Memur ve hizmetlilerden mal beyannamesi alınması hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile ilâm: 16. VI .1949 - Sayı: 7234)
No.
5440
Kabul tarihi
10. V I . 1949
BİRİNCİ MADDE — Devamlı veya geçici surette bir âmme vazifesi veya
hizmeti gören Devlet daire veya diğer her türlü âmme müesseseleriyle 3659 sayılı
Kanunun şümulüne giren teşekkül ve müesseselere ve âmme menfaatine hadim ce­
miyetlere alınacak hizmetli ve vazifelilerden kendileriyle karı veya kocalarının ve
velayetleri altındaki çocuklarının menkul ve gayrimenkul malları ve borçları hak­
kında bir beyaname almır.
Menkul mallar tâbirine para, esham, tahvilât, altın ve mücevher gibi mallarla
her türlü alacak ve diğer haklar dâhildir.
İ K İ N C İ MADDE — Birinci maddede beyan olunan daire, müessese, teşekkül
ve cemiyetlerde vazife ve hizmet görenler ilk beyanname tarihinden sonra geçecek
her beş yılda yeniden bir beyanname vermeye ve bu süre içinde menkul ve gayri­
menkul mallarında önemli bir değişiklik vukua geldiği takdirde bunu da bir ay
içinde ayrıca bildirmeye mecburdurlar.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Birinci maddede bildirilen beyannameyi vermiyenler
diğer kabul şart ve vasıflarını haiz olsalar dahi işe alınmazlar
İkinci madde gereğince her beş yılm sonunda verilmesi lâzımgelen beyanname­
yi yapılan tebligata rağmen bir ay içinde vermiyenlerle menkul ve gayrimenkul
mallarında vukua gelen önemli değişiklikleri bir ay içinde bildirmiyenler hakkında
inzibat kurul veya mercileri tarafından gecikme sebebine ve beyanname vermiyenin durumuna göre gereken inzibati cezalardan her hangi biri bu cezalara mah­
sus sebeplere ve sıraya bağlı olmaksızın tertip olunabilir.
GEÇlCl BİRİNCİ MADDE — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte 1 nci
maddede yazılı daire, müessese, teşekkül ve cemiyetlerde vazife ve hizmet gören­
ler üç ay içinde menkul ve gayrimenkul mallarını gösteren bir beyanname verme­
ye mecburdurlar.
GEÇlCl İKİNCİ MADDE — Yukarıki maddede yazılı beyannameler inzibat
kurulu veya mercilerince incelenerek durumu şüpheli görülenlerden 4237 sayılı
Kanun uyarınca beyanname istenir.
İnzibat kurulu veya mercileri bu beyannameyi ve birlikte verilmiş vesikalar
varsa bunları inceledikten sonra soruşturmaya lüzum görülürse evrakı alâkalının
sıfatına göre tâbi olduğu mahkeme Cumhuriyet Savcısına veya adlî âmire tevdi
ederler.
Cumhuriyet Savcısiyle adlî âmir yapacakları hazırlık soruşturması sonunda işi
takibe değer görürlerse kamu dâvasını acarlar. Bundan sonraki usul muamelele­
ri Ceza Muhakemeleri Usulü ve Askerî Muhakeme Usulü Kanunları hükümlerine
uygun olarak yapılır ve 4237 sayılı Kanunun diğer hükümleri yerine göre uygula­
nır.
Cumhuriyet savcısı ve adlî âmir yapacakları soruşturma sırasında 4237 sayılı
Kanunun 10 ncu maddesinde yazılı tedbi in alınmasına lüzum görürlerse hazırlık
j
V*3
oır Karar isterler.
Tâyinleri ile ait memurlar tarafmdan verilen beyannameler hakkmda valiler de
inzibat kurul ve mercilerinin yukarda yazılı yetkilerini haiz oldukları gibi ilin tâ­
yinleri merkeze ait memurlar hakkında da «Jandarma ve gümrük muhafaza teş­
kilâtından gayri askerler ile yargıçlar ve yargıç sınıfından olanlar hariç» o me­
murun mensup olduğu bakanlığa müracaat ederek 4237 sayılı Kanuna tevfikan be­
yanname istenmesini talep ve teklif edebilirler.
Subaylarla askerî memurlar ve askerî hizmette kullanılan aylıklı veya ücretli si­
vil memurlar ve gedikli erbaşlar tarafmdan verilen beyannameler ilk ve üst sicil
âmirleri tarafmdan tetkik olunur.
Sicil âmirlerinin düşüncelerinde birlik bulunduğu takdirde doğrudan ve arala­
rında görüş ayrılığı çıkması halinde ise muhtar sicil âmirinin de mütalâası alın­
dıktan sonra Millî Savunma Bakanlığına gönderilir.
Bakanlık, sicil âmirlerinin ekseriyet reyine göre yukarda yazılı şekilde işlem
yapar.
v
Axxcwüvciiıeıeruen
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BEŞİNCİ MADDE^ — Bu kamımı Bakanlar Kurulu yürütür.
11 Haziran 1949
Cumhurbaşkanlığına yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
:
Bu kanunun ilânının Başbakanlığa bildirildiğine
dair Cumhurbaşkanlığından gelen tezkerenin tarih
ve numaras-ı
:
Bu kanunun görüşmelerini gösteren tutanakların
cilt ve sayfa numaraları
:
11 .VI.
1949 ve 1/566
11 .VI. 1949 ve 4/563
Cilt
Sayfa
19
1034
20
532,713:719
Download

Resmî Gazete ile ilâm: 16. VI .1949 - Sayı: 7234