T.c.
MUT t<AYMAI(AMLIĞl
llce Mitti Eğiaib Müdnİlüğü
AcDl,n vJ| cüNt,i'jDt]R
L
,{
:1g144116-r(nl )1/
: Yenilene. okul Önasi Eğitim
Pioclamı Öğıeümen Eğnini
/o]roı4
MiJDi]Rü,i]Ği:JNn
illi
0.].0j:0]4
',
iıl,
\'
'o1.r444o_10..o.55 o 5a).]l
JM
eğnin Müdüllüğünün "yenilenen okll öncesi eğtin prcenmı öğretmen eğitifui''
bilgilendime senin*i ile ilgiliyül ekıe göndğdlniştiı
il
1\,lil11
Bitgileinizi ve çeşiili n1*retlen seb€biyle katılamayan Esnri ve özel okullard! görevli
okül öncesi öğietmenlerinin (kadrclu, ücrelli oldüklan belirtilerek) bilgiL€rinin elrıe gönüterilğn
ülbloya işleneEt ]0 Man 2014 Peartesi günü nesai biıimine kadr Müdiiİlüğünüz
nutüıe, 3aPmil,con ldresine gönderilmğsi hususındal geEğihi rica edğin.
EK!E&
DAĞITM:
Q,/./oy2o]4
!e Ö?ell]ı.ıul !e
vEKi
Q!l/03r0],l Şef
A
haokulü Müdün ükl ğr]ne
IE.vURcu{
Cr
l.c,
A.ctş -a Gü..]doü&
mR_§i\ vA],il-iĞi
itMjünEEni.
Iüdü.üü{ü
sı_!ü i 6!96]]6L/l0l/9l5JJ6
Konu:Y.İilüıcn
ohl aji.cs
Elifun ProEanl
,.......,.,,,....,,,..I(4yIfAKAi\,f L]iDiA
(ilçc lvrjlü Dğıın ]Iüdnr[idü)
YJnl.nci o1o] ön.cİ canfr plJgnnı öğEürcİ :ğni,i lri]sil.ndilnc §cnıııcri
tınra.laı.D Jlıı])lyakldük l700 0l0lÜrcr\i jğ(trn$i,e ulJ lrnr|.r,
B( eg]timlel soı.u }.nil.».D ola öoccsi öitın! pİogrnjnın,n ü]$l erktr
krr]t.ınllml§ b.klen,rek(e oup. koıUİuı tlç. Milli Ebıfu \,füdüniih.rj v€ okıl
Vğ,lü.]nkLc]j la,ıfiüdan tiüli]ül. İiırjp.dJrcsi gciclim.[ı!(]]r
ÇeŞı:jnwer.lü., «lı.bij,k L,ahs]g.şeı ciiinğ lotj.fiayıİ igsni Ye öZ:l oko:ı .lı
!in.ı]i o]tn] dnc.si Öğ,.h.n]e n(kid.fu. uiğdi oldDt]:]ı brkıj]!İol) brlgileinjİ ekl]
i.b]oy. islJü]ulL( ı' NLrr 201.1 Pl7[rcn gnn! ntsi uınİm. kadar MiidÜ İiÜ.rii/,tmel
rğjii.ı HiZnIl Şıü*rne ]rn.: nİl. b ]dtrilııesihususrds:
B 9 r'l'7'v'
eg'.c:
i
'j.c.'J
H,§inG(,l.
EKLElt:
DrĞlTlM:
.
]]
i\. Kiy!ııkıh]!ğ!ıa
Mçom
a
tlç. N' E
\o
ı \liL Eğ iı \iüti.[id Dn]ui !i] Mi ill*i dlK.hivm Yğillhn , NlERsiN
!.6İn EnİdBir.][i
T.l.a!ü 0(r.ü)]:r!4§l
ı ı9 ]:]a,,]i]
ıi]i h sfi:sitrüyeı^ğ« ,nEi Mu:,l ArDüN.inrJ
ıİ
E.nqrtrox§iDm:@0d]g(,: F|.k|o![:ii!DJD(!İ,nlblov6,,r:;,
] . .,,.l
;l.,,,,,,,,,
ıı
i|i".,\ .n..n.d(,,._JdL.. rji -""iİ'4
",..
..kroi k iİa ]L. inza]afunısıi
,,A\rn
|
i]
E
Ğ
E
i;;j.
Ei
şl -]
ğ]
ll
ii
ğ
§
.şl
şl
+
_l
.a
]ğ
E
ğ
ş]
,,l
:]
ğ
,El
ael
J
ğ]
:l
Ei
il
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı