé, rozvíjejí své schopnosti, rozšiřují si své znalosti a zlepšují své profesní
zaměření tak, aby uspokojili své vlastní potřeby a potřeby společnosti, do které patří.
Vzdělávání dospělých zahrnuje jak školní a další vzdělávání, tak i mimoškolní studium a celé
spektrum příležitostného vzdělávání, které je k dispozici ve společnosti sestávající z mnoha
kultur a zaměřené na vzdělávání, ve kterém jsou uznávány přístupy založené jak na teorii, tak
i na praxi.
V posledních desetiletí prošlo vzdělávání dospělých podstatnými změnami a došlo k
obrovskému nárůstu jeho šíře i rozsahu. Ve společnosti založené na znalostech,
se vzdělávání dospělých a další vzdělávání staly naprostou nutností. Nové požadavky
společenského a profesního života zvyšují očekávání, která vyžadují od každého jednotlivce,
aby pokračoval v získávání dalších znalostí a dovedností v průběhu celého života. Základní
vzdělání pro všechny znamená, že lidé, bez ohledu na svůj věk, mají možnost individuální a
kolektivní seberealizace. Není to pouze jejich právo, ale také povinnost a zodpovědnost, a to
jak vůči ostatním lidem, tak i vůči společnosti jako celku.
Jednou z možností, jak v současné době úspěšně eliminovat dopady hospodářské krize na tzv.
znevýhodněné skupiny obyvatelstva, je podpora sociálních podniků, které zpravidla působí na
místní úrovni. Koncepce sociální ekonomiky a sociálního podnikání se snaží skupinám
obyvatel, které jsou sociálně vyloučené ze společnosti nebo jsou sociálním vyloučením
ohrožené, nalézt uplatnění na trhu práce a umožnit jim plnohodnotné prožití života založené
na prosperitě vycházející z výdělku dosaženého za práci.
Vzdělání je charakterizováno jako popis stávajícího, ukončeného vzdělání dané osoby.
Úroveň vzdělání (dosažená úroveň vzdělání) je dána absolvováním konkrétního vzdělávacího
programu. Hlediska pro určení úrovně programu jsou vymezena hodnotami určitých
parametrů, např. (obvyklého) věku účastníka, kvalifikace pedagogických pracovníků, typu
následného vzdělávání nebo učení.
Nízké vzdělání (kvalifikace) se výrazně podílí na negativním postavení jedince na pracovním
trhu a často i ve společnosti. Nejedná se pouze o materiální zabezpečení, které mají
kvalifikovanější lidé díky vyšším příjmům v průměru lepší, ale kvalita pracovního místa má v
návaznosti často také vliv na psychickou pohodu a zdravotní stav člověka.
Na český pracovní trh vstupuje stále více lidí s lepšími vzdělanostními a kvalifikačními
předpoklady, zatímco tento pracovní trh opouští mnoho lidí, kteří mají nižší kvalifikaci a
vzdělání. Přestože (terciární) vzdělanostní úroveň České republiky stále zaostává za
vyspělejšími evropskými zeměmi, je patrné, že se tato situace kontinuálně lepší. Důvodem
těchto změn je i nabídka pro studenty vysokých škol v oblasti zvyšování jejich
profesionalizace v řízení současných nebo transformovaných sociálních podniků.
1 VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ PRO
STUDENTY VYSOKÉ ŠKOLY
2
Technická univerzita v Liberci si uvědomuje stále vzrůstající požadavek budoucích managerů,
na to, aby byli připraveni pro řízení sociálních podniků. Proto nabídla poprvé iiž v zimním
semestru akademického roku 2009/2010 volitelný předmět pro studenty třetího ročníku
bakalářského směru prezenční formy studia předmět Sociální podnikání v rámci studijního
programu Ekonomika a management pro obory Podniková ekonomika, Cestovní ruch,
Ekonomika a management služeb.
Jako volitelný předmět si získává stále větší oblibu. Od akademického roku 2009/2010 do
akademického roku 2013/2014 již úspěšně tento předmět absolvovalo 346 studentů. Tito
studenti v rámci předmětu vytvořili 346 semestrálních prací na nejrůznější témata z oblasti
sociálního podnikání. Svými pracemi pomohli zmapovat počet sociálních podniků a jejich
právní formy v České republice, neboť jejich častými tématy byly příklady dobré praxe
z oblasti sociálních podniků na celém území České republiky, ale i v zahraničí. Semestrální
práce rozšířily nabídku učebních pomůcek, neboť byly umístěny na webové stránky Centra
pro další vzdělávání při Technické univerzitě v Liberci. Této stránka je velice často
navštěvována zájemci o problematiku sociálního podnikání.
Studenti prezenční, ale i kombinované formy studia, kteří se rozhodli, že se budou dále
profesionálně zabývat problematikou sociálního podnikání a buď založí nový sociální podnik,
či transformují již existující podnik, vytvořili svou diplomovou práci na vybrané téma
z oblasti sociálního podnikání. Mezi nejzajímavější patřila například tato témata: Rozměr
sociálního podnikání v Evropské unii, Sociální podnikání z pohledu měření a vyhodnocování
sociální hodnoty, Možnost sociálního podniká v obcích v České republice, Sociální podnikání
jako příležitost pro neziskový sektor, Charakteristika sociální práce církví, Transformace
podniku na sociální podnik. Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením v podnikatelských
subjektech, Nové trendy v podnikání – sociální podnik atd.
Pro studenty předmětu Sociální podnikání byly připravené besedy s managery sociálních
podniků, které se setkali s jejich velkým zájmem. 30 studentů absolvovalo mimořádné
přednášky z oblasti financování činnosti sociálních podniků v rozsahu 15 hodin v rámci
projektu Sociální podnikání šance pro 3. tisíciletí.
2 VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ PRO
PRACOVNÍKY NA TRHU PRÁCE
Podle Zákona o zaměstnanosti, se skupinám osob nějakým způsobem znevýhodněných
na trhu práce věnuje zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání. Podle tohoto zákona patří
mezi znevýhodněné na trhu práce různé osoby. Především se zdravotním postižením, osoby
po ukončení výkonu trestu odnětí svobody, osoby do 25 let věku a starší 50 let věku, osoby
pečující o dítě do 15 let věku, absolventi vysokých škol po dobu 2 let po úspěšném ukončení
studia, nejdéle však do 30 let věku, těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po
porodu, osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 6 měsíců, osoby,
které potřebují zvláštní pomoc (těmito osobami se rozumí fyzické osoby, které se přechodně
ocitly v mimořádně obtížných poměrech nebo které v nich žijí, osoby společensky
nepřizpůsobené a osoby ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí).
Národní akční plán sociálního začleňování na léta 2004-2006 definoval jako znevýhodněné
skupiny zejména ženy s malými dětmi, osoby s nízkou kvalifikací, příslušníky romské
3
menšiny, osoby se zdravotním postižením, osoby nad 50 let a osoby do 25 let,
dále i dlouhodobě legálně usídlené cizince.
Sociálním vyčleněním jsou nejvíce ohroženy skupiny, které trpí kumulací několika
znevýhodňujících faktorů, např. nekvalifikovaní Rómové, mladiství s nízkou úrovní
kvalifikace apod. Dalšími zvláště ohroženými skupinami na trhu práce jsou osoby navracející
se z výkonu trestu odnětí svobody a osoby závislé na návykových látkách. Zcela odtrženi od
trhu práce jsou pak bezdomovci. Společným faktorem je u většiny znevýhodněných skupin
úroveň dosažené kvalifikace a dále pak také nesoulad struktur stávající a požadované
kvalifikace (jak uchazečů, tak absolventů škol). Mezi bariéry při vstupu na trh práce pro tyto
skupiny jsou nejčastěji uváděny právě nízká kvalifikace, nedokončené vzdělání, chybějící
praxe.
Možnost jak překonat potíže spojené s nedostatečnou kvalifikací je rekvalifikace, která
umožňuje osvojit si základní pracovní dovednosti a rozšířit je o nové prvky. Rekvalifikace
společně s dalším vzděláním se jeví jako užitečný nástroj pro ty jednotlivce, kteří se necítí být
připraveni, mají-li možnost vůbec, nastoupit do regulérního zaměstnání na plný úvazek nebo
potřebují posílit pracovní návyky. Jako významný prostředek při překonání těchto potíží je
dovzdělávání a zvyšování kvalifikace v praxi a odpovídající poradenství, poskytované
různými například neziskovými organizacemi, či přímo Úřadem práce.
Zaměstnavatelé pracovníků nad 50+ let poukazují u těchto zaměstnanců zejména na
nedostatky v úrovni jejich vzdělání a v ochotě si potřebné znalosti průběžně doplňovat.
Schopnost starších pracovníků zvládnout nároky kladené vývojem v jejich profesi je
polovinou zaměstnavatelů hodnocena jako nízká. Nepříznivé kvalifikační charakteristiky
starších pracovníků jsou zaměstnavateli považovány za významnější bariéru pro vstup na
práce než problémy se zdravotním stavem, vysoké mzdové požadavky nebo pracovní úvazek
či pracovní doba.
Na první místo požadovaných schopností u starších osob, které by se měly zlepšit, podniky
řadí odborné znalosti a dovednosti spojené s danou profesí. Teprve a na dalších, i když velmi
významných místech, jsou požadavky na zvýšení jazykových znalostí, dovednosti práce s
počítačem, schopností přizpůsobovat se technologickým změnám. Rovněž ochota se dále
vzdělávat je u starších osob hodnocena jako nedostatečná.
2.1 Projekt Sociální podnikání - šance pro 3. tisíciletí
Technická univerzita získala projekt ve výši Kč 2 425 829,84, který byl zahájen 1. 1. 2011 a
byl ukončen 31. 12. 2012. Partnerem tohoto projektu byla Asociace nestátních organizací
Libereckého kraje – ANNOLK. Tento projekt byl částečně financován z prostředků
Evropského sociálního fondu a dále z prostředků státního rozpočtu České republiky.
Cílem projektu bylo vytvořit podmínky pro zvýšení zaměstnanosti v Libereckém regionu
prostřednictvím zvýšení nabídky dalšího vzdělávání cílové skupiny v oblasti sociálního
podnikání a získávání dovedností pro založení sociálních podniků.
Specifickým cílem projektu pak bylo zohlednit maximální možné návaznosti pilotních
modulů projektu na současné podoby středního, ale i vysokého školství v příbuzných oborech
4
– ekonomického či managementového zaměření a nabídnout toto vzdělávání všem skupinám
osob aktivním na trhu práce, které chtějí aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi
prostřednictvím podnikání či zaměstnání v neziskové organizaci či obcí, která má zájem
založit sociální podnik.
Projekt byl zaměřen na NNO, obce, podnikatelské subjekty, fyzické osoby s ukončeným min.
středoškolským vzděláním, které jsou již aktivní na trhu práce, včetně znevýhodněných
skupin osob. Znevýhodněné skupiny osob v rámci projektu tvořily fyzické osoby se
zdravotním postižením, fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku, fyzické osoby straší 50
let věku, fyzické osoby, které byly vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle
než 5 měsíců, fyzické osoby, které se přechodně ocitly v mimořádných obtížných poměrech,
nebo které v nich žijí, fyzické osoby ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, absolventi
středních a vysokých škol.
Pro splnění stanovených cílů bylo vytvořeno 8 vzdělávacích modulů Historie sociálního
podnikání a sociální práce, Projektové řízení a management sociálním podniku, Lidské zdroje
v sociálním podniku, Sociální podnikání a vnější rámec, Financování činnosti sociálního
podniku (vč. vedení účetnictví a daňové problematiky), Kreativita pro sociální podnikání
a inovace, Sociální podnik jako podnikatelský subjekt a Sociální podnik jako neziskový
subjekt.
Všechny plánované výstupy byly splněny. Pro jednotlivé moduly byly vytvořeny učební texty
v tištěné podobě, učební texty v e-learningové podobě, uživatelská příručka pro práci v
prostředí MOODLE, případové studie, projekty založení nebo transformování podniku na
sociální podnik, pilotní kurs, učebnice sociální podnikání a metodické DVD.
ZÁVĚR
Technická univerzita v Liberci se významně v rámci Libereckého kraje zasadila o přípravu
budoucích managerů v oblasti řízení sociálních podniků a to jednak studentů prezenční formy
bakalářského studia na Ekonomické fakultě a díky projektu Sociální podnikání - šance pro 3.
tisíciletí i dospělých pracovníků, kteří jsou již na trhu práce v Libereckém kraji.
V rámci projektu bylo podpořeno celkem 217 lidí a úspěšně bylo podpořeno 130 lidí.
Účastníci absolvovali řadu exkurzí v sociálních podnicích jednak v Libereckém kraji a jednak
navštívili sociální podniky v dalších krajích České republiky, kde měli možnost se seznámit
s činností těchto sociálních podniků. Úspěšně podpoření absolventi projektu vypracovali
závěrečné projekty, se kterými seznámili odbornou komisi a veřejnost. V těchto projektech
představili své záměry na založení, případně transformování sociálního podniku. Předměty
podnikání, které si v těchto projektech vybrali, korespondovali s nejaktuálnějšími problémy,
které se v této oblasti v současné době v rámci Libereckého kraje řeší. Jako právní formy
uváděli především fyzickou osobu, pokud se jednalo o právnickou osobu, pak společnost
s ručením omezeným, družstvo, ale také občasné sdružení a obecně prospěšnou společnost.
Některé z těchto projektů byly v průběhu roku n2013 již částečně realizovány. Jiné teprve na
svou příležitost čekají. Největší brzdou jejich realizace je nedostatek finančních prostředků
5
Použitá literatúra
1. KORIMOVÁ, G. a kol. Sociálne podnikanie a sociálny podnik. 1. vyd. Banská
Bystrice : Kopernikus, 2008. 311 s. ISBN 978-80-969549-6-4
2. Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR
v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 – 2013. Závěrečná
zpráva 23. 5. 2008.
3. SYROVÁTKOVÁ, J. Sociální podnikání, 1. vyd. Liberec: Technická univerzita
v Liberci, 2010. 117 s. ISBN 978—80-7372-683-6
Kontaktné údaje
SYROVÁTKOVÁ Jaroslava, Ing., Ph.D.
Ekonomická fakulta
Technická univerzita v Liberci
Studentská 2
461 17 Liberec
Česká republika
[email protected]
6
7
Download

Jednou z možností, jak v současné době úspěšně eliminovat