Svátek vánoční se slaví skoro po
celém světě. Je u většiny dětí
velice oblíbený kvůli Jeţíškovi,
který dává dárky pod vánoční
Milé
mladší
děti, jestli si nechcete zkazit to
krásné těšení na Jeţíška a na to,
co
vám
asi
pod
stromeček
přinese, tak si prosím následující
informaci nečtěte.)
To, ţe na Štědrý večer přilétá
Jeţíšek, je hlavně pro mladší
dítka, aby si to těšení opravdu
uţila. Ale je hezké na to občas
a
fantazie
umí
Krista.
republice odehrává 24. prosince
Zajímavé je, ţe vánoční obyčej
večer. Proto se tomuto dni u nás
zdobení stromečku se poprvé
říká Štědrý den.
započal v Německu v polovině
K Vánocům patří také advent. To
17. století a do dalších zemí se
je doba, která začíná čtyři neděle
přenesl aţ v 19. století. K
před Štědrým dnem a je plná
Vánocům se pojí i další tradice
těšení se a uvědomění si, ţe se
jako například pečení cukroví,
něco krásného blíţí. Kaţdou z
štědrovečerní
těch čtyř neděl také zapálíme
večeře,
nebo
vyřezávaného,
čtyř
v
České
svíček
na
pod stromeček.
čtyř svíček uvnitř nás. A aţ
Někteří lidé dokonce o Vánocích
budou všechny čtyři naše svíčky
myslí i na zvířátka. To si celá
zapáleny,
rodina vezme zeleninu, suché
sfoukávat na adventním věnci,
pečivo, zrní a semínka, kaštany
můţeme si přát, aby uvnitř nás
a další dobroty, a odnese to
jejich světlo nikdy nezhaslo.
všechno do toho zasněţeného
Uţívejte si Vánoce a to, ţe
lesa, aby lesní zvířátka, kdyţ nic
budete všichni spolu šťastní,
nikde
protoţe takové štěstí, jaké máme
neroste,
Letnicemi
málokdo...).
ze
se
adventním věnci a také jednu ze
nemusela
aţ
je
budeme
my, není samozřejmost!
Vánoce spolu s Velikonocemi a
jen
jednu
dárků
papírového (či jiného) Betlému
hladovět.
věřit, protoţe ponořit se do světa
kouzel
Dávání
postavení
stromeček.
(UPOZORNĚNÍ:
symbolizovat obdarování Jeţíše
patří
Františka V. (5. třída)
k nejvýznam-
nějším křesťanským svátkům.
Tato tradice s dáváním dárků má
Merry
Christmas
and
of the variety of nationalities which have settled in.
Happy Holidays from the
My dad is from up state New York, so let me tell you
United States of America!
about Christmas traditions from New York.
People
America
For many Americans, the Christmas begins on
celebrate Christmas in a
Christmas Eve with the Midnight Mass at a church.
different
When we were children, our grandpa or my dad
in
way
than
in
would read us the classic story “The Night before
Europe.
celebrations
Christmas.” I love that story. Americans celebrate
vary between regions of the United States, because
Christmas on the 25th of December in the morning
Christmas
with the exchange of gifts. Everyone has their own
pumpkin pie, Christmas pudding followed by nuts
stocking which hangs above the fireplace which
and fruits and lovely Christmas cookies.
waits for small gifts … bigger presents are placed
American homes are nicely decorated with colorful
under the Christmas tree. Guess who is bringing
lights, mistletoe, branches of trees with a Christmas
the gifts??? It is Santa Claus, of course. He is also
tree and candy canes.
known as St. Nicholas, with a white beard, big belly,
The home always smells nice, like vanilla, cinnamon
dressed in a red suit. He lives in the North Pole and
and oranges … Christmas music is playing and
flies around in his sleigh pulled by reindeers.
there is a happy spirit in the air.
Sarah M. (5. třída)
At Christmas it usually snows in upstate New York
and it is very cold. It is pretty.
Our typical Christmas dinner is roasted turkey, ham,
sweet potatoes and sauces. For dessert we eat
1. Pro mne Vánoce znamenají radost, protoţe se
pyţamo. Celá rodina na tento záţitek ráda
mohu radovat z toho, ţe jsou opět Vánoce…
vzpomíná.
(td)
Mohu se radovat z toho, ţe mohu být se svou
rodinou a ţe mám to štěstí a dar, být o Vánocích v
1. It means family, joy and peace.
teple, zpívat koledy, jíst cukroví, obdarovat své
2. I might go home to see my family. I get very sad
milé nebo jít třeba stavět sněhuláka. Vánoce pro
if I am not with my family.
mne také znamenají pokoru, protoţe vím, ţe ne
3. I have many! We always decorate the
všichni lidé na této zemi mají tu moţnost radovat
Christmas tree as a family the day after
se z Vánoc jako já… Také pro mne znamenají klid
Thanksgiving while listening to Christmas music.
– díky Vánocům mohu na základě vnějšího
We watch “It‟s a Wonderful life”, “Elf “and other
klidného vánočního času nalézt klid uvnitř sebe.
Christmas movies. We bake and always spend
Také pro mne znamenají lásku, neboť mám
Christmas together. On Christmas morning we
příleţitost říct lidem, které mám ráda, jak moc jsou
open our Christmas stalking and after my mom
pro mne důleţití – Vánoce pro mne tedy
gets up we open presents. Then the family comes
znamenají mnoho…
and we eat, play games, talk, laugh and
2. Štědrý den budu poprvé trávit se svým přítelem.
sometimes cry.
(rs)
Rozhodli jsme se totiţ, ţe letos budeme pouze
spolu a s naším štěňátkem Adélou, které nahradí
1. Vánoce pro mě znamenají klidný čas, rozjímání
minimálně tři členy rodiny.
a vůni.
3. Kdyţ jsem byla malá, se sestrou jsme u
2. Štědrý den trávím velmi tradičně s rodinou –
stromečku zpívaly koledy. Během jedné od
tedy pohádky, kuba, pouštění lodiček, zpívání a
prskavky chytl dárek a našemu dědečkovi shořelo
hraní koled, vyhlíţení Jeţíška, štědrovečerní
was woken by Santa saying a bad word as he fell
večeři, dárky a hodně pospolitých chvil.
overthem...............I shut my eyes tight
3. Vánočních vzpomínek mám hodně, ale moc
pretended that I was asleep, so I did still get my
vtipné nejsou .
sock filled!
(pk)
and
(rse)
1. Christmas is a time for families to come
1. For me Christmas means the warmth of the
together. A time to meet friends, old and new. A
home, being close to my family and friends.
time to share gifts, and take pleasure in giving to
Christmas Eve is the most relaxing day in whole
people you love. And, after Christmas, a time to
year for me.
forgive and forget bad things from the old year.
2. I will spend Christmas with my whole family,
2. I will spend Christmas in Polska with my wife
visiting grandmothers, uncles, aunties, cousins.
and daughter and their family. Christmas in Poland
Enjoying the Christmas atmosphere all of us
th
is very traditional: the 24 is a day of preparation,
together. On other days of Christmas time I will be
but you must not cook – everything must be
visiting my friends, going to mountains to ski as I
prepared the day before. In the evening, there is a
always do every year.
special meal, which starts with wafers blessed by
3. Oh, yes. One of them is when I was little: Every
the priest in church. There are twelve dishes, for
year I would patiently wait for Santa to come into
the twelve apostles, all cold, and all traditional
our house through the window as my father
from long ago, including, of course, carp, and
always told me. Then my mummy rang the bell, lit
finishing with dried fruits in juice. After singing
the sparkler on the Christmas tree and shouted
carols, everyone goes to midnight Mass to
out: “Santa has arrived here and brought lots of
celebrate the birth of Jesus. On the 25th, people
presents!”,
get up late, and open presents after breakfast.
disappointment, that again it was only me who did
3. In England, we have a tradition that Santa
not see him. And every year my brother would try
Claus comes to the home of
to convince me that he always saw him.. And of
every child in every country
course, the following year I would be waiting
who believe in him. Children
again, hoping to see him too…
and
I
would
start
to
cry
in
(nf)
put a large sock at the end of
their bed, and, if they are
1. Vánoce jsou pro mě dobou, kdy se na chvíli
lucky, when they wake up in
zastavím a zamyslím se nad tím, co mám.
the morning, it will be full of
Spousta věcí mi pak připadá nedůleţitá a
small presents, nuts and fruit. Traditionally, Santa
nepodstatná. Mám dceru, kterou miluji a mám
Claus comes on a sleigh drawn by six reindeer,
kolem sebe lidi, kterým mám co dát. …… a teď
the lead one is called Rudolf and has a red nose.
mám taky svoje úţasné třeťáky!
Santa come with his sack down the chimney, and
2. Letos budu (po dlouhé době) trávit Vánoce
many families leave food and drink for him,
v Čechách, ve městě, kde jsem se narodila –
particularly mince pies and a glass of sweet wine.
Roudnici nad Labem – se svými rodiči a Theou.
One year, I built a little wall of toy bricks by the
Asistovat nám budou dva mopslíci. Těším se.
door of my bedroom, and
3. Mám spíše takový dramatický záţitek z Vánoc,
Christmas holiday, I will visit close friends near
kterému se smějeme aţ teď, po letech. Kdyţ mi
Prague.
bylo 15 let, večeřeli jsme na Štědrý večer tradiční
3. Well ... not exactly funny, but …. My Christmas
bramborový salát a kapra. Můj o rok starší bratr se
memory that comes closest to being funny was
začal dusit malou rybí kostičkou a já mu chtěla
nějak pomoci. Okamţitě jsem k němu přiskočila a
opravdu velkou silou jsem ho praštila do zad!
Samozřejmě jsem očekávala, ţe kost vyletí ven a
when I was very little. My mother would put my
vše bude v pořádku. Nevylétla kost, ale zato můj
older sister, Nancy, my older brother, Ted, and me
bratr vyletěl přímo proti radiátoru a byly z toho čtyři
into the bathtub to take a bath after Christmas Eve
stehy na hlavě. Na Jeţíška jsme si ten večer
supper. In the middle of the bath, the door of the
počkali o trochu déle. Ale stálo to za to!
bathroom would open about 30 cm, and Santa
(ad)
Claus would stick his head in and talk to us. Then
he would wish us a Merry Christmas and suddenly
1. It means vivid memories of Christmas with my
disappear! As we were all naked and wet, we
family when I was a child. A feeling of warmth
couldn‟t chase after him to observe his escape. I
and of happy anticipation, and magical music
don‟t know how many years it was before I learned
played on a machine called a “record player.”
that our
Now, it also means trying so hard to guess what
wearing a very realistic full-head rubberized Santa
the best gift would be for my daughter. It always
mask! Later, after the bath, we would go
means the glow of candles and the smell of pine
downstairs to a darkened living room to find that
boughs. When I was a child, it meant the magic of
Santa had left us dozens of beautifully wrapped
hanging on the tree beautiful, globe-shaped glass
gifts under the Christmas tree and in our red-and-
ornaments made in ……….Czechoslovakia!
white stockings hung above the fireplace. Tinsel
More of my answer for this question can be found
hanging from the branches of the tree sparkled
in my answers to the other two questions, below.
with the many colors of the lights strung on the
2. I will be spending the feast of St. Steven with
tree. The beauty and magic of the scene had an
my daughter and ex-wife in Jevany, not far from
almost trance-like effect on us. Then the opening
Babice, where they live. Christmas Eve will see
of presents would begin. (mf)
visitor wasn‟t Santa, but my father,
me in the home of my good landlord, Zdeněk, in
the other part of the house where I live, in Říčany.
1. Vánoce pro mě znamenají chvíle proţité s mými
His wife, their daughters and granddaughters will
blízkými, především rodinou. Mám moc ráda tu
be there. This will be our fifth Christmas together.
atmosféru, všechny ty vůně, světýlka, stromečky,
I will spend the first part of Christmas day proper
ozdoby, cukroví…
in meditation and recollection of past Christmases,
2. Štědrý den budu trávit se svou rodinou v Kolíně.
and during the second part I will try to reach family
3. Nikdy nezapomenu, jak nás jako malé děti náš
and old friends in America to talk together via
táta zlobil a schválně si při štědrovečerní večeři
internet telephone. On other days of the
několikrát přidával, aby prodlouţil naše napětí a
těšení se pod stromeček na dárky.
(vč)
1. Vánoce pro mne jsou rodinnými svátky pohody
3. Vtipné vzpomínky mě teď ţádné nenapadají.
a vzájemné přítomnosti. Vţdycky se těším na
Vánoce mám spíš spojené s radostí, vnitřním
neopakovatelnou atmosféru vánoční večeře, kdy
smíchem, úţasnou atmosférou… Při Tvé otázce,
nám
a
Lucko, mě ale napadá, ţe si dovolím ze slova vtip
pomalounku jíme a těšíme se na zvoneček, který
vzít písmenko v. Zůstává tedy tip. A tip uţ nějaký
nám oznámí, ţe uţ můţeme jít ke stromečku, kde
pro naše čtenáře mám. Zkuste si při tichu
nás čeká zpěv koled a moţná i nějaký dárek.
štědrovečerní večeře vzpomenout na naši rodinu
2. Na Štědrý den se určitě podívám na nějakou
Open Gate – na naše společná setkávání, na
pohádku, budu se spolupodílet na přípravě
ranní oázy, adventní věnec, vánoční večeři…
vánoční večeře. Budu si ten den uţívat.
Můţeme se tak na Štědrý den na dálku spojit.
doma
zní
vánoční
zvony,
potichu
Vzdálenost tak nemusí být překáţkou. Krásné
svátky…
1. Pečete vánoční
cukroví?
Ano
Ne
2. Dodržujete
nějaké vánoční…
Ano
Ne
(jl)
It is amazing how fast the children from the first
David from 1B did not
classes are learning English! We started with
understand
learning the sounds of each letter and now they
English very well when
are starting to read in English! I would like to
he
dedicate this article to three remarkable children
September. He is now
who have improved English beyond expectations
able to speak in full
and deserve a gold star.
sentences,
first
or
speak
started
is
in
very
confident in himself and
Amálka from 1A also
is even a great translator. He is now part of my
started English class
English speakers group where he helps those
with
little
that have trouble with English. He likes to sword
she
fight, loves to do English word searches and
very
vocabulary
but
was very determined
enjoys reading Zac the Rat.
to learn. From day one
she has never spoken
Last but not least Pepino from 1A was a total
to me in Czech. When
beginner
when
she didn‟t know how to
joined
us
he
in
say something in English, she went to a friend
September. Now he
and came right back to me to say it in English.
comes every day to
She attends English club once a week and loves
school sharing new
to Sing Waka Waka by Shakira. She is now able
English words that he
to speak full sentences, is able to read in English
has learned and gets
and is now part of my English speakers group.
very
Best of all she always comes to class with a
participating in class..
smile.
excited
about
He reads English as if he has already been
reading for 1 year and doesn‟t even have to
sound out the words! Pepino loves learning the
English alphabet and loves to sing our ABC
phonics song.
In Man and His World with the 3rd Class, as part of
our year topic “Nature”- Living and Non-living
things, this month they have been learning about
(rs)
The Solar System and Planets. Children have
Planets and in Music they have learnt The Planet
done a great job! In Art they have made their own
song where each child has presented his or her
own planet followed with little dance actions.
Společně
přibliţně
hodinu
času.
skla. Bohuţel vše jednou končí
šli na Staro-
a my se museli vydat do
náměstí
NÁRODNÍHO
u
stra
Jana
Husa,
kde
jsme
měli
rozchod, abychom se podívali
po různých stáncích. Jak asi
tam
kaţdoročně
pořádány vánoční trhy. Kaţdý si
koupil, co chtěl. Měli jsme na to
DIVADLA
na
adventní koncert. Vyslechli jsme
sousoší Mi-
jsou
např. z keramiky, papíru a ze
jsme se seměstském
víte,
(nf)
krásnou
Poté jsme se sešli na určeném
vánoční
hudbu
A.
Michny z Otradovic a J. J. Ryby.
místě, které jsme si předem
domluvili. Za chvíli jsme se
vydali do Betlémské kaple na
výstavu Malované Vánoce, kde
jsme si to (aspoň doufáme)
všichni uţili. Byly tam moc
zajímavě postavené betlémy,
Eli Z. a Linda M. (5. třída)
morning
but Saša stopped us to make our Advent wreath.
everyone brought
After finishing the wreath, we went outside for a
in a suitcase or a
night game. When we returned to the classroom,
bag,
sleeping
we played on the smart board. The game was
bag,
Teddy
about sorting animals into groups, such as
or a book. We looked forward to
mammals, birds, fish and other animals. After that
doing an Advent wreath and to sleep over. In the
Natalie read us a book about a stick man. We fell
3rd grade children were playing board games.
asleep very quickly.
That
Bear, game
Venca´s game Minotaurus was my most favourite
Míša H. (3. třída)
Je pro nás důleţité, abychom děti
nejen
vzdělávali,
ale
také
vedli
k zodpovědnosti, ukazovali jim směr
a šli jim příkladem. Jednou z cest,
kterou chceme společně
jít,
je
spolupráce s Domovem pro seniory
v Mukařově, kterou začali letošní páťáci jiţ v minulém školním roce.
Chceme dětem ukázat, ţe je moţné vzájemně si předávat radost,
pozitivní energii, ale také vědomosti a zkušenosti napříč generacemi.
V letošním školním roce plánujeme opět návštěvy v Mukařově a
věříme, ţe i nám se podaří přivítat v OG některé obyvatele Domova.
Podle slov paní ředitelky Lucie Pešlové se na nás některé babičky a
dědečkové jiţ ptali! Naše první letošní setkání uskutečníme v době
adventu, v čase předvánočním, kdy se
radost rozdává sama! Nezůstane však
jen u návštěvy páťáků v Domově seniorů
v Mukařově, také čtvrťáci se vypraví do
Domova Pod Kavčí Skálou. Těšíme se!
(ad)
Dne 2. listopadu proběhlo ranní assembly, které měli tentokrát na
starosti čtvrťáci. Připravili si pro nás scénku o praotci Čechovi. Děti
zahrály představení a měly i krásné
kostýmy. Všichni napjatě poslouchali a
bavili se. Nakonec si čtvrťáci připravili
básničky, které dělali při hodině češtiny.
Inspirovala je naše krásná česká krajina.
Kdyţ přednes básniček končil, vypadl
elektrický proud. Tmy jsme vyuţili a připomněli si Dušičky. Pan Luka
nám oznámil, kdo se stal členem parlamentu. Dozvěděli jsme se, ţe
první schůzka parlamentu proběhne 7. 11. a bude se věnovat tématu
„klíčenka“. Na assembly také proběhla „čoko tradice“, to je
obdarování čokoládu těch, kteří měli v uplynulém měsíci narozeniny.
Adéla J. (4. třída)
11. listopadu jsme si připomínali svátek svatého Martina a byli jsme
zvědaví, jestli se naplní slova pranostiky a sv. Martin s sebou přinese
chumelenici alespoň na horách. A protoţe nesněţilo, vzali někteří
z nás zavděk alespoň stále ţivou tradicí a zúčastnili se hodů. Na
svatého Martina si můţete pochutnat nejen na pravé svatomartinské
huse, ale mezi speciality svátečního jídelníčku patří i koláče a víno.
Pokud nevíte, kdo svatý Martin byl a proč je tento světec dodnes
uctíván, následující článek je určen právě Vám.
(hv)
Svatý Martin z Tours byl biskupem
v Tours
a
stal
se
jedním
z nejznámějších svatých. Je známý
díky příhodě, kdy se ještě jako voják
rozdělil s ţebrákem o svůj plášť.
Legenda říká, ţe jedné chladné noci v Amiens viděl Martin
promrzlého a nahého ţebráka. Svatý Martin nečekal a svým mečem
rozseknul svůj plášť na dvě poloviny a jednu z nich dal ţebrákovi.
Další noci se mu zjevil Kristus oblečený právě do poloviny jeho
pláště. Na to se dal Martin pokřtít. Díky této příhodě je vzýván na
ochranu proti bídě.
Na svátek sv. Martina se konají v některých zemích průvody,
v jejichţ čele jede Martin na bílém koni, a bohaté hostiny. Pečou se
svatomartinské husy a pije se svatomartinské víno. V České
republice se tradice průvodu obnovily v Kroměříţi a v Jihlavě.
Lucie H. (4. třída)
Dne 5. listopadu před praţským Rudolfinem byl sraz dětí niţších
ročníků Open Gate. Přišli také někteří ţáci z vyšších ročníků školy.
V šatně jsme si sundali kabáty, vešli jsme do Dvořákovy síně a
školáci Heda a Kája a jejich
kamarád mimozemšťan Martin.
Slyšeli
jsme
skladeb
plno
v podání
hezkých
Praţské
komorní filharmonie. Nejvíc se
mi líbila skladba W. A. Mozarta,
která zněla hned na začátku
představení.
usadili jsme se.
Představení
se
jmenovalo
Poté
jsme šli do nedaleké
Hrátky hudební A-Be-Ce-Dy a
tělocvičny, kde jsme sportovali -
trvalo asi jednu hodinu. Seděli
hráli jsme florbal, cvičili na
jsme na postranním balkoně,
hrazdě, skákali přes kozu nebo
odkud ale nebylo moc dobře
jsme se houpali na provazech.
vidět. Zato hudba byla krásná…
Všechny to moc bavilo…
Pořadem
nás
provázeli
dva
Ondra L. (5. třída)
Ve středu 30. 11.
2011
se
základní
téma
ŢIVLY.
Dozvěděli
jsme
se
hodně
celá
zajímavých informací o vodě, ohni, zemi a
škola
vzduchu. Ke kaţdému ţivlu nám zazpívali naši
Open Gate těšila
spoluţáci ze
na
Assembly,
přednášce o ţivlech jsme si poslechli od třeťáků
kterou si pro nás
písničku, ve které se zpívalo o všech planetách
připravila 3. třída se Sašou a Natálií. Assembly
(Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn,
jsme začali jako vţdy písničkou. Tentokrát byla
Uran a Neptun). Pak řekla Saša, ţe se ve třídě
písnička o adventu a také jsme zapálili jednu
jen neučí, ale také si uţívají zábavu. Přišla 3.
svíčku. Po písničce následoval příběh o králi,
třída a se svými rockery a tanečnicemi, nám
který si zavolal svůj lid, aby jej obdaroval. Lidé se
zazpívali. Byla to písnička We don´t need any
zeptali proč a král jim odpověděl. Obdaroval je
education. Po té přišel čas na naši ČOKO tradici.
proto, ţe králi pomohli, kdyţ byl nemocný, nebo
Děti, které slavily v listopadu narozky, dostaly
smutný. Lidé si na nic takového nevzpomněli. Ale
čokoládu.
král řekl, ţe pomohli svým blízkým a tím ţe
Tím skončilo Assembly podle 3. třídy.
pomohli i jemu. Po příběhu jsme si zazpívali
anglickou písničku a začala přednáška třeťáků na
3. třídy pěknou písničku. Po
Terka Ch. (5. třída)
Dne
7.
listopadu
se
konala
první schůze
Mia Bartošová a místopředsedou Matěj Rendla,
parlamentu. Úvodní slovo měl pan ředitel Jiří
oba z páté třídy.
Luka. Řekl, ţe nechce, aby parlament v OG
Schůze
vypadal jako ten náš český. Poté proběhla volba
slibujeme panu řediteli, ţe takhle budou schůze
předsedy a místopředsedy parlamentu. Zástupci
parlamentu probíhat i nadále a nestaneme se
všech tříd ZŠ vybírali z ţáků 4. a 5. tříd. Napsali
„českým parlamentem“.
svou volbu a pan učitel Jiří Hladík papírky vybral
proběhla
v kamarádském
duchu
a
Karolína Mia B. (5. třída)
a spočetl hlasy. Předsedkyní se stala Karolína
Je to králík, jeho jméno je Čumáček. Je růţový s bílým
čumáčkem. Má velké uši a měří zhruba 5 centimetrů.
Nosí pořád pruhované triko. Má malinkaté noţičky a
černé oči.
Maki (2. třída)
Ţluťásek je pes a je to kluk. Má levou zadní nohu bílou. Má hnědý pruh na břiše a flek na pravém oku. Má
levé hnědé ucho a obojek s nápisem LPS. Má rád, kdyţ s ním někdo je a nemá rád, kdyţ je sám.
Eliška H. (2. třída)
Rádţa je zhruba půl metru dlouhý a má oranţovou
barvu a černé pruhy. Je to kluk a miluje řízek s hranolkama a kečupem. Mám ho ráda, protoţe mi pomáhá usnout. A v noci mě hlídá.
Míša R. (2. třída)
Sorbon je pes. Má černou barvu, rád spí a hraje si. Jsou mu tři roky. A je malý. Je to kluk. Je hodný. Má rád
těstoviny. Má dlouhé uši.
Ema B. (2. třída)
Tomuto
tématu
jsme
se
se
kterým
kladli
otázky
samozřejmě věnovali také ve
dospělým, kteří vzpomínali na
škole. Pro generaci dnešních
detaily z kaţdodenního ţivota,
dětí je těţko představitelné, co
aby tuto dobu dětem přiblíţili, i
se během komunismu dělo a
na entusiasmus revolučních dní
jak tíţivá byla všudypřítomná
a radostné očekávání svobodné
atmosféra nesvobody. Viděla
budoucnosti. Co o sametové
17. listopadu jsme si připomněli
jsem zájem ţáků, se kterým
revoluci zjistili ţáci 4. třídy, se
22. výročí od pádu komunismu.
četli informace z encyklopedie i
můţete dočíst níţe. (hv)
Sametová revoluce je označení období změn
v Československu mezi 17. listopadem a 29.
prosincem
1989,
které
vedly
k pádu
komunistického reţimu. „Sametová revoluce“ je
označována pro svůj nenásilný charakter, kdy pro
převzetí moci nebylo pouţito násilí. 17. listopadu
se konala demonstrace studentů. Ti byli napadeni
Veřejnou
bezpečností.
Naštěstí
během
demonstrace nebyl zmařen jediný ţivot. Název
„Sametová
novinář,
byl
revoluce“,
který
vymyslel
přijat.
Symbolem
český
studentů
při
demonstraci se stal Jan Opletal. Studoval na
Lékařské fakultě a byl střelen do břicha při
demonstraci proti nacismu. Zemřel 11. listopadu
1939. Jeho pohřeb se stal protestem proti
událostem roku 1939. (Jako reakce na tuto
demonstraci
bylo
uvězněno
v koncentračním
táboře více neţ tisíc studentů, z nichţ devět bylo
dne 17. listopadu popraveno. pozn. red).…
…Komunismus padl 17. listopadu roku 1989. Při
volbách pak získali komunisté jen asi 13% hlasů a
Občanské fórum 87% hlasů. Tím se dostalo do
vlády.
Toník F. (4. třída)
…Demonstranti došli na Národní třídu, kde jim
cestu zablokovali komunisté. Demonstrující byli
uzavřeni mezi komunisty a volali: „Máme holé
ruce!“. Studenti byli biti obušky. Pak byli pouštěni
uličkou, kde byli opět biti. Myslím, ţe k revoluci
došlo
proto,
ţe
lidé
nebyli
spokojeni
s komunistickou vládou. Myslím, ţe bylo dobře, ţe
se stala sametová revoluce…. Nemít svobodu
muselo být strašné.
Fabian R. (4. třída)
Čtvrtou třídu opět navštívil pan Brouček. Tentokrát
čtvrťákům pověděl o tom, ţe císař Michal vysílá
Cyrila a Metoděje na Moravu, aby přinesli lidu písmo
a víru. Rozdal dětem lístečky se znaky glagolice
přepsanými do latinské abecedy. Aby věrozvěstům
pomohli
s přípravou
na
cestu,
vyrobili
čtvrťáci
společně několik Biblí. Všichni se tohoto náročného
úkolu zhostili úspěšně. Kaţdý vytvořil jednu stránku
s textem v glagolici, kterou také ilustroval. A co o
glagolici vědí? To se dočtete v následujícím článku.
(hv)
Je to nejstarší, dnes jiţ neuţívané slovanské písmo.
Toto písmo tvořilo základ kultury a vzdělanosti Velké Moravy a později se
rozšířilo
do
jiných
slovanských
zemí,
kde
se
nejdéle
udrţelo
v Chorvatsku. Glagolici vytvořil Konstantin ze Soluně, známý jako svatý
Cyril kolem roku 862 – 863. Konstantina a Metoděje pozval na Velkou
Moravu moravský panovník jménem Rastislav. Rastislav měl totiţ velké
problémy s lidem, a tak poslal císaři Michalovi III. ţádost o „půjčení“ sv.
Konstantina a sv. Metoděje. Michal III.
povolil
a poslal na Velkou
Moravu Konstantina a Metoděje. Slované dříve neměli knihy ani písmo,
ale četli a hádali pomocí črt a vrubů. Konstantin pro ně vytvořil třicet osm
písmen, některá po vzoru řeckých písmen, některá podle slovanského
jazyka a také podle řečtiny a hebrejštiny. Na Moravě se glagolice
pouţívala v letech 863 - 886.
Škoda, ţe se glagolice nepouţívá dodnes. Vřele doporučuji stránku www.dejiny.ceskatelevize.cz , na které
se dozvíte mnoho dalších zajímavostí o českých dějinách. A pro ty, kdo nevyluštili moje přání v úvodu, zde
je překlad: Veselé Vánoce.
Majda V. (4. třída)
We have been learning lots of things in our little
most common colours, the days of the week and
group!
the months of the year and the names of relatives
We go to a special classroom, in the passage
in a family. Next we will be learning the names for
over to the Gymnasium, twice a week, on
parts of the body.
Tuesdays and Thursdays, for two hours each
We have been practicing phonics, using flash
day.
cards and books from the Oxford Reading Tree.
We have learned how to greet someone and how
We have been reading and doing worksheets
to say goodbye, formally and informally.
from the O.R.T. reading scheme.
We have learned to sing two songs, and now we
We always finish with a game of hangman: they
are learning some songs for Christmas.
are getting very good at guessing quite difficult
We have learned lots of vocabulary, which we
words, such as „dictionary‟, with only a few letters!
practice every lesson.
(rsc)
We have learned the names of things in the
classroom; the names of numbers up to 101; the
Předem
devátou hodinou ranní jsme dorazili na hlavní
naplánovaný
nádraţí, kde na nás čekala asistentka Lucie a
výlet za kul-
Kryštof. Tramvají jsme se přesunuli do Veletrţní
turou na stře-
ulice a nedočkavě jsme čekali, aţ galerii otevřou.
du 16. 11. byl
V deset hodin se skleněné dveře moderní budovy
hned v počát-
otevřely a my – lačni po poznání a teplu (teploměr
cích
v ohro-
ukazoval pouhých 5°C) pospíchali dovnitř. Ujala
ţení! Prahu přikryla nepříjemná smogová peřina a
se nás milá paní průvodkyně, která si nás tak
my
spojenou
trochu vyzkoušela. Ptala se, proč chodíme na
s procházkou po Praze nezrušit. Nakonec jsme
výstavy, co se zde můţeme dozvědět, a také, jak
pouze přizpůsobili program nepříznivému ovzduší
se máme na takových akcích chovat. Pro nás
a akce Národní galerie se mohla uskutečnit.
ţádné novinky! Všechny otázky jsme hravě
Sraz jsme měli na vlakovém nádraţí v Říčanech.
zodpověděli a OG jsme rozhodně neudělali
Starostliví rodiče nás vyprovodili aţ k vlaku a
ostudu. Pak následovala krátká prohlídka části
zamávali na rozloučenou. Cestu ve vlaku jsme si
výstavy, kde jsme si vyslechli výklad paní
krátili povídáním, četbou knih a časopisů. Před
průvodkyně o tom, jak se orientovat v prostorách
jsme
zvaţovali,
zda
exkurzi
galerie, ale i to, co vše si můţeme o jednotlivých
nasbírat pět, získáme nějaký dárek. Tak uvidíme!
obrazech, modelech, plastikách atd. zjistit na
Po obědě, který nám připravili ve školní jídelně a
štítku umístěném hned vedle díla.
zabalili na cestu, jsme vyrazili zpět, směr Říčany.
Poslední část prohlídky nás však zaujala nejvíce.
Cesta vlakem utekla rychle, vyprávěli jsme si
Přemístili jsme se totiţ do atelieru, kde jsme
záţitky z výletu a někteří z nás si popovídali i
společnými silami vytvořili úţasnou mozaiku. Dílo
s ostatními cestujícími. V Říčanech na nás čekaly
se nám opravdu povedlo, přijďte se podívat do
dvě dodávky, které nás odvezly do Babic.
Smaragdové ulice, kde je vystavené! Za aktivní
Náš první společný výlet do Prahy se vydařil a my
účast jsme obdrţeli průkazku mladého galeristy
si to opravdu uţili.
s prvním razítkem. Kdyţ se nám jich podaří
Třeťáci
Children from Year 5 have been reading the fiction
finger and pull the two halves of the bone apart
book called, “I Wish, I wish”.
until it snaps. The person left with the bigger piece
The idea of being able to wish for something – and
is allowed to make the wish! Wishes in stories
for that wish to come true – is a popular idea both
aren‟t quite so simple. They usually involve some
in stories and in real life. Some people wish when
sort of condition – you only have three wishes, you
they blow the candles out on their birthday cake.
have a time limit and then the wishes run out, and
Others believe they can make a wish if they see a
of course there are some things you can‟t wish for.
falling star – a meteorite. Another popular way of
Pupils from the 5th class planned a story of their
choosing who is allowed to make a wish is by
own about wishes. They called their story: „Give
using a small bone from a roast chicken. This
Me What I Want !‟
bone – the wishbone – is dried, and then two
stories.
Here is one of the
(nf)
people take hold of each half of it with their little
„
“
„
“
‚
Matěj R. (5th grade)
Krokování
je
jedním
Nad procesem sčítání nebo odčítání mají ţáci
z nejdůleţitějších prostředí,
vizuální i sluchovou kontrolu, také je moţné ho
které
zaznamenat pomocí šipek.
nás
provází
od
prvního do pátého ročníku
(a je moţné ho pouţívat i
na
druhém
stupni,
→→→ →→→→→
modifikované i na vyšších
stupních
pomocí
něj
seznamují
škol).
se
Ţáci
→→→
se
←←←←
základními
matematickými operacemi jako je sčítání a
odčítání. Ve třetím ročníku pak s mínus před
V prvním případě jsme zapsali úlohu 3 + 5 = 8, ve
závorkou. Dále nám slouţí k modelování různých
druhém 5 + 3 – 4 = 4. Zadávání úlohy bychom
situací. Ţáci řeší úlohy procesem, který mohou
v druhém případě začínali slovy: „Postav se na
zaznamenat. Při zadávání úlohy (učitelem nebo
pětku a…“
(jhl)
ţáky) je nutné zachovat syntax. Například úlohu
3 + 5 = ? zadáme ţákovi Petrovi takto:
„Petře, udělej 3 kroky dopředu, pak pět kroků
dopředu. Začni teď.“ Žák krokuje na krokovacím
pásu a třída s ním počítá kroky: „Jedna, dvě, tři.
Literatura:
JIROTKOVÁ, D.: Cesty ke zkvalitňování výuky geometrie. UK
v Praze PedF, 2010
HEJNÝ, M. a kol.: MATEMATIKA 2 příručka učitele. Fraus, 2008.
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Osm.“
Friday 16th December 12:15 - 15:00
LAST MINUTE PRESENTS AT MONSTER CHRISTMAS WORKSHOP
Your children will have a chance to decorate a Christmas bag and fill it with little Christmassy bits and
pieces to bring home.
To make sure there will be enough material for everybody, this time please enroll in advance with Mrs.
Marks :)
Have a wonderful Christmastime!
Mrs. H.
Pátek 16. 12. 12:15 - 15:00
DÁRKY NA POSLEDNÍ CHVÍLI NA VELKÉ VÁNOČNÍ DÍLNĚ
Děti si mohou ozdobit vánoční tašku a naplnit ji vánočními výrobky dle vlastního
výběru.
Pro zajištění dostatku materiálu se, prosím, hlaste u paní Marks alespoň týden
předem.
Překrásný vánoční čas Vám přeje
Hanka Vosátková
Our second grade class recently had a
lesson on adjectives. Their homework
was to make four sentences using four
of the adjectives from the lesson. Eli
H. decided to challenge herself and
use ALL of the adjectives she could
find on the page.
The result was a
remarkable piece of imaginative writing
and a spectacular pair of illustrations.
Can you find all the adjectives in the
text?
(mf)
V pátek
11.11.2011
byl
O filmu se píše, ţe je zjevením, kde je vidět lidská
v divadle
filmový
klub.
ruka a duše. Tento film kritika chválí především
Promítalo se The Nightmare
za to, ţe je to kombinace zpracování hraného a
before Christmas – Ukradené
animovaného, coţ se vidí málokdy. Všude také
Vánoce.
pouštěl
velmi vychvalují hudbu. Mně osobně se všechny
v češtině, v angličtině byly
melodie velmi líbily. Občerstvení bylo samozřejmě
písničky.
bio - místo popcornu ovoce. Kdyţ jsem se ptala
Film
To
se
se
právě
někomu nelíbilo. Objevil se
názor, ţe by to bylo lepší pouze v jednom jazyce.
dětí, jak se jim film líbil, reakce byly různé.
Tento film byl vybrán k období mezi Halloweenem
Někomu se to líbilo, někomu méně. Někteří tento
a Vánoci.
film uţ znali.
Ukradené
Kája H. (5.třída)
Vánoce
je
americký
animovaný
existence.
Při
procházce
se
dostane
do
loutkový muzikál z roku 1993. Film reţíroval
Vánočního města a je okouzlen. Proto se
animátor Henry Selick, který vycházel z obrázků a
rozhodne, ţe příští Vánoce si na starosti vezmou
veršů
jeho halloweenská strašidla…
Tima
Burtona.
Král
halloweenských
(vr)
strašidel je smutný, protoţe postrádá smysl své
23. 11. Proběhl den otevřených dveří pro zájemce o ZŠ a gymnázium. 25. a 26. 11. proběhl zápis do
1. třídy. Z původních devadesáti přihlášek bylo pozváno 70 ţáků. Výsledky, kterých tito ţáci dosáhli, byli
vynikající. V prosinci budou rodiče vyrozuměni
28. listopadu absolvovali naši páťáci přijímací zkoušky na
gymnázium nanečisto. Dvě třetiny ţáků byly v obou částech zkoušky úspěšné s vynikajícími výsledky.
Gratulujeme. Proběhlo čtvrtletní hodnocení a v současné době probíhají konzultace pro rodiče a ţáky.
30. listopadu proběhlo Morning Oasis Assembly, které měli na starosti ţáci 3. třídy.
Při besídkách
jednotlivých tříd budou v probíhat trhy. Děti budou prodávat své výrobky. Získané peníze pošleme na
studium našeho indického spoluţáka Gouthama. Při trzích podpoříme prodejem kostek domina Nadace
táta a máma, která svojí činností vytváří podmínky pro to, aby děti z ústavů měly kam odejít a našly svoji
náhradní rodinu. Další Morning Oasis Assembly proběhne 11.1. a budou je mít na starosti ţáci 2. ročníku
(i kdyţ podle data by se hodili prvňáci. Druháci budou ale určitě jedničkoví .)
Další číslo „klíčenky“
vyjde 6. ledna.
___________________________________________________________________________________________________________________
Poznámky: Změna programu vyhrazena.
za přispění redakční rady „klíčenky“ vydává ZŠ Open Gate
(jl) Jiří Luka, (mm) Marcela Marks, (td) Tereza Dušková, (jv) Jitka Vinklerová, (rs) Raquel Sales, (jhl) Jiří Hladík, (ad) Alexandra
Děţinská, (nf) Natalia Fajčíková, (hv) Hana Vavrečková, (pk) Petra Kobrová, (mf) Michael Franklin, (rse) Richard Seccombe, (iv)
Ilona Vuchtrlová, (vč) Veronika Čechová, (jh) Jitka Hildebrandová
ZŠ OPEN GATE, prosinec 2011
Po uzávěrce:
5. prosince ráno vítal u vchodu do školy naše ţáky, rodiče i učitele skutečný Mikuláš.
Kaţdého pozdravil, předal sladkost na posílení a vyzval k následování svého příkladu
štědrosti. Poté se odebral do prvních tříd a řekl dětem něco o sobě, svém ţivotě a o
zvyku, jak si jej lidé dnešní doby připomínají tím, ţe v předvečer jeho svátku
zvonívá u mnoha domovních dveří muţ s bílým vousem, biskupskou čepicí a berlou,
přichází v doprovodu anděla a čerta, všechny pozdraví a dětem rozděluje sladkosti.
Našim prvňákům potom vysvětlil, jak se jmenuje čepice, kterou nosí (mitra), ukázal jim
také zlatou berlu a krásný ornát. Po skončení ranní oázy s prvňáky se Mikuláš odebral
do haly školy, kam si nechal zavolat všechny zaměstnance školy a popřál jim hezké
Vánoce a předal také dárek.
Během dopoledne jsme si onen zvyk, o kterém mluvil Mikuláš, vyzkoušeli naţivo.
Doprovod Mikuláše s anděly a čerty, který dorazil z gymnázia, se vydal na pouť školou.
Navštívil postupně prvňáky a vyšší ročníky. Všude se Mikuláš podíval do své knihy…
Naštěstí tam nalézal většinou dobré vlastnosti našich ţáků. A z těch špatných se děti
vykoupily písničkou nebo básničkou. Přejeme krásné Vánoce od Mikuláše….
(jl)
Download

Prosinec - Open Gate