Strana 3
MĚSÍČNÍK OÚ HŘENSKO
03/2012
Srpen 2012
Strana 4
Strana 5
OZNÁMENÍ
o povolení užití vody,
která nesplňuje mezní
hodnotu ukazatele vody
pitné pro vodovod
HŘENSKO.
zdroj nad Klepáčem.
Strana 9
Srpen 2002, měsíc, na který mnoho lidí už nikdy nezapomene. Měsíc, ve kterém si mnozí sáhli na dno a jiní
posilovali svá ega.
Strana 6 a7
Strana 8
2
Dobrý den.
skalní blok odstraní..
V našem pomyslném ,,šuplíku“, má
Krajský úřad Ústeckého kraje, má
nyní obec Hřensko našetřeno cca ze zákona povinnost rozhodnout o
3.500.000.-Kč. Bance dlužíme zbytek tom, kdo tento blok odstraní. Pí.
úvěru z r. 2009, (který si tenkrát vzala Houžvičková, /která v tomto případě
obec na nákup lodí a zprovoznění Sou- zastupuje ČR/ z Krajského úřadu,
těsek) také cca 3.500.000.-Kč. Jestliže nám písemně oznámila, že nemá
bychom tento dluh bance uhradili, by- kompetenci nařídit odstranění, neboť
la by již naše obec zcela bez dluhů, platné zákony ČR jí to neumožňují a
ale v naší pokladně bychom měli nu- že celé řízení zastavuje.
lu.
Tento starý dluh budeme, jak Foto archiv
jsem Vám již sdělil, splácet po
cca 85.OOO.-Kč měsíčně, až do
zaplacení.
Jestliže ekonomickou situaci
naší obce shrnu, je stav takový,
že od zvolení nového zastupitelstva, byl celkový dluh naší obce
snížen o cca 5.600.000.-Kč, čili
jsme ke dnešnímu dni BEZ
DLUHŮ !! , ale v pokladně
v podstatě vlastně nic nemáme.
Faktem zůstává, že do konce
sezony musíme našetřit ještě cca
Takže jsme se po 3 letech dozvědě1.500.000.-Kč, abychom měli uscho- li, že ten šutr nikdy nikdo neodstraváno cca 5.000.000.-Kč, na výdaje ní . Stane se tak ,,na věčné časy“ trvas p o j e n é s p ř e ž i t í m z i m y a lým pomníkem špatných zákonů ČR ?
se zprovozněním Soutěsek na příští Nebo je to jen něčí neschopnost ?
sezonu a nemuseli si v příštím roce nic
Tak to je správný ,,Kocourkov“!
půjčovat.
Dále je nutno počítat Samozřejmě se i nadále snažíme tento
s problémem jezu v Divoké soutěsce, problém vyřešit.
kde budeme pravděpodobně nuceni
Co se týká lomové stěny /blíže
provést opravu na vlastní náklady a k úřadu/, stále se čeká na souhlas Státpak se soudit o náhradu. Očekávají nás ního fondu životního prostředí, kde
ještě další výdaje, na př.: soudní zna- probíhají /asi intenzivně/ administralec /jez v Divoké/, oprava čekárny na tivní úkony, po jejichž ukončení bude
Mezné, propadlá vnitřní komunikace, možno zahájit sanaci. Jelikož nic jinédoplnění chybějícího zábradlí, reklam- ho nemůžeme dělat, jelikož nejsme
ní plochy a materiály, oprava lávky účastníci řízení, zaslali jsme alespoň
přes Kamenici, oprava zábradlí dotaz na tento fond, v jaké fázi se zálev Soutěskách, nové webové stránky žitost nachází.
obce, atd. Myslím si, že se nám podaří,
Dále jen telegraficky :
jestliže nedojde k něčemu nepředvída- -stromy v Soutěskách stále padají na
nému, začít příští sezonu s čistým ští- naše cesty a zábradlí a ničí je. Poslali
tem a bez dluhů.
jsme dopis na Správu Parku, se žádostí
Na mezinárodní silnici I. třídy, o řešení.
kterou vlastní ČR, spadl skalní blok, / -vnitřní komunikace ve Hřensku je na
blíže k hranici/, který vlastní také 2 místech propadlá. Budeme opravoČR. Ředitelství silnic a Správa par- vat.
ku, /spadají také pod ČR/, se za celé -zaměřování pozemků obce dále
3 roky nedohodly o tom, kdo tento pokračuje.
-byla podána žádost o navrácení historického majetku /pozemků/ obce
Hřensko.
-byla podána žádost o převod pozemků z LV 1 /dříve Národní výbor/ na
obec Hřensko.
-byla podána žádost o přepis pozemků
na obec Hřensko z Úřadu pro zastupování státu.
-projekt na rekonstrukci parkoviště na
Mezní louce, byl dohotoven.
-stále intenzivně pracujeme na
získání /opakovanými volbami
ztracené/ dotace, na rekonstrukci restaurace v Soutěskách.
-pracujeme na nových webových stránkách pro naši obec.
Předpokládané dokončení - před
sezonou.
-PhDr. Josef Trhlík, daroval
naší obci zánovní gumový člun
s motorem. Velice děkujeme.
-zvažujeme umístění velké reklamy na Soutěsky na čelní štít
na bývalém Národním domě.
-pevná telefonní linka do Divoké soutěsky a na parkoviště U vodopádu, dle
sdělení O2, prý nejde zřídit. Naši žádost jsme zopakovali a zdůvodnili.
-požádali jsme Správu silnic o odvodnění parkoviště U vodopádu, jelikož
jej ničí přívalové deště.
-na opravě autobus. zastávky, skoro
všichni občané Mezné intenzivně pracují.
-Očekávají nás volby do zastupitelstev
krajů. Připomínám, že náš Krajský
úřad, za současného vedení,
nám ,,velice pomohl“ při řešení spadlých balvanů.
Někdo se smutkem, někdo
s nostalgií, někdo se vztekem, ale
všichni jste si jistě vzpomněli, že nás
v r. 2002, tedy před 10ti, lety, postihla
ohromná povodeň, jejíž dopady cítíme
všichni ještě nyní.
Přeji nám všem, aby nás to již nikdy nepotkalo.
Jan Havel
3
Další svatba v naší obci a ještě se žení
člověk, který bydlí a žije ve Hřensku od
doby, kdy ho zde tehdy na MNV vítali
jako nového „občánka“. Po našem řečeno
pravý trvale žijící občan Hřenska a stoprocentní rodák usoudil, že nastal čas,
aby mezi své „milenky“, mající dvě nebo
více náprav přivedl někoho, s kým se cítí
dobře a kdo jej bude chápat.
Z čista jasna sdělil Martin společně
s Janou svým blízkým, že se budou příští
týden brát. Zašli na úřad za starostou
Havlem požádat, zda by je mohl oddat a
jako obřadní místo si zvolili prostor hasičárny. Když obdrželi souhlasné
stanovisko, padl i termín 20.
Července 2012 v 10,00 hodin.
Samozřejmě jsem byl u toho,
abych vše viděl, také slyšel a
zaznamenal pro vás, naše čtenáře, protože Martina všichni
znáte a měli byste vědět, „že už
do toho také praštil“. Nelitoval
jsem, protože proslov starosty
Jana Havla byl skvostný a chvílemi vyvolával mezi snoubenci
i svatebčany výbuchy smíchu.
Největší úspěch mělo deset
nejdůležitějších zákonu manželského svazku, které začínají
platit vyslovením slova ano.
Některé zákony odcituji, abyste věděli,
že chtít svatbu ve Hřensku od starosty
Havla, není legrace. Takový obřad se
může z normální úrovně posunout až na
úroveň mezinárodního kabaretu, kdy
budou chtít oddat i životní nepřátelé.
Manžel musí být od chvíle uzavření
manželství tím nejšťastnějším
mužem na světě.
Domácí práce jsou od této chvíle
manželovi přísně zakázány.
Manželka si musí uvědomit, že když
chce mít v rodině klid, nemůže
chtít všechno hned.
Debaty mezi sebou musíte vést hlasitě a zřetelně. Sousedé to chtějí
také slyšet.
Muž peníze vydělává – žena je utrácí
Manželka přestane definitivně používat větu – já jsem Ti to říkala.
Kolegové hasiči nasadili Martinovi na
ruku kouli, která je původně určena na
nohu, ale Martinova noha obvodem nesplňovala požadované parametry. Klíč
byl umístěn v zavěšené nádobě, která se
musela naplnit vodou, po té spadla a
mohlo se ke klíči. Martin se společně
s Janou v hasičských bundách pokoušeli naplnit nádobu z hasičské proudnice, což
se po chvilce trápení povedlo.
Po tomto „zápolení“, se
všichni odebrali do společenské místnosti v hasičárně
na malé pohoštění, protože
novomanželé ve 14,oo hodin
odjížděli Martinovou Beruškou na svatební cestu.
Přejme Martinovi a Janě,
aby jim společná cesta životem šla k duhu a ať nám Jana
Martina moc netrápí. Jk
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme okruhu svých nejbližších za milá blahopřání, dárečky a významný podíl na vytvoření nezapomenutelného
zážitku, který máme z pátku 20. 7. 2012, kdy jsme na hasičské zbrojnici ve Hřensku oficiálně spojili své životy v jeden.
Zvláštní veliké poděkování patří Sboru dobrovolných hasičů Hřensko a obci Hřensko za krásné dary, které jsme převzali
z rukou jejich starostů.
Děkujeme matrikářce Magistrátu města Děčín, paní Jarmile Bedrníčkové, za její profesionální přístup, pomoc, vstřícnost, čas, úsměv a pochopení, které pro nás měla.
Na závěr bychom rádi poděkovali starostovi naší obce, panu Janu Havlovi, který velmi dobře pochopil naše nekonformní, náročně skromné představy o "našem dni" a své role oddávajícího se zhostil s neobyčejným citem, přičemž svým
osobním slavnostním projevem, který měl noblesu, nadhled i humor, nadchnul všechny přítomné a nám dvěma pomohl
užít si tento, za běžných okolností úřední, úkon v našem duchu, v nám blízkém prostředí s těmi nejmilejšími, které kolem sebe máme.
Děkujeme všem.
Jana a Martin Křížkovi
4
V sedmdesátých letech minulého
přemýšlet o akcích na Mezné, kterými
berkovi, díky nimž před pár dny zapo-
století dosud žijící pamětníci se pře-
bychom obohatili nejen svůj život
čaly práce na jeho rekonstrukci. O
vlékli do pracovních obleků a ze svých
v této krásné lokalitě a přispěli
tom,
chalup si s sebou vzali potřebné nářadí
k pozitivnímu vnímání celé obce. Ne-
v požadované kvalitě, se můžete sami
a začali svépomocí budovat autobuso-
lze totiž nevidět, že našich akcí se
přesvědčit, pokud za námi zavítáte.
vou zastávku na Mezné, která dosud
v hojné míře zúčastňují jak tuzemští,
J es t l i že
slouží svému účelu.
tak zahraniční hosté, kteří se ubytová-
v pracovním obleku vidět jak
vají v místních penzionech.
„kravaťáky“, tak „motýlkáře“, kterým
P o st up e m
ča su ,
p ř ed e vší m
že
pokračují
tak
úspěšně
u č i n í t e,
a
mů že t e
v podzimních a zimních měsících, tato
Rozhodně ještě před pár týdny ni-
rovněž fyzická práce a vnímání autori-
skromně vyhlížející stavba se přede-
koho z nás nenapadlo, že tento stav –
ty našeho šéfa nevadí a sluší. Zatím
vším v poslední době stala útočištěm
místo společného setkání – může do-
velké díky všem, kteří nám pomáhají
přezimujících mezňáků, kteří si interi-
znat kvalitních změn. Jsme rádi, že
realizovat mezňácký sen.
ér skromně působící místnosti vybavi-
obec nám dalo zelenou v tom, aby-
Držte nám palce, ať ukončení me-
li, popíjeli společně pivečko a občas
chom náš „kulturní dům“ přebudovali
zeňského léta oslavíme v nové, kulti-
ochutnali „mezňáckou vodu“ -
ve
a docílili jeho kulturnosti především
vované svatyni.
skutečnosti slivovičku a nealkoholický
díky organizátorům - Vaškovi Tourko-
rum. S jarním sluníčkem jsme se těšili
vi, jenž zajišťuje stavební dozor, dále
Red. dodatek: Tyto fotografie jsou
na příjezd skalních chalupářů a začali
pak Jirkovi Havlákovi a Jardovi Hene-
pravé, nejedná se o fotomontáž. jk
JUDr. Zdeněk Pánek
5
Nabídka člunu obci
Hřensko.
Obec Hřensko je téměř pravidelně
sužována záplavami. Proto se občanské
sdružení Evropská liga na ochranu lid„Obec ve které jsou minimálně čtyřikrát za rok povodně člun ské důstojnosti o.s. rozhodla darovat
obci záchranný člun typu Dingi
potřebuje“ , říká Josef Trhlík a dodává „ ten se jen tak nepotopí“.
s motorem. Tento člun je konstruován
Na povodněmi sužovatak, že se ani po přelití velkou vlnou
né Hřensko se zase tronepotopí. Konstrukce člunu byla poprchu usmálo štěstí. Obec
vé uplatněna u spojeneckých bombardostala nabídku od Evdérů za druhé světové války.
ropské ligy na ochranu
Evropská liga na ochranu lidské důlidské důstojnosti dar
stojnosti je i registrovanou organizaci
v podobě člunu se závěsEvropské komise, sídlí v ČR a má partným motorem. Zástupce
nerské organizace či zastoupení v Maligy zdejší prostředí zná
ďarsku, Slovensku, Slovinsku, Rusku,
a ví, jak těžko se po obci
Ukrajině, Velké Británii a Bosně a
pohybuje při velké poHercegovině. Věnuje se humanitárním
vodni bez lodě. Svůj dar
úkolům, rozvoji vztahů a podpoře
zdůvodnil tím, že obecní
drobného podnikání. V rámci panelu
policie má také chránit
EU Hlas Evropy se podílí na monitoromajetek a během velkých povodní Labe a spustili jej do vody.
vání a legislativní přípravě zákonů a
nemůže nijak zasahovat.
Předání člunu obci proběhlo ve slav- vyhlášek EU,
Když jsem tuto informaci obdržel, nostním duchu. Starosta obce Havel
měl jsem pocit, že je to žert, protože společně s představitelem Evropské Předání člunu se uskuteční 30.7.2012
se do naší obce nehrne moc lidí, kteří ligy PhDr. Josefem Trhlíkem pronesli ve 14.00 hodin na břehu pod oddělenám chtějí něco dát. Většinou by radě- pár slov a pokřtili člun šampaňským, ním Policie ČR.
ji odnášeli. A člun je v lokalitě, jako je aby dobře obci sloužil. Starosta i pan
Hřensko dar nadmíru potřebný.
doktor se shodli, že je pro obec a občany lepší když se bude serióznost svoji i celé naší destinace.
Napadla mne smělá myšlenka.
muset používat co
Požádat touto cestou vás,
nejméně.
Po křtu nasedli policis- naše čtenáře, abychom se
té symbolicky do člunu společně pokusili nalézt řea odrazili kousek od břešení, které bude prospěšné
hu. Protože byl v tu
chvíli člun bez motoru, nám všem. Mám na mysli celý
museli být ze břehu při- informační systém, který by zadržováni provazem, aby čínal informací z Divoké soutěsještě před ukončením ky a končil u vás.
Na obci už tento problém řeší od
slavnosti neodjeli do
počátku sezóny ale marně. VysílačNěmecka.
Měl jsem dobrý pocit, ky v kaňonu Soutěsek nemají žádný
Datum slavnostního předání byl sta- že se do Hřenska dostávají dary, které velký dosah, a telefonní linka se do
noven na 30. Července ve 14 hodin jsou opravdu k užitku a mají smysl. Divoké soutěsky nedá nainstalovat.
Pokud máte stejný názor a napadá
v prostoru sídla policie ČR, za kterým Hlavně mám radost že se přeci jenom
je mírný sestup k hladině Labe. Když najdou lidé, kterým není osud naší vás řešení, zašlete svůj nápad na
člun dorazil, snesli jej obecní policisté obce lhostejný. jk
emailovou adresu , nebo zavolejte
za pomoci novinářů k hladině řeky
na telefonní číslo uvedené na zadní
straně Zpravodaje. Vaše nápady
budu prezentovat panu starostovi
Havlovi a s vaším souhlasem je
V průběhu letošní sezóny se stalo,
Myslím si, že se tento problém do- otisknu v našem Zpravodaji.
že nejela Divoká soutěska. Než se týká i vlastníků ubytovacích zařízeMyslím, že vám tyto situace nejsou
tato informace dostala na veřejnost, ní a restaurací, protože nemají inlhostejné,
a můžeme společně udělat
padlo mnoho ostrých slov na hlavy formace, nemohou je včas poskyttěch, kteří ji poskytovali.
nout svým klientům a vylepšit tak další krok dopředu. jk
NAJDEME SPOLEČNĚ ŘEŠENÍ?
6
Srpen 2002, měsíc, na který mnoho lidí už nikdy nezapomene. Měsíc, ve kterém si mnozí sáhli na dno a jiní posilovali svá ega. Od tohoto měsíce si každý ve
Hřensku umí představit, jaká je výška hladiny 11,7m v naší kotlině.
Procházím Hřenskem a jako dnes
před sebou vidím den, kdy nám bylo
z radnice oznámeno, že v obci stoupne
hladina řeky Labe na 7 až 8m. Za několik hodin to už bylo o deset metrů a
byla nařízena evakuace obyvatel
Hřenska. Nakonec se výška hladiny
vody ve Hřensku zastavila na již zmiňovaných 11,7m.
Oblast okolo Hřenska neprodyšně
uzavřela Policie ČR a tak se lidé, kteří
zde měli majetek mohli (pokud jim to
bylo umožněno), chodit koukat z vyhlídek na velké jezero ze kterého vyčnívaly části domů a čekat, až voda
opadne a budou moci jít zjišťovat a
odstraňovat škody, které po povodni
zůstanou.
Dnes pominu to, že i v roce 2002
byla ještě vyšetřována kauza
„podivného prodeje Soutěsek“ (panu
Šimůnkovi, bratranci JUDr.Kozákové,
který je „raději přeprodal“ Kozákové
a Hruškovi „aby se nedostal do maléru“) a duch této kauzy se promítl i
do průběhu celé povodňové situace.
Také v tomto roce probíhaly
komunální volby do zastupitelstev
obcí a do senátu ČR, kdy se průběh
volební kampaně také přehnal již zdevastovaným Hřenskem. Nechci ani
popisovat různé pokusy, kdy se někteří jedinci zastupující různé skupiny,
snažili pomocí nejrůznějších mecha-
nismů zmocnit naší obce a tím i Soutěsek.
Ze vzpomínek se mi vynořují stovky
lidí (vojáků, hasičů, místních občanů a
dobrovolníků), kteří se brodily nánosy
bláta, vyhýbaly se naplaveným věcem, které do Hřenska připluly z celé
republiky, strojům které tyto naplavené „poklady“ odvážely na hromady.
Každý, kdo měl ruce a nohy, se snažil
někde pomoci a být užitečný. Jediná
restaurace, kterou povodeň nezasáhla
a kam se chodila stravovat většina
dobrovolníků a ostatní lidé, kteří se
podíleli na odklízení naplavenin, byl
„Klepáč“. Nouzově se zde vařil jeden
maximálně dva druhy stravy denně.
Všichni byli spokojeni až na pár jedinců, kteří se z pozice svého pomyslného ega domáhali jídelního lístku a
chtěli minutková jídla. Tento postoj
všichni okomentovali slovy „každá
doba a místo mají své bezohledné
klauny, kteří chtějí být vidět“. Úsměvné bylo, když je chtělo několik
„horkých hlav“ potrestat, jak rychle se
„klauni“ vytratili. (pokračování str. 7)
7
Několik příkladů za všechny – z bývalého tankodromu, kterému jsme se
snažili říkat ulice, se stala opravdu
ulice, za kterou se nemusíme stydět lemuje ji nové zábradlí - celá obec
byla v rámci oprav osazena novými
pouličními lampami, a mohl bych pokračovat přes hasičárnu, kterou nechal
vyprojektovat a zahájil stavbu tehdejší
starosta Havel a během působení dalšího starosty Josefa Černého byla stavba realizována a dokončena.
Obec Hřensko během těchto deseti
let postihlo ještě několik povodní, které také páchaly škodu na majetku. Za
nejhorší bych označil rok 2006 a 2010.
Mimo povodně ale obci také škodí
tahanice okolo každých voleb. Jen
vzpomenu poslední opakované volby,
kdy obec díky podané žalobě přišla o
dotační tituly v celkové hodnotě
15 000 000,-Kč. Nebudu se zamýšlet
nad jedinci, kteří měli v programu zredukování pracovníků na Obecním úřadu a hlavně zprůhlednění obecních
financí, přitom své finance tak
„zprůhlednili“, že je nevidí ani oni
sami.
Vím, nechal jsem se unést, ale vždyť
se stále jedná o Hřensko a je na každém, ať posoudí, zda jsou horší povodně, nebo jedinci, kteří neustále
vytvářejí v obci napětí a sami se do
společného dění nezapojí, pouze po
straně šíří své nesmyslné fámy, ale
veřejně je nikde neprezentují, protože
ve skrytu duše ví, že by před soudnými posluchači neobstály.
Co dodat na závěr? Ať máme všichni co nejméně obav z povodní, o kterých píši a proti lidem, o kterých také
píši, bychom se měli obrnit trpělivostí,
nebo je odkázat tam, kam ani vy sami
nechcete jít. jk
1.SAMOSTATNÁ BRIGÁDA
„NÁŠ KULTURÁK“
8
Omezení vstupu končí, počty mláďat jsou rekordní
Krásná Lípa, 31. 7. 2012 – V národním parku České Švýcarsko s posledním červencovým dnem končí dočasné zákazy
vstupu do hnízdních lokalit zvláště chráněných druhů ptáků. Vstup do blízkosti hnízdišť správa parku dočasně omezuje
kvůli zajištění klidu pro rozmnožování sokolů stěhovavých, čápů černých a výrů velkých. Výsledky tohoto každoročně
přijímaného opatření jsou více než uspokojivé. Počty vyvedených mláďat mírně překonaly loňský rok 2011, který byl rovněž rekordní. Sokoli stěhovaví vyvedli z deseti hnízd 22 mláďata. Čápi černí obsadili deset teritorií a z pěti monitorovaných hnízd vyvedli 16 mláďat.
„Velmi nás těší, že národní park plní svou mimořádně důležitou funkci refugia pro druhy, které v jiných částech naší krajiny jen těžko hledají vhodné podmínky pro rozmnožení a hnízdění,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku
České Švýcarsko, a dodává: „Významný podíl na tomto úspěchu mají také návštěvníci, kteří dočasná omezení vstupu respektují a poskytují tak ohroženým ptákům potřebný klid.“
Dočasné zákazy vstupu z důvodu ochrany zvláště chráněných druhů ptáků v době rozmnožování a hnízdění vyhlašuje
Správa Národního parku České Švýcarsko každoročně v březnu. Opatření se v národním parku dotýká zhruba deseti lokalit. Provoz na značených turistických cestách omezen nebývá.
Tomáš Salov - tiskový mluvčí a vztahy s veřejností
U „Pohody“ spadl strom
„Zase spadl strom, na Mezný u Pohody“, říká pan
Drnovec vedoucí hospodářské činnosti, když přicházím
na úřad pro informace, které je potřeba zveřejnit. Již
v minulém vydání jsem psal o pádu stromů
v Soutěskách a teď již zase na Mezné u pohody.
„Zase je zničené zábradlí v délce asi 20metrů, které
bude potřeba urychleně opravit“, hartusí Drnovec a
dodává „stále někde opravujeme zábradlí, protože se
tady padesát let nic se stromy nedělalo, a když takový
obr spadne, vše okolo sebe zničí“. „Starosta prý napíše
na Národní park, aby se prohlédly stromy okolo turistických cest a popřípadě vyřezaly“, říká Drnovec a
končí náš rozhovor se slovy, snad už to bude lepší.
Nezbývá, než doufat že má pravdu. jk
9
Pozvánka na akce
v regionu
Se strážci do národního parku
Tradiční prázdninové vycházky se
strážcem národního parku, při které
poznáte nejen přírodní krásy Českého Švýcarska, ale seznámíte se také
s pracovní náplní terénních zaměstnanců správy národního parku.
Termíny:
7. 8. 2012, od 10.00, sraz v Brtníkách před ústavem sociální péče,
Staré Křečany - Brtníky
12. 8. 2012, od 9.15, sraz u hotelu
Mezní Louka, Hřensko - Mezní
Louka
14. 8 .2012, od 9.15, sraz u hotelu
Mezní Louka, Hřensko - Mezní
Louka
21. 8. 2012, od 10.00, sraz osadě
Kopec, před restaurací U Vyskočilů, Staré Křečany - Kopec
Brigáda na Dolském mlýně
Přijďte nám pomoci se záchranou
torza nejstaršího dochovaného mlýna na území národního parku. Program pro tuto akci: Odklízení a odvoz suti ze zbořeniště hotelu, spárování objektu stáje, úklid areálu, práce na cestě mezi cyklotrasou a dlážděnou cestou. Pracovní rukavice a
obuv vítány.
Termín:
18. 8. 2012, od 9.00, Dolský mlýn u
Jetřichovic
*****
Vypalování milíře u Dolského
mlýna
aneb Týden lesních řemesel
Přijďte se podívat, jaká lesní řemesla poskytovala živobytí generacím,
které zde žily před námi. Po více
než půl století bude v Českém Švýcarsku opět vypálen milíř.
Termín:
od 2. 9. 2012, Dolský mlýn u Jetřichovic
Tomáš Salov - tiskový mluvčí a
vztahy s veřejností
Blahopřání
Blahopřejeme paní Daniele Křivákové
k životnímu jubileu
a přejeme hodně štěstí a zdraví.
rr
10
Z Bloku obecní policie, období od 04.07 do 31.07.2012
Dne
8.7.2012 hlídka obecní policie Hřensko řešila zábor vozovky místní komunikace
v úseku vnitřního Hřenska a to zbožím vietnamských prodejců, které bylo vystavováno
do profilu vozovky. Při kontrole nábřeží
hlídka OP řízením provozu na této komunikaci v úseku závalu přispěla k bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu
tak, že se
zde minimálně tvořily fronty automobilů,
jejichž řidiči se mylně domnívali, že nasvícené semafory sluncem skutečně svítí
tak, jak je to, když v úseku hrozí nebezpečí.
Dne 08.7.2012 bylo hlídce obecní policie
Hřensko nahlášeno, že pod Janovskou silnicí
leží na elektrickém vedení padlý strom a
hrozí přetřžení elektrického vedení s případným pádem i sloupu vedení. Hlídka obecní
policie Hřensko ihned vyrozuměla energetický dispečink, který ještě týž den zjednal
nápravu.
Dne 10.7.2012 hlídka obecní policie Hřensko
oznámila na Správu silnic Děčín, že po
předchozím prudkém dešti došlo ke splavení
štěrku a písku na vozovku v úseku Hřensko Mezní Louka a tento materiál je v několika
místech řidičům tak nebezpečný, že ohrožuje
jejich bezpečnou jízdu. Správa silnic zjednala druhý den nápravu a vozovku uklidila.
Dne 11.7.2012 bylo hlídce obecní policie
Hřensko nahlášeno, že v místě na břehu řeky
Labe na proti Žlebu silně vyje a štěká pes.
Pes byl svým stavem a situací tak vystresován, že po spatření hlídky obecní policie, která se jej snažila lapit utekl proti proudu řeky neznámo kam. Do konce směny
se psa nepodařilo nalézt.
Dne 12.7. 2012 hlídka obecní policie Hřensko zjistila, že na vyhraženém parkovišti
pro obec Hřensko na proti hotelu Labe stojí
vozidlo v rozporu s instalovaným dopravním
značením, jako vyhrazené stání. Řidiči vozidla byla uložena bloková pokuta.
Dne 13.7.2012 hlídka obecní policie zjistila, že vedle domu č.p.10 na nábřeží je otevřen rozvaděč elektrického proudu a hrozí
úraz proudem. Hlídka okamžitě informovala
starostu obce a ten operativně zajistil
přítomného opraváře elektro, který se nacházel v obci a tento rozvodnou skříň za
pomocí speciálního klíče uzavřel.
Dne 18.7.2012 hlídka obecní policie řešila
stání dvou vozidel v zákazu v místě Malinového dolu a to pokutou v blokovém řízení.
Tentýž den hlídka OP řešila stání v zákazu
slovenského řidiče vozu W-Bora v místě mezi
Mezní Loukou a Meznou. Řidič zaplatil pokutu v blokovém řízení.
Dne 22.7. 2012 hlídka obecní policie Hřensko spatřila jím dobře známou dvojici romů
z česka, toho času bydlících v německu,
která zde v minulosti ukradla karton cigaret ve vnitřním Hřensku.Bylo jim doporučeno
v rámci jejich bezpečnosti ihned obec opustit a nepokoušet se o podobné excesy.
Dne 25.7.2012 se obrátila turistka na hlídku obecní policie Hřensko ve věci reklamace
zboží zakoupené ve stánku v podobě bot,
když jí po krátké době u jedné z nich
upadla porážka. Vzhledem k tomu, že nakupující žena neměla paragon sloužící jako doklad nákupu, nebylo jí pomoci.
Dne 26.7.2012 hlídka obecní policie Hřensko
při kontrole veřejného pořádku zjistila v
místě nábřeží nepořádek v podobě odhozených
papírů a plechovek od piva. Nepořádek druhý
den operativně uklidil člen nádvorní čety
obce Hřensko.
Dne 27.7.2012 hlídka obecní policie Hřensko
při kontrole veřejného pořádku zjistila v
místě vnitřního Hřenska naskládané kartony
od zboží za prodejním stánkem. Důraznou výzvou byl prodejci stanoven termín úklidu s
následnou kontrolou. Druhý den byl nepořádek uklizen.
sepsal:str. Šárovec Vlastimil
11
Jubilea
V měsíci srpnu oslaví své jubileum tito občané :
Křiváková
Daniela
Gunár
Jiří
Suchánek
Joroslav
Hricáková
Adéla
Harand
Jan
Horáková
Kateřina
Herainová
Renata
Podaná
Marie
Müller
Miloš
Zemanová
Eva
Křížek
Miroslav
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme .
CO SE „ŠUŠKÁ“
„Šušká se“ že, pokud by se na silnici do
Janova musely zhotovit svodidla i na druhé
straně, stala by se z ní cyklistická stezka,
protože už by tam neprojel ani Trabant.
„Šušká se“ že, obec zaplatila za srovnání
parkoviště „U vodopádu“ slušné peníze, a
teď bude platit po každém dešti, protože parkoviště spláchne voda, která přiteče po silnici. Měl by to řešit správce komunikace a ne
obec.
„Šušká se“ že, když nám současné vedení obce takto vylepšuje ekonomickou situaci, můžeme skoro s jistotou očekávat, že
na příští volební období bude o posty na
radnici opět „nezištný“ zájem.
Měsíčník obecního úřadu Hřensko reg.číslo MK ČR E 12244
Vydavatel : obec Hřensko, Hřensko 71, IČ: 261351
Místo vydání : obec Hřensko
Den vydání : 03.08.2012
Redakční rada rr : redaktor Josef Král jk, Kateřina Horáková kh, Vlasta Hrušková vh, Věra Zárubová vz, Robert Mareš rm
Kontakt: Tel. +420773786789
E-mail: [email protected]
Download

OZNÁMENÍ - Hřensko