T,c,
MUT t(AYMA(AMLIĞI
itçe Milli Dğiıin Mildİİliiğİ
3611o01\
ilgi:
|j5.oo
/r33
/4]oıDa14
l9.0],20l4Eihli ı4ail Yazısı
Ea€t Boyu ÖğEme Genel Müdürlİğü ile oman ]t su işle.i Bakaünığı
aJıda neleoolojik faalilttlel ite ilcili prolokol kapsDırda tanlm ya]rlllcak okul ve
ktrrumla. belirlenek amacıyla !!!!A]iltrb!!!]4!4§4rb.ga!!! adrsinde ' Meteorolojik Feliyeılerin
okluaİda !e Yaygln Eğnin Kurunlrnda Tafullnasf' hakkında başvuru foınru
Bakellğümız
Bilgilğrinizi !e Metcorolojik laaliyellerin ımftlna§ konusunda isıekli okullann ba§vru
loııuıu en geç 28 M,n 20]4 ıarihine kadt doldmal& hususunda; geEğini rica ederin.
EKLDR:
DAĞITIM:
Tün okul !e Kmım Müdürlüklğine
13 ıoy:oıc
vqrı
/9,o]20la Şcf
:ö.A.KAPıAN
]E,VURGL^
9,
.€: Fidan Dikiminin Planlanmasl
MüDüRLüĞü
19 Man2014
]MERsiN HAYAT BoYU öĞRENME HlzMFrLERişUBE
<[email protected]
03:53
<yayq
qoyip,
HzrrEnERlşUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
[email protected]
MiRs]N
HAYAT
BoYU
ÖGRENME
Kjme:
[email protected] ücom> [email protected] goYl( [email protected] govtr
akdeniz ç İakhk <akd€nizci€k
y
[email protected],9ovl., caml ay [email protected] eb. govı., Eüned oe [,]em <edem [email protected] §ovlğ,
[email protected],9ovll, Mez]ll Yayo n Eğ]tim <[email protected]>, mez ll [email protected],
[email protected]{t, siliRe MEM <33si if(e@§mai .com>, si [email protected] [email protected],0o9iı
ıolos ü[email protected] eb lotr ı ( [email protected], [email protected] .com Bozy.z web
nkaya
<psyk [email protected] com>, dumuşal] 9ökmen <dumusall§[email protected] l,c.m>, €rdğmÇ€l
<eütemcel [email protected] l,com>. €d€m
i <hal [email protected]] com tP, gazikidang [email protected] .oom,
mükerem €kinc
Mez( iweb <[email protected] cofr>, MUl web <seİ€finuü[email protected]>.
<ek nc [email protected] lcom>, s ifl(e W€b <cema [email protected] .com> 'lorcs a.web
<[email protected] l con, 2][email protected],ıl, [email protected] dDm, akden z hem
<[email protected] .com> Bozyaz hak eğlm müdudüğ0 <2'][email protected]> ÇAML|YAYLA t]EM HEM
<[email protected] .om>, EdemiHalk Eğitim Me ez <edeml [email protected],cofo> siLiF(E HALK EĞiİ]V
N4ERKEZ VE Aso <[email protected] k12 to, [email protected],com. yenişehilhalk eğl m
<me§ [email protected] l,com>, zeki mOı]ş <zek [email protected],com>
govtğ
BakadğM
[email protected]
!ğ su lşleri Bakanlrğ amsnda üteorclojik f]aliyetlelin o]rdhİda ve ]ayg],n
eğiımliunnüffda tanltlrm ükin Prcıokol !e yaz ilç duNüıı§nr.
Ploıoko] doğru]tt§ulda yapücak tani!ı faabdlelinjn ılpücağı okul re kuxıün beli.leftk
ihre h(prlhbopıld,s.mc b,,]lN .tı adresinde 'Mcıcorolojik Faalyctleıin okujlada !e Yaygn Eğtim
ile
Kumlanrda Tafot!,o9'
b.şrm ]öm olr§tü]]@§tıtr,
fu b.ğlafıla, trtcolo]ojik ]ial5€tlerin ğnİ!1m [email protected] komunda i§tekli okıd l€ kmİıiar
lanlindan söz konsu ba§]m foıruü 28 Mart 2014 tarüi.e kad [email protected] sağ]ıdMsı
hssüda bilgı]erinizi re eet&! .ta edclin
MERSıN iL MjLLl
EĞlfl
Ma D O RLlj
Dufrluplral Mahallğsi GMK. Butvan
Ği
yrbehn
/ MERS]N
Bilgilçih |şahin aKÇU v.H K.l
Tel.jo :01321)319I13] d4 Dlrili I!I:J2]
Fnk\:0 B21) J27 35
E-Pa a l : jlxnk!
Ja l g nı, !
E üı].tr
"il:
)r:
iıir
i üi
]3,]9
3 1
@h.b-g o,-n
r 3 1 14 lfi
i İ,. o
hıl, :/hl.Bi L"rc
Bu mesaj,
b,g 0\.fu
yazdl.mada.6n.e çevreye verebileceğiniz zarafl ve kesilen
ağaçla birkez daha düşününüz.
sjM!trdağFDı3%ffi9ryt&
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı