KIRGIZ1STAN - TURKIYE MANAS UNIVERSiTESI
(Kirgizistan)
ile
YABANCI DILLER ve MESLEKi KARiYER UNiVERSiTESI
(Kazakhstan)
ARASINDA AKADEMiK ISBIRLiGi PROTOKOLU
AM AC
MADDE1
Kirgizistan-Tiirkiye Manas Universitesi ve Yabanci Diller ve Mesleki Kariyer Universitesi, bu
protokol kapsaminda akademik ve kiiltiirel alanlarda i§birligi yapma karari almi§lardir.
TARAFLAR
MADDE 2
Bu protokoliin taraflanni Kirgizistan-Tiirkiye Manas Universitesi ile Yabanci Diller ve Mesleki
Kariyer Universitesi olu§turmaktadir.
KAPSAM
MADDE 3
Kirgizistan-Tiirkiye Manas Universitesi ve Yabanci Diller ve Mesleki Kariyer Universitesi, ba§ta
uygulamali alanlar olmak iizere, ihtiyaf duyulan alanlarda akademik personeline bilgi-gorgii ve
deneyim arttinci egitim programlari uygular.
MADDE 4
Mutabik kalinacak alanlarda ve iki taraf yonetimlerince uygun goriilen usuller dogrultusunda
ogretim ilyesi yeti§tirme ve geli§tirme programlanna kar§ilikh destek verirler.
MADDE 5
Kirgizistan-Tiirkiye Manas Universitesi ve Yabanci Diller ve Mesleki Kariyer Universitesi
imkanlan olgiistinde ihtiya? duyulan alanlarda birbirlerine kar§ilikli ogretim uyesi destegi verirler.
MADDE 6
Kirgizistan-Tiirkiye Manas Universitesi ve Yabanci Diller ve Mesleki Kariyer Universitesi onceden
belirlenen alanlarda lisans/lisans iistti/doktora ogrencisi ve ogretim iiyesi degi^imi yaparlar.
MADDE 7
Kirgizistan-Tiirkiye Manas Universitesi ve Yabanci Diller ve Mesleki Kariyer Universitesi. lisans
ve ytiksek lisans tezlerine ortak dani§manlik ve tez jlirileri destegi verirler.
MADDE 8
Kirgizistan-Tiirkiye Manas Universitesi ve Yabanci Diller ve Mesleki Kariyer Universitesi,
belirlenen alanlarda Ortak Diploma ya da Qift Diploma progrann geli§tirmek iizere giri§imler
ba^latirlar.
Wa
V
MADDE9
Kirgizistan-Tiirkiye Manas Universitesi ve Yabanci Diller ve Mesleki Kariyer Universitesi,
birbirlerinin idari personeline bilgi-gorgii ve deneyim arttinci egitim programlari uygular.
MADDE 10
Kirgizistan-Tiirkiye Manas Universitesi ve Yabanci Diller ve Mesleki Kariyer Universitesi, yaz staji
ifin onceden belirlenen alanlarda birbirlerine kar§ilikli ogrenci kontenjani tahsis ederler.
MADDE 11
Kirgizistan-Tiirkiye Manas Universitesi ve Yabanci Diller ve Mesleki Kariyer Universitesi, ihtiya?
duyacaklan egitim-ogretim programina kar§ilikli eleman ve dokiiman destegi verirler.
MADDE 12
Taraflar akademik alanda ili§kileri geli§tirmek amaciyla ortak bilimsel ara§tirma meselelerini
belirleyerek bu meselelere yonelik projeleri geli§tirir ve yiiriitiirler. Kirgizistan-Tiirkiye Manas
Universitesi ve Yabanci Diller ve Mesleki Kariyer Universitesi, bilimsel monografi, siireli ve
siiresiz yayinlar ile elektronik kaynaklanndan kar§ilikli payla§irlar.
MADDE 13
Kirgizistan-Tiirkiye Manas Universitesi ve Yabanci Diller ve Mesleki Kariyer Universitesi,
yapacaklan bilimsel (konferans, seminer, panel, sempozyum, atolye vb. toplanti), sportif, sanatsal
ve kiiltiirel etkinliklerden birbirlerini haberdar ederler veya ortak diizenler ve onceden konusunu
belirledikleri bir etkinligi iki yilda bir d6nii§iimlii olarak Almati'da ve Bi§kek"te genjekle^tirirler.
MADDE 14
Kirgizistan-Tiirkiye Manas Universitesi ve Yabanci Diller ve Mesleki Kariyer Universitesi, ortak ve
uluslararasi projeleri geli§tirir ve yiirtitiirler.
MADDE 15
Kirgizistan-Tiirkiye Manas Universitesi ve Yabanci Diller ve Mesleki Kariyer Universitesi, sahip
olduklan sosyal tesis imkanlanndan birbirlerini yararlandinr.
MADDE 16
Kirgizistan-Tiirkiye Manas Universitesi ve Yabanci Diller ve Mesleki Kariyer Universitesi,
uluslararasi ili§kiler ve i^birligi imkanlanndan birbirlerini haberdar eder ve bu imkanlardan
birbirlerinin yararlanmasina yardimci olurlar.
MADDE 17
Akademik personel ve ogrenci degi?imi, yillik kotalar, kalma siireleri ve benzeri detaylar, aynca
hazirlanacak bir 9ali?ma programinda dtizenlenecektir. Benzer bir ?ali§ma programi, ara§tirma
projeleri i?in de diizenlenebilir.
YURURLUK
MADDE 18
Bu protokol, 2 (iki§er) n u s h a d a halinde Tiirkiye Turk9esi, Kirgiz Tiirkfesi ve Kazak Tiirkfesinde
dtizenlenmi§ olup her iki universitenin yonetimince imzalandiktan ve yetkili makamlarca
onavlandiktan sonra yiiriirliige girecektir.
MADDE 19
Bu protokol, taraflardan biri protokoliin sona erdirilmesi talebini, ge^erlilik siiresinin biti§
tarihinden en az 6 (alti) ay once yazili olarak kar§i tarafa bildirmedigi takdirde, 5 (be§) yillik donem
i^in kendiliginden uzami§ sayilir.
MADDE 20
Bu protokoliin sona erdirilmesi durumunda, ba§lami§ ve devam etmekte olan programlar ve
faaliyetlerin mevcut protokol §artlan kapsaminda devam edip tamamlanmasi saglanir.
YURUTME
MADDE 21
Bu protokolii Kirgizistan-Tiirkiye Manas Universitesi Rektorti ile Yabanci Diller ve Mesleki
Kariyer Universitesi Rektorti yiiriitiirler.
Tarih:
Kirgizistan-Tiirkiye M a n a s
Universitesi
ad ina,
Prof.
silbek K U L M I R Z A Y E V
Rektor Vekili
A tires:
Tin^tik Caddesi N o : 56, 720044
Bifkek-KIRGIZlSTAN
Tel: +996 (312) 54 19 40
F a x : + 9 9 6 (312) 54 19 04
E-mail: [email protected]
2l CXfJl 012
Yabanci Diller ve Mesleki Kariyer
Universitesi
adina,
Prof.Dr.
Ad res:
Kazibek Bi cad., 168,
Almati-KAZAKiSTAN
Tel: +7 (727) 379 78 94
Fax: +7 (727) 379 78 93
E-Mail: [email protected]
Download

TURKIYE MANAS UNIVERSiTESI YABANCI DILLER ve MESLEKi