T.e.
AKDENiz KAYMAKAMLIGI
Ilce Milli Egltlm Miidtlrltigtl
09 Ekim 2014
Sayi
: 69621485
~03 .02 .0 1l
/
5 E?:1 g
Konu
: TY<::P
Kurum Kodu: 967611
.. ...........OKUL / KUR UM MUDURLUGUNE
MERSiN
Mudurlugumuze bag I okullkurumlarda TY<;P kapsammda 2013-2014 egitirn ogretim
yilmda cahsan persone en cahsmalanndan rnemnun olunanlardan sartnameye uygun
olanlann tercih sirasi ya nlarak yazirmz ekinde yayimlanan form doldurularak 09/1 0120 14
Carsamba giinii saat 15:( 0 kadar mudurlugumuz insan kaynaklan subesine teslim edilmesi
hususunda;
Bilgilerinizi ve ge egini onemle rica ederim.
lye Milli Egitim Mtidtirli.igii Akdeniz/MERSiN
324) 336 1445-46
F a x : (324) 336 1444
rttp.z/akdeniz.meb.gov.tr
E-posta
: [email protected]
~ M iid iir ii: Mustafa iKBAL
Biiro E-posta: [email protected]
Ayrrnnh i1gi icin: Atama Burosu
Dfihili hat
: 16
Adres
Tel
Web
ilgili Su
Katrurnc: duyurulan
9102014
Katihmct
~j
,
"11
33 i1ce10 Mersin i1ce M
Yeni K stir
NILUFER/MEB
(­
--
._
Yarutla
Tumi
i:
lIJ
Gi)ster
Katilime duyurularl
vONETiet ATAMA
m_ )
-
-
Inbox (18)
I
I
J .••
Kime: ak( [email protected] r, [email protected],gov,tr, aydincik33
Drafts
.
Sent
Follow Up
ACI L••• •••
All Documents
Junk
Trash
I
Savrn Ye iii;
i~KUR il ~ l Od Orlugu ile yapllan pr ot o kol ile TYP kapsarninda
Views
okullann ~ e v r e Duzenlemesi , Bakrrn, Onanm ve Temizlik
Folders
lslen per o neli istihdam edilecekt ir.
Tools
Buna go r ,.,.
Diger Posta
1­
r kt eki ilcen ize ait Duyuru nun
(
2­
[
ilceniz ilan panosunda
8/ 10/ 20 14 (bugun) tarih inde vavinlanmasr,
uyu ruda yer alan konte nj andaki ki~i savrsi kadar
r:: erso nelin ekteki Asil List eye islenrnesi (2014 vrlrnda
t 'P kapsarninda ~ali~ml~ ve kur um lan nca
em n uniyet ilkesine gore)
3­
4­
5­
I o nte nj arun vans! kadar kisin in ekteki yedek liste
f irrnuna islenmesi, (2014 vi hnda typ kapsarmnda
~ l li ~ m l ~ ve kurumlannca m em n uniyet ilkesine gore)
k ont e nj an rakarrurun son ha nesi tek olanlar bir ust
s tYlya tamamlayacak (35 / 2=17 ,5 <18> olacak)
t st eier duyurudaki yer al an aciklarnalara gore
c ust u r ulacakt ir.
( lu st urulan asil ve yedek list elerin
( 3/ 10/ 2014(yan n) tarihi, saat 10:30 a kadar
r ud urlugum uz atama33 [email protected] eb.gov .t r adresine
g j nderilm esi gerekmektedir .
EKLER :
1-DuyurL
2-i~KU P vazist
3-Asil Lis e Fo r m u
4-Yedek I ist e Formu
Ekler: ( B ~ lat m ak icin dosy a ad rru tik latm)
akdeniz.d: ,ex ANAMUR.docx AYDINCIK.docx BOZYAZl.docx
I
i~tp. . l( I ~ l(
•
y p.rl p. k I i s t p' . l( I ~ l( Tonlurn
https://nilufer.meb.gov .tr/ilceler/mersin/akdeniz33. sf
YRfRrlr1R
"­
~
Pronrarnlar.ndf
...
~
1/2
.,•
I$KUR
TURKiv E i~ KURUMU GENEL MUDURLUGU
MERS N ~ALI$MA VE ts KURU MU iL MODORLOGO
EK- .:
To plum Ya ra r m a Pr o g r am
Kat rhrnct Duyurusu
Katrhmci duyurusunda a~agl( a yer alan bilgiler Kurum sistemine kaydedilerek ilaru saglarur. Genel
sartlar zorunlu alanlar clara
belirlenebilir.
sist em de yer alacak ol up, ozel sartlar ise ll Mudurlugu tarafrndan
Vuklenici Kurum Adl
AKDEl'Jiz iU;:E MiLLi EGiTiM MUDURLUGU
TVP Uygulama Alam
MEB'E BAGLI RESMi OKULLARDA t;:EVRE DUZENLEMESi VE
BAKIM ONARIM VE TEMizLiK iSLERi
TVP Katrhmci SaYlsl
130
TVP Ba~langl~ Tarihi
20.10.2014
TVP Biti~ Tarihi
15.06.2015
TVP surest
237 GUN
Son Basvuru Tarihi
14.10.2014
LiSTE (MEMNUNivET LisTESiNDE VER ALAN ONCEKi TVP'DEN
Seclm Vontemi
YARARLANAN KiSiLER ARASINDAN SEt;:iLECEKTiR.)
Seclm Veri
-
Seclm
Ba~langl~ Tarihi ve Sa; ti
-
Secim
Biti~ Tarihi ve Saati
-
Genel ~artlar
TYP' ye basvuracak katthrncil. rrn, Kurumun 0 voredeki il Mlidlirlligline/Hizmet Merkezine kavrth issiz
durumunda olmalarr; en az 1 ~ vasrru tarnarnlarrus olma larr; herhangi bir ogretim kurumunda ogrenci
olmamalarr (acik ogretim ogl encile ri haric;); emekli, m alul, dul ve yetim ayhgl almamalarr; Kamudan
herhangi bir ad altmda rnaas b. ge li rlerinin olmamasi gerekmektedir.
Ozel Sartlar
En az Okuryazar olrru
>(
19-55 vaslan arasmd. ol m ak
Teror, bali, tiner ve
vust ur ucu kullarumr, c;o cuk istismarr v.b suc;lardan hukurn givrnemls
olmak
Son bir yil ic;inde hizn et saglavrciva bagh herhangi bir lsverinde cahsrnarrus olmak
TVP devam ederken katihm s rtlan ru ta~lmadlgl belirlenen klsllerln TVP ile i1i~igi kesilir ve bu klsller
son yararlanma tarihi uzerln en yirmi dort ay gecrnedlkce yeni bir TVP'ye basvurarnazlar.
NOT: Bu TYP'ye katrhmci sec;i ni nde asagrdaki gruplara o ncelik verilecektir.
a)
Kadrnlar,
b)
c)
d)
e)
35 vas ustu bireyler,
Engelliler,
Eski hukumluler,
Terorle rnucadelede r r alul saytlmayacak sekilde yaralananlar.
AsiL usrs
TC Kimlik No
Adl Soyadl
llcesl
Gorev Veri
GSM No
•
YEDEK LISlE
TC Kimlik No
Adl Soyadl
llcesl
Gorev Yeri
GSMNo
Iii
->
5
~
....Ql
E
N "ii
:f c0
.
III
1:
Ql
0..
~§l
a..
c
iii nl
~
:.;:
:i
.:lI:
0
i:
.;:;
""
nl
u­
0­
C)
.....
CQ
.....
0­
W
Z
w
C)
"C
nl
>
0
VI
"C
c:(
';:i
Ql
E
N
:f
::s
"0
a..
"C
nl
:::.::
iii
s,
nl
VI
.:lI:
iii
a..
Ql
C
iii
s,
nl
VI
nl
C
iii
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı