20|4-2a,5 sEzoNU
KULtIPLERARASI YILDIiZ KIZLAR VE ERKEKLER
VOLEYBOL LİG FİKSTÜRÜ
KULÜPı.ü uLDız KıztAR KAT|IAN TAK|MLAR
ffiR
ffirro*
rıRiH
22 şUBAT 2015 PAZAR
sAAT
YER
10.00
ATATURK SPOR SALONU
ıvıüsasıx rıxıtlrtAn
MEclTözü
11.30
01 MART 2015 PAZAR
10.00
PTr GENçLiK
TEVFiK K§ sPoR sALoNU
11.30
08 MART 2015 PAZAR
10.00
ATATüRKsPoRsALoNU
çoRuM BEDEN EĞiTiMl öĞnEr. spon
Klz
sUNGuRLu EĞiTiM GENçLiK sPoR
2. HAFTA
çoRuM BEDEN EĞiTiMi öĞRET. seonInrr e rı,ıçıiK spoR
suNGuRLu EĞiTiM GENçLlK snonIvıecirözü sıon
Klz
3. HAFTA
M EciTöZü snon I err c rı,,ıçLlK sPoR
suNGuRLu EĞiTiM GENçLiK snon|çonuırı gıorı{ eĞirifuıl
öĞnrr. spon
11.30
Klz
ruı-üpı-ü yıLDız ERKEKIER KATıtAN TAKıMLAR
'"-*öffiiüi-ö-ütrğflü"iĞiTii ffi
spon
Tüiffi şgreaitıre
.* rfr:ıçTĞFöH"
*:..,
raRix
22 ŞUBAT 2015 PAZAR
.
1. HAFTA
sAAT
YER
13.00
ATATÜRK SPOR SALONU
MüsABlı( TAKıMıAR
oĞuzı-an BEırDiyE
MiMAR slNAN GENçL|K sPoR
GENçLlK spoR|çoRuM BEDEN EĞiTlMi öĞRET. spoR
14.30
01 MART 2015 PAZAR
13.00
TEVF|K Klş sPoR sALoNu
14.30
08 MART 2015 PAZAR
13.00
ATATüRKsPoRsALoNU
14.30
Satı
YÜCEL
Spor Şube
Müdürü
(IMZA)
Mahmut UYSAL
İl Temsilcisi
GMLA)
2. HAFrA
MiMAR siNAN e e ıvçı_ir snonIe ENçLiK spoR
çoRuM BEDEN eĞiriıvıi öĞnrr. sıonIoĞuzı_an grıe oiye spon
ERK.
3. HAFrA
oĞuzLAR BELEDiyE snonIe rııçıix snon
çoRUM BEDEN EĞiTiMi öĞRET. seon|ııiıı,ıan siıııaıv
Baki AYGÜN
Kulüp Temsilcisi
(iMZA)
ERK.
e eıııçı_ix
Neçati ÇAMİCİ
KuIüp Temsilcisi
(IMz^)
snon
Download

YILDIZ K-E VOLEYBOL FİKSTÜRÜ