MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ELEKTRONİK
BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Kurallar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda bürokratik işlemlerin
azaltılması, zaman, iş gücü ve kırtasiye giderlerinde tasarruf sağlanması ve resmî yazışmalar
ile diğer iş ve işlemlerde fiziksel ortamın kaldırılması amacıyla elektronik ortamlarda kayıt
altına alınacak, üretilecek, , başka birimlere ya da kurumlara iletilecek, saklanacak ya da
gerektiğinde imha edilecek elektronik bilgi ve belgelerin kayıt, iletim, paylaşım, imha ve
güvenlik açılarından tabi olacakları usul ve esaslarını belirlemek üzere düzenlenmiştir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı
teşkilâtındaki resmî yazışma ve evrak sisteminin elektronik belge yönetim sistemi altında
düzenlenmesini ve gerçekleştirilmesini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;
a) Arşivci: EBYS ile elektronik olmayan belgelerin entegrasyonu ve yönetiminden
sorumludur. Genel olarak Elektronik Belge Yöneticisine bağlı olarak çalışır. Bu rol Destek
Hizmetleri Başkanlığınca yerine getirilmektedir.
b) Başkanlık: Strateji Geliştirme Başkanlığını,
c) Belge: Bir olay, olgu, görüş, iş, emir ve yeni bir hukuki durumu bildiren ıslak ya
da elektronik imzalı evrakı,
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
ç) Birim evrak: Başında imza yetkisine sahip bir birim âmirinin bulunduğu her bir hizmet
birimine ait iç evrak birimini,
d) EBYS: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemini,
e) Elektronik Belge: Elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen ve saklanan her türlü belgeyi
ifade eder.
f) Elektronik Belge Yöneticisi (Uzman Arşivci): EBYS içeresindeki belge yönetimi
fonksiyonlarını yerine getiren uzmandır. Özellikle dosya tasnif ve saklama planlarının
tanımlanması ve güncel tutulması gibi fonksiyonlardan sorumludurlar. Bu rol Başkanlık
tarafından yerine getirilmektedir.
g) Elektronik Belge Yönetimi: Elektronik belge yönetimi, kurumların gündelik işlerini yerine
getirirken oluşturdukları her türlü dokümantasyonun içerisinden kurum aktivitelerinin delili
olabilecek belgelerin ayıklanarak bunların içerik, format ve ilişkisel özelliklerini korumak ve
bu belgeleri üretimden nihai tasfiyeye kadar olan süreç içerisinde yönetmektir.
ğ) Elektronik İmza: Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal
bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,
h) Genel Evrak: Bakanlığın diğer bakanlık veya kurumlarla evrak akışını sağlayan evrak
birimini,
ı) Güvenli elektronik imza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin
tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan,
nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan,
imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini
sağlayan elektronik imzayı,
i) Islak imza: Kâğıt evrak üzerine el ile atılan imzayı,
j) İmza: Bir evrakı onaylamaya veya işlemi tesise yetkili olanlarca atılan imzayı,
k) İmza sahibi: Elektronik imza oluşturmak amacıyla bir imza oluşturma aracını kullanan
gerçek kişiyi,
l) Kullanıcı Yetkilendirme Yetkilisi(KYY): İlgili birim amiri tarafından görevlendirilen ve
Başkanlıkça EBYS’ye tanımlanan; birimlerdeki kullanıcıları EBYS’ye tanımlamakla,
yetkilendirmekle ve birimindeki gerekli güncellemeleri yapmakla yetkili ve görevli olan
kullanıcıdır.
m) Misafir Kullanıcı: Bakanlık personeli olmayan ancak belirli bir süre aralığında Bakanlıkta
görevli olan kullanıcıların EBYS’de belirlenen kullanıcı çeşididir.
n) Mobil imza: Cep telefonu, tablet bilgisayar gibi taşınabilir elektronik aletlerde ve bir GSM
şebekesi üzerinden kullanılmak üzere geliştirilen elektronik imzayı,
o) Muhatap birim: Bir belgenin gönderileceği birimi,
ö) Paraf: Bir evrakı hazırlayan veya hazırlanmasında katkısı olanların isim ve soy isimlerinin
baş harflerinden oluşan kısa imzayı,
p) Sanal Kullanıcı: Bir kullanıcının aynı anda birden fazla görev yeri bulunması halinde KYY
tarafından o kullanıcı için sonradan verilen her görev yeri için EBYS’de belirlenen kullanıcı
çeşididir.
r) Sistem Yöneticisi: EBYS üzerindeki en yetkili kullanıcıdır. Bilgisayar sisteminin düzenli ve
kurumsal fonksiyonlara uygun olarak çalışmasından sorumludur. Bu rol Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığınca yerine getirilmektedir.
s) Standart dosya plânı: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve
resmî yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren numara sistemini,
ş) Taslak: Bir evrakın, hukukî olarak bir sonuç doğuracak aşamaya gelmeden önceki hâlini,
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
t) Zaman damgası: Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı
ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı
tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı,
ifade eder.
İlkeler ve kurallar
MADDE 5 - (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı merkez taşra ve yurtdışı teşkilatı;
a) Görevleri gereği yürütülen iş ve işlemleri istisnalar dışında elektronik ortamda
gerçekleştirilecektir.
b) EBYS’ye ait kullanıcı kılavuzları, yardım dosyaları, sıkça sorulan sorular, yardım masası
prosedürleri ve ilgili güncel mevzuat Bakanlığımızın http://ebys.gtb.gov.tr adresinde
yayımlanacak olup, EBYS kullanıcıları bu adresteki bilgileri takip etmekle yükümlüdür. İlave
güncelleme ya da duyurular sadece bu adresten ilan edilecek olup ayrıca bir bildirim
yapılmayacaktır.
c) EBYS üzerinde hazırlanan evrak taslakları, onaylanma/imzalanma safhasına gelinceye
kadar hazırlayan kişiden başlamak üzere onay merciine kadar sıralı âmirlerce paraflanır. Onay
merciince elektronik olarak imzalanmadan önce taslak üzerinde değişiklik yapılabilir. Onay
merciince elektronik olarak imzalandıktan sonra belge hâline gelen taslak üzerinde
değişiklik yapılamaz. Kullanıcılar imza-onay aşamalarında yer almalarına rağmen, ilgili
mevzuatı esas alarak e-imza atmayacakları ya da teknik gerekçelerle e-imza atamayacakları
durumlarda kendilerini iş akış listesinden çıkartacaklardır. Bu durumlarda kullanıcılar EBYS
içerisinde gerekçelerini notlar bölümüne kaydetmekle yükümlüdürler.
ç) Bakanlık, Bakan Yardımcılığı, Müsteşarlık Makamları tarafından EBYS’ye dahil
edilmemesi uygun görülen çok gizli/gizli evraklar haricinde tüm işlemlerin EBYS üzerinden
yapılması esastır.
d) Bakanlığın tüm birimlerinde aynı EBYS’nin kullanımı esas olup; teknik gereklilikler
sebebiyle farklı otomasyon ve/veya evrak/dokuman yönetim sisteminin kullanılması hâlinde,
bu sistemlerin EBYS ile iletişime geçerek ortak alan bilgilerini paylaşmaları gereklidir.
e) Evrak alkışında iş ve işlemlerin en az zamanda ve ekonomik olarak yürütülmesi esas
alınacaktır.
f) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesi ile getirilen imza yetkilerine
uyulmak suretiyle evrak akışı mümkün olduğunca aracısız yapılacaktır.
g) Tüm birimlerce hazırlanan her türlü belgeye standart dosya plânına uygun bir dosya
numarası verilecektir.
ğ) EBYS’de mobil imza da kullanılabilecektir.
h) KYY tarafından EBYS ‘de kullanıcılarla ilgili değişikliklere ait veri girişi yapılacak ve
bundan KYY ile birlikte ilgili birim amirleri sorumlu olacaklardır.
ı) EBYS’nin uygulanmasında görülen belge yönetimine ilişkin sorun ve teklifler Başkanlığa,
teknik problemler ise Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bildirilecek ve teknik problemler Bilgi
İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından giderilecektir.
İKİNCİ BÖLÜM
EBYS Üzerinden Belge Akışı
Gelen evrak işlemleri
MADDE 6 –(1) Gelen evrak işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
1) Gelen evrak, genel evrak birimi tarafından gerekli bilgiler girilerek sisteme kaydedilir.
Kaydedilen evrak birimlere dağıtılır.
2) Birim amiri veya gelen evrak görme yetkisine sahip birim evrak personeli tarafından,
gelen evrak uygun birimlere ya da kişilere gereği ve/veya bilgi olarak havale edilir.
3) Gelen evrakın işlemini birden fazla birim ve/veya kullanıcının yapması gerekiyor ise,
evrak birden fazla kullanıcıya ve/veya birime koordine havale olarak işlem yapılır.
Koordine havale işlemlerinde, evrakın bir birim ve/veya kullanıcıya gereği diğerlerine
koordine olarak havale edilmesi gerekmektedir.
4) Herhangi bir işlem gerektirmeyen fakat Daire/Şube personelinin bilgi alması gerektiği
düşünülen evrak, birden fazla kullanıcıya ve/veya birime bilgi olarak havale edilir.
Giden evrak işlemleri;
MADDE 7 –(1) Giden evrak işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır.
1) İlgili personel tarafından hazırlanacak doküman taslak sekmesi altında hazırlanır.
Onaylayacak kişiler belirlenip var ise ilgi ve ek işlemleri tamamlandıktan sonra,
dağıtım yapılacak birim/birimler belirlenir.
2) Yazı onaya sunulur. İmza onay işlemleri bittikten sonra yazı hazırlayan personele gelir
ve son onaydan sonra birim evraka gönderilir.
3) Birim evrak tarafından yazının dağıtım işlemi yapılır.
4) Koordineli olarak hazırlanacak dokümanlarda, gereği olarak havale yapılan
birim/kullanıcı tarafından belge hazırlanarak diğer birimlerin onayına sunulur. Onay
işlemleri tamamlandıktan sonra bir üst mercii onayına sunularak işlem devam ettirilir.
Üst merciiler tarafından imza onay işleminin bitmesinden sonra gereği olarak havale
yapılan birim/kullanıcı tarafından belgenin dağıtım işlemleri yapılarak işlem
sonlandırılır.
Makam onay dağıtım işlemleri
MADDE 8-(1) Bakanlık ve Bakan Yardımcılığı Makamlarınca onaylanması gereken
evraklarda akış Müsteşarlık Makamına kadar EBYS üzerinden, Müsteşarlık Makamından
sonra fiziksel ortamda yürütülür. Fiziksel ortamda onaylanan belge EBYS’de yer alan
elektronik belgeyle ilişkilendirilerek sisteme kaydedilir.
Havale işlemleri
MADDE 9-(1) Havale işlemleri, Genel Müdürlük ya da başkanlık gelen kutusunu görme
yetkisine sahip olan birim amirleri ya da birim amirleri tarafından görevlendirilen gelen
kutusunu görme yetkisine haiz kullanıcılar tarafından yapılır.
Dosyaya kaldırma işlemleri
MADDE 10-(1) Dosyaya kaldırılacak olan evrak dosyaya kaldır buton/komutuyla seçilerek,
ilgili birim tarafından aksine bir düzenlemede bulunulmadıkça kullanıcı tarafından bir üst
amirinin onayı ile arşive gönderilir.
Merkez ve taşra teşkilatında belge işleyişi
MADDE 11 –(1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında EBYS üzerinde hazırlanacak
taslaklar;
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Paraf safhalarından sonra görevli ve yetkili merci tarafından elektronik imza
ile imzalanarak belge vasfını kazandıktan sonra hazırlayan kullanıcı tarafından
birim evraka gönderilir. Bakanlıkta çalışan personel, kendi kurumu içerisindeki
diğer birimlere birim evrakları aracılığı ile evrak havale edecektir. Bakanlık
birimlerinde çalışan personel kendi kurumu dışındaki birimlere, birim ve genel
evrak aracılığı ile evrak havale edecektir. Hiyerarşiye göre üst personel, ast
personele evrak havale edebilecektir. Birim evraklar kendi birimi içerisindeki
personele evrak havale edebilecektir.
II)
Belgenin fiziksel eki varsa, belgeyi hazırlayan kişi tarafından ek üzerine
belgeye ait tarih ve sayı bilgisi yazılarak birim evraka ulaştırılacak; burada
belgenin var ise barkodu fiziksel ek üzerine yapıştırılacaktır.
III)
Eğer ek, kurum içi bir birime gidecekse birim evrak tarafından muhatap
birimin evrakına zimmet karşılığında teslim edilecektir.
IV)
Eğer ek, kurum dışı bir birime gidecekse, birim evrak tarafından genel evrak
birimine ulaştırılıp zimmet karşılığında tasnif kutusuna bırakılacaktır. Tasnif
kutusundaki
ek,
muhatap
genel
evrak
görevlisine
zimmet
karşılığında teslim edilecektir.
(2) Fiziksel eklerin zimmet sistemi var ise barkod okuyucu vasıtası ile EBYS üzerinden
gerçekleştirilebilir.
(3) Tüm kullanıcılar imza işlemlerinde Bakanlık İmza Yetkileri yönergesi hükümlerine göre
elektronik imza işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür.
I)
Kapsam dışı kurum ve kuruluşlardan gelen belge işleyişi
MADDE 12 - (1) Bakanlık merkez teşkilatına dış kurumdan fiziksel olarak gelen belgeler;
1)
2)
3)
Genel evrak birimince usulüne uygun olarak teslim alındıktan sonra tarayıcı
vasıtasıyla elektronik ortama aktarılıp tarih ve sayı verilecektir. (Gazete, dergi,
kitap, broşür vb. yayınlar ile taranmasına engel bulunan ekler
taranmayacaktır.)
Kapalı zarf ile gelen gizli evrakların yalnızca zarfları ya da birim tarafından
hazırlanmış form taranacaktır.
Bu şekilde işlem gören belge, EBYS üzerinden ilgili birimin birim
evrakına elektronik ve fiziksel ortamda gönderilecek ve ilgili birimde
arşivleme yapılacaktır.
Kapsam dışı kurum ve kuruluşlara gönderilecek belge işleyişi
MADDE 13 – (1) Elektronik olarak belge gönderilemeyen kapsam dışı kurum ve kuruluşlara
hitaben EBYS üzerinde hazırlanacak taslaklar;
1) Paraf safhalarından sonra görevli ve yetkili merci tarafından elektronik imza ile
imzalanarak belge vasfını kazandıktan sonra hazırlayan kişi tarafından birim evraka
gönderilecektir.
2) Birim evrakta bir nüsha çıktı alınarak belgenin alt bölümünde uygun bir alana
“Güvenli Elektronik İmzalı / Aslı İle Aynıdır” ibaresi, işlem tarihi, bu işlem için
görevlendirilen personelin adı, soyadı ve unvanı eklenerek imzalanıp postaya verilmek
üzere genel evrak birimine zimmet karşılığı teslim edilecektir.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KYY ile ilgili işlemler, geçici görevli personel ile ilgili işlemler, birim evrak ile ilgili
işlemler, gizli ve çok gizli belgelerle ilgili işlemler, vekâlet işlemleri
KYY ile ilgili işlemler
MADDE 14 - (1) Kullanıcı yetkilendirme yetkilileri;
1) Tüm merkez ve taşra birimlerince belirlenen KYY görevli oldukları birimlerin
personelini sisteme tanımlamakla görevlidir.
2) Birimlerdeki personelin sahip olduğu yetkileri birim bazında sisteme tanımlayacaktır.
3) Birimlerinde göreve yeni başlayan personel bilgilerini sisteme tanımlamakla
görevlidir.
4) Personelin evrak oluşturabileceği standart dosya planlarını kısıtlama yetkisine sahiptir.
5) Birim personelinin vekaletlerini güncelleyebilecektir.
Geçici görevli personel ile ilgili işlemler
MADDE 15 - (1) Geçici görevli personel ile ilgili işlemler:
1) Geçici görevli personel tek birimde görevli ise, görev yaptığı birimin kullanıcı
yetkilendirme yetkilisi tarafından birime taşınacaktır.
2) Geçici görevli personel birden fazla birimde görevli ise, geçici görevli olduğu her
birim için, kullanıcı yetkilendirme yetkilisi tarafından sistemde sanal kullanıcı
oluşturulacaktır.
3) Birden fazla birimde görevli olan geçici görevli personel, hangi birim için işlem
yapacaksa, o birim için oluşturulan sanal kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş
yapacaktır.
Birim evrak ile ilgili işlemler
MADDE 16 – (1) Birim evrak ile ilgili işlemler:
1) Birim evrak personeli gelen evrakı ilgili daire ya da şubeye yönlendirmekle görevlidir.
2) Birim evrak personeli oluşturulan belgenin dağıtım listesine göre ilgili birimlere
dağıtımını yapacaktır.
3) Birim evrak EBYS kullanmayan kurum ve kuruluşlara gönderilecek evrakların posta
işlemlerini gerçekleştirecektir.
Gizli ve çok gizli belgelerle ilgili işlemler
MADDE 17 – (1) Gizli ve çok gizli belgelerle ilgili işlemler:
1) Gizli ve çok gizli olarak oluşturulan evrakı paraf ve imza akışında yer alan bütün
kullanıcılar görebilecektir.
2) Gizli ve çok gizli belgenin havalesini yapan kişi, havale yaptığı kişinin belge
içeriğini görebilmesi için yetki verebilecektir. Yetki vermediği durumda gizli
belgenin sadece üst bilgileri görüntülenecektir.
Vekâlet İşlemleri
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
MADDE 18- (1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre kullanılan yasal
izinler, geçici görev vb. durumlarda her birim tarafından düzenlenmiş vekâlet onaylarına göre
vekâlet işlemleri yerine vekâlet edilecek kullanıcılar ya da KYY’leri tarafından yerine
getirilecektir. Vekâlet onayı olmayan birimlerde vekâlet edilmesi gereken kullanıcın sıralı
amirleri ya da bu amirlerin yetki verecekleri KYY’leri tarafından vekâlet işlemleri
sonuçlandırılacaktır.
1) Kanunî bir sebeple görevi başında bulunamayacak olan personel, görevden
ayrılmadan önce yetkili merciince vekil tayin edilen personele dair bilgileri ve
vekâlet süresi bilgisini EBYS’ye işlemek zorundadır. Bu işlemin yapılmaması
halinde vekalet işlemleri kullanıcının sıralı amirleri ya da yetki verecekleri
KYY’leri tarafından yerine getirilecektir.
2) Mücbir sebeplerle görevi başında bulunamayan personelin yerine tayin edilen
vekile dair bilgiler birimin kullanıcı yetkilendirme yetkilisi tarafından EBYS’ye
işlenecektir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
İstisnalar
MADDE 19-(1) Bakanlık birimleri arasında yazılım farklılığı sebebiyle EBYS
üzerinden elektronik belge akışının sağlanamadığı durumlarda bu Yönergenin 10uncu ve
11inci maddelerindeki usul uygulanacaktır.
(2) Mahkemeler, savcılıklar ve icra dairelerinden gelen veya buralara gönderilen hukukî
belgeler kanunen belli sürelere tâbi olduğu cihetle, bu nevi belgenin alınması ve
gönderilmesinde, EBYS’ye kayıt hususu saklı kalmak üzere bu Yönergenin 10uncu ve 11inci
maddesindeki usul uygulanmayabilir. Bu durumda ilgili birimler durumu genel evrak birimine
bildirecektir
(3) Herhangi bir sebeple EBYS’nin geçici olarak kullanılamadığı durumlarda 1 Seri Nolu
Elektronik Gümrük İşlemleri Acil Durum Tebliği hükümlerine göre fiziksel evrak akışı
alışılageldiği biçimde uygulanacaktır. Böyle durumlarda engelin ortadan kalkmasından
itibaren belge bilgilerinin EBYS’ye girilmesi ilgili birimin sorumluluğunda olacaktır.
Erişim hakları
MADDE 20 - (1) Kapsamdaki kuruluşlarda hazırlanan belgeler, mutlaka aşağıdaki erişim hak
kategorilerinden birisiyle işaretlenecektir.
a) Tasnif dışı: İçerdiği konular itibarıyla gizlilik dereceli bilgiler taşımayan belgelere verilen
erişim sınıfıdır.
b) Hizmete Özel: İçerdiği konular itibarıyla gizlilik dereceli konular dışında olan, güvenlik
İşlemine ihtiyaç gösteren ve Devlet hizmetine ait özel bilgileri ihtiva eden bilgi ve belgelere
verilen erişim sınıfıdır.
c) Özel: İçerdiği konular itibarıyla, müsaadesiz olarak açıklandığı takdirde millî
menfaatlerimizi, Bakanlığımızın saygınlık ve çıkarlarını olumsuz yönde etkileyecek veya bir
şahsın zarar görmesine yahut yarar sağlamasına neden olabilecek bilgi ve belgelere verilen
erişim sınıfıdır.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
ç) Gizli: Müsaadesiz olarak açıklandığı takdirde millî güvenliğimizi ya da itibarımızı ciddi ve
olumsuz yönde etkileyecek, idari soruşturmaya, adlî soruşturma ve kovuşturmaya zarar
verebilecek olan bilgi ve belgelere verilen erişim sınıfıdır.
d)Çok gizli: Müsaadesiz olarak açıklandığı takdirde millî güvenliğimizi büyük ölçüde
tehlikeye düşürecek, Devletimize ve müttefiklerimize büyük ölçüde zararlar
verebilecek bilgi ve belgelere verilen erişim sınıfıdır.
Yönergede yer almayan durumlar
MADDE 21 – (1) Bu yönergede yer almayan durumlarda kullanıcılar EBYS üzerinde yer alan
yardım kılavuzunu kullanmakla yükümlüdür. Kullanıcıların yardım kılavuzunu da kullanarak
çözüm bulamadıkları konuların Başkanlığa iletilmesi gerekmektedir.
Öngörülmeyen ya da beklenilmeyen durumlar
MADDE 22 – (1) Bakanlık öngörülmeyen ya da beklenilmeyen durumlarla ilgili olarak her
türlü idari tedbirleri almaya yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Herhangi bir sebeple elektronik imza temin edemeyen birimler en
kısa sürede elektronik imza temin işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
(2) Elektronik imza temin edilene kadar ıslak imzalı evraklar, birim evrakta taranarak sisteme
aktarıldıktan sonra verilecek tarih, sayı ile fiziksel ve elektronik ortamda gönderilecektir.
(3) Ticaret İl Müdürlükleri EBYS ile entegrasyon işlemleri gerçekleşinceye kadar birimlerine
EBYS yolu ile gelen belgelerin Valilik kayıt işlemlerini, EBYS üzerinden kağıt ortamına
aktaracakları belgeler üzerinden yaptıracaklardır.
Kaldırılan hükümler
MADDE 23 - (1) …… tarihli ve ….sayılı DYS Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 24 - (1) Bu Yönerge, onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download

Devamını Okumak İçin Tıklayınız