A dm ı
CUMA
İSTANBUL, 5: Bir R ub şilebi­
nin İstanbul Boğazından geçerken
sls yüzünden yalılara bindirmesi ne
tlces*nde hayatların:
kaybedenler,
daha önce haber verildiği gibi
ik*
kişi değ*l, üç kişid'r Bunlar, İlknur
Kızılklaya adında 20 yaşında
bir
genç kız ile, 5 yaşında Mine Yıldız
ve 55 yaşında Haşan Ünlü'dür.
LEFKOŞA - KIBRIS
6
Tel: 3970 ■P X 867
Talgrcd: AKIN
KURULUŞ TARl H
EYLÜL
1963
ÖLENLER UÇ KİŞİ
37, MaddİT* Soka^L
1• « 1
YIL : 2 - SAYI: 391
BAĞIMSIZ GUNLUK SABAH GAZETESİ
FIATI: 10 MİL
ölen genç kız,
Cumartesi günü
sevdiği b<r gençle nişanlanacaktı...
imtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Müdürü: KEMAL AKINCI
20-21 Mayıs olayları sanıklarından
Yedi Kişi ölüme
29 Kişi Ebedî Hapse
Mahkum edildiler
Sirkte gösteri
yapan bir baba
kızını vurdu
SAN FRANSİSCO:
N İŞAN CILIK gösterisi
yaparken bir baba 15 yaşıtıdaki kızınj
alnından
vurmuştur.
Tanınmış
atıcılardan
M'lo Ploof’un 15 yaşında­
ki kızı Maıülyn Ploof der
hal ölmüştür.
Hâd'se birkaç gün önce
bir sirkte
300 seyirci/ı^n
gözleri önünde cereyan et
mişt*r.
şapka giymiş olarak d u r
makta olan Marilyn isa
betsiz ilk atştan sonra 1
k !nci ateşte daha aşağıya
nişan alınması yüzünden
alnından vurulmuşur.
Yıllardan beri
babası
*le beraber çalışmakta olan genç kız birkaç daki*
ka evvel d'şleıtinin ara •
sında b'r tebeşir parçası
tutarak babasınm karşı •
Babasından 7 metre ka smda
k jlı kıpırdamadan
dar uzakta
üzerinde
durmuş
ve Ploof hedef*
Ankara 5: 20— 21 Ma -, halende tefhim edileceği - Meclisinin tasdikine bağlı
küçük balön bulunan bir j vurmuştu.
yıs olaylarına katılan An I nt belirtti. Üç ay hapse bulunmkatadır.
kara ve İstanbul sanıkları 1mahkûm edilenlerin, baş- j Ayrıca 29 kişi müebbed
hakkmda Mamak Sıkı Yö ka bir suçtan tutuklu de­ 12 kişi 5 yıl, 5 kişi 12 yıl,
netim Mahkemesince veri ğlllerse tahliye edilecekle 2 kişi 8 yıl, 2 kişi 6 yıl,
len karar tefhim edilmiş- rıni b'ldird1.
37 kişi 4 'le 5 yıl, 4 kişi
tir.
1 yıl, 2 kişi 10 ay ve 6 k 1
Hakim, 4 bölümden iba­
ÖLÜM CEZASINA
ş
1 de üç ay hapse mah •
ret bulunan ve 239 sahife
ÇA RPTIRILAN LAR:
k’m edilmişlerdir.
M OSKO VA: : suçlarını Ulraf ettiklerini
tutan k a ra^n dört buçuk
Hükümet
organı
“Izves- |ve beşinûi şahsın
15 yd
sah'feliık ilk kısmini okuTalât Aydemir,
Fethi
45 kiş* ise beraat etmiş­ tia” gazetesi harbte Nazi- ihapse mahkûm olunduğu
duktan sonra
sanıklara;; Gürcan, Erol Dinçer, II
gerekçeli k a ra ra ayınca han Baş 0 e m d K l r ’a> Qs tir. Beraat edenler arasın lerle işb'rliği yapan dört nu bildirmiştir.
da Alparslan Türkeş, Mu Rus’un kurşuna dizilmek j
ver^/eceğini, karar özeti Sanıklar, gazetenin bUman Deniz,? Ahmet Yüce
zıaffler Özıdağ, Rifat Bay­ suretiyle idam edilecekle- ’ dirddğine göre, 1943 yjlın
nin onar kişilik
gruplar
alp..
kal ve
Faz ',1 Akkoyunlu rin' yazmıştır
jda Beyaz Rusya’da Sav ö lü m cezalar,
Millet da bulunmakatdır.
Gazete, dört sanığm da y«t askerlerinin
ve Sov­
yet vatandaşlarının kütle
halinde öldürülmeleri ha­
diselerine fi'len iştirak et­
mişlerdir.
45 kisa de beraat etti
Nazilerle işbirliği
yapan dört Rus
kurşuna dizilecek
Malta Başbakanı D r. Borg 01‘ver
evvelki gün verd'ği bir demeçte
Britanya
M üstem lekelere Commonwealth Bakan Duncan Sandys >le çalış­
mak suretiyle
Maüta’ya bağım sız^k getirecek bir A nayasa tasladığı husu sunda anlaşmaya varmaya v a rm a n ^ ve daha önceden kararlaştırıldığı g'b'
31 Mayıs, 1964 senesinde M alta’yı
bağrmsızlığmakavuşturmanin
mümkün
olduğunu söylemiştir.
Dr. Oliver, bu demecini, Washington’a müte-veccihen Londra hava ala
n ^ d a uçağa binmeden önce kendisi ile Duncan Sandys arasında yapılan m ü­
zakerelere atfen yapmışt r. Dr. Oliver Duncsn Sandys’x “zeki, dürüst ve çok
dirayetli”
diye tarif etmiştir. Yukarıdaki resimde Duncan Sandys geçen­
lerde Londra’da yapılan Malta’nm bağımsızlığı konferansının açış konuşma
sim yaparken görülmekti dir.
Yunanistan’a
iltica edan
Rus bilgini
ir değiştirdi
ATİNA:
Geçen hafta Yunanis ! tan’a iltica eden 27 yaş^ı
da bir Sovyet Alimi, f'kr 1
ni değiştirerek
Rusyaya
dönmüştür. Yunan Dışİşle
ri Bakanlığ! dün,
Oleg
Malkof adındak 1
al'min
bifkaç gün önce Rusya’ya
gittiğini açıklamıştır.
Muhtelif yerler, turistik
bölge olarak ilân edildi
B ağ ürünlerinin iiatı
geçen yılki gibi kalacak
Sovyet âlimi geçen Per
şembe günü Kıbrıs’tan bu
|raya 25 Rusla birlikte gel
, m*ş
ve hava alanındaki
ı yetkililere müracaat ede rek Rusya’daki rej*mi sev
Öğretmenlerin Tayin ve
nakilleri hakkındaki liste
bugün üçüncü şayiamızda
Çalışma Bakanlığının,
iş yerleri ve fabrikalar
hakkında yaptığı açıklama
Çaışma ve Sosyal S igor, kalar hakkında Bakanlığı
ve Hükümetçe verilecek
3. KıbrrsCumhur'yeti tah a k k e n tanınmasını iste
ta Bakanlığı, iş yerleri ve j haberdar ederek işçilerin
pr'm lerin nisbetin 1 geçen
rai ndan veya Kıbrıs Cum m işti.
vukuıbulan seiâmetıni tem'n hususuny ılın k e n aynı olarak tes huriyeti vasıtasıyla hariç-.Alimin, buradak 1 Sov - fabrikalarda
bit etmiştir.
I te öğrenim yapılması *çfn yet Elçiliğinin memurları
İ5'1* 0İ^rak J a da yadımc, olmaları r'ca
memlekete
W r,
olummıktaj lr
Zivanlyanın okkasj 120 verilecek burslar ile ilgil* tarafından
teşv'k e d W i l V
î
^
m>l olarak tesb*t edilmiş- ödenek ve şartları tesbU dönmeğe
Çalışma ve Sosyal S1rek altnan selamet tedbir
1. G'rae Kazasında Çatir.
|etmiştir.
I zannedilmektedir,
lerini kontrol eden özel (gorta Bakanlığ! açıklalmatalköy, ve Aykuruş köyle
müfettişler bulunduğunu ' smda iş selâmeti müfettiş
rine yakın den'z sahilinde
,ve bunların, iş yeri veya
ki bazı yerler 1 ve Mağusa
¡fabrika sahiplerine 'ŞÇ1 se
Kazasında Davlos, Yalusa
lâmeti hakkında parasız o
V ukol’da, Paral'm, Ayser
larak tavsiyelerde bulungi, Aynapa, D'pkarpaz ve
dulklamım,
b'Mitmektedir.
A lt’n K um Sahilin1, L*ma
Açıklamada,
birçok iş
sol
Kazasında,
Leydis
yeri ve fabrika sahibinin,
Mayi bölgesin 1 ve Baf Ka
blerek veya bilmiyerek
zasında Peya’yı Turlstik
ıbu gi'bi yerleri
Çalışma
öğen'ldiğine göre Rum Meclis, malî mükellefiyet ğında bir toplantı yapıl bölge olarak llân etmek
mıştır.
Toplantıda, Rum ve Sosyal Sigorta Dairesi
kararım vermiştir. Bu böl Cemaat Meclisinin, uzun lerini yerine getiremiye Başkanı nezdi-nde kaydettirmedik­
cek kadar güç b‘r duru - Cemaat Meclis*
gelende, turistik kalkın­ zamandan beri devam e d e ) ^ düşmüştür.
Dr. Spir’idak's, Maliye Ba leri ve dolayısı ile gerek­
ma maksatları için inşa e- gelen iktisadı sıkıntıları |
li teftişin lâyık, veçh'le
kani Solomid's,
Çalışma
yapılamadığı
kaydedil­
dilecek binalar kontrola Rum liderlerini endişelen
Bu duruma b*r çare bul Bakanı Papadopulos ve A
mekte, iş yer1 ve fabrika­
tâbi tutulacaktır.
evvelk* dalet Bakanı Stella Sulyo
dirmektedir. Yardım te * mak amac'yle
ların uzun b'r tarifi yapıl
takdirde gün Makarios’un Başkan^ tu hazır bulunmuşlardır. diktan sonra tescil edilme
2. Bağ ürünler* f'atını min edemediği
Lârnaka Rum Kaza Ha
Toplantıda, Meclis Baş­ miş iş yeri sahiplerinin en
erken bir zamanda Bakan kimi Vasilyad*s, Tombala
kanı Dr, Spirldak*s, Meclığa müracaat ederek bi­ olarak bil'nen şans oyunu
lis'n sıkıntıları hakkında
nalarımı tescil ettirmeleri na işt'rak ett*kleri
için
gen'ş izahat veren b*r ko
istenmektedir
Polis
tarafından
aleyhleri
nuşma yapmış ve Meclı “.GÜVEN TÜRK ANONİM SİGORTA ŞİRKETİ
Açıklamada, ayrıca, bu ne dâva g e t^le n beş k*ş'
sin malî mükellefiyetleri­
başta gelir
gibi
iş yerlerini tescil et- n'n muhakemesinde kara
ni yerine getirebilmesi l*
Umumî Acentelik
tirmemenin
b'r suç teşkil rm , dün açıklamış
ve
çîn 300 b !n lira kadar b*r
LEFKOSA TÜRK BANKASI LTD., LEFKOSA.
paraya İhtiyacı olduğunu ettiğine işaret edilmekte, Tombalanın b*r nevi pi TEL : 74474
belirtm'ştir.
I ve halktan, bu g’b 1 fabri_! yango olduğunu ve mev -
300 bin liraya ihtiyacı var
1 Eylül tarihinde Lefke
civarında iştenen cinayet­
le İlgili olarak Lefkeli Sa
l'ih Mustafa’nın dün Mah­
kemece 7 gün mevkuf tu
tulmas, emredilmiştir.
POLİS MÜFETTİŞİNİN
EVİ ATEŞE VERİLDİ
Evvelki gün ö.s. saat 4’
te Pol's Müfettişi Theoha
ris TsivitanHis’in L>masol
da, L>kurgu sokağındaki
15 numraalı evi krasti ola
rak ateşe verilmiştir. Bi­
naya
ve b*nadaki
bazı
mefruşata takriben 100 li
ral:k hasarolmuştur.
ler*nin iş yerlerine yaptık
lan ziyaretler
sonunda
Dün, Makar'os’un başkanlığında toplanan Ba*
kanlar K urulu, diğer şeyler arasında şu kararlan
almıştır:
Rum Cemaat Meclisi
büyük sıkıntı içinde
LEFKE CİNAYETİ İLE
İLGİLİ TEVKİF
fabrikalardaki
kazaların
sayısmda hayli duşuf ol- ^
duğuna işaret etmekte ve ^
bu husustaki
POLİS VE JANDARMA
BANDOSU LİMASOL’DA
KONSER VERECEK
Polis ve Jandarma Ban„ E yK I , 963 taIjh,n.
Pa2ar
ö s saat 6.
kontrolün i da Limasol Millet Bahçe-
daha da sıklaştırılacağını s:nde b*r konser verecekılân etmektedir.
I tir.
TOM BALA
ARTIK YASAK
Piyangolar Kanununa
aykırı olduğu açıklandı
GÜVENİLEN Sigortalarda
J
cut kanunlar taht>nde oy iddia etmekte idiler. Kara
natalmasına müsaade edi- rın açıklanmasından son­
lemiyeceğin' b lldirmişt*r. ra, müdafaa avukatı, me­
selen1n Anayasa Mahke Müdafaa avukatları Jse meşine havale edilmesi *'
müracaatta
Tombalanın eğlence kab 1 çin, resmen
linden bir oyun olduğunu ^bulunmuş, fakat
Hâkim
bahse konan paran’n ga -1 Vae*lyadis bu müracaat
yet cüzi olduğunu ve ku- hakkında vereceği kararı
mar
adıded1lemiyeceğin 1j 14 Eylüle tehir etmiştir,
TİR
Cuma. 6 Eylül 1963
AKI N
Ressam Georges
Braque öldü
PARİS: j 1908’de o devrin ressam
Tanınmış ressam Geor - ları tarafından aÇılan Son
ges Braque uzun b'r has
talığı müteakip ölmüştür,
Braque 81 yaşındaydı.
Braque’in yakınların *
dan bir', ressam,n birkaç
bahar Galerisi Btaquein
eserler n 1
teşhir etmey
reddetmişti
Braque Ûe Picasso’nun
eserleri çok zaman birb‘r
€ A € Y O € P IA
» V İ l î A S / If/lKn
_
<»nikh YANKILAR
İ _ h m a x h
-
KYLffPOt B U
-
;\ A P A Y r H
____ Ó ôiA
tA e u|
O
cpoc;'
*_____
~
.I.1—
it—
-tH
T
T
T
'*»,,t»
MAKARİOS, ERKİN’E
CEVAP VERMİYECEK
A N K A RA : kek sayıs, arasındaki fark rum şöyle tespit edilmiş
dili bahs'nde Mısır’ n Kıb zetesi, K,bns’taki durumms Rum tarafım destekle- lailgil 1 Türk görüşlerin'
T Ü RKİYE’DE 1927 y r |daha da açılmış, kadınla- İh-: Kadınlar, 13 ttiüy0j
Dünkü solcu H ARA V• d‘ğini
bildirmiş ve her tenk'detmekle ve Kıbrıs
1
« ı arm sayıları n n toplam. 11 milyon 831 672, erkékler, 14 milv(J
q j gazetesen b'ldird*ğl • türlü yardım
teklifinde halkının kendi ev'n'n e- lr* a
1
{azla ¡-'olurken
e r k e k le r in k i 12
1? 158
1^« bin
h in
, ng
Makar'os, Türkü- bulunmuştur.
fendis* olduğunu ve iç iş- fken
r e 33 yıl içinde erkekler ^' miliwvn
234
bini
bulrr
m'İyon 234 ,blni bulmuş- ^
iye Dışişleri Bakan, F. C. BİRLEŞMİŞ
MİLLETLERE lerine dışardan hiç: kim"
^
geç tur
“
Erkeklerin, aradaki 486
../in
.M . .V
Vorıcmnffo hakkL
hakkı Ol"
u
1
^TT
k_V
wİ~»:.l n Kibns hakkındaMÜRACAAT
senin karışmağa
ol
Kadın— erkék aras,nda bin klşiHk farkı ilerdeki
k, gon konuşmaSına ce
rF1LELEFTHEROS ga - madiğin. kilmbilir kaçıncı mLŞlfcI
1927 Uyıljîida
Türkiye’de ki sayı yarışmas, 1960 y r istatistiklerde daha da a.
aydan beri
ağır surette lerine benzet'lm'ş ve ‘k‘ j Vap verecek değildir. Ma ! b e s in in Atina muhabiri- defa olarak tekrarlamak-' ^
h » t a_ yattığını »öylem.!
ressam 1910
K ıb rn Rum goril- ne
„ atfen
at(e„ tam
tam manşet
maraet ola0ıa. tadır.
tadır.
.
, y r ---- , —
yon 84 bin .
t'r Braque, P ars tek1 e
ln a kadar sık sık beraber ..
tırmmf.n vp cıra
,
i j • u u ı
I
,’.
■, , . ,
. .1 ,
i j
I §unun tamamen ve sara
rak yayınladığı haberlere
MâHKFMELERİN
! vıs.n’n ise
v
g ö z e m i apam ş
^ ,r.
haten beHrtUmiş olduğu - göre> uluslararası gelişme
AYRILMASINA DAİR
|bın olduğu
J
ü
ayısm,n 77 m
mil
Ierkekler:«
L I L _ .sa..
6 milyon 564
tespit edUmiş-
1■
n . , »i
.1
, qi
A «I T ı na ınanmakta ve yenl b r 1er* yakından
takkeden.
1
Braque, Pablo Picasso ' eserleri* aras,nda La Gu' beyanatta buıunrnaya ıö .
,er,n kanaatince, “il-1 ELEFTHERIA g a z e te s i,^ .
le birlikte, 20. Asrin baş-1tare (G tar), Plajda
ı zum görmemektedlr#
gizler tarafından tedb*r - klr rnakaleslnde Kıbrıs’ta j Erkekler kadm lar 1 1945
langıcjnda, res'mde kü • kananlar’’ Le Duo” (Çift)
ler
al-nmadığı takdirde mahkemelerin Türk v e yııında g e z m iş le r d ir .
Bu
NASIR’IN YARDIM
bizm hareket*nin temel'n' |ve “Le Billard” (Bilardo)
TEKLİFİ
Kıbrıs’a karşı Türk tah - Rum olmak üzere taks‘m yılda kad,nlar,n 9 milyon
atan ressamlardan biriy di' gibi tablolar vard,r.
MAH1 gazetesinin Kahi rfJderi, artan b>r şiddetle edilmesini ele almakta ve 344 bin 0ı an sayam , erre özel muhabirine, solcu devam edip gidecektir.”
adalet prensipler'ne uy- kekler 9 m>lyon 446 sayıy
Haravgi gazetesinin ise A
Fakat, “sabrın da hudu mad,ğ’ni ^eri sürdüğü bu ja geride bırakmışlardır,
tina basınına atfen dün du vardır; ve „‘hayet K*b duruma bir son verılmes*; Erkekler, kadınlarla a manşet olarak yay,nlad,k- r;s Birleşmiş
Milletlere gerektiğini
belirterek ralarmdaki
sayı fark,m
la n bir habere göre Baş- müracaat etmek mecbur1- ^-um hukuk çevreleı'n 1 1950 yıknda
b‘raz daha
kan Nasır
Lefkoşa’daki yetinde kalacaktır.”
bu y ° ^ a harekete geçme açrrrşlar, bu yılda 10 m'l
Mısır B ü y ü k e l ç is i vasıtas, j “ EVİMİZİN EFENDİSİ” |ğe Ve adalet mekanizma; yon 420 b>n olan kad.nlar,
ile Makarios’a b*r mesaj I Yukarıdaki başl,k altın sının birleşt'r'lmes'ni Sağ 10 milyon 527 bin sayıyla
göndererek Kıbrıs A nlaş- da yayınladığı bir makale lamak ıçm gayret sarfet- geçmişlerde.
TAHRAN: nın radyo vasıtasiyle, so- m alan ^ j^ a y a s a s m ^ ta de F1LELEFTHEROS ga- meğe davet etmektedir. | 1955 y,lında kadJn ve er
Polis makamlar, ,Tah - rulan suallere cevap yetiş
ran Ün*versites*ne
g'r*ş tirdiğ 1 bildirilmiştir.
imtlhanlannda
g'zlı bir ! Polis radyosu öğrenci - * * * * * * * * ★ ★ ★ ★ ★ * * * * * * * * * k ★ ★ ★ * * * * * * * * * * * * * * * * * *
YENGEÇ BURCU (21 Haziran - 20 Tem.): *
radyo istasyonunun öğren n*n yay n,n, tespit etmiş
Hayır hayır.. Emin olun ki daha fazla üzülme­
ellere kopya verdiğini a - ve imtihandaki öğrenci iğe değmez. Siz yine eskiden olduğu gi'bi iyi
ç,klam:ştır
le kardeş'nl derhal yakaniyetlerinizden vazgeçmeyi ve anlayışlı olun.
Jlamıştır. Ad, açıklanma *
ARSLAN BURCU (21 Temmuz - 20 Ağus.): *
Geçen çarşamba günü, yan öğrenci üniversiteye
O Ğ LA K BURCU (21 Aralık - 20 Ocak):
Netice
fena olmasa gerek. Attığınız ad’m,,, sağ
öğrene'lerden b'r'n^n im- al,nmamışt,r.
unutulmuş olmanın acjs'le kıvran,r görünüyor
lam
olduğunu,
hedefin de artık eni-konu yak­
tihan salonuna
portatif; imtihana g'ren 16.000 1*
sunuz ama bu sadece görünüşten ibaret. Zira
laştığını
görerek
biraz sabretmeksiniz.
b*r alıc,-ver'ci radyo c'ha se
mezununun
ancak
unutulmad,ğınızdan s'z de eminsiniz zâten.
BAŞAK
BURCU
(21 Ağustos - 20 Eylül):
zryla girdiği ve başka biı 3.431’i ün'versUeye alin *
KOVA BURCU (21 Ocak - 20 Şubat):
Kalbinizi ferah tutmağa gayret etmelisiniz. Bü
bitnada bulunan kardeşi -j mıştir.
Düne kadar düşündüğünüz ve karara bağlad,
tün aksiliklere rağmen k,sa bir zaman sonra
ğınız her şey makuldü. Fakat bugün fikirleriher
şeyin yoluna gireceği muhakkak.
SEBZE VE YAZ MAHSULLERİ MÜSTAHSİLLERİ!
nnzde âni değişiklikler olacak. İhtiyati, olunMahsullerinizi harabeden “S irM d i” adi, yap TERAZİ BURCU (21 Eylül - 20 Ekim):
Ne mutlu size, istediğiniz zaman gayet neşeli
rak kurtlan bazı yerlerde yine görülmüştür. Sebze
B A LIK BURCU (21 Şubat - 20 Mart):
görünmeğe, bazı ıst’raplarimz, da mükemmel
veya yoncalarınızın da SirMdi-nin hücumuna uğra
Çok koşan çabuk yorulur, lâfı size göre olma­
y,p uğramadjğ nı araştırdınız mı? Sebzelerinizi he
bfr şekilde gizlemeğe çalışıyorsunuz.
sa gerek. Siz, öteden beri içi içine sığmayan bir
nüz muayene etmemiş ıSeniz daha fazla vak*t kay
A K REP BURCU (21 Ekim - 20 Kasım):
insansınız ama yorulduğunuz vâki değil.
betmeden iyice tetkik ediniz. Zararlının az sayıda
Bundan 'y'si hakikaten can sağlığı. A rtık üzün
KO Ç BURCU (21 Mart - 20 Nisan):
da olsa varlığını farkedersen'z hemen kontrol ted­
tüleri b,rak,p yaşamağa bakmal'sınız. Kendi
Bugünkü
imkânları değerlendirebilirsiniz, çok
biri al,n,z. Sirividi’nln kotrolü, şimdiye kadar sar
kendinizi bu derece kahretmek
mânâsız bir
iyi imkânlar sağlıyacağm,zdan emin olabilirsi­
fettiğin'z emeklerin değerlendirilmesi demektir. Bu
şey.
niz. Unuttuğunuz bir kimseyi de hatırlay,n.
m ühim vazifeyi de yapmayı unutmayanız.
YAY BURCU (21 Kasım - 20 Aralık):
Radyo ile kopya
çeken bir öğrenci
yakalandı
RADYOSU
____X
SABAH YAYINI:
06.29 Açılış ve program
06.30 K ur’an'ı Ker'm
06.45 Saz eserleri
07.00 Haberler
07.15 Beh'ye Aksoy’dan
şark,lar
07.45 Enstrümental
Müz'k
08.15 Üsküdar Musiki Ce
miyetinden Türkü ler
08.30 KAPANIŞ
ÖĞLE YA Y IN I:
11.59 Aç,liş ve program
12.00 Fantezi Şarttılar
12.30 öğle melodileri
13.00 Tülûn Yakar’dan
şark,lar
13.30 Haberler
13.45 İngilizce program
15.00 Kapanış
21.45 Ünlü Enstrümenta *
listler.
Z*no Srancegahai
22.00 Haberler
22.15 Klâs'k Türk Müzlğ 1
22.45 Hafif şarkalar
23.00 Kapanış
TELEVİZYON
Aç,lış
Çocuk Köşesi
Lassie
Aktüalite
Cliff Richard Revüsü
Yerli Haberler
Cumartesinin progra­
mı
9.05 “Zehir Hafiye” isimli
tam boydaki film
Başrollerde: Leylâ
Sayar, F. Hakan.
7.30
7.32
7.50
8.16
8.26
8.52
9.02
NÖBETÇİ
ECZAHANELER
LEFKOŞA:
İVatan Eczahanesl, M Mü
n*r ve Oğlu, 1 Mecidiye
Sokağı — A. Georghiadis
71, K'kko Sokağı — M. S.
|Jakovidis,
K ‘kk!o-Ele£ ther'a Sokağı
AKŞAM Y A Y IN I:
16.59 Açılış ve program
17.00 Kıbnıs’a Selâm
17.30 Çocuk Saati
18.00 Saz Eserler*
I LEYMOSÜN;
18.15 Hafif orkestra
j L alla Antoniadu, 16, SaMüziği
ripolu Sokağı
18.45 K°ka Kola program,
MAĞUSA:
19.00 Dinî ve Ahlâki
D.V. Vorgas 70B, Evago Sohbet
ras Sokağı
19.10 Bülent Oral'dan
LARNAKA:
*
Şarkılar
K. Kiriakidis, 10, Kraliçe
19.30 Haberler
Viktorya Sokağı
19.45 Lân't's program,
20.00 Yen* Danslar
HAVA RAPORU
20.15 Bestelenmiş şiirle *
Bugün hava açık geçe­
riyle ozanlarımız
cek, sıcaklık 'ç bölgelerde
A. RASIM
35, kıyılarda 32 derece
20.45 Kontinental Ses
santigrata kadar yüksele­
yıldızı
cek, rüzgârlar önce deği­
RAM CHO
şik yönlerden hafif şiddet
21.00 Yanlışı Bulunuz
te esecek, daha sonra hu­
21.15 Türk Müziğinden
sule gelecek deniz mel- ]
Seçmeler
temler1 öğeden sonra *ç'
21.30 Fen konuşması
bölgelere de yayılacaktjr.,
t
w
Bu derece egoist olmak şart değil.
Kendinizi
düşündüğünüz kadar değilse bUe onun du rumunu da b‘raz dikkate almak mecburiyetin­
desiniz.
T
BUGÜN DOĞANLAR: Bütün kusurları ku
sursuz olmağa çalışmaktan ibarettir. Bir ku­
lun kusursuz olmak mecburiyetinde bulundu­
ğunu kabul etmek bir türlü işlerine
gelmez
Bu yüzden de daima üzülürler.
t
Paris’te bir “Telefonlu şa
K rAX)Y\
f\Çl\
J
A 1
L
! İrler” merkez‘ kurmuş •
tur. Bu merkeze dahU 20
,
PARİS: kadın ve erkek şair, dâ •
“Misafirleriniz,! eğlen - vet edildikleri evlere ve
dirmek mi
istiyorsunuz? lokantalara giderek seç 50 frank ödeyip b'r şair kin dâvetlUeri sofra bakiralıyabilirs’niz.”
şanda şiirleri ile eğlendir
Jean - Pierre Rosnay, mektedirler.
•İV H
GÜNEŞ SİGORTA A,Ş.
NAKLİYAT
YANGIN
HAYAT
TRAFİK
KAZA
Sigortalarınız için her zaman ve her yerde
emrinizde ve Sizmetmizdedir.
SURAT — EMNİYET ve KOLAYLIK
GÜNEŞ SiGORTA’dadır
Genel Mümessili : Can Kardeşleı Ltd. Şiü.
50, Atatürk Meydanı
,
Lefkoşa . Tel : 6351.
Diğer Kazalardaki şubeleri
Mağusa : Otello Seyahat Bürosu
16, Liman Yolu Tel
4481
Lârnaka : Jet Seyahat Bürosu
Küçük İskele Sokak.
TEL : 2937
MESLİ
01
0 sorti
b Ural A iit»
■ Cem1!
SAYAR Seyahat ve
Turizm Acentesi
—
—
—
ZehraAh»«
tan Tekman
Her türlü pasaport ve vize muamelelerini
yapmağı,
,^
Dünyanın her yerine uçak ve vapur bilet­
leri temin ve geziler tertip etmeği,
Türkçe, Rumca ve İngilizce tercümeler ya
pılması ile her türlü eşya ihracatını deruhte eder.
Ahmet Haşan Akt
Cevdet Paşaoğlu
Sabahat KâmH
Mustafa öcal
Hilmi Vural Refü
SAYAR SEYAHAT VE TURİZM ACENTESİ
Vakıflar İş Ham No: 29— 30
Tel: 74551
LEFKOŞA
y
z
'i
I ■
Na'l Atalay
Esman Al1
Uüşerref M. Fehr
Giilsen 1
Duyal Vas^ Dede
. i
Daktilo ve hesap makineleri tamir atelyesı
Cemaatımız arasında uzun muddettenben 1
Ksıkrıg, nıssedılen, daktilo ve hesap makineleri !
mu ii.ei.yesi cemaatımızın hizmetine açılmış !
Memduh Yalçın
Mehmet Ayten 1
Özdem’r Em'n
Ali Riza Mehmel
Aysel İzzet
Erol Hüseyin
1
Her turlu tamirat ve servis deruhte edilu E
'I OT Atelyemizde satılık ve kiralık makinelej g
mevcuttur
■ 40 C ABDİ ÇAVUŞ
ve 2 BODAMYALI SOKAĞI
! Tel: 4860
Lefkoşa — Kıbrıs
ORTA, MESI
f
öi
IS
■
Daima KREUZER Dolma
Kalemlerini tercih ediniz.
ORTA.
tllllllliaillllllllllllllltlIlllllllllllllllllIfBlllilllllllllltlIllllllllllltlIlllllllllllilllJlllllllll
Ali Dineer
Aşk ve
Macera
Romanı
^ an Saüh
ö Necdet Tüzt
^itnet İsmet
Yazan:
Leslie Turner White
i 1" « a*»,
— TEFRİKA NO: 79 — bî bir bakış fırlattı. “Ku
Kıç güverte korkuluğu" nizc'ler yarı şaşkınlık, ya
Rodney Yew
mizana zum neden yan çizip kaç na y aklaştı^ sırada, meş n korkuyla
b*rb'rler'ne
çarm İhlarından henüz in- mıyoruz? inşallah çarp,ş- um m ırıltılar duyulmağa balkıyor., hepsi de
ufak
m'ştl. işin sonuna vardık- mak niyetinde değilsin - başlamıştı. Lord Johnnie* bir kıvılcım bekliyen Ça‘
ların, gösterircesine, el'n- dir!”
nin dudaiklaru hafifçe bü- lı çırpt demetlerine ben '
deki
dürbünü
kapattı.
Johnnie’nin bakışlara ’ küldü. Gözlerinde müsteh ziyorlardı. Bir sayha, bu
Lord Jöhnnie’yi süzen ba da,
Ben’i donduran bir z 1 b*r pırıltı belirdi. Onla nu tutuşturmağa kâfi
kışlam çok manidardı.
şey vardı.
r,n karşısında d‘mdik du- d<:
“Bir Ingiliz firkateyni..! “Mr. Bottle.. Lütfen bü rurken bir eli
kılıcının
“Satt, bizi, mel’un s0r
Sür’atle üzerimize gelf - tün tayfayı toplay,n!’’
kabzasmdaydı.
suz!.. Asacaklar hep1'1’1'
yor!”
|
Irlamdalj,
yutkundu;
Nihayet, daha fazla ta- zU”
'
Johnnie, dümenciye b jr bir şey söylemek
istedi; hammül edemiyen bir de
Korku rü z g â rın ^
göz attı. Adamın vücudu sonra h ’zİ! hızl, soluya - nizci, beklenen suali orta kır t t ığ ı alevler
heps^i
rota değiştirme
emrini rak, emri bildirmeğe koşya( attı:
bürüdü. Johnnie, onlar'n
bekl'yoı^muşcas'na gep - tu.
Allah aşkına Kaptan!, iinsanlıktan ç k ,p hayvan
gergindi.
j
Kartal
yola devam
ediBir şeyler yapmıyacak - lığa
geçişlerini
seyrek
'
Johnnie: “Aym h,z ve yordu. Johnnie, ön yel - mısınız?”
yordu
rotayla yola devam!.” de- kenlerin gevşekçe ç ır p t ı
“S,rası gelince ne yapa
“Bizi ele verdi! öldü '
dikten sonra, Yew’e döne şndan, rüzgârın düşmek- cağ.mı biliyorum!”
rün şunu!”
rek, sordu:
te olduğunu anlam .şt,.
Bu sözün onları tatmin
Bu sayhayla, gemi, baş
“Gelen gemi
hakkında Yew’in uzattjğı dürbünü etm'yeceğini biliyor sade tan nihayete kadar inled1.
b'r bildiğiniz var m ı?" j
alarak, ağların
tepes'ne
ce korkulamyle heyecanla Korkuluklardan söktük '
“Kaptan Bartlettin Kap tırmandı,
r.ndan istifade etmeyi dü leri sopalarla, çıld,rm ^a
lamdır
zannediyorum. j Firkateyni şimdi
iyice şünüyordu. Durum nazik s,na kıçüstüne doğru dal’
Son seferimde karakol ge görebiliyordu Üç direği - t . Rodney Yew'e b^r göz galandrlar.
m'si olarak dolaşıyordu.” nin bir tekmiş gibi görün att,.
Süvarinin bakışlar, |
“O halde
Bartlett’in mes', Kartal’ın üstüne gel iftiharla parlıyondu
Johnnie hiç k,pirdamı ’
Kaptan Bloodsmythe’i ta- diğinin deliliydi.
Karaain,
vermişeesine yordu. Ben Bottle yan,n3
^rah*m
Kemal
S9
‘«at Teti
!an î
Ja!e
Va
?
Sa]‘h
uajj
t» " A
n‘m^ ^ ÜmkÜn; ;
„
I H6r b‘r yelkenİ gepger î ‘r tawrla tayfalara dön- gedmiş;
’¡&kfn bâ
Olabilir...
Mamafi, o gin şişmiş olduğu
halde duğu s.rada, bir d’e lfe n l, kınmaktayd, B 'rden , Bod
S
^
>
4
U
/
>
'
1
<
>
n
1
...
_
.
T
l
•
.1
Unt.l.._____
1
.
*
.
• ! % ,n
zaman Bloodsmythe’le ça yol alıyordu. Johnnie iç'- haykınvermişti:
ney Yew’in
merdiven6
l şm,yordum”
nı çekti. Şu gemi belki ö
“Nlç!n bir adaya kaçıp doğru ilerlediği görüldü.
Ben Bottle’ln çıkagelme lüm demekti ama,
yine sığınmıyoruz?”
“Durun, kafas,z serse111
siyle konuşmaların! kesti- de güzeldi.
Tepesindeki
ü f.
I
.
,,,
Buralarda
ada
y
o
k
.
ler!.”
Ses*, serenlerin ie
ler.
|k,rm,-zı flamayı görünce New-York’un altı fersah pelerini
ulaşacak kadai
“Hey A llahım !” İrlanda ’ dürbününü kapatarak aşa’ açıklarmday.z'”'
gürdü, “Yoksa siz'n
h hırsından
titriyordu, ğ, indi
“Nevv-York, ha!”
melûnlanı
kurtarabUe
Bu baş beâs, da AntUler *
Tayfalar güverteye topJohnnie’ye asalar ka - cek tek insanı öldürmeğ®
de ne arıyormuş?” Üstle- lanmış, endişe içinde veri
dar uzun görünen çok kı mi kalkışacaksınız?’^
*we gelen yelkeni1yo a$a İlecek emri,bekliyorlardı. sa bir sessizli oldu, De î
Devamı’
_
KIBRIS
Fransız şairleri­
nin yeni geçim
4
4
4
4
/ILDIZLAR KONUŞUYOR
BOGA BURCU (21 Nisan - 20 Mayıs):
Rekabete tahammülünz yok. Halbuki doğru bi'
gey değildir, rekabe't edebilmek için evvelâ
rekabet* göze almak şartlar,n başında gelir.
İKİZLER BURCU (21 Mayıs - 20 Haziran):
Art,k, kimseden kimseye fayda olmad,ğına ka
naat getirdiğinize göre, bundan sonraki davra­
nışlarınızda da b'raz daha ölçülü olmak şart­
tır.
fe,,(
ı/nda" «statist'klerdeki
fanda
istatistiklerdeki son
sn" çacakları tahm'„ edibnkeL
k
m
t
v
anM
.nd
a
du
neticeye vardığında du - tedir.
Cuma',' € Eylül 1963
AKIN
ÇOCUĞUN ŞİKAYETİ
SAYFA: 3
Hırsızlara karşı tedbirler
Londra, (LPS)
d*r. Hatta uzaktaki b*ı
Londra’da açılmış bulu­ polis merkezine dahıi bağ
nan Emniyet, Polis ve 1anab1'lmekted 1r^ Tabloyu
Yangından Korunma S er ç a lm a k 'stiyen birisi çerg'sinde, bir sergide asılı çeveye dokunur veya 'çin
bulunan bir tabloya doku deki resmi çıkarmaya kal
nulur dokunulmaz elekt karsa, foto selül sistem*
rikli bir alarm sisteminin ile tet*k harekete geçebil­
harekete geçmesin1 temin mektedir.
eden cihaz büyük bir alâ­
Sergide ilk defa olarak
ka görmektedir.
da polisler için ceplere gl
b'lmektedir. iki taraf da
yelek ceplerindeki' cihaz­
larla birebirleriyle temas
edebilmektedir.
W m É m m r
*
m
Mr
Otomobil hırsızlarını ele geçirmek için de, bir­
b iri içinde bulunan ik !
pandülden müteşekkil bir
mekanik cihazdan istifade
edilmektedir.
Otomobile
dokunulur dokunulmaz i■kı pandül birbirine değ­
mekte ve bu suretle elekt
ro manyetik bir
saha
,
v / V
d
B*r sigara tabakasın - recek eb’adda radyo terti
dan daha ulak olan bu ye batı da teşhir ed'lmekten> tertibat, çerçevesinin ’ dir. Bu s'stem polisler 1
— Sınıf arkadaşlarımın babalar! senden daha arkasına takılmakta ve is ! devaml, surette 20 millik
açıkgözdür. Bana yazdığın kompozisyon sınjfin en tenilen mesafedeki alarm j b Jr da're içinde merkezle meydana gelip alarm işa­
kötüsüydü !
|sistemine
raptedilmekte temas halinde bulundura­ reti verilmektedir
H
p i f l
M
A
W L f
K r * ' ’. '
~
lı
f »
'
YILI İtim kim inle evleniyor
Yardımcı öğretmen Tâyinleri
ORTA, MESLEKÎ VE TEKNİK ÖĞRETİM KURU MLARI
Öğretmen Tâyinleri
A D I SOYADI
BRA N ŞI
Ekrem Ural Aratan
Neriman Cemil
Zehra Ahmet
Hasan Tekman
Saydam Akpınar
Enis Oskay
Halil Ramadan
Celâl Ramadan
Ahmet Hasan Aktaş
Cevdet Paşaoğlu
Sabahat K âm il
Mustafa Öcal
H ilm i Vural Refik
Nail Atalay
Esman A li
Müşerref M. Fehmi
Edebiyat
Edebiyat
Edebiyat
Fizdk-Kimya
Kimya
Kim ya
Elektrik
Motor
Yapı
Genel Ziraat
Beden Eğitimi
Ticaret Meslek
Ticaret Meslek
Ticaret Meslek
Ticaret Meslek
Biçki-Dikiş
Gülsen M akinacı
Duyal Vasuf Dede
Nakış
Ev idaresi-Yemek
Memduh Yalçın
Mehmet Ayhan Hasan
özdem ir Emin
A li Riza Mehmet
Aysel izzet
Erol Hüseyin
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
Dersleri
Dersleri
Dersleri
Dersleri
^G ÖREVLEN DİRİLDİĞİ
O KUL
Lefkoşa Türik Lisesi
Kurtuluş Lisesi
Lefkoşa Türk Kız Lisesi
19 Mayıs Lisesi
19 Mayıs Lisesi
Lefkoşa Türk Lisesi
Erkek Sanat Enstitüsü
Erkek Sanat Enstitüsü
Türk Yapı Enstitüsü
Beyar|mudu Ziraat Koleji
Haydarpaşa Ticaret Lisesi
Bekirpaşa Ticaret K0 ^ 1
Haydarpaşa Ticaret Lisesi
Haydarpaşa Ticaret Lisesi
Gazi Ticaret Lisesi
Mağusa K ız Teknik
Enstitüsü
A tatürk Enstitüsü
Limasol K ız Teknik
Enstitüsü
19 Mayıs Lisesi
Beyarmudu Z'raat Kolej*
Kurtuluş Lisesi
Bayraktar Ortaokulu
19 Mayıs Lisesi
Gönendere Ortaokulu
ORTA, MESLEKÎ VE TEKNİK ÖĞRETİM KURU MLARI
Öğretmen Nakilleri
Adı Soyadı
A li Dincer
Orhan Salih
Ö. Necdet Tüzün
Ahmet ismet
Kezban Akgür
Ahmet Hüseyin
L ütfi Mehmet
İbrahim Mustafa
Cemal'ye Mustafa
Kemal Haşan
Bülent Salih
Necdet Nereli
Osman Galip
Saoit Tekin
Fikret Özgü«
Yılm az Taner
A kın Niyazi Uçar
i Önder A li Natık
A ltan Beyzade
Neriman özsoy
Yıldan t Alev
'Turgut Sıtkı
Hatay Ethem
Mes’ut Hüsnü
Kemal Durmuş
i Fikret Ahmet
; Jale Haşan
I Mehmet Salih Cemal
I Hasan Rifat
I Ünal Nahit
|Tuncay Mehmet
i Ahmet Akay
Şifa Arlkan
Ayhan Aşk,n
M .R Tully
Sami Ramadan
K. Dowd
Hasan Emirzade
Nihat AH Faik
Ülkü M ünür
I Hüseyin Mehmet
Kemal Şekerzade
Hasan Soyer
Necati Hasan
Hüsrev Süleyman
Selçuk Zihni
Görevli Bulunduğu Okul Nakledildiği O kul
Lisesi
(Müdür)
Namık Kemal Lisesi
Gazi Ticaret Lisesi
19 Mayıs Lisesi
Kurtuluş Lisesi
Gazi Ticaret Lisesi
19 Mayıs Lisesi
Lefkoşa Türk Kız Lisesi
Kurtuluş Liseli
Namık Kemal Lisesi
Lefkoşa Türk Lisesi
Beyarmudu Ziraat Koleji
Lefkoşa Türk Lisesi
Haydarpaşa Ticaret Lises*
19 Mayıs Lisesi
ve Lefkoşa Türk Lisesi
Haydarpaşa Ticaret L'ses1
Kurtuluş Lisesi
Namık Kemal Lisesi
Lefkoşa Türlk Lisesi
Haydarpaşa Ticaret Lisesi 19 Mayjs Lisesi
Haydarpaşa Ticaret Lisesi Kurtuluş L lsesl
Kurtuluş Lisesi
19 Mayıs Lisesi
Bekirpaşa Ticaret Lisesi
Kurtuluş Lisesi
19 Mayıs L*sesi
Lefkoşa Türk Lisesi
Bayraktar Ortaokulu
Hürriyet Ortaokulu
Bayraktar Ortaokulu
Bayraktar
Ortaokulu
Gazi Ticaret Lisesi
Gazi Ticaret Lisesi
Hüririyet Ortaokulu
Gazi Ticaret Lisesi
19 Mayıs Lisesi
Hürriyet Ortaokulu
Kurtuluş Lisesi
Kurtuluş Lisesi
Hürriyet Ortaokulu
Bayraktar Ortaokulu
Gazi Ticaret Lisesi
Gazi Ticaret Lisesi
Kurtuluş Lisesi
19 Mayıs Lisesi
Gönendere Ortaokulu
GÖnendere
Ortaokulu
19 Mayıs Lisesi
Lefkoşa Türk Kız Lisesi
Hürriyet Ortaokulu
Erkek Sanat Enstitüsü ve
Bayraktar Ortaokulu
Gazi T'caret Lisesi
Bekirpaşa Ticaret Lisesi
Kurtuluş Lisesi
Bayraktar Ortaokulu
Akıncılar Ortaokulu
A
kıncılar Ortaokulu
Atatürk Enstitüsü
Bekirpaşa Ticaret Koleji 19 Mayıs Lisesi
N amık Kemal Lisesi
Gazi
Ticaret
Lefkoşa Türk Kız Lisesi Kurtuluş Lisesi
Ingiliz O kulu
LefkoşaTürk K ız Lisesi
Namık Kemal Lisesi
Haydarpaşa Ticaret Lises*
Kurtuluş Lisesi
Bayraktar Ortaokulu
Lefkoşa Türk K ız Lisesi N am ık Kemal Lisesi
Gazi Ticaret L*sesi
Hürriyet Ortaokulu
Hürriyet Ortaokulu
Gazi Ticaret Lisesi
A tatürk Enstitüsü
Lefkoşa Türk Kız Lisesi
Beyarmudu Ziraat Koleji Namık Kemal Lisesi
Kurtuluş Lisesi
Gonendıere Ortaokulu
Kurtuluş Lisesi
19 Mayıs Lisesi
Lefkoşa Türk lisesi
Türk Yapı Enstitüsü
Anafartalar Ortaokulu
A. ER K E K LE R
B'lkan Salih
Yusuf Salâhıi
Ramadan Günay
Ergin Birinci
Zekâi A. özal
Mustafa Reyat
Erîb'l M. Fikri
Turgut Mustafa
K âm il özbay
Mehmet A. Sivri
Hüseyin A. Şükrü
Musa Ahmet
Adil Niyazi
Yalçın Aydemir
Mehmet Mustafa
Hüseyin A li
Celâl Osman
Vedat Yusuf
Çağatay Hasan
Derviş Canalp
Sinan M. Esendal
Tayyar Salih
irfan M ahmut
Cahit İsmail
Gökmen M. Salih
Selçuk Rüstem
Lütfi Mazhar
Sami N. Akdeniz
A. Alper
H a k k ı Hüsnü
Alı Nes‘m
Hüseyin Melmet
Adnan Erginel
I. Abdullah
Alevkaya
Aretyu
Argaca
Denya
Siil'eymaniye
Alifodez
Akkor
Terazi
L*masol Sedat Simavl B.
Aş. Alsandık
Anoyira
Selçuklu
Koloş
Ceylân
Yerovas!
Arıdam!
Kurtuluş
Kuzucuk
Sandallar
Sazhköy
Zeybekköy
Arhimandrita
Fa.sli
Olukönü
Bozalan
Uluçam
Uzunmeşe
Yoğurtçular
Yuvalı
Arapköy
Teknecik
Küçük Kaymaklı B,
Atatürk Lefkoşa
Omotfo
B. K IZ LA R :
Meliha İbrahim
Gülsen Enver
A landı
Lefkoşa Gündüzlü
inal Şevket
Tangör M. A li
H ürm üz A. Cemal
Meral Ali
Nezife Veli
Zehra Mustafa
Sevilây Ahmet
Cumhuriyet Arif
Ayşen Atun
Sevgi SevengU
Cihan Derviş
Ümral ismet
Güler Abdullah
Es'n Ali
Vedia Erazan
Neclâ Ahmet
Güzide Remzi
Aysel Cenan
Pembe Ahmet
Sevilây Hanefi
Asil Sait
Seval Ali
Şengül Kuşet
H'cran Mehmet
Seval H. Fikret
Süheylâ Ramadan
C
Lefkte istiklâl
Lefke Ist'klâl
Beyarmudu
Celya
Cevizli
Lefkara
Taşkent
Arçoz
Sedat Simavi
Sedat Simavi
Sedat SimaVi
Sedat S*mavi
Bağlarbaşı
Gökağaç
Mallıdağ
AksUu
Aydın
Çocuk
Yurdu
K.
B.
K- Limasol
K. Limasol
K. Limasol
B. Limasol
Aydoğan
Dağaşan
Aş. Kalkanlı
Sakarya
Susuz
Yeşilova
Mağusa Pertevpaşa
Lârnaka Atatürk
Karaağaç
E K K O L E J MEZUNU
TAYİNLERİ:
G ünay Niyazdı
Boltaşlı
Hüseyin C. Kaşat
Taşkent
Sıtkı Hüseyin
Kurtboğan
Hüseyin Vasfı
Aksu
Kemal Selim
Beşevler
Kerem Necati
Esenköy
Maarif M üdürü
Güzel görünmenin ve
sevimli.olmamn evlenme­
de oynadığı rol
de 40 c'varmda bulunmak
tadır.
Mun.h (DaD) Satıcı
kızların evlenme
şans,
başkakızlannkınden
çok
dalafazla oluyor. Bavyeraeyaletinın başşehri
Mü
nih’te yapılan istatistikler
i bu net'ceyi verdi. Fe deral Almanya’nın diğer
büyük şehirlerine â*t Ista
tis e le r de bu „efeeyi te
Befck»
memleketlerde
yit etmektedir.
| hşan k z la n n hatta ar .
, M ünih’te yaşıyan bütün tist ve m{mkenlerin bUe
satıCl k.zlar.« yüzde 40 , evlenme
nisbet,
satlcl
1962 yılmda birer hayat kızlannkine nazaran çok
arkadaşı bulmuştur. Bat, daha düçüktür. Sadecç u.
Almanya’nın diğer büyük çak şirketlerinln hostesleşeh rlerinde evlenen satı • rı sat lC1 kızlarla rekabete
cı kızlar,n n'sbeti de yüz
girebilecek durumdadır *
¡ar. Çünkü
“Lufthansa”
şirketinin 1000 hostesin den ancak 700 ü
kalmış
300 ü yani yüzde 30 u ev
lenerek işinden ayrılmış tır.
Yapılan
istatistiklere
göre bürolarda
çalışan
kadınlar nisbeten zor ev leneb'lmektedirler. Sos yologlar bu durumu, satı
cı kızlarla
hosteslerin
meslekleri icabt daima na
zik, bakımla, iyi giyimli
ve insana yak,n olmaları
ile izah etmektedirler. Bu
arada satıcı kızlarla hos­
teslerin meslekleri dolayı
sUe erkekleri^ en kolay
ve en tabiî şekilde müna
sebetler
kurabildiklerini
de unutmamak gerekir.
A nna Mec, bir karakter artisti olarak yeni par
lamağa başlayan b*r Fransız yıldızıdır, Son kevir
Evlenirken, “iyi parti
diği ve yukarıdaki b*r sahnesinde görüldüğü “Or­ yapmak” bakımından da
mandaki Çığlık” filminde çok başarıl, olduğu bil­
satıcı kızlar başta gelmek
dirilmektedir.
tedirier. Çünkü bunlar ka
İiteîj b ’rer yardımcı ola­
rak çoğu defa şef tarafın­
dan ‘hayat arkadaşlığına
yükseltilmektedirller. Hal
buki bir sekreterle direk­
tör arasında izdivaç daha
ziyade f'lmlerde görülen
Venüs’ün
Uzaydaki yeri
Tesbit edildi
olaylardır, buna gerçekte
!pek nadir raslanır.
MOSKOVA: |duğunu
açıklamaktadır.
Sovyetler Birliği bilg;n , Bu b'lgin gezegen’n çevFritz Wahl
lerinin Venüs üzerinde ça j resinde adî-karhon gazın lışmalar, devam etmekte |dan ve karbon izotopile
ve her geçen gün
daha . karışık karlbon
gazından
da gelişmektedir. Bilind*-1 üç kuşak buluduğunu tesği gibi, Sovyet gazete ■’ bit etmiştir. A ncak, bilgin
ler' b*r bilginin bu geze- varlığını tesp*t ettiği öteAşağ.dakiler iç'n inşaat
nelerden Dalres, tarafından teklif
genin çerçevesinde b*r ok ki üç kuşağın
s'jen kuşağı bulunduğunu meydana gelmiş olduğunu name davet olunur:
tespit ettiğini bildirmiş - anlıyamarr^şıvr.
a) 500 yarda küp k in i lerdi, Izvestia bu buluşun
Izvest'a, Sovyet bilgini­
mış taş Ms” — 3/8”
sahibinin Kırım astro-f* * nin bu bulşu Venüs’ün et­
(Kambo— Kikko yolu
z!k rasathanesi
uzmanla raf',nı çev'ren bulut taba •
için)
rından
doktor Vladimir kasının,
şimdiye kadar
b) 500 yarda küp den*z
Profief olduğunu açıkla ■ b'r çok bilgin tarafından
kumu (inşaat Daire­
maktadır.
ileri sürüldüğü gib* buz
sinin zaman be za -
Teklifname
Gazete, bundan
başka
Moskovada
rasathanesin
den Vassil1 Moroz’un da
Venüs gezegeni ile ilg'l«
kristallerinden
meydana
gelmediğini işba t etmekte
dir. Profesör Moroz’a gö­
re, bu bulut tabakası ma
altı yeni buluşta bulun * biyetı bilinmeyen tozlar •
dan meydana gelmiştir.
Yine gazeten'n verdiğ 1
bilg'den öğrendiğimize gö
re, Pulkovo
rasathanesi
ıbâl'gin.leri ve Venüs’ün u
PRENSİBİMİZ:
zaydaki tam yerlnj tesbU
Can ve Mal Emniyeti ile Müşterilerini
eden fotoğraflar çekmiş
EMNİYET — K ONFOR — SÜR’AT — EKOlend'r. ilgililer bunün öN O M I içerisinde memnun etmektir
nemi üzerinde durmakta
Seyahatlerinizde mutlaka bizleri 6 3 5 1 nu­
ve gelecekte yapılacak o •
maralı telefondan arayınız
lan uzay yolculuğunda bu
50 Atatürk Meydanı, Lefkoşa. . .P. Kutusu 885.
nun büyük faydas, olaca­
16 Liman Yolu, Mağusa .
Tel. 4481
ğını işaret etmektedir.
KARDEŞLER Seyalıat Bürosu
[«ıcıynDjnıi'iiiuııımıııiirııiıiıııcıııiEr'
u h iu m **'
man
talep edeceği
miktarlarda)
c) “P” şeklindeki helâ
ve porselen el yıka­
ma tekneler*. (Lefko
şa Körler Okulu *çıin)
d) 50 metre küp yumu­
şak taş.
Teklifnameler 12 Eylül,
1963, tarihinde
öğleden
geç olmamak üzere Lefko
şa inşaat Dairesi
Kaza
Mühendisine vasıl olmalı*
djr.
Daha fazla tafsilât Lef
Maşa InŞaat Dairesi kaza
Mühendisine
müracaatla
elde edileb'lir.
Cuma, 6 Eylül 1963
AKIN
SAYFA 4
AKIN
t G -Saray, Pazartesi Peşte ye gidiyor
Amatör
kadrosu, NapoI'’dekı Ak
den'z oyunlart 'ç'n bugün I
Ankara’da kampa girecek .
t'r.
Takımı Sabr' K'raz
çalıştıracaktır.
KABUL ETTİ
★ ★ ★
ve Abdi lacak maçların
İSTANBUL (Ö lE L ):
tarihler'
önümüzdeki Pazar gü - Necdet Oralalp
Parlakay’dır.
belli olmuştur, ilk maç 11
nü
Lefkoşa’da
oynanacak
Tehir
edilen Galatasa •
Gençllk Gücü ile Kay­
Eylül Çarşamba günü Bel ray—Ferevçvaroş maçı olan Avrupa Kupa Galip­
maklı, yarın Lefkoşa Tak
gradda, revanş ise 1 Ekim mn -11 Eylülde
Peş’tede
s'm Stadında özel bir kar ler1 Turnuvası maçların - öteyandan Avrupa Şam
piyon Kulüpler Kupası '- 1963 tarihinde Mağusa’d“ oynanmasını tekl'f eden
şılaşma yapacaklardır.
1dan Apoel—Gjoev'k maçıçsn Partizanla karşılaşa - oynanacaktır
Galatasaraym bu teklif',
>nı idare edecek olan Türk
cak olan A northosis fut - Revanş maçını da Türk UEFA tarafından kabul e
[hakem triosu, bu akşam u
bol takımı Cumartesi (ya hakemlerinin idare ede - dilmiş ve durum Türkiye
jçakla adamıza gelecektir.
rm) Belgrad’a hareket e* çekleri tahmin edilmkete- Futbol Federasyonuna b*l
GEÇEN yılkt İtalya l'g
Hakemler, Cezmi Başar , decekt*r. Partizan’la yap] dir.
dir'lm'şt'r. Bunun üzer' •
şampiyonu Inter’'n antre­
ne Galatasaray, Macaris nörü Herdera takımını llg
tan seyahati
hazırlığına
lere çok idd'alı şekilde ha
başlamıştır.
Sar-Kırmızj
zırlamaktadır. Almanla *
13 DAKİKA VE 23,8 SANİ YEDE ÜÇ MİL KOŞTU
i
lılar
9
Eylül
Pazartesi
sa­
n n beynelmllel
şöhreti
bah, uçakla Budapeş’teye
Szman'ak’, da kadroaı-\a 1
ı
gideceklerdir.
alan
Lâc'vart-Siyahhlar
Ferençvaroş Kulübünün
sen antremsnlarnda tam
de kabul ettiği
11 Eylül
150 dak'ka çal’şmışlardır.
tar'h'yle ilgil'
tekl'f'n
UEFA tarafından kabul e* ¥ ¥
dilmesi ile
Galatasaray
Kulübü dün şehrimizdeki
V ARŞOVA’da
yapılan
Macar Konsolosluğundan
Polonya atletizm şamp'yo
22 kiş'l’k v>ze istemiştir.
nasında dünya üç adım
atlama rekortmeni Josef
Scamidt, 16.99 ile sezonun
en iyi derecesini yapmış­
tır.
Bu sene altı defa
16.50’n*n üstünde atlayan
hâr'ka atlet'n dünya reko
ru 17.03 tür ve bugüne ka
dar kendis'nden başka bu
dereüıeye h*ç b!r atlet ya-
GÜNDÜZ KILIÇ,
“ŞANSIM IZ ARTTI”
DEDİ.
Galatasaray Tekn'k D i­
rektörü Gündüz Kılıç maç
tarihlerindeki
değişiklik
hakkında,
“Son durum
memnuniyet vericidir; şan
simiz arttı” demiştir.
Galatasaray Yalova kam , muzun Peşte’deki maçta
pında antrenör Coşkun ö- j oynaması ihtimali çok zaf
za rj^ n idaresinde devam
yıftır. Bütün futbolcular
l'ı idman yapacak Ferenç­
ı yüksek b'r gayretle çalıvaroş maçlarına hazırlan­|t
dığını
b'ldiren Kılıç “Tek : şıyorlar. Uğur’un durumu
İlk maçın Peş’tede oy üzüntümüz,
Uğur’un ra - [hariç, başkaca bir üzüntü
nanm ası^n SarrKırmızı hatsızl
iğdir.
Bu futbolcu müz yok.” demişt'r
h takımı
daha avantajlı
doruma geçirdiğin 1 belir­
LEYMOSUN TÜRK OCAĞI BAŞKANLIĞINDAN
ten Gündüz Kılıç şöyle ko
nuşmuştur.
Sporculara Bildiri
“Maçm tehiri Allah­
tan oldu. Çok mağ 1) 6 Eylül 1963 Cuma akşam' 8.30’da lokalim'zdur duruma düşmüş
de
sporcu
toplantısı yapılacaktır.
tük. Şimdi önümüz 2)
7
Eylül
1963 Cumartes'
ö.s. saat 4.30 da
de daha ümitle hazır
1963— 1964 Futbol Sezonunu açmış olacağız.
lanacağımız b'r za "
3) Spor eşyalarının tem'n' *ç'n futbolcular n yu
man var.
Şüphesiz
karıdak'
tarihlerden evvel her gün ö.s. saat 4.30 'le
bundan Türk futbolu
6 arasında Spor Mümess'l'm'z Bay Fuad Ad'l’e mü­
da kazançl, çıkacak­
racaat etmeler' rica olunur.
tır. Bu şartlar altın­
da memleketim'z' da «■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■m
’h a iy' tems'l edeceğ'
■
m'ze inanıyoruz”
SEVGİLİ ÖĞRENCİLER
■
n
Dizilip Basıldığı Yer
AKIN Basımevi
Leikoşo
[ Dolma Kaleminiz Kreuzer n.ı? [
DİKKAT
i
d ik k a t
nayamamıştır.
DİKKAT
A K IN I
Okuyunuz
ve
okutunu z
Geçenlerde IngUterede yapılan amatör atlet*zm müsabakalarında,
yukarıda
görülen yalınayak koşucu Bruce Tul'loh, üç mili 13 dak'ka 23.8 saniyede ko
şarak b'rinci gelmiştlr.
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN:
b il d ir i
ed'leb'l'r,
SEKRETER
Güner ÇA KIN
li •
ve Y A Y IN IZ
il©er 0 im e m is U cuzluk1’
r
GENÇLİK GÜCÜ SEKRETERLİĞİNDEN
Kulübümüz,
Antalya Ilk ’ş,k Spor Kulübunun
davetl'si olarak 14 ve 15 Eyül, 1963 tarihlerinde An
talya’da 'ki maç yapacağ>ndan, 20 k'şil'k Sporcu—1
dareci kafilesine ilâveten üye veya taraftarlarımız
dan 10 kişin!n de birlikte götürülmesi düşünülmek
tedir.
12 Eylül, 1963 Perşembe günü H ÜLYA Yat, ile
ile hareket ed'l'p Alanya’ya çıkılacaktır. Kafileye
dah'l olnwk ist'yenlerin K ulüp Sekreterine m üıa
caatla 7 Eylül, 1963 Cumartesi akşam' saat 19.00’a
kadar is'mler'ni kaydett'rmeler* rica olunur.
Teferruatlı b'lgi, Kulüp Sekreterinden temin
D U YU N U Z
OKU YU N U Z
B lL D lR t
Kulübümüz, kasabam'zda sosyal eğlence gecele
r'mizde caz tem'n' hususunda karşılaşılan
büyük
zorluklar dolayısiyle gençler'm'zden müteşekk'l bir
caz topluluğu yet'şt'rilmes' hususunda gereken faa
liyete başlama kararını verm'ş bulunuyor.
£250.
kıymetinde b'r keman, bir trompet, bir set bater',
b'r klârnet ve b*r saksafon tem'n edilmişt'r. Pek ya
kında bir m üz'k öğretmen'n'n idarecinde derslere
başlanacaktır.
Derslere 'şt'rak etmek 'stiyen
alâkadarların
15.9,1963 tarih'ne kadar kulüp Başkanlığına yazıl1
olarak müracaat etmeler' r'ca olunur.
KIBRIS KOOPERATİF AYAKKABI FABRİKASI
BELEDİYE PAZARI YOLU NO: 7— 9’da
TEKTEN SATIŞA BAŞLAMIŞTIR
.1 1
i
*ubu
bı
k
İ n Z ar Iff
AYAKKABILARI YALNIZ KOOPERATİF AYAKKABI
FABRİKASI TOPTAN SATIŞ ŞUBESİNDE BULABİLİRSİNİZ
Herkesin emniyetle alıp, zsvkle kullanabileceği yegâne biro ve dolmakalemleri
Dünyaca
meşhur Alman mamiilii
Aldanmıyacağınız
Pişman olmıyacağınız
yegâne yer
KREUZER
Biro
vb
Dolma Kalemleridir
Sevdiklerinize bir KREUZER dokna kalemi hediye ediniz
Kıbrıs Genel Acenti
.«4M3***r-ıGLfr*
KIBRIS KOOPERATİF AYAKKABI
M. KEMAL DENİZ
Ticaretevi
Baf Bölgesi Genel
Satış Yeri
AYTAN İMAMZADE
T i c a r e t e v i
$
FABRİKASI
T F I • CQ77
BELEDİYE PAZAR YOLU, 7 — 9
RILMI;
Download

AKIN