-]
i
T"OEH
!.İmsİN DEtfIz TICARET önAsI
Gafs7, sEKlü"ıEl,l ğİ H§
PİRIPJE:I5 ğAİl.İsr.ET l§öIüu 3üıVARI
3310ü
TüRKiYE
io!ı3
oDA!-&R \rE EöR§ALAR
'iar]i
ı{ns1!l
Sa].l
K-oilu
L
EiRLiĞi
:
.fl09,2014
:
lnsaat iskeirieli üı(tim. kuniiıJnr ve
l ıı]]anıtlda güveD]ik toplanilsr,
3 19.2ü'i4 18 tj J;-
:051j3k{
tsilindiği gibi üLemizce iş tazai".iı:ır €n yoğıtn yaşan.ir& seiıiörleıden
']
birisi irüşaat se]rtörjdifu.
§ektörl:iİ yaolsl ge!eğ], yiilsekr.e ialışrıadan kayıa]daoa! düsİEe so!ıueu yarala-rım.alar .,.e
ölüriilei
ircaat se.l.iöniniiİ ö]il!rr.r.]i iş ka?alri bakimindB! eı ön sfaiajda yer alrnasııa seiıabiyet
et.cl.-,,
-Bu Çe!Çe',/ede, iskele]eria §la]..jn1ilnfa uyglli] d]etilnesi ve bü §thecin belge]eodi.ilm€si
iie
iskeleieiin kurulıııl. değiştiroe, !ökü!1! Ve kui]iür4 aşar.€.ia!ı4da uygu.lanacak güı,eılik
teılb'illeri,
yasal yük'J_İ!üİÜk]e. ve deİeliiİ n",:iienizİ]ası koıulaıııda
bilgileıdirııe ve kaışılıth değe.lendiime
'Uıla 1,.r j,./-x|_.: F. ,de
},; ,. ec,: : ,ijŞ.ı.
Biıiiğiııiz sosyal ıesisjeriöde i4. ic,20 i4 ,?nlıiode saat 13:30'da Ttrti.ıe odalar ye Eoısalaı Bi.!iği,
Çalışııa.ıe Sosyai Güızeİi,! Ea_<ı:ıt gı iş saghg, -e Giil e,,i!ğr Ctrlel Müdürlüğü_ ıe TiiJlr
St|indaldiar] Eıstitüg; jsbilliğiri.le geıçetieştiıilecek loplağtlnill konu ile
iigili liyeleıioıze
jü!Ln':İ..j'
ı, r'..ı,'l:
..i: r.]. i::
İkI Topiallı ploeamt.
oQ
lo
?^ı|)
.o...1
,,...\\(dnA
.,h.
oo... J.lJ1]4! .og ._^ql .
B' ğ
e:-.j' j üıüa.r:.|l, olg !l di.l:b ısü tobb.orq.t
(j K?,lA\ ]aaR) (Teidiojr: c]12 2rara6r;F;]
o§[email protected]!!e s)
'
nj!4r.ıI
Bi]g] lqi]]
İso-900]:2ct8.
§ş
TOBB-ÇsGB-TsE
İşbirliğinde
"isKELE üRETİM, KURULUM
K LJLLANr]
MtN DA
G t'
TOPLANTISID
\.E\LiK
ve
Yer: TOBB Sosyal Tesisleri 1, 2, 3 No'lu Salon / ANKARA
Tarih: 14 Ekim 20l4
saat:14:00
13:30
14:00
14:00-]
4:15
Açrlrş Konuşmaları
14:1 5-1
4:30
inşaatiarda Yüksekte Gü\,enli ÇahŞma
Seüa ÇETjNCEL., ÇSGB, İş Te;ftğ Kurulu Başkanlığı
l4:30- l4:45
Iş Sağlığl ve Güvenliği Mevzuatmda İskeiele n Yeri
M. Raşit AyDoS- iŞ SağlĞü \,e Gbefiliği Uzman YrcL.-ÇSC,}B
14:45-] 5|00
Güvenli İskele Üretimi ve Belgelendirme Süreci
Resul C E]L{N- L zııan Yardımcısı-TSE
15:00_15:15
Güvenli iskeie Kuııılumu- Muayene ve Gözetim
Taner GO R E L IOG L U - U zman Y ar dı mc ısı -TS E
15:15-16:30
Soru - Cevap
LiitJbn katülımlarmüı en geç 09/10/2014 ıarihine kadar nspmGüobh.orç.ı. adresine ı,Yya
0B l2l 2l8 21 86 no lüü üeücfo,1a bit.J,ü.in;z_
Download

Eki:İlgi Yazı (2 Syf)