€'*nk*ş*'*Şş
**
*şşğş *ı*ğş*ş*xt şNsk**Şşşğşsşşş *Şşğ şşŞs**Şşğ
ğ**'ş bsşwxsx*S
€*rk€ş*
{www-*x rk$ş*
R
** -ğ***-*s-ş -*r}
l
*üttüü
Sİmdİ €
ryfio
ry
İ/.,i],i]YUy|İ
^
Başvurun
?
j ttpiıV
Sizi, Türkiye odalar ve Borsalar Bırliği (T0BB) öncülüğünde TEPAV ve AllWorld
Network işbirliğinde gerçekleştirilen Türkiye 10o Proqramı'na başvurmaya davet ediyoruz.
Türkiye 100 yarışmasının birincİsi 2013 yılında düzenlendi. Listede yer almak üzere başvuran
şirketler içerisinden satış gelirlerini en hızlı btiytitmeyi başran 100'ü 5. İzmır İKısat Kongresi
kapsamında dünyaya açıklandı. Başrılı şirketlerİn temsilcileri ödülleriniT.C. Kalkınma Bakanl
Sayın Cevdet Vlmaz'dan a]dılar. İıt ro'a gİren şirkeüerİn yöneticileriniT.C. 11. Cumhurbaşkanı
Sayın AMullah Gültarafından kabul edildİler. Türkiye 100 şirketlerinin ABD pazarına girişlerini
kolaylaşürmak amacıyla, kazanan şiı'keüerden bir bolümüyle ABD'ye bir iş gezisi düzenlenmiştir.
N*s*ş &oşvxrsee$*şsreF
Başrınız TOBB, TEPAV ve AllWorId Network tarafından tesci] edilsin
Ulusalve uluslararası çok sayıda yayın organında çıkacak haberler aracılığı iIe şirketinizin
görünürlüğünü arttırın
Görünürlüğünüzü arttırarak yeni müşteri, yatırım, yetenek ve fırsatlara erişiminizi kolaylaştırın
AllWorld'ün dünyanın dört bir taraflndan hızlı büyüyen şirketlerin yer aldığı iletişim ağının parçasl
haline gelin
TOBB, TEPAV ve AllWorld organizasyonunda gerçekleştirilecek ve AllWorld Haıvard Zirvesi'ni de
kapsayacak ABD İş Gezisi Programı'na katılım hakkı elde edin
AllWorld Network'ün farklı ülkelerde düzenlediği etkinliklere katılaraÇ bu ülkelerdeki hızlı büyüyen
şi rketlerle iş işkileri geliştirme fı rsatın ı yaka layın
i l
s*ş:*ş *sşw*sxsşk
"
ğç*ş
wııwu.turkİye100.tobb.oro.tr
Y*&r**ş* 3.** ş:rk*ğğerışşşşş
Sş**şj,;ı,
İiş*s*ü *s$x
ss*şs*xt *şkkşş*şk* **ş******ı*;
"Türkiye 100 Programı sayesinde başarılanmızdan dünyayı haberdar etme şansını yakaladık.
Listede yer almanın haklı gururunu çalışanlanmlz Ve oıtaklarımızla birlikte yaşadık."
Halit DevelioğIu, Reygştech, Genel Müdür
'Türkiye 100- ABD iş Gezisi'ne katılörak ABD pazarının sunduğu fırsatlar hakkında en yetkili
kişilerden bilgiler aldım. Aynı zamanda listedeki diğer şirketlerin yetkilileri ile iş ilişkileri geliştirme
imkönını yakaladım.''
Serdar Dağdelen, erİv+ Kurucu ortak ve Genel Müdiir Yardımcısı
"Şiı'ketimizin başarılı büyüme peıformansının T0BB, TEPAV ve AllWorld Network tarafından
tescillenmiş olması bizleri gururİandırdı. Bu sayede kazandığımız görünürlüÇ işIerimize son derece
olumlu yansıdı.''
Burak Hucuptan,
rrİvı,
Kurucu oıtak ve Genel Miidiir Yardımcışı
Y*r&Ğş* ğ**-ş bxşwxrsxşŞç ğğşşşğsğşsŞşğ
Sorularınız için;
[email protected] 00.org adresinden İpek Aydı n ve
[email protected] adresinden Türkiye odalar ve Borsalar Birliği ile iletişime geçebilirsiniz.
3aşvurunuİu şİrİıdİ gö*derİn ve şirketİnİxiş hsk et*İği
etmesİni sağİaşırıİ
ş<*r&}ıx*rĞ€3ği}
*öd*
Download

Türkiye 100 Programı